https://e-seimas.lrs.lt/rs/actualedition/878e4e40703711e4becb8c56b1259a0e/ynpFjpbfMk/content_files/image001.gif

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. LAPKRIČIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-1154 „DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS,  SKIRIAMOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KURUOJAMOMS VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOMS VYKDYTI, PLANAVIMO, PASKIRSTYMO, NAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 2 d. Nr. V-767

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-1154 Dėl Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo ir jį papildau 461 punktu:

461. Ministerija gavusi tikslinius asignavimus (pavyzdžiui psichikos sveikatos stiprinimui (ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos ar pan.)  visuomenės sveikatos stiprinimo veikloms vykdyti juos paskirsto tarp savivaldybių gyventojų proporcingai, atsižvelgdama į visuomenės sveikatos stiprinimo specialistų etatų skaičių ir Kitų išlaidų fondo koeficientus, nustatytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio           11 d. įsakyme Nr. V-932 „Dėl specialios tikslinės dotacijos, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, poreikio apskaičiavimo  metodikos patvirtinimo“.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga