LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 1-298 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ

SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. sausio 15 d. Nr. 1-8

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu I skyriaus pirmojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai eurais

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

91 000 000

0

23 000 000

0

0

0

23 000 000

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

91 000 000

0

23 000 000

0

0

0

23 000 000“

 

2.   Pakeičiu I skyriaus šeštojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.318

„Transportavimo bei paskirstymo nuostoliai šilumos tinkluose“

tūkst. tne

123

111

P.S.318

„Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė“

asmenys

160 000

930 000

P.S.319

„Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai“

km

150

1 000

P.N.101

„Naujai nutiesti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai“

km

0

8

P.N.102

 

„Transportavimo bei paskirstymo nuostolių sumažėjimas modernizuotuose šilumos tiekimo tinkluose“

MWh

 

17 000

138 000

 

P.N.109

 

„Prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos prijungti nauji šilumos vartotojai“

skaičius

0

500“

 

3.   Pakeičiu I skyriaus šeštojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai eurais

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

84 508 805

0

84 508 805

0

0

0

84 508 805

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

5 000 000

0

5 000 000

0

0

0

5 000 000

3. Iš viso

89 508 805

0

89 508 805

0

0

0

89 508 805“

 

4. Pakeičiu I skyriaus septintojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.320

„Elektros energijos tiekimo kokybės pagerėjimas (SAIDI)“

minutės

70,4

70

P.B.233

„Papildomai prie pažangiųjų tinklų prijungtų vartotojų skaičius“

vartotojai

0

215 000

P.S.320

„Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos transformatorių pastotės, skirstomieji punktai ir (arba) skirstyklos, sukuriant bent 3 naujas pažangiojo elektros tinklo technines – funkcines savybes“

skaičius

0

56“

 

 

5.    Pakeičiu I skyriaus septintojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai eurais

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

35 273 401

0

35 273 401

0

0

0

35 273 401

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

35 273 401

0

35 273 401

0

0

0

35 273 401“

 

6.    Pakeičiu I skyriaus devintojo skirsnio 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę prisidedama prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4.3.2. konkretaus uždavinio „Padidinti energijos vartojimo efektyvumą šilumos tiekimo srityje ir namų ūkiuose“ įgyvendinimo.

1.3. Remiama veikla: neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes technologijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai, namų ūkiuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos.

1.4. Galimas pareiškėjas: biudžetinė įstaiga.“

 

7.    Pakeičiu II skyriaus antrojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.345

„Herfindahl – Hirschman energijos importo indeksas Lietuvos gamtinių dujų rinkoje“

HHI indeksas

5 000

3 333

R.S.346

„N-1 kriterijaus įvykdymo gamtinių dujų sektoriuje lygis“

procentai

106

186

P.S.347

„Nutiestų ir (ar) modernizuotų magistralinių dujotiekių ilgis“

km

0

22

P.S.346

 

„Panaudojant išmaniąsias technologijas modernizuotos dujų skirstymo ir apskaitos stotys“

skaičius

1

 

5

 

P.N.103

 

„Įdiegus pažangius infrastruktūros elementus modernizuoti arba įrengti gamtinių dujų perdavimo sistemos technologiniai priklausiniai“

skaičius

10

20

P.N.104

„Įdiegta pažangi programinė ir technologinė įranga, reikalinga efektyviam dujų srautų valdymui ir perdavimo saugumui užtikrinti“

skaičius

0

2“

 

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                    Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2019 m. sausio 10 d. raštu Nr. ((24.37E)-5K-1823473)-6K-1900128