herbas-L_spalvotas

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2012 M. GRUODŽIO 13 D.

NUTARIMO NR. 03-264 „DĖL FINANSŲ PATARĖJO ĮMONIŲ LICENCIJŲ IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO BEI VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR INVESTICINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. balandžio 24 d. Nr. 03-60

Vilnius

 

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Pakeisti Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo bei veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 03-264 „Dėl Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo bei veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Išdėstyti 11.4 papunktį taip:

11.4. duomenys apie vadovus pateikiami Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovo ir pagrindines funkcijas atliekančio asmens anketoje (Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų priedas) (toliau – anketa), užpildytoje asmens, kurio kandidatūrai siekiama gauti pritarimą, kaip nustatyta Finansinių priemonių rinkų įstatyme;“.

1.2. Išdėstyti 19 punktą taip:

19. Asmuo, tiesiogiai ar netiesiogiai įsigijęs arba padidinęs jau turimą finansų patarėjo įmonės akcijų paketą, jei dėl akcijų įsigijimo asmeniui priklausančios balsavimo teisės ar kapitalo dalis pasiekia arba peržengia didėjimo ar mažėjimo tvarka 20, 33 arba 50 procentų ribą arba įmonė tampa įsigyjančio juridinio asmens patronuojamąja įmone, Lietuvos bankui privalo pateikti duomenis apie save (2 priedas arba (ir) 3 priedas) ir turimus glaudžius ryšius su kitais fiziniais ir (arba) juridiniais asmenimis. Prie pranešimo pridedami dokumentai, patvirtinantys akcijų paketą įsigijusio asmens nepriekaištingą reputaciją (jei tai juridinis asmuo – taip pat dokumentai, patvirtinantys juridinio asmens vadovų ir kontroliuojančių asmenų nepriekaištingą reputaciją, duomenys apie vadovus pateikiami 11.4 papunktyje nustatyta tvarka).“

1.3. Išdėstyti 22.1 papunktį taip:

22.1. duomenys apie vadovą pateikiami anketoje, užpildytoje asmens, kurio kandidatūrai siekiama gauti pritarimą, kaip nustatyta Finansinių priemonių rinkų įstatyme;“.

1.4. Pripažinti netekusiu galios 4 priedą.

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2014 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                            Vitas Vasiliauskas