LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2004 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 1K-047 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2016–2025 METŲ ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 5 d. Nr. 1K-49

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016–2025 metų antikorupcinę programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1K-047 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016–2025 metų antikorupcinės programos patvirtinimo“:

1. Pakeičiu II skyriaus „Aplinkos analizė“ ketvirtojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

KETVIRTASIS SKIRSNIS

FINANSŲ MINISTERIJOS ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

2017 METŲ REZULTATAI“.

2. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Finansų ministerijos antikorupcinėje programoje nustatyto tikslo pasiekimas 2017 metais vertinamas pagal priemonių plane nustatytus tikslo rezultato kriterijus:

20.1. Kasmet antikorupciniu požiūriu įvertinama bent 10 proc. antikorupciniu požiūriu rizikingiausių Finansų ministerijos, finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir valstybės valdomų įmonių, kuriose Finansų ministerija yra akcijų valdytoja arba įgyvendina savininko teises ir pareigas, veiklos sričių ir pagal poreikį įgyvendinamos būtinos korupcijos prevencijos priemonės. Pasiektas rezultatas – Programoje nustatytas tikslas 2017 metais pasiektas: įgyvendinus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. birželio 16 d. įsakymą Nr. 1K-237 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kurių antikorupcinę analizę ir vertinimą tikslinga atlikti 2017 metais, nustatymo“, įvertinta 31 proc. antikorupciniu požiūriu rizikingiausių Finansų ministerijos, finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir valstybės valdomų įmonių, kuriose Finansų ministerija yra akcijų valdytoja arba įgyvendina savininko teises ir pareigas, veiklos sričių, parengtos korupcijos prevencijos priemonės, kurios įtrauktos į Finansų ministerijos antikorupcinės programos priedą ir bus įgyvendintos nustatytais terminais.

20.2. Sudaromos galimybės asmenims pranešti apie korupcijos apraiškas Finansų ministerijos ir įstaigų veikloje. Pasiektas rezultatas – Finansų ministerijos interneto svetainės skyriaus „Veiklos sritys“ srityje „Korupcijos prevencija“ visiems suinteresuotiems subjektams sudarytos galimybės pranešti apie įtariamas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo elektroninio pašto adresu pranesimai@finmin.lt, informuojama, kad pranešimus, pasiūlymus ir informaciją taip pat galima pateikti žodžiu ir raštu asmenims, įgaliotiems vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Finansų ministerijoje ir įstaigose, skelbiami šių asmenų kontaktiniai duomenys.“

3. Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka

 

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016–2025 metų

antikorupcinės programos

priedas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2016–2025 METŲ

ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2016–2025 METŲ

ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS TIKSLAS – DIDINTI VEIKLOS SKAIDRUMĄ, VIEŠUMĄ IR ATSKAITINGUMĄ VISUOMENEI, STIPRINTI ATSPARUMĄ KORUPCIJAI FINANSŲ MINISTRUI PRISKIRTOSE VALDYMO SRITYSE

 

TIKSLO REZULTATO KRITERIJAI:

1) elektroninėje erdvėje viešinama informacija apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pajamas ir išlaidas;

2) kasmet antikorupciniu požiūriu įvertinama bent 10 proc. antikorupciniu požiūriu rizikingiausių Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir valstybės valdomų įmonių, kuriose Finansų ministerija yra akcijų valdytoja arba įgyvendina savininko teises (toliau kartu – įstaigos), veiklos sričių ir pagal poreikį įgyvendinamos būtinos korupcijos prevencijos priemonės;

3) sudaromos galimybės asmenims pranešti apie įtariamas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas Finansų ministerijos ir įstaigų veikloje.

 

1 UŽDAVINYS

VYKDYTI TARPINSTITUCINIO PLANO PRIEMONES,

SUDARANT GERESNES GALIMYBES VIEŠŲJŲ FINANSŲ VISUOMENINEI KONTROLEI,

PRISIDEDANT PRIE TEISĖSAUGOS GEBĖJIMŲ ATSKLEISTI KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS STIPRINIMO

 

Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti, koordinuoti ir dalyvauti įgyvendinant informacinės sistemos, skirtos elektroninėje erdvėje viešinti informacijai apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pajamas ir išlaidas (toliau – IS), sukūrimą ir įdiegimą:

1) Parengti dokumentą (dokumentus), detalizuojantį elektroninėmis priemonėmis visuomenei skelbtinus duomenis ir informaciją apie valstybės ir savivaldybių įstaigų pajamas, pajamų šaltinius, išlaidas ir lėšų gavėjus.

 

2) Sukurti ir įdiegti IS.

 

Tarpinstitucinė IS kūrimo darbo grupė

 

Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas

 

Finansų ministerijos Informacinių technologijų departamentas

 

 

 

 

 

 

2018-09-01

 

 

 

 

 

 

2018-12-31

Elektroninėje erdvėje centralizuotai skelbiama visuomenei suprantama forma pateikta informacija apie atskiro valdžios lygmens įstaigų pajamas ir viešąsias išlaidas padidins viešųjų išlaidų naudojimo skaidrumą ir skatins visuomenę aktyviau dalyvauti sprendimų, susijusių su valstybės pinigų naudojimu, rengimo ir priėmimo procese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Nustatyti elektroninėmis priemonėmis visuomenei skelbtini duomenys ir informacija apie valstybės ir savivaldybių įstaigų pajamas, pajamų šaltinius, išlaidas ir lėšų gavėjus.

 

 

2) Sukurta ir įdiegta IS.

2.

