HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. SPALIO 11 D. ĮSAKYMO NR. D1-821 „DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. birželio 16 d. Nr. D1-523

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programą E-011-14-LSIS, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. D1-821„Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“, ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Valentinas Mazuronis

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. D1-821

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. D1-523 redakcija)

 

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

Programos žymuo: E-011-14-LSIS

 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Programos pavadinimas: ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo ir statinio ekspertizės vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (toliau – Programa).

2. Programos tikslas: nustatyti statybos inžinierių, pageidaujančių  gauti Programos 1 punkte nurodytų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacijos atestatą (toliau – Pareiškėjai), profesinių žinių vertinimo tvarką. 

3. Programos paskirtis: patikrinti ir įvertinti Pareiškėjų profesines žinias, siekiant įgyti teisę eiti šias statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas:

3.1. ypatingo statinio projekto vadovo (toliau – SPV), išskyrus branduolinės energetikos objektų statiniuose;

3.2. ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo (toliau – SPVPV), išskyrus branduolinės energetikos objektų statiniuose;

3.3. ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (toliau – SSTPV), išskyrus branduolinės energetikos objektų statiniuose, valstybinės reikšmės keliuose ir geležinkelio kelyje;

3.4. statinio projekto ekspertizės vadovo (toliau – SPEV), išskyrus branduolinės energetikos objektų statiniuose;

3.5. statinio ekspertizės vadovo (toliau – SEV), išskyrus branduolinės energetikos objektų statiniuose.

 

II. PROGRAMOS ANOTACIJA

 

 

4. Pareiškėjų profesinės žinios tikrinamos ir vertinamos Programoje nurodytų temų srityse. Pareiškėjai privalo:

4.1. žinoti statinio projekto rengimo planavimo, organizavimo, įforminimo ir įteisinimo tvarką;

4.2. mokėti įgyvendinti statinių projektavimo tikslus ir uždavinius, atsižvelgiant į:

4.2.1. esminius reikalavimus statiniams ir statybos gaminiams, taip pat funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, kitus projektuojamų statinių rodiklius ir charakteristikas;

4.2.2. aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos, neįgaliųjų socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus.

 

 

III. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

 

5. Pareiškėjų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta lentelėje.

 

Eil.

Nr.

Temos pavadinimas

Pareigos

1

2

3

1.

DUOMENYS PROJEKTAVIMO PROCESUI PRADĖTI IR VYKDYTI

1. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

1.1. statybos techninio normavimo principai;

1.2. normatyvinių statybos techninių dokumentų sistema, rengimo, įteisinimo ir taikymo tvarka;

SPV, SPVPV

1

2

3

1.

1.3. statinio saugos ir paskirties normatyviniai dokumentai;

1.4. esminius statinių reikalavimus ir statinių techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų lygius ir klases reglamentuojantys teisės aktai;

1.5. tarptautinių ir Europos organizacijų, užsienio valstybių nacionalinių ir užsienio valstybių organizacijų normatyvinių statybos techninių dokumentų įteisinimo ir šių dokumentų taikymo tvarka.

2. Normatyviniai teritorijų planavimo dokumentai ir jų taikymo tvarka projektavimo procese.

3. Statinio statybos rūšys.

4. Statinių klasifikavimas:

4.1. statinių klasifikavimas pagal kategorijas;

4.2.  statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį.

5. Teritorijų planavimo dokumentų rūšys, jų paskirtis ir rengimo tvarka. Atvejai, kai nerengiami detalieji planai.

6. Potencialiai pavojingi įrenginiai, jų importavimo ir naudojimo tvarka.

7. Statinio projekto rengimo dokumentai ir duomenys:

7.1. projektiniai pasiūlymai (jų paskirtis, privalomumas, sudėtis, rengimo tvarka);

7.2. statinio projektavimo užduotis (jos paskirtis, sudėtis, rengimo tvarka);

7.3. tipinio statinio projekto rengimo dokumentai (jų paskirtis, sudėtis, rengimo tvarka);

