NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEDENATŪRUOTO ir DENATŪRUOTO ETILO ALKOHOLIO PARDAVIMO ir panaudojimo ATASKAITŲ PILDYMO aprašo PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 22 d. Nr. T1-47

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 186 straipsnio 5 ir 6 dalimis ir Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 589 „Dėl Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 7, 11 ir 25 punktais:

1. T v i r t i n u Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir panaudojimo ataskaitų pildymo aprašą (pridedama).

2. P a v e d u  įsakymo vykdymo kontrolę Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėjui.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Renaldas Čiužas

 

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio

kontrolės departamento direktoriaus

2020 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. T1-47

 

Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir panaudojimo ataskaitų pildymo aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir panaudojimo ataskaitų pildymo aprašas (toliau – Aprašas) nustato nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ataskaitų (toliau – pardavimo ataskaitos) ir nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio panaudojimo ataskaitų (toliau – panaudojimo ataskaitos) formų, patvirtintų Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. T1-83 „Dėl nedenatūruoto etilo alkoholio ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir panaudojimo ataskaitų formų patvirtinimo“, pildymo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) tvarką elektroniniu būdu.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme (toliau – AKĮ) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Pardavimo ir panaudojimo ataskaitos Departamentui teikiamos kiekvieną mėnesį. Ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, ataskaitos turi būti pateiktos ne vėliau, kaip iki kito mėnesio 10 d.

4. Pardavimo ir panaudojimo ataskaitų duomenys teikiami naudojantis ataskaitų elektroninėmis formomis ATASKAITOS.NTAKD.LT (toliau – ATASKAITOS.NTAKD.LT).

5. Prieiga prie ATASKAITOS.NTAKD.LT sukuriama:

5.1. – visoms įmonėms, turinčioms licencijas gaminti nedenatūruotą ir denatūruotą etilo alkoholį arba licencijas verstis didmenine prekyba jais (toliau – įmonė);

5.2. – visiems ūkio subjektams, turintiems Departamento leidimus pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį gamybos, techninėms reikmėms ar mokslo ir tyrimo darbams (toliau – ūkio subjektas).

6. Įmonei ar ūkio subjektui pateikus ataskaitą, patikrinami ataskaitos duomenys ir ataskaita patvirtinama. Informacija apie patvirtintą ataskaitą pateikiama elektroniniu paštu.

7. Nustačius klaidas ar neatitikimus, ataskaita atmetama. Atmesta ataskaita turi būti patikslinta ir pateikta pakartotinai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Atmetimo priežastys nurodomos elektroninėje ataskaitos formoje, elektroniniu paštu arba telefonu. Informacija apie atmestą ataskaitą pateikiama elektroniniu paštu.

8. Laiku nepateikus ataskaitų, priminimai apie nepateiktas ataskaitas siunčiami elektroniniu paštu.

9. Įmonės ir ūkio subjektai, ATASKAITOS.NTAKD.LT pateikdami ataskaitų duomenis, patvirtina, kad pateikiami duomenys yra išsamūs ir teisingi.

 

II SKYRIUS

pardavimo ATASKAITų PILDYMAS

 

10. Pardavimo ataskaitas pildo visos įmonės, pagal Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 589 „Dėl Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių patvirtinimo“ nuostatas, parduodančios etilo alkoholį ūkio subjektams, jį naudojantiems gamybos, techninėms reikmėms ar mokslo ir tyrimo darbams.

11. Įmonės:

11.1. parduodančios nedenatūruotą etilo alkoholį (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 2207 10 00, 2208 90 91, 2208 90 99) – pildo Nedenatūruoto etilo alkoholio pardavimo ataskaitos formą;

11.2. parduodančios denatūruotą etilo alkoholį (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 2207 20 00) – pildo Denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ataskaitos formą.