Atlyginti pranešėjams už vertingą informaciją apie nusikalstamas veikas.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – MD)

Kiekvienais metais

iki

2019-12-31

 

Pranešėjų pateikta vertinga informacija padės efektyviau atskleisti nusikalstamas veikas ir pritaikyti atsakomybę šias veikas įvykdžiusiems asmenims.

Gautų pranešimų skaičius, pranešimų, kuriuose pateikta vertinga informacija apie nusikalstamas veikas, skaičius, panaudotos tikslinio finansavimo lėšos atlyginti pranešėjams už vertingą informaciją.

3.

Vykdyti korupcijos ir sukčiavimo prevencijos priemones ir veiksmus Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo srityje: nustatyti korupcijos ir sukčiavimo priežastis, rizikos veiksnius ir problemas Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo srityje, sukurti korupcijos ir sukčiavimo prevencijos priemones, koordinuoti ir kontroliuoti jų vykdymą..

Finansų ministerijos Europos Sąjungos investicijų departamentas

 

 

Kiekvienais metais

iki

2019-12-31

 

Bus sudarytos sąlygos efektyviau atskleisti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir užtikrinti atsakomybės neišvengiamumą.

 

 

Sukurtos korupcijos ir sukčiavimo prevencijos priemonės bei vykdoma jų įgyvendinimo priežiūra.

 

 

2 UŽDAVINYS

ĮGYVENDINTI PRIEMONES, PARENGTAS PAGAL ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU RIZIKINGIAUSIŲ VEIKLOS SRIČIŲ ANTIKORUPCINĖS ANALIZĖS IR VERTINIMO REZULTATUS

 

1. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO VEIKLOS SRITYJE

4.

Aprašyti Finansų ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarką ir paskelbti ministerijos intraneto svetainėje.

Aprašant Finansų ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarką akcentuoti antikorupciniu požiūriu rizikingas viešųjų pirkimų procedūras (pateikti pavyzdžius), nurodyti galimus atlikti veiksmus korupcijos rizikai atliekant rizikingas viešųjų pirkimų procedūras sumažinti.

Finansų ministerijos Ekonomikos departamentas

2018-06-30

 

Viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo detalizavimas užtikrins darbuotojų informavimą apie viešųjų pirkimų procedūras, apibrėš jų atsakomybės ribas ir sumažins korupcijos riziką viešųjų pirkimų srityje.

 

 

 

Detalizuota Finansų ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarka. Aprašytos antikorupciniu požiūriu rizikingos viešųjų pirkimų procedūros ir pateiktos veikimo alternatyvos (būdai, priemonės), kaip būtų galima sumažinti korupcijos riziką viešųjų pirkimų srityje.

 

5.

Parengti ir patvirtinti Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos (toliau – VDAT) viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės procedūrų aprašą, kuriame būtų nustatyti už pirkimus atsakingi asmenys ir jų veiksmai planuojant, organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus. 

VDAT

2018-03-31

 

VDAT viešųjų pirkimų organizavimą ir vidaus procedūras reglamentuojantis teisės aktas padidins VDAT atliekamų pirkimų procedūrų skaidrumą ir sumažins korupcijos riziką.

 

Nustatyti už pirkimus atsakingi asmenys ir jų veiksmai planuojant, organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus.

 

6.

Parengti ir patvirtinti VDAT veiklos rizikos valdymo metodikos aprašą, kuriame, be kita ko, detalizuoti VDAT veiklos rizikos veiksnių nustatymą, analizę ir vertinimą, rizikos valdymo parinkimo kriterijus, rizikos stebėseną, peržiūrą, fiksavimą, informacijos perdavimą viešųjų pirkimų srityje.

VDAT

2018-03-31

 

VDAT veiklos rizikos valdymo metodikoje reglamentavus VDAT veiklos rizikos veiksnių nustatymą, analizę ir vertinimą, rizikos valdymo parinkimo kriterijus, rizikos stebėseną, peržiūrą, fiksavimą, informacijos perdavimą, sumažės VDAT veiklos rizika, taip pat ir korupcijos rizika viešųjų pirkimų srityje.

Nustatyti VDAT veiklos rizikos veiksniai, analizė ir vertinimo tvarka, rizikos valdymo parinkimo kriterijai, aprašyta rizikos stebėsena, peržiūra, fiksavimas, informacijos perdavimas.

 

7.

Lietuvos statistikos departamento teisės aktuose išsamiai reglamentuoti viešųjų pirkimų organizavimo, kontrolės ir priežiūros funkcijas ir pavesti jas atlikti skirtingiems Lietuvos statistikos departamento struktūriniams padaliniams ir darbuotojams.

Lietuvos statistikos departamentas

2018-06-30

 

Bus užtikrintas viešiesiems pirkimams reikalingas konfidencialumas ir sumažinta korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Detalizuotas viešųjų pirkimų organizavimo, kontrolės ir priežiūros funkcijų atlikimas, jas pavesta atlikti skirtingiems Lietuvos statistikos departamento struktūriniams padaliniams ir darbuotojams.

8.

Reglamentuoti VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ (toliau – Prabavimo rūmai) pirkimų organizavimo tvarką ir procedūras, nustatant kompetencijas viešųjų pirkimų srityje taip, kad tie patys darbuotojai nedubliuotų viešųjų pirkimų inicijavimo ir vykdymo funkcijų, nustatant vidaus procedūras, kurios užkirstų kelią vykdant pirkimus kylantiems interesų konfliktams, optimizuojant pirkimų organizatorių skaičių.

Prabavimo rūmai

2018-06-30

 

Bus užtikrintas Prabavimo rūmų veiklos viešųjų pirkimų organizavimo srityje teisėtumas ir priimamų sprendimų skaidrumas.