7.4. statinio statybos pagrindimas (jo tikslai, sudėtis, rengimo tvarka);

7.5. prisijungimo sąlygos (jų paskirtis, sudėtis, išdavimo ir gavimo tvarka). Energetinių ir kitų išteklių, reikalingų rengiant paraiškas prisijungimo sąlygoms gauti nustatymas (iliustruoti konkretaus pasirinkto statinio pavyzdžiu);

7.6. specialieji architektūros, paveldosaugos bei saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (jų paskirtis, sudėtis, išdavimo ir gavimo tvarka);

7.7. projektavimui pradėti ir (ar) vykdyti statytojo projektuotojui pateikiami kiti dokumentai (duomenys) (jų sudėtis, apimtis, privalomumas, gavimo ir teikimo tvarka).

8. Projektavimo darbų sutartis (sutarčių sudarymo principai, pagrindinės nuostatos ir sąlygos nurodomos jose, sutarčių pagal FIDIC standartines sąlygas rengimo tvarka).

9. Statinio projektuotojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas.

10. Visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus atvejai ir tvarka. Projektuotojo vaidmuo šios tvarkos įgyvendinime.

SPV, SPVPV

2.

 

 

PROJEKTAVIMO PROCESAS

1. Statinio projekto rūšys.

2. Reikalavimai statinio projekto pavadinimui ir jame privalomai nurodyti informacijai.

3. Statinio projekto rengimo etapai:

3.1. vien stadijinio projekto rengimo atvejai;

3.2. dvi stadijinio projekto rengimo atvejai.

4. Statinio techninio projekto paskirtis ir sudėtis.

5. Statinio darbo projekto paskirtis ir sudėtis.

6. Statinio techninio darbo projekto sudėtis.

SPV, SPVPV

1

2

3

2.

7. Statinio supaprastinto projekto sudėtis.

8. Statinio tipinio projekto paskirtis, sudėtis, rengimo ir tvirtinimo tvarka.

9. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto sudėtis, rengimo ir tvirtinimo tvarka.

10. Statinio projekto sprendinių dalys bendruoju atveju.

11. Statinio projekto rengimo technologija ir projektavimo darbų koordinavimo bei kokybės valdymo principai.

12. Techninių specifikacijų paskirtis, rengimo principai ir sudėtis.

13. Reikalavimų statybos produktams (gaminiams, medžiagoms) ir įrenginiams pateikimas statinio projekte.

14. Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka.

15. Statinio techninio projekto bendrųjų duomenų bylos sudėtis.

16. Projektinių sprendinių derinamas projektavimo metu.

17. Statybinių (geodezinių, geologinių ir kt.) tyrinėjimų ir esamų statinių techninės būklės įvertinimo privalomumas ir atlikimo tvarka.

18. Projektavimo paslaugų pirkimo konkursų organizavimas ir dokumentavimas.

19. Statinio projektavimo valdytojo pareigos, teisės ir atsakomybė. Jo parinkimo ir samdymo tvarka.

20. Projekto dalių vadovų ir projektavimo paslaugas teikiančių fizinių ar juridinių asmenų parinkimo ir samdymo tvarka.

21. Statinio projekto vadovo ir statinio projekto dalies(-ių) vadovo(-ų) skyrimo tvarka, jų pareigos, teisės ir atsakomybė.

22. Atsiskaitymo už suteiktas projektavimo paslaugas tvarka.

SPV, SPVPV

3.

PROJEKTO ĮFORMINIMAS, KOMPLEKTAVIMAS, PASIRAŠYMAS, TVIRTINIMAS, ATIDAVIMAS STATYTOJUI, KEITIMAS IR SAUGOJIMAS

1. Pagrindiniai standartai ir dokumentai, reglamentuojantys projekto įforminimo tvarką.

2. Brėžinių braižymo taisyklės (reikalavimai) ir grafiniai žymėjimai.

3. Brėžinio ir kitų projekto sprendinių dokumentų pagrindinio įrašo struktūra.

4. Statinio projekto dokumentų žymenys ir jų struktūra.

5. Statinio techninio projekto struktūra ir dokumentų komplektavimas. Atskiru tomu ar byla komplektuojamos statinio projekto dalys.

