LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO

 

MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-75 „DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS LĖŠŲ PLANAVIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.  kovo 4 d. Nr. V-350

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. V-75 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisykles ir 8 punktą išdėstau taip:

8. Už programų priemonių įgyvendinimą atsakingi vykdytojai (toliau – priemonių vykdytojai) parengia priemonėms finansuoti būtinus dokumentus (įsakymus, potvarkius, sutartis, sąmatas, priėmimo ir perdavimo aktus ir kitus) bei vykdo pasirašytų lėšų panaudojimo sutarčių vykdymo priežiūrą, konkrečias priežiūros priemones nurodant Lėšų naudojimo sutartyse.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą pavyzdinę Lėšų naudojimo sutarties formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                        Jurgita Šiugždinienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V- 75

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro 2022 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-350

redakcija)

 

(Pavyzdinė lėšų naudojimo sutarties forma)

 

LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIS

 

20____ m.                           d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija), atstovaujama __________________________________________________________________,

atstovo pareigos, vardas, pavardė

veikiančio pagal________________________________________________________________, ir

įgaliojimo dokumento data, rūšis, numeris, pavadinimas

_______________________________________________________________ (toliau – Institucija),

juridinio asmens pavadinimas, kodas

atstovaujama ______________________________________________________, veikiančio pagal

atstovo pareigos, vardas, pavardė

______________________________________________________________________, sudarė šią

įgaliojimo dokumento data, rūšis, numeris, pavadinimas

sutartį.

Sutartis sudaryta vykdant Ministerijos 20__20__ metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro _________________________________, ___________________________________________ programą (programos kodas _____), vadovaujantis ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

teisės akto, kito dokumento, kurio pagrindu sudaroma sutartis, data, rūšis, numeris, pavadinimas

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1. Ministerija įsipareigoja skirti lėšų Institucijai šiam tikslui: _________________________

_____________________________________________________________________, o Institucija įsipareigoja įgyvendinti nurodytą tikslą (toliau – pavedimas), naudodama lėšas pagal Ministerijos asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą (toliau – pridedama sąmata), kuri yra neatsiejama šios sutarties dalis.

2. Institucijos veiklos, kuriai skirtos šios sutarties 4.1 papunktyje nurodytos lėšos (toliau – lėšos), vertinimo kriterijus (-ai): _____________________________________________________.

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

3. Institucija įsipareigoja:

3.1. naudoti skirtas lėšas šios sutarties 1 punkte nurodytam pavedimui vykdyti pagal pridedamą sąmatą, laikydamasi galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;

3.2. šios sutarties 1 punkte nurodytam pavedimui įvykdyti tinkamos finansuoti išlaidomis laikyti tas, kurios patirtos nuo _______________ iki ______________;

3.3. Ministerijos darbuotojui, atsakingam už sutarties sudarymą, vykdymą ir priežiūrą pareikalavus pateikti jam laisvos formos ataskaitą apie pavedimo vykdymo eigą;

3.4. lėšas įtraukti į apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;

3.5. pateikti dokumentus, susijusius su pavedimo vykdymu:

3.5.1. Ministerijos Buhalterinės apskaitos skyriui už kiekvieną ketvirtį (kurį vykdomas pavedimas) ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos:

3.5.1.1. lėšų panaudojimo ataskaitą, parengtą pagal pavyzdinę Lėšų panaudojimo ataskaitos formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro ___________________________________ (lėšų panaudojimo ataskaitoje nurodytų išlaidas pateisinančių dokumentų datos turi atitikti šioje sutartyje nurodytą pavedimo vykdymo laikotarpį);

3.5.1.2. banko išrašą apie lėšų likutį sąskaitoje arba laisvos formos pažymą apie pavedimui vykdyti skirtų lėšų likutį sąskaitoje (jeigu toje pačioje sąskaitoje yra kelių pavedimų lėšos);

3.5.2. įvykdžius pavedimą, Ministerijos _______________________________ skyriui iki 20____ m. _________________ d. – pavedimo įvykdymo ataskaitą, parengtą pagal pavyzdinę Pavedimo įvykdymo ataskaitos formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro ___________________________________;

3.5.3. kitus dokumentus: ________________________________________________;

3.6. pavedimui vykdyti skirtas ir nepanaudotas lėšas grąžinti į Ministerijos sąskaitą iki 20___ m. _________________ d.;

3.7. savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės padarytus trūkumus, pažeidžiančius šios sutarties sąlygas;

3.8. ne pagal šios sutarties 1 punkte nurodytą tikslinę paskirtį ir nesilaikant sutarties sąlygų panaudotas lėšas nedelsiant grąžinti į Ministerijos sąskaitą;

3.9. nedelsiant raštu pranešti Ministerijai, kad negali įvykdyti pavedimo arba kad pavedimo vykdymą tęsti netikslinga, ir grąžinti skirtas lėšas į Ministerijos sąskaitą;

3.10. nedelsiant raštu informuoti Ministeriją apie rekvizitų pakeitimus;

3.11. kiti įsipareigojimai: ___________________________________________________.

