Logo  Description automatically generated

vALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimo nr. o3e-281 „Dėl ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO TEISENOS, PROTOKOLO IR NUTARIMO ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOJE REGISTRAVIMO BEI NUTARIMO VYKDYMO VALSTYBINĖJE ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOJE TAISYKLIŲ patvirtinimo“ pakeitimo

 

2022 m. balandžio 7 d. Nr. O3E-462

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio 14 punktu, 614 straipsnio 2 dalimi ir 615 straipsnio 1, 3, 4 dalimis, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatų patvirtinimo“, 22 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau ‒ Taryba) Teisės departamento Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus 2022 m. kovo 25 d. pažymą Nr. O5E-390 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. O3E-281 „Dėl Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisykles, patvirtintas Tarybos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. O3E-281 „Dėl Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo“ ir išdėstyti jas nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Tarybos pirmininko pavaduotojas,

laikinai vykdantis Tarybos pirmininko funkcijas                                                   Jonas Makauskas

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

2020 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. O3E-281

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

2022 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. O3E-462 redakcija)

 

ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO TEISENOS, PROTOKOLO IR NUTARIMO ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOJE REGISTRAVIMO BEI NUTARIMO VYKDYMO VALSTYBINĖJE ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOJE TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo taisyklės (toliau Taisyklės) nustato administracinio nusižengimo teisenos pradžios, administracinio nusižengimo tyrimo atlikimo, administracinio nusižengimo protokolo ir administracinio nurodymo surašymo, administracinio nusižengimo bylos rengimo nagrinėti ir nagrinėjimo, nutarimo surašymo, priėmimo administracinio nusižengimo byloje, taip pat šio nutarimo apskundimo ir vykdymo, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo tvarką Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje (toliau – Taryba).

2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu (toliau – ANK).

3. Taisyklės skirtos Tarybos darbuotojams, kurie, vadovaudamiesi ANK 589 straipsnio 14 punktu, 591 straipsniu, 608 straipsnio 4 dalimi, 615 straipsnio 1, 4 dalimis, turi teisę nepradėti administracinių nusižengimų teisenos, pradėti administracinio nusižengimo teiseną, atlikti administracinio nusižengimo tyrimą, surašyti administracinio nusižengimo protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, skirti administracinę nuobaudą – įspėjimą bei atlikti kitus ANK numatytus veiksmus, susijusius su administraciniu nusižengimu, taip pat Tarybai ar įgaliotam Tarybos nariui, pagal ANK 614 straipsnio 2 dalį, 615 straipsnio 3 dalį nagrinėjančiai administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka ANK ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

iI SKYRIUS

ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO TEISENOS PRADŽIA IR ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO TYRIMAS, ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO TYRIMO PABAIGA, ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO PROTOKOLAS IR ADMINISTRACINIS NURODYMAS

 

5. Tarybos pirmininko įgalioti darbuotojai, vadovaudamiesi ANK 589 straipsnio 14 punktu ir jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo dėl ANK 1882, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų. Dėl administracinio nusižengimo teisenos pradžios specialus procesinis dokumentas nerašomas.

6. Administracinio nusižengimo teisena pradedama:

6.1. Tarybos pirmininko įgaliotam darbuotojui užfiksavus administracinio nusižengimo požymius turinčios veikos padarymą;

6.2. gavus pranešimą (aktą, paaiškinimą, kitokį dokumentą), kuriuo asmuo, kuris nėra pareigūnas, užfiksavo administracinio nusižengimo požymius turinčios veikos padarymą;

6.3. kai ikiteisminio tyrimo institucija ar prokuroras atsisako Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatyta tvarka pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Tarybos pateiktą medžiagą ir nutarimą dėl administracinio nusižengimo bylos medžiagos perdavimo ikiteisminiam tyrimui ir surinktą medžiagą grąžina Tarybai;

6.4. kai ikiteisminio tyrimo institucija ar prokuroras, gavę pareiškimą ar pranešimą apie galimai padarytą nusikalstamą veiką, Baudžiamojo proceso kodekse nustatytais atvejais ir tvarka atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą, tačiau nustato, kad padaryta veika turi administracinio nusižengimo požymių, arba patys nustato padaryto administracinio nusižengimo požymių, jie motyvuotu nutarimu perduoda turimą medžiagą Tarybai administracinio nusižengimo teisenai pradėti ir administracinio nusižengimo protokolui surašyti;

6.5. kai Baudžiamojo proceso kodekse nustatytais atvejais ir tvarka yra nutraukiamas ikiteisminis tyrimas ar baudžiamoji byla, tačiau ikiteisminio tyrimo medžiagoje ar baudžiamojoje byloje nustatoma, kad yra administracinio nusižengimo požymių, nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą ar baudžiamąją bylą kopija (nuorašas) kartu su visa tyrimo ar bylos medžiagos patvirtinta kopija (nuorašu) perduodama Tarybai administracinio nusižengimo teisenai pradėti ir administracinio nusižengimo protokolui surašyti. Šiuo atveju baudžiamojoje byloje surinkti įrodymai, jei nereikia tirti papildomų aplinkybių, pakartotinai nerenkami (ANK 592 straipsnio 4 dalis).

7. Administracinis nusižengimas tiriamas pagal procesines teisės normas (ANK), galiojančias procesinių veiksmų atlikimo metu. Tarybos pirmininko įgalioti darbuotojai, kuriems pavesta atlikti administracinio nusižengimo tyrimą, privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Tarybos pirmininko įgaliotam darbuotojui dokumentų valdymo sistemoje suformuotos užduoties atlikti administracinio nusižengimo tyrimą dienos atlikti administracinio nusižengimo tyrimą arba ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Tarybos pirmininko įgaliotam darbuotojui dokumentų valdymo sistemoje suformuotos užduoties atlikti administracinio nusižengimo tyrimą priimti šių Taisyklių 8 punkte nurodytą motyvuotą nutarimą, kuriuo atsisakoma pradėti administracinio nusižengimo tyrimą. Tarybos darbuotojo, tiriančio administracinius nusižengimus, motyvuotu tarnybiniu pranešimu 3 (trijų) mėnesių terminas administracinio nusižengimo tyrimui atlikti dėl objektyvių priežasčių gali būti pratęstas papildomam 2 (dviejų) mėnesių terminui. Administracinio nusižengimo tyrimo atlikimo terminas gali būti pratęstas neribotą kartų skaičių, iki bus surinkta visa tyrimui reikalinga informacija, tačiau ne ilgiau nei iki Taisyklių 106 punkte nurodyto termino, iki kurio tyrimo medžiaga bylos nagrinėjimui turi būti perduota Tarybos Teisės departamentui.