6. Statinio techninio ir darbo projekto bylų įforminimo tvarka. Paslaugų teikėjų (subrangovų) parengtų projekto dokumentų įforminimo tvarka.

7. Atskirų statinio projekto dalių sprendinių suderinamumas ir jo atsekamumo užtikrinimas.

8. Statinio projekto dokumentų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, rengimo, įforminimo ir saugojimo tvarka.

9. Statinio projekto dokumentų originalų ir kopijų identifikavimas.

10. Statinio projekto dokumentų pasirašymo tvarka.

11. Statinio projekto dokumentų, rengiamų dviem kalbomis, įforminimo ir pasirašymo tvarka.

12. Projekto tvirtinimo (pritarimo jam) tvarka.

13. Projekto dokumentų perdavimas statytojui. Statytojui perduodamos statinio projekto dokumentacijos popierinio varianto sudėtis ir reikalavimai kompiuterinėms projekto laikmenoms.

14. Projekto dokumentų keitimo, papildymo ir(ar) taisymo tvarka.

15. Statinio projekto dokumentų saugojimo tvarka.

SPV, SPVPV

1

2

3

4.

APLINKOS APSAUGA

1. Poveikį aplinkai mažinančių priemonių nustatymas ir aprašymas statinio projekte.

2. Apsaugos zonos ir jų nustatymo principai.

3. Atliekos (jų pavojingumas, tvarkymas, naudojimas).

4. Potencialūs paviršinio ir požeminio vandens taršos židiniai.

5. Priemonės, mažinančios nuotekų ir teršalų jose susidarymą.

6. Pagrindiniai oro teršalai ir jų susidarymo šaltiniai.

7. Planuojamos veiklos sąlygojama dirvožemio tarša.

8. Taršos šaltinių inventorizacija.

9. Aplinkos taršos mažinimo priemonės.

10. Aplinkos taršos avarinės situacijos, jų likvidavimas ir prevencinės priemonės.

11. Bendrieji aplinkos monitoringo principai.

12. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas:

12.1. bendrieji planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo reikalavimai;

12.2. atranka ir poveikio aplinkai vertinimas;

12.3. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos rengimo, viešinimo, derinimo ir tvirtinimo tvarka;

12.4. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos struktūra, apimtis rengimas, viešinimas ir koregavimas;

12.5. sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje priėmimas.

13. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo tvarka.

SPV, SPVPV

5.

GAISRINĖ SAUGA

1. Esminiai gaisrinės saugos reikalavimai statiniams.

2. Projekto gaisrinės saugos dalis (privalomumas, sudėtis, rengimo tvarka).

3. Statinių atsparumo ugniai laipsniai ir jų nustatymo kriterijai (faktoriai).

4. Pastatų, patalpų ir išorės įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų.

5. Statybos produktų klasifikavimas pagal degumą ir atsparumą ugniai.

6. Statinių grupės pagal gaisro grėsmę juose.

7. Gaisro apkrovos, kategorijos ir jų nustatymo principai.

8. Konstrukcijų ir konstrukcinių elementų atsparumo ugniai užtikrinimo būdai.

9. Gaisro plitimo bei gaisro ar degimo produktų sklidimo ribojimo statinyje sprendimai.

10. Gaisrinio skyriaus ir jo ploto statinyje nustatymas.

11. Reikalavimai žmonėms evakuoti ir(ar) gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams atlikti skirtiems laiptams, laiptinėms, išėjimams ant pastato stogo ir kitoms priemonėms.

12. Gaisrinės saugos reikalavimai elektros instaliacijai.

13. Gaisro aptikimo ir signalizavimo, gaisrų gesinimo (aušinimo) bei dūmų šalinimo sistemos.

14. Gaisrinio vandentiekio sistemos.

15. Reikalavimai gaisrui, sprogimui pavojingų, kitų specifinių patalpų vėdinimui.

16. Žaibosaugos sistemos.