Reglamentuota Prabavimo rūmų pirkimų organizavimo tvarka ir procedūros, nustatytos kompetencijos viešųjų pirkimų srityje taip, kad tie patys darbuotojai nedubliuotų viešųjų pirkimų inicijavimo ir vykdymo funkcijų, nustatytos vidaus procedūros, kurios užkirs kelią pirkimuose kylantiems interesų konfliktams, optimizuotas pirkimų organizatorių skaičius.

9.

„Indėlių ir investicijų draudimas“ darbuotojų kompetencijas viešųjų pirkimų srityje nustatyti taip, kad tie patys darbuotojai  nedubliuotų viešųjų pirkimų inicijavimo ir vykdymo funkcijų.

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“

Nuolat

Bus sustiprinta viešųjų pirkimų kontrolė ir sumažinta korupcijos rizika.

Nustatytos kompetencijos viešųjų pirkimų srityje taip, kad tie patys darbuotojai nedubliuotų viešųjų pirkimų inicijavimo ir vykdymo funkcijų.

10.

Parengti ir patvirtinti UAB „Būsto paskolų draudimas“ viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašą.

UAB „Būsto paskolų draudimas“

2018-03-31

 

Užtikrintas viešųjų pirkimų organizavimo, inicijavimo ir vykdymo proceso skaidrumas.

Detalizuotos UAB „Būsto paskolų draudimas“ viešųjų pirkimų procedūros.

11.

Viešųjų pirkimų valdymo procedūroje, patvirtintoje UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros (toliau – VIPA) generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 2016/9-59 „Dėl Viešųjų pirkimų valdymo procedūros patvirtinimo“, detalizuoti:

1) pirkimų techninių specifikacijų projektų rengimo ir skelbimo tvarką ir terminus;

2) sprendimų dėl pirkimų būdo pasirinkimo priėmimo tvarką;

3) išankstinio informacinio skelbimo apie pirkimą paskelbimo terminus, vietą ir galiojimo trukmę;

4) sprendimų dėl pirkimo laimėtojo kontrolės procedūras;

5) ekspertinės veiklos organizavimo ir ekspertų atrankos procesą;

6) informacijos apie atliktus pirkimus viešinimo tvarką ir terminus.

VIPA

2018-06-30

 

Išsamiai ir aiškiai reglamentuota sprendimų dėl viešųjų pirkimų priėmimo, pirkimų dokumentų rengimo tvarka ir kontrolės procedūros sumažins sprendimus priimančių asmenų diskreciją ir korupcijos pasireiškimo tikimybę.

 

Nustatyta pirkimų techninių specifikacijų projektų rengimo ir skelbimo tvarka ir terminai, sprendimų dėl pirkimų būdo pasirinkimo priėmimo tvarka, išankstinio informacinio skelbimo apie pirkimą paskelbimo terminai, vieta ir galiojimo trukmė, sprendimų dėl pirkimo laimėtojo kontrolės procedūros, ekspertinės veiklos organizavimo ir ekspertų atrankos procesas, informacijos apie atliktus pirkimus viešinimo tvarka ir terminai.

12.

Reglamentuoti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo ir kontrolės VIPA tvarką ir procedūras, patvirtinti pareigų, kurias einantys asmenys privalo pateikti privačių interesų deklaracijas, sąrašą.

VIPA

2018-03-31

 

Bus sustiprinta viešųjų ir privačių interesų konfliktų kontrolė, užtikrintas darbuotojų priimamų sprendimų nešališkumas ir objektyvumas.

 

Reglamentuota Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo ir kontrolės VIPA tvarka ir procedūros, patvirtintas pareigų, kurias einantys asmenys privalo pateikti privačių interesų deklaracijas, sąrašas.

13.

Parengti ir patvirtinti „Lietuvos energijos“ įmonių grupės viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo kontrolės standartą.

 

„Lietuvos energija“, UAB

2018-09-30

 

Reglamentavus pirkimo sutarčių vykdymo kontrolės procedūras ir darbuotojų atsakomybę, bus sumažinta galimo piktnaudžiavimo rizika.

Standartizuota „Lietuvos energijos“ įmonių grupės viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo kontrolė.

14.

Parengti ir patvirtinti „Lietuvos energijos“ įmonių grupės darbuotojų interesų konfliktų valdymo proceso aprašą.

„Lietuvos energija“, UAB

2018-07-01

 

Sumažės potencialių interesų konfliktų tikimybė vykdant viešuosius pirkimus.

Aprašytas „Lietuvos energijos“ įmonių grupės darbuotojų interesų konfliktų valdymo procesas. 

15.

Organizuoti darbuotojų mokymus viešųjų pirkimų, viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje ir korupcijos prevencijos klausimais.

 

Finansų ministerijos Personalo skyrius

 

Finansų ministro valdymo sričiai priskirtos įstaigos ir įmonės

Nuolat

Bus tobulinama už viešuosius pirkimus atsakingų asmenų profesinė kompetencija, kuri leis racionaliau atlikti teisės aktuose nustatytas pirkimų procedūras.

Bus įtvirtinti darbuotojų antikorupcinės elgsenos prioritetai, todėl sumažės interesų konfliktų ir korupcijos rizika.

Asmenų, dalyvavusių mokymuose, skaičius.

 

2. PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITYJE

16.

Parengti:

1) pareigybių (tiek valstybės tarnautojų, tiek pagal darbo sutartis dirbančių asmenų) ministerijos administracijos padaliniuose poreikio nustatymo tvarką;

2) pareigybių aprašymų vertinimo ir kategorijų nustatymo kriterijus;

3) skatinimo rūšies pasirinkimo ir skiriamos priemokos dydžio nustatymo kriterijus;

4) asmenų priėmimo darbui pagal darbo sutartis tvarką;

5) valstybės tarnautojų perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojų pareigas Finansų ministerijoje tvarką.