8. Tarybos pirmininko įgaliotas darbuotojas, kuriam pavesta atlikti administracinio nusižengimo tyrimą, nustatęs, kad yra ANK 591 straipsnyje nustatytos aplinkybės, dėl kurių administracinio nusižengimo teisena negalima, priima motyvuotą nutarimą, kuriuo atsisako pradėti administracinio nusižengimo tyrimą.

9. Tyrimą atliekantis Tarybos įgaliotas darbuotojas, pradėjęs administracinio nusižengimo teiseną ir nustatęs, kad padaryta veika turi nusikalstamos veikos požymių, motyvuotu nutarimu perduoda surinktą medžiagą ikiteisminio tyrimo institucijai ar prokurorui, kurie Baudžiamojo proceso kodekse nustatyta tvarka nusprendžia, ar pradėti ikiteisminį tyrimą. Nutarime turi būti nurodoma:

9.1. institucijos, kuriai perduodama administracinio nusižengimo bylos medžiaga, pavadinimas;

9.2. administracinio nusižengimo bylos perdavimo motyvai.

10. Tarybos pirmininko įgaliotas darbuotojas, pradėjęs administracinio nusižengimo teiseną, motyvuotu nutarimu perdavęs surinktą medžiagą ikiteisminio tyrimo institucijai ar prokurorui ir iš jų gavęs pranešimą apie ikiteisminio tyrimo pradžią, administracinio nusižengimo teiseną motyvuotu nutarimu privalo nutraukti.

11. Tarybos pirmininko įgaliotas darbuotojas, atliekantis administracinio nusižengimo tyrimą, vadovaudamasis ANK 593 straipsniu, turi teisę atlikti šiuos veiksmus:

11.1. apklausti asmenis, įtariamus administracinių nusižengimų padarymu, nukentėjusiuosius, liudytojus arba paimti iš šių asmenų rašytinius parodymus;

11.2. atlikti įvykio vietos, patalpų, vietovių, daiktų ir dokumentų apžiūras;

11.3. atlikti parodymą atpažinti;

11.4. atlikti akistatas;

11.5. atlikti parodymų patikrinimą vietoje;

11.6. atlikti eksperimentą;

11.7. išreikalauti bylai turinčius reikšmės daiktus ir dokumentus;

11.8. paskirti ekspertizę arba kreiptis į teismą dėl teismo psichiatrijos ekspertizės paskyrimo;

11.9. gauti specialisto paaiškinimus;

11.10. pavesti kitoje teritorijoje veikiančios analogiškos institucijos atsakingiems asmenims atlikti tam tikrus tyrimo veiksmus;

11.11. kreiptis į policiją dėl administracinį nusižengimą padariusio asmens atvesdinimo, kai šis atsisako atvykti į nurodytą vietą apklausai ar kitiems procesiniams veiksmams atlikti, taip pat dėl jo paieškos.

12. Atliekant Taisyklių 11 punkte nurodytus veiksmus, mutatis mutandis taikomos Baudžiamojo proceso kodekso nuostatos.

13. Tarybos pirmininko įgaliotas darbuotojas, atlikdamas ANK 593 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus tyrimo veiksmus, vadovaudamasis ANK 594 straipsniu, rašo tyrimo veiksmų protokolus pagal Tarybos pirmininko įsakymu patvirtintas administracinių nusižengimų tyrimo veiksmų protokolų formas. ANK 593 straipsnio 1 dalies 7, 8, 9, 10, 11 punktuose nurodyti tyrimo veiksmai įforminami pagal šiuo Tarybos pirmininko įsakymu patvirtintas atitinkamų veiksmų fiksavimo dokumentų formas. Be to, tyrimo veiksmų metu gali būti fotografuojama, filmuojama, daromas garso ir vaizdo įrašas, daromi pėdsakų atspaudai ir išliejos, sudaromi planai bei schemos ir naudojami kitokie fiksavimo būdai.

14. Administracinį nusižengimą tiriantis Tarybos pirmininko įgaliotas darbuotojas, siekdamas užkirsti kelią administraciniams nusižengimams, taip pat siekdamas užtikrinti, kad būtų išsamiai tiriamas administracinis nusižengimas ir nagrinėjama administracinio nusižengimo byla bei vykdomi administracinio nusižengimo byloje priimami sprendimai, vadovaudamasis ANK XXX skyriaus nustatyta tvarka, gali taikyti ANK 595 straipsnio 1 dalies 1, 2, 4, 5, 6, 7 ir 13 punktuose nustatytas administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemones. Taikant prievartos priemones naudojamos Tarybos pirmininko įsakymu patvirtintos užtikrinimo prievartos priemonių formos.

15. Kai administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens buvimo vieta nežinoma, administracinio nusižengimo tyrimą atliekantis Tarybos pirmininko įgaliotas darbuotojas turi teisę motyvuotu nutarimu kreiptis į Teritorinę policijos įstaigą dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paieškos paskelbimo.

16. Kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, gavęs šaukimą atvykti pas administracinį nusižengimą tiriantį Tarybos pirmininko įgaliotą darbuotoją, be pateisinamos priežasties neatvyksta nurodytu adresu ir laiku, o jam neatvykus neįmanoma ištirti administracinio nusižengimo ir jam apie būtinumą atvykti (nutarimo) surašymui buvo tinkamai pranešta ANK 573 straipsnyje nustatyta tvarka, Tarybos įgaliotas darbuotojas turi teisę motyvuotu nutarimu kreiptis į Teritorinę policijos įstaigą dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atvesdinimo.

17. Baigęs administracinio nusižengimo tyrimą, jį atlikęs Tarybos pirmininko įgaliotas darbuotojas surašo administracinio nusižengimo protokolą. Protokolas surašomas dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui.

18. Administracinio nusižengimo protokolas gali būti surašytas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant, kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo šaukiamas neatvyko ir nedalyvavo surašant protokolą.

19. Administracinio nusižengimo protokolas surašomas dviem egzemplioriais; vienas protokolo egzempliorius nedelsiant įteikiamas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui (o tais atvejais, kai remiantis ANK 608 straipsnio 1 dalies 1 punktu protokolas surašytas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant – pagal ANK 573 straipsnio nuostatas išsiunčiamas), kitas protokolo egzempliorius lieka Tarybos administracinio nusižengimo byloje.

