HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-716 „DĖL KRITERIJŲ, PAGAL KURIUOS DENDROLOGIŠKAI, EKOLOGIŠKAI, ESTETIŠKAI VERTINGI, KULTŪROS PAVELDUI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI REIKŠMINGI ŽELDINIAI, AUGANTYS PRIVAČIOJE ŽEMĖJE, PRISKIRIAMI SAUGOTINIEMS, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 27 d. Nr. D1-478

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. D1-716 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo“ ir išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRITERIJŲ, PAGAL KURIUOS DENDROLOGIŠKAI, EKOLOGIŠKAI, ESTETIŠKAI VERTINGI, KULTŪROS PAVELDUI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI REIKŠMINGI medžiai ir krūmai skelbiami saugotinais želdiniais, PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi,

t v i r t i n u Kriterijus, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi medžiai ir krūmai skelbiami saugotinais želdiniais (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Simonas Gentvilas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-716

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo

Nr. D1-478 redakcija)

 

 

KRITERIJai, PAGAL KURIUOS DENDROLOGIŠKAI, EKOLOGIŠKAI, ESTETIŠKAI VERTINGI, KULTŪROS PAVELDUI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI REIKŠMINGI medžiai ir krūmai skelbiami saugotinais želdiniais

 

 

1. Kriterijai, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi medžiai ir krūmai skelbiami saugtinais želdiniais (toliau – kriterijai) taikomi medžius ir krūmus skelbiant saugotinais želdiniais.

2. Kriterijai, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, atsižvelgus į konkrečią situaciją (medžių ir krūmų būklę, gyvybingumą ir kt.), skelbiami saugotinais želdiniais:

2.1. dendrologiškai vertingi:

2.1.1. dendrologiniai rinkiniai (kolekcijos);

2.1.2. ne jaunesni kaip 15 metų amžiaus introdukuoti (nevietinės kilmės) svyruokline, glausta ar rutulio formos laja, taip pat medžiai spalvotais ar karpytais lapais, išskyrus uosialapį klevą ir tuopas;

2.2. ekologiškai vertingi – ne mažesnės kaip 0,03 ha medžių grupės ar želdynai;

2.3. estetiškai vertingi iškirtinių formų medžiai;

2.4. Kultūros paveldui reikšmingi:

2.4.1. medžiai, susieti su istorinėmis datomis, žymių žmonių gyvenimu;

2.4.2. žymių žmonių pasodinti medžiai;

2.4.3. išlikę buvusių dvarų sodybų išlikę autentiški medžiai;

2.5. kraštovaizdžiui reikšmingi – autentiški medžiai tarpukario ir pokario metais įveistuose parkuose.

 

 

_________________