MARIJAMPOLĖS RAJONO APYLINKĖS TEISMO

PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

dėl MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMO nuostatų

Patvirtinimo

 

2017 m. gruodžio 12 d. Nr. 1RV-116

Marijampolė

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 103 straipsniu, Lietuvos Respublikos teismų reorganizavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu:

1. T v i r t i n u Marijampolės apylinkės teismo nuostatus (toliau – Nuostatai) (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u teismo raštinės vedėją Eriką Bubnienę patvirtintus Nuostatus paskelbti

Teisės aktų registre (TAR).

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Teismo pirmininko pavaduotojas,

l. e. teismo pirmininko pareigas                                                                         Laimondas Noreika

 

PATVIRTINTA

Marijampolės rajono apylinkės teismo

pirmininko 2017 m. gruodžio 12 d.

įsakymu Nr. 1RV-116

 

MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMO NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 

1.  Marijampolės apylinkės teismo (toliau – Teismas) nuostatai nustato Teismo organizacinę struktūrą, uždavinius, funkcijas bei teises, reglamentuoja jo darbo organizavimą.

2.  Teismas yra Lietuvos Respublikos teisminės valdžios institucija, vykdanti teisingumą Lietuvos Respublikos vardu.

3.  Teismas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu (toliau – Teismų įstatymas), Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, taip pat šiais nuostatais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, neprieštaraujančiais įstatymams. Teismas, nagrinėdamas bylas, taip pat vadovaujasi oficialiai paskelbtais Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimais ir atsižvelgia į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenyje paskelbtas šio teismo nutartis.

4.  Teismas yra viešasis juridinis asmuo (biudžetinė įstaiga), turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą bei nepriklausomumą, savarankiškai kurianti vidaus kontrolės sistemą, tvarkanti teismo buhalterinę apskaitą, valdanti ir disponuojanti bei naudojanti turtą. Teismas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) per teismų savivaldos institucijas.

5.  Teismas turi savo antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu ir kitus rekvizitus, taip pat savo sąskaitą banke.

6.  Teisėjų valdžios vykdant teisingumą simboliai yra mantija ir ženklas su Lietuvos valstybės herbu. Teisėjai bylas nagrinėja dėvėdami mantijas ir ženklus su Lietuvos valstybės herbu. Teismo posėdžių salėje turi būti Lietuvos valstybės vėliava ir Lietuvos valstybės herbas.

7.  Teismo buveinės adresas – Kauno g. 8, Marijampolė, LT-68505, Lietuvos Respublika.

 

II. TEISMO STEIGIMAS IR JO KOMPETENCIJA VYKDANT TEISINGUMĄ

 

8.  Teismas įsteigtas ir jo veiklos teritorija nustatyta įstatymu.

9.  Teismo teisėjų skaičių nustato Lietuvos Respublikos Prezidentas Teisėjų tarybos patarimu.

10.  Teismas yra pirmoji instancija:

10.1.  civilinėms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;

10.2.  baudžiamosioms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;

10.3.  administracinių nusižengimų byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;

10.4.  byloms, susijusioms su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu.

Įstatymų nustatytais atvejais Teismo teisėjai atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo, vykdymo teisėjo funkcijas, taip pat kitas apylinkės teismo kompetencijai priskirtas funkcijas.

11.  Teismas, vykdydamas teisingumą, yra nepriklausomas nuo kitų valstybės valdžios institucijų, pareigūnų, politinių partijų, politinių ir visuomeninių organizacijų ir kitų asmenų.

 

III. TEISMO TEISĖS

 

12.  Teismas, įgyvendindamas teisingumą, turi šias teises:

12.1.  gauti iš valstybės įstaigų ir organizacijų, savivaldos institucijų, kitų teismų, įmonių bei kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją, reikalingą priskirtoms funkcijoms vykdyti;

12.2.  pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, priimti sprendimus ir įgyvendinti reikiamas priemones;

12.3.  bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis bei įstaigomis savo veiklos klausimais, pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus;

12.4.  kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų suteiktas teises.