20. Vadovaujantis ANK 608 straipsnio 4 dalimi administracinio nusižengimo protokolo kopija (nuorašas), laikantis asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų, taip pat įteikiama arba siunčiama nukentėjusiajam (jeigu jis yra).

21. Administracinio nusižengimo protokolo turinys turi atitikti ANK 609 straipsnio reikalavimus.

22. Kai nėra ANK 610 straipsnio 2 dalyje nurodytų pagrindų, Tarybos pirmininko įgaliotas darbuotojas į administracinio nusižengimo protokolą įrašo administracinį nurodymą, kuriame:

22.1. nurodoma, kokio dydžio piniginę baudą siūloma sumokėti administracinį nusižengimą padariusiam asmeniui;

22.2. nurodomi ANK 610 straipsnio 1 dalyje numatyti terminai baudai sumokėti, kokiu įmokos kodu ir į kokią sąskaitą asmuo turi sumokėti baudą;

22.3. išaiškinama, kad, nesumokėjus baudos laiku, administracinis nurodymas bus laikomas negaliojančiu ir administracinio nusižengimo protokolas bus perduotas Tarybai ar Tarybos nariui, įgaliotam nagrinėti administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka;

22.4. nurodomi ANK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje už asmens padarytą administracinį nusižengimą nustatytos baudos minimalūs ir maksimalūs dydžiai.

23. Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo atsisako suteikti duomenis apie save arba pasirašyti protokolą, tai įrašoma administracinio nusižengimo protokole. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę pateikti prie protokolo pridedamus paaiškinimus ir pastabas dėl protokolo turinio, taip pat išdėstyti savo atsisakymo jį pasirašyti motyvus.

24. Surašant protokolą, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui išaiškinamos ANK 577 straipsnyje numatytos jo teisės ir pareigos ir tai pažymima protokole arba surašomas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui teisių ir pareigų išaiškinimo protokolas, su kuriuo administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo supažindinamas pasirašytinai.

25. Kai protokolas surašomas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant, paaiškinimą dėl padaryto nusižengimo ir pastabas dėl protokolo turinio šis asmuo turi teisę pateikti administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo metu. Kitos administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisės ir pareigos, numatytos ANK 577 straipsnyje, išdėstomos protokole.

26. Administracinis nurodymas yra neskundžiamas.

27. Asmeniui per penkiolika kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos, o kai administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu surašomas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant, – per trisdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos savo noru sumokėti baudą, sumokėjus administraciniame nurodyme nustatytą baudą, laikoma, kad administracinis nurodymas įvykdytas.

Asmeniui įvykdžius administracinį nurodymą, administracinio nusižengimo teisena pasibaigia.

28. Kai asmens vienu metu padaryta veika ar veikos užtraukia administracinę atsakomybę pagal kelis ANK straipsnius ar straipsnių dalis, pagal kuriuos atlikti tyrimą ir surašyti administracinio nusižengimo protokolą turi teisę Tarybos pirmininko įgalioti darbuotojai, gali būti surašomas vienas administracinio nusižengimo protokolas. Šiuo atveju, jei dėl vieno iš administracinių nusižengimų administracinis nurodymas negali būti surašomas, dėl visų administracinių nusižengimų surašomas protokolas be administracinio nurodymo.

29. Administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui neįvykdžius administracinio nurodymo, šis nurodymas laikomas negaliojančiu ne anksčiau kaip po 5, bet ne vėliau kaip po 10 darbo dienų nuo ANK 610 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino pabaigos administracinio nusižengimo protokolas perduodamas administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančiai Tarybai ar įgaliotam Tarybos nariui.

30. Asmuo, kuriam rašomas administracinis nurodymas, vadovaudamasis ANK 613 straipsnio 2 dalimi, gali kreiptis į administracinio nusižengimo protokolą rašantį Tarybos pirmininko įgaliotą darbuotoją su prašymu neįrašyti į protokolą administracinio nurodymo arba gali raštu kreiptis į Tarybą ar įgaliotą Tarybos narį, kad administracinis nurodymas būtų panaikintas ir nelaukiant nustatyto termino pabaigos administracinio nusižengimo protokolas būtų siunčiamas administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančiai Tarybai ar įgaliotam Tarybos nariui.

31. Nutarimą dėl administracinio nurodymo panaikinimo ir nelaukiant nustatyto termino pabaigos administracinio nusižengimo protokolo siuntimo arba perdavimo administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančiai Tarybai ar (įgaliotam Tarybos nariui priima Taryba įgaliotos Tarybos narys.

32. ANK 610 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais, kai administracinis nurodymas nerašomas, ir ANK 613 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju, kai asmuo prašo neįrašyti administracinio nurodymo, administracinio nusižengimo protokolas per 3 darbo dienas nuo jo įteikimo dienos pateikiamas surašant tarnybinį pranešimą Tarybai (įgaliotam Tarybos nariui) nagrinėti administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka.

33. Tarybos pirmininko įgalioto darbuotojo surašytas tarnybinis pranešimas turi būti vizuotas atitinkamo skyriaus vedėjo, kuriame dirba Tarybos įgaliotas darbuotojas, ir Tarybos įgaliotą darbuotoją kuruojančio Teisės departamento darbuotojo. Tarnybinį pranešimą pasirašo darbuotojas, surašęs tarnybinį pranešimą.

 

III SKYRIUS

ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOS NAGRINĖJIMO TVARKA

 

34. Administracinių nusižengimų bylas Tarybos vardu rašytinio arba žodinio proceso tvarka nagrinėja ir administracines nuobaudas skiria Taryba (įgaliotas Tarybos narys).

35. ANK 615 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka administracinio nusižengimo bylas nagrinėja Tarybos pirmininko įgaliotas darbuotojas.

36. Tas pats Tarybos pirmininko įgaliotas darbuotojas, vadovaudamasis ANK 615 straipsnio 3 dalimi, paprastai negali tirti administracinio nusižengimo ir priimti joje nutarimo (nagrinėti administracinio nusižengimo bylos).

37. Administracinių nusižengimų bylos nagrinėjamos pagal procesines teisės normas, galiojančias procesinių veiksmų atlikimo metu.

38. Administracinių nusižengimų bylos Taryboje nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka, į bylos nagrinėjimą nekviečiant administracinių bylų teisenoje dalyvaujančių asmenų. Tarybai administracinio nusižengimo bylą pavedus nagrinėti Tarybos nariui ar kitam Tarybos įgaliotam darbuotojui, administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimui, nutarimų administracinio nusižengimo byloje priėmimui, apskundimui ir vykdymui mutatis mutandis taikomos šių Taisyklių nuostatos.

39. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymu bylos nagrinėjimas vyksta žodinio proceso tvarka. Apie tai Taryba (įgaliotas Tarybos narys) praneša administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims. Prašymas dėl žodinio bylos nagrinėjimo turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo pradžios. Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ir nukentėjusysis neatvyksta į žodinį bylos nagrinėjimą, byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant rašytinio proceso tvarka. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimui žodinio proceso tvarka mutatis mutandis taikomos ANK XXXV skyriaus nuostatos, reglamentuojančios administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme.

40. Jeigu paaiškinimai nebuvo pateikti administracinio nusižengimo tyrimo metu arba Taryba (įgaliotas Tarybos narys), gavusi administracinio nusižengimo protokolą ir kitą su administracinio nusižengimo byla susijusią medžiagą, nusprendžia, kad paaiškinimai yra nepakankami ir būtina juos papildyti, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui ir nukentėjusiajam registruotu paštu išsiunčiami prašymai pateikti paaiškinimus ir (ar) parodymus dėl administracinio nusižengimo ir kitų su juo susijusių aplinkybių paaiškinimo. Prireikus prašymas pateikti paaiškinimus ir (ar) parodymus, eksperto išvada ir (ar) specialisto paaiškinimas pateikiami ir liudytojams, ekspertams ir (ar) specialistams. Šioje dalyje nurodyti paaiškinimai ir (ar) parodymai turi būti pateikti Tarybai (įgaliotam Tarybos nariui) per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo išsiuntimo dienos. Paaiškinimų ir (ar) parodymų nepateikimas laiku neužkerta kelio nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.

41. Ruošdamasi nagrinėti administracinio nusižengimo bylą iš esmės, Taryba (įgaliotas Tarybos narys):

41.1. patikrina, ar administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimas priskiriamas Tarybos kompetencijai. Jeigu administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimas nepriskirtas Tarybos kompetencijai, Taryba (įgaliotas Tarybos narys) nedelsdama ją perduoda kompetentingai institucijai;

41.2. patikrina, ar teisingai surašytas administracinio nusižengimo protokolas ir kita su administracinio nusižengimo byla susijusi medžiaga;

41.3. patikrina, ar nėra ANK 591 straipsnyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių administracinio nusižengimo teisena negalima;

41.4. nustato, ar reikalinga į administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo posėdį iškviesti specialistą, ekspertą ir (ar) liudytojus;

41.5. nustato administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo posėdžio datą ir valandą bei užtikrina, kad administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims būtų išsiųsti pranešimai;

41.6. nustačiusi, kad administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nebuvo išaiškintos jo procesinės teisės ir pareigos, išsiunčia pranešimą, kuriame išaiškinamos šios teisės ir pareigos;

41.7. nustačiusi, kad byloje trūksta įrodymų, dėl kurių būtų galima priimti pagrįstą nutarimą, išreikalauja konkrečius papildomus įrodymus, kuriuos asmenys turi pateikti per Tarybos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 darbo dienų nuo Tarybos prašymo gavimo dienos;

41.8. nustato, ar administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens, nukentėjusiojo, jų atstovų pagal įstatymą, advokatų ar kitų įgaliotųjų atstovų prašymai ir (ar) nušalinimai yra tenkintini ar atmestini.

42. ANK 591 straipsnyje numatytais atvejais Taryba (įgaliotas Tarybos narys) pagal Tarybos pirmininko įgalioto darbuotojo, kuriam pavesta atlikti administracinio nusižengimo tyrimą, parengtą tarnybinį pranešimą dėl administracinio nusižengimo teisenos nutraukimo, nutraukia administracinio nusižengimo teiseną, priimdama nutarimą. Nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo teiseną gali būti priimamas, kai yra bent viena ANK 591 straipsnyje ir 592 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių. Tuo atveju, kai administracinio nusižengimo teisena turi būti nutraukiama dėl ANK 591 straipsnio 7 punkte nurodytos aplinkybės (iki administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo pasibaigia ANK 39 straipsnyje nurodytas 2 metų terminas, per kurį gali būti paskirta administracinė nuobauda) Tarybos pirmininko įgaliotas darbuotojas, kuriam pavesta atlikti administracinio nusižengimo tyrimą, privalo per 1 mėnesį nuo ANK 591 straipsnio 7 punkte nurodytos aplinkybės atsiradimo dienos, parengti tarnybinį pranešimą dėl administracinio nusižengimo teisenos nutraukimo ir perduoti jį Tarybai (įgaliotam Tarybos nariui).

43. Nutarimo nutraukti administracinio nusižengimo teiseną turinys turi atitikti ANK 618 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

44. Taryba (įgaliotas Tarybos narys), nagrinėdama bylą, privalo nustatyti:

44.1. ar buvo padarytas administracinis nusižengimas;

44.2. ar asmuo kaltas jo padarymu ir yra trauktinas administracinėn atsakomybėn;

44.3. ar yra atsakomybę lengvinančių arba sunkinančių aplinkybių;

44.4. ar nėra ANK 591 straipsnyje nurodytų aplinkybių;

44.5. ar administraciniu nusižengimu buvo padaryta fizinė, turtinė ar neturtinė žala, ar fizinis asmuo, kuriam administraciniu nusižengimu padaryta fizinė, turtinė ar neturtinė žala, arba juridinis asmuo, kuriam administraciniu nusižengimu padaryta turtinė ar neturtinė žala, pripažintas nukentėjusiuoju;

44.6. kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti.

45. Taryba (įgaliotas Tarybos narys), nagrinėdama administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka, turi teisę pakeisti nuorodą į ANK straipsnį, straipsnio dalį ar kitą teisės aktą, kuriame nustatyta atsakomybė už atitinkamą nusižengimą, jeigu administracinio nusižengimo protokole nurodyta administracinio nusižengimo esmė yra įrodyta, tačiau suklysta nurodant ANK straipsnį, straipsnio dalį ar kitą teisės aktą, kuriame nustatyta atsakomybė už padarytą administracinį nusižengimą.

46. Taryba (įgaliotas Tarybos narys), nagrinėdama administracinio nusižengimo bylą, turi teisę motyvuotu nutarimu, kurį pasirašo Tarybos pirmininkas, kreiptis į Teritorinę policijos įstaigą dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paieškos paskelbimo, kai administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens buvimo vieta nežinoma.