12. „Mano profilis“ pildomas taip:

12.1. laukelyje „Pavadinimas“ įrašomas įmonės, pardavusios nedenatūruotą ar denatūruotą etilo alkoholį, pavadinimas;

12.2. laukelyje „Atstovo vardas, pavardė“ – įmonės vadovo paskirto ataskaitos rengėjo (toliau – Atstovas), vardas ir pavardė;

12.3. laukelyje „El. paštas“ – elektroninio pašto adresas, kuris naudojamas kaip įmonės prisijungimo prie ataskaitų teikimo sistemos vardas;

12.4. laukelyje „Adresas“ – įmonės buveinės adresas;

12.5. laukelyje „Telefonas“ – Atstovo telefono numeris;

12.6. laukelis „Nevykdė veiklos su deklaruotinomis medžiagomis“ pažymimas tuo atveju, jei įmonė einamaisiais kalendoriniais metais neprekiauja etilo alkoholiu ūkio subjektams, jį naudojantiems gamybos, techninėms reikmėms ar mokslo ir tyrimo darbams. Įmonės, „Mano profilis“ pažymėjusios, kad veiklos nevykdo, ataskaitų teikti neturi.

13. Parduoto nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio duomenys pildomi taip:

13.1. laukelyje „Leidimo Nr.“ įrašomas Departamento išduoto leidimo pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį leidimo numeris, pagal kurį buvo parduotas nedenatūruotas ar denatūruotas etilo alkoholis. Jei etilo alkoholis buvo parduotas be leidimo pagal AKĮ 183 straipsnio 2 dalies nuostatas – laukelis nepildomas;

13.2. laukelyje „Leidimas išduotas“ – leidimo išdavimo data. Jei etilo alkoholis buvo parduotas be leidimo pagal AKĮ 183 straipsnio 2 dalies nuostatas – laukelis nepildomas;

13.3. laukelyje „Pirkėjas“ – ūkio subjekto, kuriam pagal nurodytą leidimą ar be leidimo buvo parduotas nedenatūruotas ar denatūruotas etilo alkoholis, pavadinimas. Jeigu ūkio subjektas turi kelis leidimus, kiekvienam leidimui pildoma atskira eilutė;

13.4. laukelyje „Įmonės kodas“ – ūkio subjekto, kuriam buvo parduotas nedenatūruotas ar denatūruotas etilo alkoholis, kodas;

13.5. laukelyje „Denatūravimo formulė“ – parduoto denatūruoto etilo alkoholio denatūravimo formulė;

13.6. laukelyje „Leista pirkti ir naudoti“ – leidime nurodytas leistas pirkti nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio kiekis. Jei etilo alkoholis buvo parduotas be leidimo pagal AKĮ 183 straipsnio 2 dalies nuostatas – laukelis nepildomas;

13.7. laukelyje „Parduota“ – visas per ataskaitinį mėnesį pagal nurodytą leidimą parduotas nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio kiekis. Kiekis nurodomas litrais gryno (100 proc.) etilo alkoholio (LPA).

13.8. laukelyje „PVM sąskaitų-faktūrų Nr. ir datos“ – PVM sąskaitų-faktūrų, pagal kurias buvo parduotas laukelyje „Parduota“ įrašytas etilo alkoholio kiekis, numeriai ir datos.

 

III SKYRIUS

panaudojimo ATASKAITų PILDYMAS

 

14. AKĮ 186 straipsnio 6 dalyje nustatytas panaudojimo ataskaitas pildo visi ūkio subjektai pagal Departamento išduotus leidimus nusipirkę nedenatūruoto etilo alkoholio, nusipirkę ir (ar) panaudoję denatūruotą etilo alkoholį gamybos, techninėms reikmėms ar mokslo ir tyrimo darbams.

15. Ūkio subjektai:

15.1. nusipirkę nedenatūruoto etilo alkoholio (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 2207 10 00, 2208 90 91, 2208 90 99) – pildo Nedenatūruoto etilo alkoholio panaudojimo ataskaitos formą;

15.2. nusipirkę ir (ar) panaudoję denatūruotą etilo alkoholį (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 2207 20 00) – pildo Denatūruoto etilo alkoholio panaudojimo ataskaitos formą.