 

IV. TEISMO VALDYMAS, TEISMO PERSONALAS IR TEISMO STRUKTŪRA

 

13.  Teismas sudarytas iš teritorinių padalinių - Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų, Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų, Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų ir Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų. Teismo buveinė yra Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmuose.

14.  Teismas susideda iš šio teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo (-ų), kitų teisėjų, teismo kanclerio, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau visi kartu – teismo personalas).

15.  Teismo pirmininkas yra įstaigos vadovas, kurį skiria ir atleidžia iš pareigų Lietuvos Respublikos Prezidentas Teismų tarybos patarimu ir kuris įstatymų bei teisės normų aktų nustatyta tvarka organizuoja teismo darbą, vadovauja teismo personalui, užtikrina tinkamą ūkinę ir finansinę veiklą.

16.  Teismo pirmininkas jam paskirtas Teismo valdymo ir administravimo funkcijas atlieka asmeniškai, tačiau prireikus, teismo pirmininkas dalį jam priskirtų Teismo veiklos organizavimo funkcijų gali pavesti atlikti teismo kancleriui.

17.  Teismo kancleris yra karjeros valstybės tarnautojas, pavaldus teismo pirmininkui. Teismo kancleris vadovauja teismo administracijai.

18.  Teismo administraciją sudaro teismo kancleris (Teismo administracijos vadovas) ir struktūrinių padalinių vedėjai. Teismo administracijos struktūrą sudaro Teismo raštinės skyrius, Finansų ir apskaitos skyrius, Informacinių technologijų skyrius, Archyvo skyrius ir Ūkio skyrius. Teismo kancleriui taip pat pavaldūs Vyriausiasis specialistas (Teismo kanclerio tarnyboje) ir Teismo administracijos sekretorius.

19.  Nesant teismo pirmininko, jo pareigas eina Teismų įstatymo tvarka paskirtas teismo pirmininko pavaduotojas.

20.  Nesant teismo kanclerio visas jo funkcijas, išskyrus funkcijas, susijusias su asignavimų valdymu ir naudojimu, atlieka vienas iš Teismo administracijos padalinių vedėjų, paskirtas teismo pirmininko įsakymu.

21.  Teismo pirmininkas:

21.1.  sprendžia Teismo pirmininko kompetencijai priklausančius klausimus ir yra atsakingas už Teismo kompetencijai priskirtų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

21.2.  užtikrina, kad Teismo veikloje būtų laikomasi tarptautinių teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Teisėjų tarybos nutarimų ir kitų teisės aktų;

21.3.  kontroliuoja, kaip laikomasi Teisėjų etikos kodekso reikalavimų;

21.4.  tvirtina Teismo vidaus darbo tvarkos taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Teismo darbo organizavimą ir veiklą;

21.5.  vadovauja Teismui, organizuoja jo darbą, koordinuoja, kontroliuoja Teismo veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

21.6.  pagal kompetenciją priima įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

21.7.  tvirtina Teismo kanclerio pareigybės aprašymą;

21.8.  tiria asmenų skundus dėl teisėjų neprocesinių veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu, ir apie tyrimo rezultatus praneša suinteresuotiems asmenims;

21.9.  šalina nustatytus Teismo darbo ir veiklos trūkumus;

21.10.  atsako už finansinę ir kitą atskaitomybę, kontroliuoja Teismo turtinių įsipareigojimų vykdymą;

21.11.  tvirtina Teismo programų išlaidų sąmatas, neviršijant šioms programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų, ir atsako už programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, rengimą ir vykdymą;

21.12.  kontroliuoja teismui skirtus asignavimus ir patikėtą turtą;

21.13.  nustato teisėjų specializaciją atskirų kategorijų byloms nagrinėti, paveda atlikti hipotekos teisėjo funkcijas;

21.14.  teisės aktų nustatyta tvarka teikia įgaliotoms institucijoms Teismo veiklos (strateginius, trumpalaikius, ilgalaikius) planus, valstybės biudžeto asignavimų poreikio ir valstybės kapitalo investicijų projektus;

21.15.  atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas.