17. Reglamentuojami minimalūs atstumai tarp statinių, statinių išdėstymo sklype reikalavimai.

SPV, SPVPV

 

1

2

3

5.

18. Reikalavimai gaisriniams pravažiavimams ir privažiavimų keliams gaisrinei technikai.

19. Išorės gaisrų gesinimas iš talpyklų (jų išdėstymas, privažiavimai, vandens paėmimas).

21. Gaisriniai hidrantai vandentiekio tinkluose (jų tipai, išdėstymas, privažiavimai).

22. Reikalavimai krosnimis šildomiems pastatams ir patalpos.

23. Gaisro ir sprogimo prevencinės priemonės, gaisrų (avarijų) likvidavimo priemonės.

SPV, SPVPV

 

6.

HIGIENINĖ SAUGA

1. Bendrieji higienos ir sveikatos apsaugos reikalavimais statiniams ir juos reglamentuojantys teisės aktai.

2. Bendrosios sveikos aplinkos užtikrinimo priemonės, jų parinkimas projektuojant statinius.

3. Leistina oro užterštumo koncentracija gyvenamoje aplinkoje ir darbo zonoje.

4. Pagrindiniai reikalavimai geriamam vandeniui.

5. Nuotekų, nuvedamų į atvirus vandens telkinius arba miesto nuotekų sistemas leistina užterštumo koncentracija.

6. Techninės priemonės gamybinio triukšmo lygio gyvenamoje aplinkoje (pastato išorėje) mažinimui.

7. Techninės priemonės gamybinio triukšmo lygio darbo zonoje mažinimui.

8. Leistini triukšmo lygiai darbo zonoje, gyvenamojoje aplinkoje darbo ir poilsio laikotarpiais.

9. Maksimali vandens ir karšto oro temperatūra, leidžiama naudoti šildymo prietaisams ir buities reikmėms.

10. Patalpos, kurioms nebūtinas natūralus apšvietimas.

11. Gyvenamų, darbo ir poilsio patalpų minimalus tūris, užtikrinantis žmogaus higienines sąlygas.

12. Minimali patalpų temperatūra, nustatyta higieninėse normose būstui ir gamybinėms patalpoms.

13. Oro keitimo mechaniniu būdu dažnis patalpoje, kurioje neįrengtas natūralus vėdinimas.

14. Pavojų žmogaus sveikatai keliantys cheminiai elementai ar jų junginiai.

15. Reikalavimai pastatų ir patalpų insoliacijai.

16. Ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo tvarka.

17. Sanitarinės apsaugos zonos ir jų nustatymas.

SPV, SPVPV

7.

PASTATŲ ENERGINIS NAUDINGUMAS

1. Pastatų energinio naudingumo ir pastatų energinio naudingumo sertifikavimo privalomumas.

2. Pastatų klasifikavimas pagal energinį naudingumą. Pastatų energinio naudingumo reikalavimai.

3. Bendrieji pastatų energinio naudingumo įvertinimo principai:

3.1. skaičiavimo metodas ir įvertinami pastato rodikliai;

3.2. pastatų energijos sąnaudų skaičiavimams reikalingi išeities duomenys ir jų nustatymo būdai. Kaip ir kokie duomenys nurodomi pastato projekte;

3.3. pastatų atitvarų šiluminių techninių rodiklių verčių nustatymas. Atitvaros šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas;

 

SPV, SPVPV

1

2

3

7.

3.4. papildomi reikalavimai A, A+, A++ energinio naudingumo klasės pastatų būklės duomenų nustatymui. Kaip ir kokie duomenys nurodomi pastato projekte;

3.5. atitinkamos energinio naudingumo klasės pastatų energijos vartojimo efektyvumo rodikliai. 

4. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo procesas (sertifikavimo dalyviai, jų pareigios teisės ir atsakomybė; reikalavimai pastatų energinio naudingumo sertifikavimą atliekantiems asmenims; pastato energinio naudingumo sertifikatas).

 

SPV, SPVPV

8.

