LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 M. GRUODŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-716 „DĖL MUZIEJUOSE ESANČIŲ RINKINIŲ APSAUGOS, APSKAITOS IR SAUGOJIMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 19 d. Nr. ĮV-818

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-716 „Dėl Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo“, 5 priedo dalies „Akto turinys“ 2 pastraipą ir ją išdėstau taip:

„• eil. Nr.; autorius/gamintojas; pavadinimas; sukūrimo metai/amžius; trumpas aprašymas; eksponato kilmė, medžiaga; technika; matmenys (cm, mm), svoris (g, karatais), praba; būklė; montavimo ypatybės (po stiklu, rėmuose); kiekis (vnt.); įsigijimo kaina/įvertinimo suma (Eur); senieji ir naujausieji apskaitos bei inventoriaus knygų šifrai ir numeriai;“.

2. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

Kultūros ministras                                                                                             Šarūnas Birutis