Finansų ministerijos Personalo skyrius

2018-09-30

Sumažins korupcijos riziką personalo formavimo srityje ir tai asmenis drąsins pasitikėti Finansų ministerijoje vykdomo tarnybinio kaitumo galimybėmis.

Detalizuotos Finansų ministerijos personalo planavimo, formavimo, valdymo procedūros, kuriose yra didelė korupcijos rizika.

 

17.

Reglamentuoti drausminės atsakomybės taikymo Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) darbuotojams vidaus procedūras.

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(toliau – VMI prie FM) 

2018-03-31

Išsamiai reglamentuotos drausminės atsakomybės taikymo VMI darbuotojams vidaus procedūros užtikrins vienodą teisės aktų nuostatų dėl drausminės atsakomybės taikymą visiems VMI darbuotojams ir padidins VMI personalo administravimo skaidrumą.

Aprašytos drausminės atsakomybės taikymo VMI darbuotojams procedūros.

 

18.

Reglamentuoti VMI vidaus procedūras, jų atlikimo terminus ir objektyvius kriterijus, į kuriuos turėtų būti atsižvelgiama, sprendžiant dėl valstybės tarnautojui paskirtos tarnybinės nuobaudos panaikinimo anksčiau negu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytas terminas.

VMI prie FM

2018-03-31

Nustačius aiškias procedūras, kriterijus ir terminus, sprendimai panaikinti valstybės tarnautojui paskirtą nuobaudą ar nepanaikinti nuobaudos bus priimami skaidriai.

Reglamentuotos VMI vidaus procedūros, jų atlikimo terminai ir kriterijai, į kuriuos turėtų būti atsižvelgiama, sprendžiant dėl valstybės tarnautojui paskirtos tarnybinės nuobaudos panaikinimo anksčiau negu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytas terminas.

19.

Priemokų ir priedų skyrimo taisyklėse, patvirtintose VMI prie FM viršininko 2005 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-182 „Dėl Priemokų ir priedų skyrimo taisyklių patvirtinimo“, detalizuoti kriterijus, kuriais vadovaujantis turi būti nustatomi VMI valstybės tarnautojams ir darbuotojams mokamų priemokų, priedų, premijų dydžiai, ir priedų ir priemokų skyrimo procedūras.

VMI prie FM

2018-06-30

 

Valstybės tarnautojams ir darbuotojams bus objektyviai ir skaidriai nustatomi priemokų, priedų ir premijų dydžiai.

Nustatyti kriterijai, kuriais vadovaujantis turi būti nustatomi VMI valstybės tarnautojams ir darbuotojams mokamų priemokų, priedų, premijų dydžiai, nustatytos priedų ir priemokų skyrimo procedūros.

20.

Personalo skatinimo taisyklėse, patvirtintose VMI prie FM viršininko 2003 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-174 „Dėl Personalo skatinimo taisyklių patvirtinimo“, detalizuoti kriterijus, kuriais vadovaudamasis vadovas siūlo skatinti jam pavaldų VMI valstybės tarnautoją ar darbuotoją.

VMI prie FM

2018-03-31

Padidės VMI valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo skaidrumas ir objektyvumas.

Nustatyti kriterijai, kuriais vadovaudamasis tiesioginis vadovas siūlo skatinti jam pavaldų VMI valstybės tarnautoją ir darbuotoją.

21.

Parengti ir patvirtinti VMI įgyvendinamos personalo politikos vidaus procesus ir procedūras detalizuojantį teisės aktą, kuris padėtų užtikrinti vienodą teisės aktų taikymą VMI sistemoje personalo formavimo, valdymo ir administravimo veiklos srityje.

 

VMI prie FM

2018-06-30

 

Dėl nepakankamai aiškių ar išsamių teisės aktų nuostatų, nepakankamų kriterijų, skirtingų situacijų ir kitų ypatumų įvairios su personalo įdarbinimu, skatinimu, atsakomybės taikymu susijusios panašios procedūros VMI sistemoje bus atliekamos vienodai, todėl sumažės ir objektyvios prielaidos korupcijai atsirasti.

Standartizuotos VMI personalo planavimo, formavimo, valdymo procedūros.

22.

Parengti ir patvirtinti darbuotojų priėmimo į pareigas Prabavimo rūmuose tvarkos aprašą.

Prabavimo rūmai

2018-06-30

 

Sumažės korupcijos rizika darbuotojų atrankos ir priėmimo į pareigas procese.

Detalizuota darbuotojų priėmimo į pareigas Prabavimo rūmuose tvarka.

23.

 

 

 

 

 

 

Parengti ir patvirtinti Prabavimo rūmų darbuotojų darbo apmokėjimą reglamentuojančius vidaus teisės aktus:

1) darbo apmokėjimo tvarkos aprašą;

2) darbuotojų skatinimo tvarkos aprašą;

3) materialinių pašalpų skyrimo tvarkos aprašą;

4) priedų ir priemokų skyrimo kriterijų nustatymo ir skaičiavimo tvarkos aprašą.

 

Prabavimo rūmai

2018-03-31

Skaidrios ir aiškios teisės aktų nuostatos dėl darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo sumažins korupcijos riziką.

 

Detalizuota:

1) darbo apmokėjimo tvarka;

2) darbuotojų skatinimo tvarka;

3) materialinių pašalpų skyrimo tvarka;

4) priedų ir priemokų skyrimo kriterijų nustatymo ir skaičiavimo tvarka.

 

24.