22.  Teismo kancleris:

22.1. koordinuoja ir kontroliuoja teismo administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant teismo strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

22.2. organizuoja ir koordinuoja teismo strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;

22.3. tvirtina teismo administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus, vadovaudamasis Teisėjų tarybos patvirtintais pavyzdiniais pareigybių sąrašais ir aprašymais;

22.4. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų teismo administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, taip pat juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas, pašalpas;

22.5. atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų ir teismo pirmininko jam pavestas funkcijas.

23.  Teismo pirmininkas kaip Teismo vadovas arba teismo kancleris kaip Teismo administracijos vadovas be atskiro pavedimo atstovauja ir Teismo vardu veda visas civilines, administracines ir baudžiamąsias bylas visų rūšių ir lygių teismuose. Kai vadovaujantis šiais nuostatais teismą atstovauja ir bylas Teismo vardu veda teismo pirmininkas arba teismo kancleris, laikoma, kad bylą veda pats Teismas kaip juridinis asmuo. Teismą atstovauti pagal pavedimą gali teismo pirmininko arba teismo kanclerio įgalioti asmenys.

24.  Teisme taip pat yra šios pareigybės: Teismo pirmininko patarėjas, Teismo pirmininko padėjėjas (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene), Vyriausiasis specialistas (teismo psichologas), teisėjo padėjėjas, Vyriausiasis specialistas (teismo kanclerio tarnyboje), Teismo administracijos sekretorius, Teismo raštinės skyriaus vedėjas, Teismo raštinės skyriaus vedėjo pavaduotojas, Vyresnysis specialistas (raštinės darbuotojas), Teismo posėdžių sekretorius, Teismo raštinės skyriaus poskyrio vedėjas, Specialistas (raštinės darbuotojas), Specialistas (vertėjas), Specialistas (sekretorius), Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas, Vyriausiasis specialistas (teismo finansininkas), Specialistas (buhalteris), Archyvo skyriaus vedėjas, Specialistas (archyvaras), Informacinių technologijų skyriaus vedėjas, Vyriausiasis specialistas (informatikas), Ūkio skyriaus vedėjas ir kitas aptarnaujantis personalas.

25.  Teismo raštinės skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, tvarko Teismo dokumentų valdymą ir statistiką, atlieka kitas jiems priskirtas funkcijas bei vykdo teismo pirmininko ir teismo kanclerio pavedimus. Už Teismo raštinės skyriaus darbą atsako šio skyriaus vedėjas.

26.  Finansų ir apskaitos skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, pagal kompetenciją rengia ir teikia teismo pirmininkui tvirtinti apskaitos politiką ir finansų kontrolės taisykles, tvarko Teismo buhalterinę ir materialinių vertybių apskaitą, rengia kitų metų biudžeto projektą, finansines ir kitas ataskaitas, susijusias su Teismo finansine, materialine-ūkine veikla, atlieka kitas pagal kompetenciją priskirtas funkcijas. Už Finansų ir apskaitos skyriaus darbą atsako šio skyriaus vedėjas.

27.  Informacinių technologijų skyriaus darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, prižiūri Teismo kompiuterinę ir programinę įrangą, organizuoja informacinių sistemų plėtrą, užtikrina Teismo informacinės sistemos apsaugą, tinkamą asmens duomenų apsaugą, Teismo tvarkomų registrų, informacinių sistemų bei duomenų bazių valdymą bei tvarkymą, koordinuoja Teismo informacinių technologijų diegimą, informacinių sistemų projektavimą ir plėtrą. Už Informacinių technologijų skyriaus darbą atsako šio skyriaus vedėjas.

28.  Archyvo skyriaus darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsakingi už Teismo dokumentų kaupimą, saugojimą, jų apskaitą, panaudojimą, paruošimą valstybiniam saugojimui. Už Archyvo skyriaus darbą atsako šio skyriaus vedėjas.

