Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Administracinis departamentas

2014 02 10

 

 

SUTARTIS

 

DĖL BENDRO PATENTŲ TEISMO ŠIAURĖS IR BALTIJOS VALSTYBIŲ

 

REGIONINIO SKYRIAUS

 

ĮSTEIGIMO

 

 

 

Susitariančiosios Šiaurės ir Baltijos valstybės,

 

atsižvelgdamos į tai, kad Susitariančiųjų Šiaurės ir Baltijos valstybių (toliau – Susitariančiosios Valstybės) bendradarbiavimas yra natūrali darbo, nuveikto steigiant Europos Sąjungos valstybių narių Bendrą patentų teismą, tąsa ir jis turėtų vykti tikro Šiaurės ir Baltijos valstybių bendradarbiavimo dvasia;

 

patvirtindamos intelektinės nuosavybės teisių apsaugos svarbą ir jų esminį vaidmenį siekiant tolesnio tvaraus Šiaurės ir Baltijos valstybių regiono ekonomikos augimo;

 

atsižvelgdamos į tai, kad Šiaurės ir Baltijos valstybių regioninis skyrius turėtų būti arti patentų sistemos naudotojų, visų pirma arti mažųjų ir vidutinių įmonių – tai yra būtina teisės į teisingumą užtikrinimo sąlyga;

 

atsižvelgdamos į tai, kad toks Šiaurės ir Baltijos valstybių regioninis skyrius turėtų kuo labiau išnaudoti galimybes bylas nagrinėti įvairiose vietose, kaip nustatyta Susitarimo dėl bendro patentų teismo (toliau – Susitarimas dėl BPT) 7 straipsnio 5 dalyje;

 

atsižvelgdamos į tai, kad galimybė prisijungti prie šios Sutarties turėtų būti suteikta bet kuriai Šiaurės ar Baltijos valstybei, pasirašiusiai Susitarimą dėl BPT,

 

susitarė:

 

 

 

1 straipsnis

 

Įsteigimas

 

Susitariančiosios Valstybės prašo, kad Bendras patentų teismas, vadovaudamasis Susitarimo dėl BPT 7 straipsnio 5 dalimi ir Teismo statuto 18 straipsniu, įsteigtų Šiaurės ir Baltijos valstybių regioninį skyrių.

 

 

 

2 straipsnis

 

Bylų nagrinėjimas įvairiose vietose

 

Vadovaudamosi Susitarimo dėl BPT 7 straipsnio 5 dalimi, Susitariančiosios Valstybės turi sudaryti kuo geresnes galimybes Šiaurės ir Baltijos valstybių regioniniam skyriui bylas nagrinėti įvairiose vietose. Kiekviena Susitariančioji Valstybė, dalyvaujanti Šiaurės ir Baltijos valstybių regioninio skyriaus darbe, savo atitinkamoje valstybėje užtikrina infrastruktūrą byloms nagrinėti.

 

 

 

3 straipsnis

 

Infrastruktūra ir išlaidos

 

Infrastruktūros byloms nagrinėti suteikimo išlaidas, įskaitant reikiamą administracinę pagalbą, padengia kiekviena atitinkama Susitariančioji Valstybė, kuri suteikia tokią infrastruktūrą.

 

 

 

4 straipsnis

 

Proceso kalba

 

Susitariančiosios Valstybės, vadovaudamosi Susitarimo dėl BPT 49 straipsnio 2 dalimi, nustato, kad Šiaurės ir Baltijos valstybių regioninio skyriaus proceso kalba yra anglų kalba. Vertimo žodžiu paslaugos teismo posėdžiuose teikiamos vadovaujantis Susitarimu dėl BPT ir Bendro patentų teismo Procedūros reglamentu.

 

 

 

5 straipsnis

 

Būstinės vieta ir Kanceliarijos poskyris

 

Susitariančiosios Valstybės, vadovaudamosi Susitarimo dėl BPT 7 straipsnio 5 dalimi ir Teismo statuto 18 straipsniu, nustato, kad Šiaurės ir Baltijos valstybių regioninio skyriaus būstinės vieta ir Kanceliarijos poskyris yra Stokholme (Švedija). Būstinės ir Kanceliarijos poskyrio išlaidas, kurios nepadengiamos iš Bendro patentų teismo biudžeto, padengia Švedija.

 

 

 

6 straipsnis

 

Ginčų sprendimas

 

Ginčai, susiję su šios Sutarties aiškinimu ar taikymu, sprendžiami Susitariančiųjų Valstybių konsultacijomis.

 

 

 

7 straipsnis

 

Nutraukimas

 

Ši Sutartis yra neterminuota. Bet kuri Susitariančioji Valstybė gali pasitraukti iš Šiaurės ir Baltijos valstybių regioninio skyriaus, taigi ir nutraukti šią Sutartį, prieš dvylika mėnesių pateikdama rašytinį pranešimą kitoms Susitariančiosioms Valstybėms. Pasitraukus Susitariančiajai Valstybei, Šiaurės ir Baltijos valstybių regioninio skyriaus veikla nenutrūksta, jeigu laikomasi Susitarimo dėl BPT 7 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.

 

 

 

8 straipsnis

 

Prisijungimas

 

Šią Sutartį gali pasirašyti bet kuri Susitarimą dėl BPT pasirašiusi Šiaurės ar Baltijos valstybė. Sutartis tokiai valstybei įsigalioja pagal 9 straipsnį.

 

 

 

9 straipsnis

 

Įsigaliojimas

 

Šią Sutartį Susitariančiosios Valstybės patvirtina vadovaudamosi savo atitinkamomis nacionalinėmis procedūromis, ir ši Sutartis kiekvienoje Valstybėje įsigalioja tik tada, kai joje įsigalioja Susitarimas dėl BPT. Susitariančiosios Valstybės viena kitai praneša apie būtinų procedūrų užbaigimą. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį patvirtina ir Susitarimą dėl BPT ratifikuoja dvi Susitariančiosios Valstybės, įskaitant būstinės ir Kanceliarijos poskyrio priimančiąją Susitariančiąją Valstybę. Šios Sutarties įsigaliojimas priklauso nuo Susitarimo dėl BPT įsigaliojimo pagal jo 89 straipsnį.

 

 

 

Tai patvirtindami, toliau nurodyti savo atitinkamų Vyriausybių tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šią Sutartį.

 

Priimta 2014 m. kovo 4 d. Briuselyje keturiais kiekvienai Susitariančiajai Valstybei skirtais originaliais egzemplioriais anglų kalba.

 

 

 

Estijos Respublikos Vyriausybės vardu

 

 

 

Latvijos Respublikos Vyriausybės vardu

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu

 

 

 

Švedijos Karalystės Vyriausybės vardu