Pakeisti VĮ Turto banko darbuotojų vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą VĮ Turto banko (toliau – Turto bankas) generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. P1-58 „Dėl Valstybės įmonės Turto banko darbuotojų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatant jame darbuotojų veiklos vertinimo kriterijus, kuriais remiantis vertinama kiekvieno Turto banko darbuotojo darbinė veikla ir teikiami siūlymai dėl darbuotojų motyvacijos ir skatinimo.

Turto bankas

2018-06-30

 

Sprendimai dėl darbuotojų karjeros ir darbo užmokesčio bus priimami skaidriau, remiantis objektyviais darbuotojų veiklos vertinimo kriterijais.

Nustatyti darbuotojų veiklos vertinimo kriterijai, kuriais remiantis vertinama kiekvieno Turto banko darbuotojo darbinė veikla ir teikiami siūlymai dėl darbuotojų motyvacijos ir skatinimo.

25.

Pakeisti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ personalo atrankos taisykles, patvirtintas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ direktoriaus 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-115 „Dėl Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ personalo atrankos taisyklių patvirtinimo“, nustatant jose personalo atrankos ir jos viešinimo procedūras.

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“

2018-06-30

 

Padidės darbuotojų atrankos objektyvumas ir skaidrumas.

 

Patikslintos VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas personalo atrankos ir jos viešinimo procedūros.

26.

Parengti ir patvirtinti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašą, nustatant jame darbuotojų veiklos vertinimo procedūras ir kriterijus, kuriais remiantis vertinama kiekvieno darbuotojo darbinė veikla ir teikiami siūlymai dėl darbuotojų motyvacijos ir skatinimo.

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“

2018-09-30

 

Sprendimai dėl darbuotojų veiklos vertinimo bus priimami remiantis objektyviais vertinimo kriterijais.

Nustatytos darbuotojų veiklos vertinimo procedūros ir kriterijai, kuriais remiantis vertinama kiekvieno darbuotojo darbinė veikla ir teikiami siūlymai dėl darbuotojų motyvacijos ir skatinimo.

27.

UAB „Būsto paskolų draudimas“ vidaus teisės aktuose reglamentuoti UAB „Būsto paskolų draudimas“ darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką.

UAB „Būsto paskolų draudimas“

2018-03-31

 

Išsamus UAB „Būsto paskolų draudimas“ personalo administravimo vidaus procedūrų teisinis reglamentavimas sumažins subjektyvių sprendimų riziką ir korupcijos pasireiškimo tikimybę.

Reglamentuota UAB „Būsto paskolų draudimas“ darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarka.

 

28.

UAB „Būsto paskolų draudimas“ vidaus teisės aktuose reglamentuoti asmenų priėmimo į pareigas UAB „Būsto paskolų draudimas“ procedūras.

UAB „Būsto paskolų draudimas“

2018-06-31

 

Sumažės subjektyvių sprendimų rizika priimant asmenis į pareigas UAB „Būsto paskolų draudimas“.

 

Reglamentuotos asmenų priėmimo į pareigas UAB „Būsto paskolų draudimas“ procedūros.

29.

Pakeisti Darbo tvarkos taisykles, patvirtintas VIPA generalinio direktoriaus 2013 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1.7/ĮV-V-2013/03 „Dėl Darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“, nustatant jose darbo sutarties nutraukimo, drausminių nuobaudų skyrimo, panaikinimo, žalos išieškojimo, darbuotojų atstovo Darbo tvarkos taisyklių pakeitimams derinti skyrimo tvarką ir kriterijus.

VIPA

2018-03-31

 

Sumažės korupcinio pobūdžio veiksnių rizika dėl sprendimą priimančio asmens diskrecijos.

Nustatyta darbo sutarties nutraukimo, drausminių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo, žalos išieškojimo, darbuotojų atstovo skyrimo tvarka ir kriterijai.

30.

Pakeisti Žmogiškųjų išteklių planavimo ir atrankos procedūrą, patvirtintą VIPA generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 2015/9-12 „Dėl Žmogiškųjų išteklių planavimo ir atrankos procedūros patvirtinimo“, nustatant joje pretendentų, priimamų į pareigas ne konkurso tvarka, atrankų skelbimo terminus, atrankų organizavimo tvarką, pretendentų apklausos ir vertinimo procedūras ir pretendentų, priimamų konkurso tvarka, konkurso organizavimo procedūras.

VIPA

2018-03-31

 

Sumažės korupcijos rizika darbuotojų atrankos ir priėmimo į pareigas procesuose.

Nustatyti pretendentų, priimamų į pareigas ne konkurso tvarka, atrankų skelbimo terminai, atrankų organizavimo tvarka, pretendentų apklausos ir vertinimo procedūros ir pretendentų, priimamų konkurso tvarka, konkurso organizavimo procedūros.

31.

Pakeisti Darbuotojų veiklos vertinimo, skatinimo ir mokymų procedūrą, patvirtintą VIPA generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 1.7/ĮV-2014/27 „Dėl Darbuotojų veiklos vertinimo, skatinimo ir mokymų procedūros patvirtinimo“, nustatant joje darbuotojų veiklos vertinimo, darbuotojų skatinimo tvarką ir procedūras, konkrečias finansinio skatinimo priemones ir jų taikymo kriterijus.

VIPA

2018-03-31

 

Sumažės korupcijos rizika darbuotojų vertinimo, skatinimo ir mokymų procesuose.

Nustatyta darbuotojų veiklos vertinimo, darbuotojų skatinimo tvarka ir procedūros, konkrečios finansinio skatinimo priemonės ir jų taikymo kriterijai.

32.