47. Taryba (įgaliotas Tarybos narys), nagrinėdama administracinio nusižengimo bylą, turi teisę motyvuotu nutarimu, kurį pasirašo Tarybos pirmininkas, kreiptis į Teritorinę policijos įstaigą dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atvesdinimo, kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, gavęs šaukimą atvykti į Tarybą, be pateisinamos priežasties neatvyksta nurodytu adresu bei laiku, o jam neatvykus neįmanoma išnagrinėti administracinio nusižengimo bylos ir jam buvo tinkamai pranešta ANK 573 straipsnyje nustatyta tvarka.

48. Kiekvienas žodinis bylos nagrinėjimas fiksuojamas naudojant informacines ir elektroninių ryšių priemones. Įrašai saugomi skaitmeninėse laikmenose ir saugomi kartu su kitais procesiniais dokumentais.

49. Administracinio nusižengimo byla paprastai turi būti išnagrinėta per 20 darbo dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos. Kai surašomas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu – per 20 darbo dienų nuo ANK 610 straipsnio 1 dalyje nurodytų terminų pabaigos. Tais atvejais, kai asmeniui siunčiamas ANK 616 straipsnio 2 dalyje nurodytas prašymas, administracinio nusižengimo byla paprastai išnagrinėjama per 20 darbo dienų nuo ANK 616 straipsnio 2 dalyje nurodyto termino pabaigos.

50. Išnagrinėjusi administracinio nusižengimo bylą ir vadovaudamasi ANK 619 straipsniu, Taryba (įgaliotas Tarybos narys), priima vieną iš šių nutarimų:

50.1. skirti administracinę nuobaudą;

50.2. nutraukti administracinio nusižengimo teiseną;

50.3. motyvuotai perduoti bylos nagrinėjimą kitai institucijai, kurios pareigūnas ar valstybės tarnautojas yra įgaliotas nagrinėti administracinio nusižengimo bylą, ar teismui.

51. Vienu nutarimu administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui gali būti skiriama tik viena administracinė nuobauda.

52. Nuobauda už administracinį nusižengimą skiriama neperžengiant norminio teisės akto, nustatančio atsakomybę už padarytą administracinį nusižengimą, nustatytų ribų, tiksliai laikantis ANK ir kitų įstatymų nuostatų dėl administracinių nusižengimų. Skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, kaltės formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

53. Skiriamos baudos dydis nustatomas pagal ANK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatytų minimalios ir maksimalios baudų vidurkį, atsižvelgiant į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Kai yra vien atsakomybę lengvinančių aplinkybių, numatytų ANK 35 straipsnyje, ir kitų asmens padėtį gerinančių aplinkybių, skiriama ne didesnė negu vidurkis, o kai yra vien atsakomybę sunkinančių aplinkybių, numatytų ANK 36 straipsnyje, ir kitų asmens padėtį bloginančių aplinkybių, skiriama ne mažesnė negu vidurkis bauda. Kai yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, taip pat kitų asmens padėtį gerinančių ir bloginančių aplinkybių, bauda skiriama atsižvelgiant į jų skaičių ir reikšmingumą.

54. Jei administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti Taryba (įgaliotas Tarybos narys), atsižvelgdama į atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, padaryto nusižengimo pobūdį, kaltės formą ir rūšį, kitas asmens padėtį gerinančias aplinkybes, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo principais, nusprendžia paskirti mažesnę nei ANK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali nuobauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą, nei numatyta ANK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos, nutarimo rezoliucinėje dalyje turi būti papildomai nurodoma administracinės nuobaudos rūšis ir, jeigu skiriama bauda, baudos dydis (skaičiais ir žodžiais) bei tokio sprendimo motyvai. Tarybos (įgalioto Tarybos nario) priimtą sprendimą sankcionuoja apylinkės teismo teisėjas.

55. Nutarimas sušvelninti administracinę nuobaudą palyginti su sankcijoje numatyta arba jos visai neskirti, priimtas remiantis ANK 34 straipsnio 6 dalimi, įsigalioja tik apylinkės teismo teisėjui priėmus sprendimą jį sankcionuoti.

56. Sankcijos negavus, nutarimas dėl administracinės nuobaudos sušvelninimo ar neskyrimo neįsigalioja.

57. Jeigu buvo pareikštas prašymas priteisti turtinės žalos atlyginimą, nutarimo motyvuojamojoje dalyje išdėstomos išvados dėl turtinės žalos padarymo, padarytos turtinės žalos, dydžio arba argumentai dėl turtinės žalos nenagrinėjimo administracinių nusižengimų teisenoje.

58. Jeigu prie administracinio nusižengimo bylos pridėti daiktiniai įrodymai ar dokumentai, kurie negali būti laikomi Tarybos archyve kartu su byla, aptariamas jų likimo klausimas.

59. Taryba (įgaliotas Tarybos narys), vadovaudamasi ANK 675 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens turtinę padėtį, kitas reikšmingas administracinės bylos aplinkybes, administracinėn atsakomybėn patraukto asmens rašytinį prašymą, kai jis pateikia įrodymus (nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pažymas, turto deklaracijas, pažymas apie darbo užmokestį ir gaunamas socialines išmokas ar pan.), į paskirtos baudos dydį, priimdama nutarimą administracinio nusižengimo byloje, gali paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti per laikotarpį iki dvejų metų.

60. Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

61. Nesumokėtos baudos ar jos dalies mokėjimas dalimis negali būti išdėstomas asmeniui, kuris vengė atlikti to paties administracinio nusižengimo teisenoje jam paskirtus viešuosius darbus.

62. Nutarimas administracinėje byloje paskelbiamas tą pačią Tarybos (įgalioto Tarybos nario) posėdžio dieną, sudėtingų bylų atvejais – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Tarybos posėdžio dienos, pranešant nutarimo paskelbimo laiką.

63. Išnagrinėjus administracinio nusižengimo bylą žodinio proceso tvarka, nutarimo rezoliucinė dalis paskelbiama žodžiu, taip pat trumpai išdėstomi sprendimo motyvai. Administracinį nusižengimą padariusiam asmeniui ir nukentėjusiajam išduodamos nutarimo administracinio nusižengimo byloje kopijos (nuorašai). Jeigu šie asmenys nedalyvavo skelbiant nutarimą, nutarimo kopijos (nuorašai) jiems išsiunčiamos 573 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka per 3 darbo dienas nuo nutarimo paskelbimo dienos.

