LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-T-927 PRIEMONĘ „SPARTESNIS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“

 

2019 m. spalio 11 d. Nr. 1V-843

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 75 punktu ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Europos socialinio fondo agentūros 2019 m. rugsėjo 25 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. VD-2019-00669:

1. Skiriu šio įsakymo priede nurodytiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams šio įsakymo priede nustatyto dydžio finansavimą iš Vidaus reikalų ministerijos programos „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“ (programos kodas 03.03) pagal priemonę „Įgyvendinant vietos plėtros strategijas, gerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją“ (priemonės kodas 01-02-02) finansuoti iš Europos Sąjungos lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.7.1) ir iš bendrojo finansavimo lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.2.2.7.1).

2. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                               Rita Tamašunienė

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2019 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1V-843

priedas

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio

Projekto pavadinimas

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki,

iš jų:

 

 

 

asmens kodas

 

Eur:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

1.

08.6.1-ESFA-T-927-01-0060

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

190089747

Socialinės rizikos vaikų ir jų šeimų bendruomeniškumo ugdymas pasitelkiant menus

11 380,82

10 458,05

922,77

2.

08.6.1-ESFA-T-927-01-0063

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

190090525

Vaivorykštiniai jungčių tiltai

19 401,60

17 828,50

1 573,10

3.

08.6.1-ESFA-T-927-01-0064

UAB „Lanmeta“

158745430

 

Jauno verslo ugdymas Jurbarke, V. Kudirkos g. 25

42 000,00

38 594,59

3 405,41

4.

08.6.1-ESFA-T-927-01-0065

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

290110060

„Įsijunk meną“ (angl. Switch on art)

17 847,00

16 399,95

1 447,05

5.

08.6.1-ESFA-T-927-01-0066

Jaunimo asociacija „COFA“

302660830

Biržų miesto bendruomenės narių verslumo skatinimas

14 069,23

12 928,48

1 140,75

___________________________