Nustatyti vienodą „Lietuvos energijos“ įmonių grupės darbuotojų vertinimo tvarką, kriterijus ir procedūras, „Lietuvos energijos“ įmonių grupės žmogiškųjų išteklių valdymo politikos gaires papildant darbuotojų potencialo vertinimo – kalibravimo – procesu.

 

 

„Lietuvos energija“, UAB

2018-07-01

 

Bus užtikrintas veiklos ir kompetencijų vertinimo objektyvumas, sumažinta šališko vertinimo, nepagrįstų skatinimo ir karjeros sprendimų rizika.

Nustatyta vienoda „Lietuvos energijos“ įmonių grupės darbuotojų vertinimo tvarka, kriterijai ir procedūros, „Lietuvos energijos“ įmonių grupės žmogiškųjų išteklių valdymo politikos gairės papildytos darbuotojų potencialo vertinimo – kalibravimo – procesu.

3. TIKRINIMO PO MUITINIO ĮFORMINIMO VEIKLOS SRITYJE

33.

Pakeisti Muitinės vykdomų patikrinimų atlikimo taisykles, patvirtintas MD generalinio direktoriaus 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1B-407 „Dėl Muitinės vykdomų patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Muitinės vykdomų patikrinimų atlikimo taisyklės), jose nustatant, kad patikrinimą ūkio subjekto patalpose turėtų atlikti ne mažiau nei du muitinės pareigūnai.

MD

2018-03-31

 

Sumažės korupcijos pasireiškimo rizika tiesioginių kontaktų su ūkio subjektais metu.

 

Nustatyta, kad patikrinimą ūkio subjekto patalpose turėtų atlikti ne mažiau nei du muitinės pareigūnai.

 

34.

Pakeisti Muitinės vykdomų patikrinimų atlikimo metodiką, patvirtintą MD generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1B-94 „Dėl Muitinės vykdomų patikrinimų atlikimo metodikos patvirtinimo“, joje nustatant, kad, esant galimybei, atrankos specialistas nebūtų atrinkto patikrinti po muitinio įforminimo objekto tikrintojas, ir nustatant bendrą MD skyrių atliekamų muitinės vykdomų patikrinimų peržiūros ir kokybės užtikrinimo mechanizmą.

MD

2018-03-31

 

Užtikrinamas tikrinimo po muitinio įforminimo etapų atskyrimas ir muitinės vykdomų patikrinimų ir priimamų sprendimų skaidrumas ir kokybė.

 

Nustatyta, kad, esant galimybei, atrankos specialistas nėra atrinkto patikrinti po muitinio įforminimo objekto tikrintojas, taip pat nustatytas bendras MD skyrių atliekamų muitinės vykdomų patikrinimų peržiūros ir kokybės užtikrinimo mechanizmas.

 

35.

Pakeisti Darbo su Rizikos įvertinimo ir kontrolės sistemos Asmenų patikrinimų dalimi taisykles, patvirtintas MD generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1B-780 „Dėl Darbo su rizikos įvertinimo ir kontrolės sistemos Asmenų patikrinimų dalimi taisyklių patvirtinimo“, nustatant jose atrinktų deklaracijų, turinčių Rizikos įvertinimo ir kontrolės sistemos (toliau – RIKS) suteiktą privalomojo tikrinimo požymį, priskyrimo tikrintojams periodiškumą.

MD

2018-03-31

 

 

Bus užtikrintas pirmumo tvarka tikrintinų deklaracijų operatyvus priskyrimas tikrintojams.

 

Nustatytas atrinktų deklaracijų, turinčių RIKS suteiktą privalomojo tikrinimo požymį, priskyrimo tikrintojams periodiškumas.

36.

Atlikti teisinių, organizacinių (administracinių) ir informacinių sistemų galimybių analizę, siekiant pereiti prie centralizuoto tikrinimo po muitinio įforminimo proceso organizavimo modelio taikymo muitinėje, ir pateikti siūlymus MD vadovybei dėl šio modelio įgyvendinimo.

MD

2018-06-30

Centralizuoto tikrinimo modelis sumažintų korupcijos riziką dėl ūkio subjektų atstovų ir pareigūnų tiesioginių kontaktų, padėtų užtikrinti atrankos patikrinimams ir paskyrimo tikrintojams anonimiškumą. Tinkamai paskirstyti darbo krūviai prisidėtų ir prie pareigūnų atsparumo korupcijos apraiškoms formavimo.

Atlikta teisinių, organizacinių (administracinių) ir informacinių sistemų galimybių analizė, siekiant pereiti prie centralizuoto tikrinimo po muitinio įforminimo proceso organizavimo modelio taikymo muitinėje, ir pateikti siūlymai MD vadovybei dėl šio modelio įgyvendinimo.

4. MOKESTINIŲ TYRIMŲ VEIKLOS SRITYJE

37.

Pakeisti Mokestinio tyrimo atlikimo taisykles, patvirtintas VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. VA-108 „Dėl Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, Pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą FR0687 formos ir Užduoties atlikti mokestinį tyrimą FR0688 formos patvirtinimo“, nustatant jose:

1) baigtinį sąrašą atvejų, kada siūlymas pašalinti nustatytus trūkumus ir prieštaravimus mokėtojui neteikiamas ir turi būti pradėtas tiriamojo mokesčių mokėtojo mokestinis patikrinimas;

2) kokiais būdais ir terminais mokesčių mokėtojas yra informuojamas apie mokesčių administratoriaus veiksmus.

VMI prie FM

2018-03-31

Bus apribota mokesčių administratoriaus pareigūnams suteikta itin plati diskrecija sprendžiant klausimą, ar pradėti (nepradėti) mokestinį patikrinimą, galinti sudaryti palankias sąlygas ir korupcijos apraiškoms.

