KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-553 „DĖL MĖNESINIO MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMĄ KAUNO MIESTO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 18 d. Nr. T-657

Kaunas

 

 

Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Pakeisti Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-553 „Dėl Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 4 punktą išdėstyti taip:

4. Nevalstybines švietimo įstaigas lankančių vaikų tėvams (globėjams) kompensuojama iki 100 Eur tėvų (globėjų) mokamo mėnesinio mokesčio už vaikų ugdymą. Tėvams (globėjams), kurių bendrai gyvenančių asmenų vidutinės 3 praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio skiriama kompensacija, pajamos neviršija 20 bazinės socialinės išmokos dydžių, kompensuojama iki 175 Eur tėvų (globėjų) mokamo mėnesinio mokesčio už vaikų ugdymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje. Kompensacija Aprašo nustatyta tvarka skiriama ir išmokama vienam iš vaiko, lankančio nevalstybinę švietimo įstaigą, tėvų (globėjų), kurio gyvenamoji vieta ir paties vaiko gyvenamoji vieta ne mažiau kaip 6 mėnesius iki prašymo skirti kompensaciją pateikimo dienos yra deklaruota Kauno mieste.“

2.  Nustatyti, kad sprendimo 1 punktu patvirtintas pakeitimas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 dienos.

3.  Nustatyti, kad prašymai kompensacijai skirti, paduoti iki šio sprendimo priėmimo, nagrinėjami iki šio sprendimo priėmimo dienos galiojusia tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Visvaldas Matijošaitis