16. „Mano profilis“ pildomas taip:

16.1. laukelyje „Pavadinimas“ įrašomas ūkio subjekto, nusipirkusio ir (ar) panaudojusio nedenatūruotą ar denatūruotą etilo alkoholį, pavadinimas;

16.2. laukelyje „Atstovo vardas, pavardė“ – ūkio subjekto vadovo paskirto ataskaitos rengėjo (toliau – Atstovas), vardas ir pavardė;

16.3. laukelyje „El. paštas“ – elektroninio pašto adresas, kuris naudojamas kaip ūkio subjekto prisijungimo prie ataskaitų teikimo sistemos vardas;

16.4. laukelyje „Adresas“ – ūkio subjekto buveinės adresas;

16.5. laukelyje „Telefonas“ – Atstovo telefono numeris;

16.6. laukelis „Nevykdė veiklos su deklaruotinomis medžiagomis“ pažymimas tuo atveju, jei ūkio subjektas neturi Departamento išduotų leidimų einamaisiais kalendoriniais metais pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholio ir neturi likučių etilo alkoholio, įsigyto pagal praėjusių metų leidimus. Ūkio subjektai, „Mano profilis“ pažymėję, kad veiklos nevykdo, ataskaitų teikti neturi.

17. Pirkto ir (ar) panaudoto nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio duomenys pildomi taip:

17.1. laukelyje „Leidimo Nr.“ įrašomas Departamento išduoto leidimo pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį numeris, pagal kurį buvo pirktas ir (ar) panaudotas nedenatūruotas ar denatūruotas etilo alkoholis. Jei etilo alkoholis buvo pirktas be leidimo pagal AKĮ 183 straipsnio 2 dalies nuostatas – laukelis nepildomas;

17.2. laukelyje „Leidimas išduotas“ – leidimo išdavimo data. Jei etilo alkoholis buvo pirktas be leidimo pagal AKĮ 183 straipsnio 2 dalies nuostatas – laukelis nepildomas;

17.3. laukelyje „Gamintojas/Pardavėjas“ – įmonės, iš kurios pagal nurodytą leidimą ar be leidimo buvo pirktas nedenatūruotas ar denatūruotas etilo alkoholis, pavadinimas. Jeigu ūkio subjektas naudoja savo pagamintą denatūruotą etilo alkoholį – įrašo savo pavadinimą;

17.4. laukelyje „Įmonės kodas“ – įmonės, iš kurios pagal nurodytą leidimą ar be leidimo buvo pirktas nedenatūruotas ar denatūruotas etilo alkoholis, kodas. Jeigu ūkio subjektas naudoja savo pagamintą denatūruotą etilo alkoholį – įrašo savo įmonės kodą;

17.5. laukelyje „Denatūravimo formulė“ – pirkto ir (ar) panaudoto denatūruoto etilo alkoholio denatūravimo formulė;

17.6. laukelyje „Prad. likutis“ – ataskaitinio mėnesio pradžioje ūkio subjekto turėtas nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio kiekis. Kiekis nurodomas litrais gryno (100 proc.) etilo alkoholio (LPA). Jei ūkio subjektas ataskaitinio mėnesio pradžioje etilo alkoholio neturėjo, laukelis nepildomas;

17.7. laukelyje „Pirkta“ – visas per ataskaitinį mėnesį pagal nurodytą leidimą pirktas nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio kiekis. Kiekis nurodomas litrais gryno (100 proc.) etilo alkoholio (LPA). Jei ūkio subjektas per ataskaitinį mėnesį etilo alkoholio nepirko, laukelis nepildomas;

17.8. laukelyje „Panaudota“ – visas per ataskaitinį mėnesį pagal nurodytą leidimą panaudotas nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio kiekis. Kiekis nurodomas litrais gryno (100 proc.) etilo alkoholio (LPA). Jei ūkio subjektas per ataskaitinį mėnesį etilo alkoholio nepanaudojo, laukelis nepildomas.

___________________________