Nustatytas baigtinis sąrašas atvejų, kada siūlymas pašalinti nustatytus trūkumus ir prieštaravimus mokėtojui neteikiamas ir turi būti pradėtas tiriamojo mokesčių mokėtojo mokestinis patikrinimas ir kokiais būdais ir terminais mokesčių mokėtojas yra informuojamas apie mokesčių administratoriaus veiksmus.

5. MOKESTINIŲ PATIKRINIMŲ VEIKLOS SRITYJE

38.

Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisykles, patvirtintas VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. VA-87 „Dėl Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Mokestinių patikrinimų taisyklės), ir Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisykles, patvirtintas VMI prie FM viršininko 2004 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. VA-128 „Dėl Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Operatyvių patikrinimų taisyklės):

1) papildyti nuostatomis dėl mokestinio patikrinimo tikrinamojo laikotarpio pratęsimo, nustatyti mokesčių mokėtojų informavimo apie pratęsiamą mokestinio patikrinimo laikotarpį formą ir formos rekvizitus;

2) nustatyti aiškius dokumentų mokesčių mokėtojui įteikimo terminus ir būdus;

3) nustatyti, kokiu būdu turi būti išreikštas mokesčių mokėtojo sutikimas mokesčių administratoriaus pareigūnams patekti į jo gyvenamąsias patalpas;

4) nustatyti, kad kai patikrinimo aktas surašomas ir mokestis apskaičiuojamas remiantis kitų valstybės įstaigų ir institucijų aktais ar kitais dokumentais (t. y. neatliekant mokesčių mokėtojo pakartotinio patikrinimo), mokesčių administratorius apie tai turi raštu informuoti mokesčių mokėtoją.

VMI prie FM

2018-03-31

 

Aiškus ir išsamus mokestinių patikrinimų procedūrų teisinis reglamentavimas apribos pernelyg plačią mokesčių administratoriaus pareigūnų diskreciją ir sąlygas piktnaudžiauti, sumažins korupcijos pasireiškimo tikimybę. 

 

 

Mokestinių patikrinimų taisyklės ir Operatyvių patikrinimų taisyklės papildytos nurodytomis nuostatomis.

 

 

6. MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS IŠANKSTINIO ĮSIPAREIGOJIMO DĖL MOKESČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO VEIKLOS SRITYJE

39.

Pakeisti Kainodaros sprendimų darbo grupės reglamentą, patvirtintą VMI prie FM viršininko 2012 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-72 (toliau – Kainodaros sprendimų darbo grupės reglamentas), ir Įpareigojančių sprendimų darbo grupės reglamentą, patvirtintą VMI prie FM viršininko 2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-68, juose nustatant, kad darbo grupių posėdžiai turi būti protokoluojami, taip pat daromi posėdžių garso įrašai, nustatant protokolų formą, privalomus jų rekvizitus ir reikalavimus dėl protokolų turinio.

VMI prie FM

2018-03-31

 

Nuosekliai fiksuojant darbo grupių posėdžių eigą ir balsavimo rezultatus, padidės priimamų sprendimų objektyvumas, nešališkumas ir skaidrumas.

 

Numatytas darbo grupių posėdžių protokolavimas, posėdžių garso įrašų darymas, patvirtintas privalomos protokolo formos pavyzdys.

 

40.

Pakeisti Kainodaros sprendimų darbo grupės reglamentą, nustatant jame, kad mokesčių mokėtojų ir mokesčių administratoriaus atstovų išankstiniai susitikimai, skirti su prašymo pateikimu ir būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principų suderinimu susijusiems klausimams aptarti (toliau – išankstiniai susitikimai), turi būti protokoluojami, daromi šių susitikimų garso įrašai, nustatant protokolų formą, privalomus jų rekvizitus ir reikalavimus dėl protokolų turinio.

VMI prie FM

2018-03-31

 

Bus užtikrintas išankstinių susitikimų proceso skaidrumas, objektyvumas ir mokesčių administratorių veiksmų nešališkumas.

Nustatyti reikalavimai dėl išankstinių susitikimų

protokolavimo, šių susitikimų garso įrašų, nustatyta protokolų forma, privalomi jų rekvizitai ir reikalavimai dėl protokolų turinio.

 

 

41.

Pakeisti Kainodaros sprendimų darbo grupės reglamentą, jame nustatant darbo grupės narių skaičių, darbo grupės nariams keliamus reikalavimus, darbo grupės narių nusišalinimo procedūrą, detalizuojant darbo grupės atliktinų veiksmų ir mokesčių mokėtojų informavimo apie juos terminus ir kt.

VMI prie FM

2018-03-31

 

Nustatyta Kainodaros sprendimų darbo grupės sudėtis ir kompetencijos mokesčių administravimo srityje, darbo grupės darbo tvarka ir procedūros sumažins subjektyvių sprendimų riziką ir korupcijos pasireiškimo tikimybę.

Nustatytas Kainodaros sprendimų darbo grupės narių skaičius, darbo grupės nariams keliami reikalavimai, darbo grupės narių nusišalinimo procedūra, detalizuoti darbo grupės atliktinų veiksmų ir mokesčių mokėtojų informavimo apie juos terminai ir kt.

 

7. BANKROTO ADMINISTRATORIŲ IR RESTRUKTŪRIZAVIMO ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS (AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS DARBUOTOJŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, ĮRAŠYTŲ Į ASMENŲ, TEIKIANČIŲ ĮMONIŲ BANKROTO ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, SĄRAŠĄ, NEŠALIŠKUMO IR OBJEKTYVUMO UŽTIKRINIMO ATLIEKANT JIEMS PAVESTAS FUNKCIJAS) VEIKLOS SRITYJE

42.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) vidaus teisės aktu:

1) nustatyti, kad Tarnybos darbuotojai, atliekantys asmenų priežiūros funkcijas, turi būti nepraktikuojantys asmenys;

2) patvirtinti pareigybių, kurias Tarnyboje užimantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą.