64. Rašytinio proceso tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje kopijos (nuorašai) per 3 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo dienos 573 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka išsiunčiamos ar išduodamos asmeniui, dėl kurio priimtas nutarimas, ir nukentėjusiajam. ANK 608 straipsnio 6 dalyje nurodyto nutarimo nutraukti administracinio nusižengimo teiseną ANK 591 straipsnio 1 punkte numatytu pagrindu kopija (nuorašas) išsiunčiama ir asmeniui, kuris pranešė apie administracinio nusižengimo požymių turinčios veikos padarymą, jeigu jis yra nurodęs, kad šia veika jam padaryta fizinė, turtinė ar neturtinė žala.

65. ANK 573 straipsnio 4 dalyje numatytais atvejais nutarimas administracinio nusižengimo byloje siunčiamas elektroninių ryšių priemonėmis.

66. Taryba (įgaliotas Tarybos narys), išnagrinėjusi administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka, gali savo iniciatyva ar pagal administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujančių asmenų prašymus ištaisyti nutarime administracinio nusižengimo byloje esančius rašymo apsirikimus, aiškias aritmetines klaidas ar kitus netikslumus, kurių ištaisymas nekeičia nutarimo esmės.

67. Klaidų nutarime administracinio nusižengimo byloje ištaisymo klausimui nagrinėti gali būti rengiamas posėdis, apie kurį pranešama administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims.

68. Klaidų nutarime administracinio nusižengimo byloje ištaisymo klausimu priimtos nutarties kopija (nuorašas) turi būti ANK 637 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka išsiųsta administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims.

69. Prieštaravimai ANK 637 straipsnyje nustatyta tvarka priimtoms nutartims dėl neįsiteisėjusio nutarimo (nutarties) administracinio nusižengimo byloje gali būti nurodyti skunde dėl šio nutarimo (nutarties).

70. Taryba, gavusi asmens, dėl kurio atitinkamas nutarimas priimtas ar nukentėjusiojo (jų atstovų) skundą dėl Tarybos (įgalioto Tarybos nario) priimto nutarimo, turi užtikrinti, kad skundas kartu su administracinio nusižengimo byla per 5 darbo dienas, jeigu įstatymuose nenustatytas kitas terminas, būtų išsiųstas atitinkamam apylinkės teismui.

 

IV SKYRIUS

NUTARIMO SKIRTI ADMINISTRACINĘ NUOBAUDĄ – ĮSPĖJIMĄ SURAŠYMAS

 

71. Jeigu nėra ANK 610 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų, o už asmens padarytą administracinį nusižengimą ANK specialiosios dalies straipsnyje ar straipsnio dalyje kaip viena iš administracinių nuobaudų numatytas įspėjimas, administracinio nusižengimo tyrimą atlikęs pareigūnas, nerašydamas administracinio nusižengimo protokolo, priima nutarimą paskirti administracinę nuobaudą – įspėjimą.

72. Nutarimo turinys turi atitikti ANK 618 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Šis nutarimas gali būti skundžiamas ANK nustatyta tvarka kaip ne teismo tvarka priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje.

 

V SKYRIUS

NUTARIMO SKIRTI ADMINISTRACINĘ NUOBAUDĄ – VIEŠUOSIUS DARBUS SURAŠYMAS

 

73. Taryba (įgaliotas Tarybos narys), nagrinėjanti administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka, skirdama baudą, atsižvelgdama į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens sunkią materialinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, ir į tai, ar bus tokiu atveju įgyvendinta administracinės nuobaudos paskirtis, asmens rašytiniu prašymu, kai jis pateikia įrodymus (nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pažymas, turto deklaracijas, pažymas apie darbo užmokestį ir gaunamas socialines išmokas ar pan.), gali tuo pačiu nutarimu visą baudą ar jos dalį, remdamasi ANK 675 straipsnio 4 dalimi, pakeisti viešaisiais darbais.

74. Bauda keičiama viešaisiais darbais skaičiuojant vieną viešųjų darbų valandą už penkis eurus baudos.

75. Taryba (įgaliotas Tarybos narys), nagrinėjanti administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka, skirdama administracinę nuobaudą viešuosius darbus, taip pat nustato terminą, per kurį asmuo privalo išdirbti jam paskirtas viešųjų darbų valandas.

76. Tarybos (įgalioto Tarybos narys) nutarimu bauda gali būti, sutinkant pažeidėjui ir remiantis ANK 676 straipsnio 4 dalimi, pakeista viešaisiais darbais taip pat tuo atveju, kai ANK 676 straipsnio 3, 4 dalių nustatyta tvarka gaunamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) pranešimas, kad išieškojimas pagal pateiktąjį vykdyti nutarimą skirti baudą negalimas.

77. Taryba nutarimo dėl administracinės nuobaudos viešųjų darbų skyrimo kopiją (nuorašą) administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, dėl kurio priimtas nutarimas, ir ANK 678 straipsnio 1 dalimi nurodytoms institucijoms, kurios vykdo nutarimus dėl baudos pakeitimo viešaisiais darbais, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo priėmimo išsiunčia registruotu laišku, apie tai pažymint nutarimo egzemplioriuje, kuris lieka Taryboje (nurodoma nutarimo nuorašo išsiuntimo data ir registruoto laiško numeris).

78. Jeigu asmuo vengia atlikti viešuosius darbus, Taryba (įgaliotas Tarybos narys), išnagrinėjusi administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka, gavusi institucijos, kuriai priskirtas viešųjų darbų vykdymas, teikimą, savo nutarimu neatliktus viešuosius darbus pakeičia bauda pagal ANK 37 straipsnio 2 dalyje nustatytą santykį. Pakartotinai bauda viešaisiais darbais nekeičiama.

79. Jeigu asmuo dėl pateisinamų priežasčių per nustatytą laiką neišdirbo paskirtų viešųjų darbų valandų, Taryba (įgaliotas Tarybos narys), išnagrinėjusi administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka, gavusi institucijos, kuriai priskirtas viešųjų darbų vykdymas, teikimą, gali nutarimu pratęsti jų atlikimo terminą, kol asmuo išdirbs visas nustatytas valandas.

80. Jeigu dėl pateisinamų priežasčių asmuo negali atlikti pagal ANK 37 straipsnį jam paskirtų viešųjų darbų, Taryba (įgaliotas Tarybos narys), išnagrinėjusi administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka, savo nutarimu gali pakeisti neatliktus viešuosius darbus bauda pagal ANK 37 straipsnio 2 dalyje nustatytą santykį.

