LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. gegužės 3 D. ĮSAKYMO NR. V-384 „Dėl Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 16 d. Nr. V-1071
Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-384 „Dėl Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 31 punktą išdėstau taip:

31. NVSC analizuoja tvarkos aprašo 27–30 punktuose nurodytuose dokumentuose pateiktus duomenis ir jų metinę analizę iki einamųjų metų gegužės 31 d. teikia institucijoms, pateikusioms Ataskaitas apie asmens sveikatos priežiūros įstaigoje per metus antiretrovirusiniais vaistais gydytus pacientus, ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai. Informacija apie Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinėje sistemoje kaupiamus duomenis teikiama vadovaujantis Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-2390 „Dėl Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos modernizavimo, Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                         Arūnas Dulkys