29.  Ūkio skyriaus darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, rūpinasi Teismo pastatų ir patalpų tinkama būkle, turto apsauga, remontu, rekonstrukcija ir statybos darbais, tinkamų darbo sąlygų Teismo personalui užtikrinimu, Teismo aprūpinimu materialinėmis, organizacinėmis-techninėmis priemonėmis, taip pat atlieka kitus techninius, ūkinius, tvarkos palaikymo darbus, reikalingus tinkamam Teismo funkcionavimui. Už Ūkio skyriaus darbą atsako šio skyriaus vedėjas.

30.  Įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais, Teisme gali būti ir kiti struktūriniai padaliniai atitinkamoms funkcijoms įgyvendinti.

31.  Teismo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, statusą, priėmimą į darbą, atsakomybę, darbo užmokesčio, socialines ir kitas garantijas nustato įstatymai ir kiti teisės norminiai aktai.

32.  Teismo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos funkcijas reglamentuoja jų pareigybių aprašymai.

 

V. TEISMO PERSONALO ATSAKOMYBĖ

 

33.  Teismo pirmininkas jam paskirtas administravimo funkcijas atlieka asmeniškai, tačiau prireikus gali pavesti jas atlikti teismo pirmininko pavaduotojui (-ams), kitiems teisėjams.

34.  Teismo pirmininko pavaduotojas atsako už Teismo organizacinio darbo sritį, kurią jam paveda Teismo pirmininkas arba nustato įstatymai.

35.  Teismo teisėjai atsakingi už bylų nagrinėjimą ir jiems patikėtų materialinių vertybių, turto valdymą bei naudojimą, kitais įstatymais ir teisės aktais priskirtų funkcijų vykdymą.

36.  Kiti Teismo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsakingi už jiems priskirtų funkcijų vykdymą, patikėtų materialinių vertybių, turto valdymą bei naudojimą.

 

VI. TEISMO FINANSAVIMAS IR MATERIALINIS TECHNINIS APRŪPINIMAS

 

37.  Teismas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Teismui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

38.  Teismas yra asignavimų valdytojas, turintis atskirą išlaidų sąmatą.

39.  Teismas sudaro biudžeto ir investicijų programų projektus, pasiūlymus dėl savo biudžetų projektų teikia Teisėjų tarybai svarstyti.

40.  Teismas informacinį bei organizacinį savo veiklos aprūpinimą atlieka savarankiškai (išskyrus atvejus, kai teismo poreikiams reikalingų prekių ir paslaugų įgijimas organizuojamas centralizuotai). Teismo centralizuotą aprūpinimą reikiamu ilgalaikiu turtu, inventoriumi ir paslaugomis organizuoja ir užtikrina Nacionalinė teismų administracija.

41.  Pastatas ir kitas ilgalaikis turtas, kuriuo Teismas naudojasi, yra valstybės nuosavybė, Teismas šį turtą valdo, juo naudojasi bei disponuoja turto patikėjimo teise.

42.  Teismui perduotas turtas negali būti paimtas be Teisėjų tarybos sutikimo. Atskirais atvejais, gavęs Teisėjų tarybos pritarimą, Teismas savo funkcijoms atlikti reikalingas patalpas gali nuomotis.

 

VII. TEISMO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

43.  Teismo administracinės veiklos priežiūrą atlieka teismo pirmininkas ir teisės aktų nustatyta tvarka aukštesnės pakopos teismas.

44.  Teismo finansinės ir veiklos išorės auditą įstatymų nustatyta tvarka pagal savo įgaliojimus atlieka Valstybės kontrolė.

45.  Teismo finansinės ir veiklos vidaus auditą įstatymų nustatyta tvarka pagal savo įgaliojimus atlieka Nacionalinė teismų administracija.

 

VIII. TEISMO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

46.  Teismas reorganizuojamas ar likviduojamas tik įstatymu.

47.  Teismas negali būti reorganizuotas ar likviduotas, jeigu jo kompetencijai priskirtos teisingumo vykdymo funkcijos neperduotos kito teismo jurisdikcijai.

_____________