 

VI SKYRIUS

NUTARIMO ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOJE APSKUNDIMAS IR VYKDYMAS

 

81. Tarybos (įgalioto Tarybos narys) nutarimas, priimtas administracinio nusižengimo bylą išnagrinėjus ne teismo tvarka, privalomas visoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir atsakingiems asmenims, juridiniams ir fiziniams asmenims, jeigu, suėjus apskundimo terminui, jis nebuvo apskųstas teismui ir (ar) išnagrinėjus skundą nebuvo panaikintas.

82. Tarybos (įgalioto Tarybos nario) nutarimai, priimti administracinių nusižengimų bylą išnagrinėjus ne teismo tvarka, turi būti vykdomi suėjus jų apskundimo terminui. Apskundus nutarimą, jis turi būti vykdomas įsiteisėjus teismo nutarčiai, jei šis nutarimas nebuvo panaikintas.

83. Nutarimą administracinio nusižengimo byloje gali apskųsti asmuo, dėl kurio priimtas atitinkamas nutarimas, nukentėjusysis (ar jų atstovai). ANK 591 straipsnio 1 punkte nustatytu pagrindu priimtus ANK 608 straipsnio 6 dalyje nurodytus nutarimus gali apskųsti asmuo, kuris pranešė apie administracinio nusižengimo požymių turinčios veikos padarymą, jeigu jis yra nurodęs, kad šia veika jam padaryta fizinė, turtinė ar neturtinė žala.

84. Tarybos (įgalioto Tarybos nario) nutarimas administracinio nusižengimo byloje per 20 kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti apskųstas apylinkės teismui ANK 622 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, jį pareiškėjo prašymu rašytinio proceso tvarka gali atnaujinti apylinkės teismas.

85. Taryba (įgaliotas Tarybos narys), priėmusi nutarimą administracinio nusižengimo byloje, nepažeisdama ANK 622 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino, gali visiškai ar iš dalies sutikti su skundu dėl Tarybos priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, panaikinti skundžiamą nutarimą, ir, netaikydama ANK 616 straipsnyje nurodytų procedūrų, priimti naują nutarimą išnagrinėtoje administracinio nusižengimo byloje. Tarybai (įgaliotam Tarybos nariui) priėmus naują nutarimą išnagrinėtoje administracinio nusižengimo byloje, ANK 623 straipsnyje numatytas apskundimo terminas skaičiuojamas nuo naujo nutarimo priėmimo dienos. Apskundus naują nutarimą išnagrinėtoje administracinio nusižengimo byloje, Taryba (įgaliotas Tarybos narys) negali priimti kito naujo nutarimo ir privalo ANK 622 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka skundą dėl Tarybos priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje kartu su bylos medžiaga pasiųsti apylinkės teismui.

86. Taryba (įgaliotas Tarybos narys) ar įgaliotas darbuotojas yra atsakingi už Tarybos (įgalioto Tarybos nario) priimto nutarimo skirti administracinę nuobaudą nukreipimą vykdyti, šio nutarimo vykdymo kontrolės atlikimą ir visų kitų klausimų, susijusių su šio nutarimo vykdymu, sprendimą. Taryba (įgaliotas Tarybos narys) šią pareigą turi ir tuomet, kai įsiteisėja teismo priimtas nutarimas skirti administracinę nuobaudą byloje, kurioje administracinio nusižengimo tyrimą atliko Tarybos įgaliotas darbuotojas. Pagal ANK 673 straipsnio 2 dalį nutarimo skirti baudą vykdymą, išskyrus atvejus, kiek tai susiję su ANK 671 straipsnyje ir 675 straipsnio 4 dalyje nurodytais veiksmais, kontroliuoja Valstybinė mokesčių inspekcija. Su nutarimo skirti baudą vykdymu susijusius klausimus, išskyrus numatytuosius ANK 671 straipsnyje ir 675 straipsnio 4 dalyje, sprendžia Valstybinė mokesčių inspekcija.

87. Nutarimas skirti baudą turi būti priverstinai įvykdomas pasibaigus ANK 675 straipsnio 2 dalyje nustatytam jo įvykdymo terminui.

88. Nutarimą skirti administracinę nuobaudą priėmusi Taryba (įgaliotas Tarybos narys) nutarimo vykdymą nutraukia savo nutarimu ANK 671 straipsnio nustatytais atvejais.

89. ANK 671 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktuose nurodytais atvejais administracinės nuobaudos vykdymas, kai vykdomieji veiksmai buvo pradėti, nutraukiamas toje dalyje, kuri yra likusi neįvykdyta.

90. Nutrauktas nutarimo administracinėje byloje vykdymo procesas gali būti pradėtas iš naujo tik tuo atveju, kai paaiškėja, kad ANK 671 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių buvimas buvo konstatuotas klaidingai.

91. Nutarimas skirti administracinę nuobaudą negali būti vykdomas, jei jis nebuvo perduotas vykdyti per 3 mėnesius nuo priėmimo dienos, išskyrus ANK 676 straipsnyje nurodytus atvejus.

92. Jeigu nutarimas skirti administracinę nuobaudą yra apskųstas, ANK 672 straipsnio 1 dalyje numatyto 3 mėnesių termino eiga sustabdoma iki skundo išnagrinėjimo. Pagal ANK 675 straipsnio 3 dalį išdėsčius nutarimu paskirtos baudos mokėjimą, ANK 672 straipsnio 1 dalyje nurodyto termino eiga sustabdoma iki išdėstymo termino pabaigos.

93. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi sumokėti baudą ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą – ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos.

94. Administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui nesumokėjus baudos per ANK 675 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą, taip pat jeigu baudos dalis nesumokama laiku pagal jos mokėjimo išdėstymo tvarką ir baudos mokėjimas dalimis nutraukiamas, nutarimas skirti baudą pateikiamas vykdyti priverstine tvarka. Baudą priverstinai išieško antstoliai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

95. Tuo atveju, kai priimami keli nutarimai skirti administracines nuobaudas vienam asmeniui, kiekvienas nutarimas vykdomas atskirai.

 

VII SKYRIUS

PROTOKOLO IR NUTARIMO ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOJE REGISTRAVIMAS

 

96. Tarybos įgaliotas darbuotojas, atlikęs administracinio nusižengimo tyrimą, surašo administracinio nusižengimo protokolą (su administraciniu nurodymu arba be jo) tiesiai Administracinių nusižengimų registre (toliau – Registras), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Administracinių nusižengimų registro nuostatais (toliau – Nuostatai).

97. Tarybos įgaliotas darbuotojas, surašęs administracinio nusižengimo protokolą tiesiai Registre, privalo įforminti jame ir visą administracinio nusižengimo tyrimo medžiagą (jeigu ji yra).