4. Ministerija įsipareigoja:

4.1. finansuoti šios sutarties 1 punkte nurodytą pavedimą proporcingai iš valstybės biudžeto gaunamoms lėšoms ir jam vykdyti skirti ___________________________________________ eurų (nurodoma suma skaičiais ir žodžiais) pagal pridedamą sąmatą, pervedant lėšas į Institucijos sąskaitą, nurodytą sutarties rekvizituose, šia tvarka:____________________________;

4.2. pastebėjus nukrypimų nuo šios sutarties sąlygų arba kitokių trūkumų, pranešti apie juos Institucijai per 5 darbo dienas;

4.3. teikti pavedimui vykdyti reikiamus duomenis ir informaciją;

4.4. Ministerijos darbuotojui, atsakingam už sutarties sudarymą, vykdymą ir priežiūrą, gavus laisvos formos ataskaitą apie pavedimo vykdymo eigą, ją analizuoti, vertinti ir prireikus siūlyti Ministerijos atstovui priimti atitinkamus sprendimus dėl pavedimo vykdymo eigos;

5. kiti įsipareigojimai: ____________________________________________________.

5. Ministerija turi teisę:

5.1. reikalauti, kad Institucija pateiktų Ministerijai duomenis, susijusius su sutarties vykdymu;

5.2. reikalauti patikslinti šios sutarties 3.5 papunktyje nurodytas ataskaitas;

5.3. kontroliuoti pagal šią sutartį skirtų lėšų tikslinį panaudojimą;

5.4. tikslinti prie šios sutarties pridedamą sąmatą;

5.5. reikalauti grąžinti į Ministerijos sąskaitą pagal šią sutartį Institucijai pervestą lėšų sumą arba sustabdyti lėšų pervedimą Institucijai, jeigu Institucija laiku nepateikia Ministerijai šios sutarties 3.5 papunktyje nurodytų dokumentų;

5.6. kitos teisės:___________________________________________________________.

 

III. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

 

6. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja, kol įvykdomi sutartiniai įsipareigojimai.

7. Sutartis gali būti nutraukta:

7.1. šalių susitarimu;

7.2. pasibaigus sutarties teisiniam pagrindui;

7.3. kai šalys nevykdo savo įsipareigojimų;

7.4. kitais pagrindais:______________________________________________________.

 

 

IV. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

8. Pavedimui vykdyti skirtų lėšų nenaudoti avansiniams mokėjimams, išskyrus atvejus, kai nėra galimybių prekių ir paslaugų įsigyti kitaip.

9. Išlaidos, padarytos užsienio valiuta, lėšų panaudojimo ataskaitoje fiksuojamos taikant lėšų išmokėjimo dieną galiojusį Europos centrinio banko nustatytą oficialų valiutos kursą.

10. Pavedimas laikomas įvykdytu, pavedimui vykdyti skirtas ir nepanaudotas lėšas grąžinus į Ministerijos sąskaitą ir pateikus Ministerijai visus šios sutarties 3.5 papunktyje nurodytus dokumentus.

11. Sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis. Tais atvejais, kai keičiama prie šios sutarties pridedama sąmata, sutarties keitimas įforminamas Ministerijos asignavimų valdytojui patvirtinus patikslintą sąmatą (ji pridedama prie sutarties).

12. Sutartyje neaptartos sąlygos sprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

13. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

14. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčias egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

15. Sutarties priedai yra neatsiejama šios sutarties dalis.

 

Šalių adresai ir rekvizitai

 

Ministerija

Valstybės biudžetinė įstaiga Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kodas 188603091, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, tel. _____________, faksas _____________, el. p. smmin@smsm.lt, atsisk. sąsk. Nr. ________________________, „Swedbank“, AB, kodas 73000. Įregistruota Juridinių asmenų registre.

 

Institucija

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

 

Sutarties šalių parašai

 

Ministerija

 

 

 

 

 

pareigos

 

parašas

 

vardas ir pavardė

 

Institucija

 

 

 

 

 

pareigos

 

parašas

 

vardas ir pavardė

 

Ministerijos darbuotojas, atsakingas už sutarties sudarymą, vykdymą ir priežiūrą:

_____________________________________________________________________.

padalinys, pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas

 

Institucijos atstovas, atsakingas už pavedimo vykdymą:

_____________________________________________________________________.

padalinys, pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas

______________________