Tarnyba

2018-03-31

 

Išsamiai reglamentuotos Tarnybos vidaus kontrolės procedūros padės sumažinti interesų konfliktų ir korupcijos pasireiškimo tikimybę.

Nustatytas reikalavimas, kad Tarnybos darbuotojai, atliekantys asmenų priežiūros funkcijas, turi būti nepraktikuojantys asmenys, patvirtintas pareigybių, kurias Tarnyboje užimantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas.

43.

Kreiptis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl rekomendacijų administratorių ir kitų Tarnybos prižiūrimų profesijų veiklos priežiūrą vykdančių darbuotojų privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos ir kontrolės organizavimo klausimais.

Tarnyba

2018-03-31

 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacijos padės Tarnyboje organizuoti teisės aktų reikalavimus atitinkančią ir efektyvią interesų konfliktų prevencijos ir valdymo sistemą.

 

Tarnybos raštas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai dėl rekomendacijų administratorių ir kitų Tarnybos prižiūrimų profesijų veiklos priežiūrą vykdančių darbuotojų privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos ir kontrolės organizavimo klausimais.

8. IGNALINOS PROGRAMOS PROJEKTŲ PATIKRŲ VIETOSE ATLIKIMO VEIKLOS SRITYJE

44.

Pakeisti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) Veiklos vadovo Ignalinos programos projektų patikrų vietoje atlikimo procedūrą, nustatant joje projektų patikrų vietose elementų atrankos ir apimties nustatymo kriterijus, sprendimų dėl neatitikimų ištaisymo kontrolės mechanizmą, įforminimo tvarką ir atsakomybę už šių sprendimų turinio vertinimą.

CPVA

2018-03-31

 

Išsamiai reglamentuotos Ignalinos programos patikrų procedūros ir patikrų atrankos kriterijai sumažins prielaidas korupcijai.

 

Nustatyti Ignalinos programos projektų patikrų vietose elementų atrankos ir apimties nustatymo kriterijai, sprendimų dėl neatitikimų ištaisymo kontrolės mechanizmas, įforminimo tvarka ir atsakomybė už šių sprendimų turinio vertinimą.

9. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪROS VEIKLOS SRITYJE

45.

Pakeisti Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių patikrinimo taisykles, patvirtintas Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. DI-771 „Dėl Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių patikrinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatant jose nuotolinio lošimo įrenginių patikrinimo kontrolinio klausimyno formą ir jo pildymo tvarką.

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2018-03-31

 

Reglamentuota nuotolinio lošimo įrenginių patikrinimo vykdymo ir patikrinimo rezultatų įforminimo tvarka ir nustatyta aiški patikrinimo atlikimo ir įforminimo procedūra sumažins patikrinimo funkcijas atliekančio valstybės tarnautojo diskreciją ir galimas korupcijos prielaidas.

Nustatyta nuotolinio lošimo įrenginių patikrinimo kontrolinio klausimyno forma ir jo pildymo tvarka.

 

 

3 UŽDAVINYS

DIDINTI ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO SKLAIDĄ, STIPRINTI VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ

ANTIKORUPCINĖS ELGSENOS PASKATAS

 

46.

Organizuoti privalomus mokymus asmenims, įgaliotiems vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose.

Finansų ministerijos Personalo skyrius

Nuolat

Bus tobulinama už antikorupcinę veiklą atsakingų asmenų profesinė kompetencija, kuri leis racionaliau atlikti teisės aktuose nustatytas antikorupcines procedūras, parengti efektyvesnes korupcijos prevencijos priemones, organizuoti ir vykdyti šių priemonių įgyvendinimo kontrolę.

Asmenų, dalyvavusių mokymuose, skaičius.

 

47.

Organizuoti naujai priimtiems į pareigas, grįžusiems į pareigas Finansų ministerijoje po ilgesnės pertraukos ir pagal poreikį kitiems darbuotojams pristatymą, siekiant juos supažindinti su Finansų ministerijoje įgyvendinamomis korupcijos ir sukčiavimo prevencijos priemonėmis, skirtomis viešųjų interesų viršenybei užtikrinti (įskaitant viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos priemones).

Finansų ministerijos Personalo skyrius

 

 

Nuolat

Naujai priimtiems į pareigas, grįžusiems į pareigas Finansų ministerijoje po ilgesnės pertraukos ir pagal poreikį kitiems darbuotojams suteikta informacija apie Finansų ministerijoje įgyvendinamas korupcijos ir sukčiavimo prevencijos priemones, skirtas viešųjų interesų viršenybei užtikrinti, įtvirtins jų antikorupcinės elgsenos prioritetus, sumažins interesų konfliktų ir korupcijos prielaidas.

Organizuotas Finansų ministerijoje įgyvendinamų korupcijos ir sukčiavimo prevencijos priemonių (įskaitant viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos priemones) pristatymas.

 

48.

Organizuoti Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų darbuotojų antikorupcinius mokymus.

 

 

 

Finansų ministerijos Personalo skyrius

 

Finansų ministro valdymo sričiai priskirtos įstaigos

Nuolat

Darbuotojų švietimas antikorupcijos tema sustiprins jų antikorupcinį imunitetą.

10 proc. padidėjęs mokymus antikorupcijos tema išklausiusių Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų darbuotojų skaičius, palyginti su praėjusiais metais. Mokymų akademinių valandų skaičius, tenkantis vienam mokymus išklausiusiam darbuotojui.

 

___________________________