98. Tarybos įgaliotas darbuotojas, išnagrinėjęs administracinio nusižengimo bylą, vadovaudamasis Nuostatais, surašo nutarimą paskirti administracinę nuobaudą tiesiai Registre.

99. Taryba (įgaliotas Tarybos narys), išnagrinėjusi administracinio nusižengimo bylą, surašo nutarimą popieriniame dokumento blanke, kurį Teisės departamento atitinkamo skyriaus darbuotojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nutarimo nuorašo gavimo dienos įkelia į Registrą.

100. Nutarimui, jį surašant Registre (įkeliant į Registrą nutarimo popierinį dokumento blanką), yra suteikiamas tas pats ROIK kodas, kuris buvo suteiktas administracinio nusižengimo protokolui.

101. Administracinis nusižengimas laikomas įregistruotu Registre, kai Tarybos įgaliotas darbuotojas Nuostatų nustatyta tvarka į Registrą įrašo privalomus administracinio nusižengimo duomenis ir informaciją, bei registruotam administraciniam nusižengimui Registre suteikiamas identifikavimo kodas, kuris sudaromas iš skaitmeninių simbolių sekos.

102. Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus darbuotojas skyriaus vedėjo pavedimu patikrina Registre, skiltyje „Apdorotini duomenys“ „Įstaigos apdorotini duomenys“ „Persiųsta medžiaga“, ar nėra Tarybai persiųsta nagrinėti pagal kompetenciją Policijos pareigūnų ar kitų subjektų surinkta medžiaga. Jeigu minėta medžiaga yra, jis nedelsdamas (tą pačią dieną, kai medžiaga yra persiųsta) išsaugo jos skaitmeninę kopiją ir Tarybos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis perduoda Veiklos valdymo skyriui užregistruoti Tarybos Gautų dokumentų registre.

103. Tarybos Veiklos valdymo skyriaus iš teismų gautus administracinių nusižengimų nutarimus (nutartis) ir medžiagą (jeigu yra) registruoja Gautų dokumentų registre ir Tarybos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis susieja su atitinkama Administracinių nusižengimų bylos medžiaga.

104. Tarybos Techninės priežiūros departamento teritoriniame skyriuje iš teismų gautus administracinių nusižengimų nutarimus (nutartis) ir medžiagą (jeigu yra) dokumentų valdymo sistemoje Gautų dokumentų registre registruoja ir Tarybos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis susieja su atitinkama Administracinių nusižengimų bylos medžiaga atitinkamo Tarybos Techninės priežiūros departamento teritorinio skyriaus darbuotojas.

105. Tarybos Veiklos valdymo skyrius iš asmenų, dėl kurių priimti nutarimai gautus skundus dėl ne teismo tvarka priimtų nutarimų administracinių nusižengimų bylose, pateiktų ANK 622 straipsnio nustatyta tvarka, ir medžiagą (jeigu yra) registruoja Gautų dokumentų registre, ir Tarybos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis susieja su atitinkama Administracinių nusižengimų bylos medžiaga.

106. Tarybos įgaliotas darbuotojas, atlikęs administracinio nusižengimo tyrimą ir surašęs administracinio nusižengimo protokolą, protokolą ir medžiagos (pažeidėjo paaiškinimą, nuotraukas, schemas, planus, defektų registravimo žurnalus, aktus apie atliktų darbų vertę, tyrimo aktų kopijas, duomenis apie žalos dydį ir jo atlyginimą (neatlyginimą), registrų nuorašus ir kt. dokumentus) skaitmeninę kopiją dokumentų valdymo sistemos priemonėmis, surašydamas tarnybinį pranešimą, per tris darbo dienas nuo protokolo įteikimo pažeidėjui dienos, perduoda Teisės departamento direktoriui. Visais atvejais administracinio nusižengimo tyrimas baigiamas ir tyrimo medžiaga bylos nagrinėjimui perduodama Tarybos Teisės departamentui ne vėliau nei likus 3 (trims) mėnesiams iki ANK 39 straipsnyje įtvirtinto 2 metų senaties termino administracinei nuobaudai paskirti.

107. Teisės departamento direktorius iš Tarybos įgalioto darbuotojo, atlikusio administracinio nusižengimo tyrimą ir surašiusio administracinio nusižengimo protokolą, protokolą ir medžiagos (pažeidėjo paaiškinimą, nuotraukas, schemas, planus, defektų registravimo žurnalus, aktus apie atliktų darbų vertę, tyrimo aktų kopijas, duomenis apie žalos dydį ir jo atlyginimą (neatlyginimą), registrų nuorašus ir kt. dokumentus) skaitmeninę kopiją Tarybos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis perduoda Teisės departamento atitinkamo skyriaus vedėjui, kuris organizuoja administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje projekto surašymą.

108. Teisės departamento atitinkamo skyriaus darbuotojas skyriaus vedėjo pavedimu išnagrinėja pateiktą protokolą ir medžiagą ir parengia nutarimo administracinio nusižengimo byloje projektą. Nutarimo administracinio nusižengimo projektas derinamas su skyriaus vedėju ir Teisės departamento direktoriumi.

109. Tarybos įgaliotas darbuotojas, atlikęs administracinio nusižengimo tyrimą ir surašęs administracinio nusižengimo protokolą su administraciniu nurodymu, suėjus administracinio nurodymo įvykdymo terminui, patikrina Registre gautą iš Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (MAIS) informaciją apie atliktą mokėjimą. Jeigu asmuo neįvykdo administracinio nurodymo, pareigūnas šį nurodymą laiko negaliojančiu ir ne anksčiau kaip po 5, bet ne vėliau kaip po 10 darbo dienų nuo administracinio nurodymo įvykdymo termino pabaigos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis administracinio nusižengimo protokolą su visa medžiaga perduoda Teisės departamento direktoriui.

110. Tarybos įgaliotas darbuotojas, atlikęs administracinio nusižengimo tyrimą, duomenų, susijusių su atliktu tyrimu, pakeitimus į Registrą įrašo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintos informacijos gavimo.

111. Neteisingi, netikslūs ar neišsamūs Registro duomenys, Registro informacija, Registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos taisomi Tarybos darbuotojų, atlikusių administracinio nusižengimo tyrimą ar Tarybos, įgalioto Tarybos nario, išnagrinėjusių administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka, iniciatyva arba gavus suinteresuoto asmens prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus, Nuostatų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

112. Pasikeitusių įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nuostatomis būtina vadovautis iš karto, įsigaliojus šiems teisės aktams, nelaukiant Taisyklių pakeitimo ar papildymo.