SKLYPO PLANAVIMAS IR STATINIŲ ARCHITEKTŪRA

1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, reglamentuojantys sklypo planavimo sprendinius.

2. Sklypo planavimo projektinius sprendimus sąlygojantys faktoriai:

2.1. zonavimas;

2.2. statinių išdėstymas;

2.3. transporto judėjimas (auto, geležinkelio, pėsčiųjų ir kt.);

2.4. inžineriniai tinklai;

2.5. sklypo aplinkotvarkos elementai;

2.6. apželdinimas;

2.7. apsauginės zonos.

3. Sklypo insoliacija.

4. Statiniai, kuriuos galima/negalima statyti sanitarinėje apsaugos zonoje, tai lemiantys faktoriai.

5. Sklypo planavimo projektinius sprendinius įtakojantys gretimos teritorijos užstatymo faktoriai.

6. Pagrindiniai faktoriai, kuriuos reikalinga įvertinti rengiant teritorijos vertikalųjį planą ir statinių grindų lygio altitudę.

7. Esminiai statinio architektūros reikalavimai.

8. Statinio techninio ir darbo projekto architektūrinės projekto dalies sudėtis ir rengimo tvarka.

9. Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų pagrindinės funkcinės patalpų grupės:

9.1. gyvenamuose pastatuose;  
9.2. viešojo naudojimo pastatuose;      
9.3. gamybos ir pramonės paskirties pastatuose.

10. Patalpų natūralus apšvietimas (reikalavimai ir užtikrinimo priemonės).

12. Statinių projektiniai sprendiniai ir priemonės, kurios turi būti numatytos žmonių su negalia reikmėms.

13. Pastatų ir atitvarų šiluminės savybės (reikalavimai, charakteristikos ir užtikrinimo priemonės).

14. Lietaus vandens nuvedimo nuo stogų sistemos.

15. Išorinių ir vidaus atitvarų bei lubų apdailos būdai ir medžiagos.

16. Patalpų grindų konstrukcijos ir įrengimui naudojamos medžiagos.

17. Reikalavimai langams, durims ir vartams.

18. Papildomi reikalavimai, norintiems projektuoti gamybos ir pramonės paskirties pastatus:

18.1. priemonės (projektiniai sklypo planavimo sprendiniai) įgalinančios sumažinti triukšmo, atmosferinio oro taršos, požeminio vandens užteršimo, gaisrinės saugos ir kitas zonas;

 

SPV, SPVPV

1

2

3

 

8.

18.2. priemonės (projektiniai sprendiniai) įgalinančios sumažinti triukšmo, vibracijos lygį darbo ir poilsio patalpose;

18.3. gamybos įmonių buitinės patalpos, jų poreikio nustatymo principai;

18.4. faktoriai, kuriuos reikia įvertinti parenkant grindų konstrukcijas ir medžiagas gamybos ir pramonės paskirties statiniuose.

SPV, SPVPV

9.

SUSISIEKIMAS

1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, reglamentuojantys projekto susisiekimo dalies parengimą.

2. Statinio projekto susisiekimo projekto dalies sudėtis ir rengimo tvarka.

3. Gatvių techninio projekto sudėtis ir rengimo tvarka.

4. Gatvių klasifikacija ir pagrindiniai jų techniniai parametrai, pagrindiniai skirtumai tarp gatvių ir automobilių kelių.

5. Automobilių kelių klasifikacija ir pagrindiniai jų techniniai parametrai.

6. Gatvių raudonosios linijos ir jų paskirtis.

7. Gatvių sankryžų tipai ir reikalavimai jų įrengimui.

8. Reikalavimai prisijungimui prie gatvių ir automobilių kelių.

9. Gatvių skersinio profilio elementai.

10. Automobilių kelių skersinio profilio elementai.

11. Reikalavimai mašinų stovėjimo aikštelėms.

12. Pėsčiųjų perėjų tipai ir reikalavimai jų įrengimui.

13. Reikalavimai susisiekimo statinių projektams, įvertinant žmonių su negalia poreikius.

14. Gatvių važiuojamųjų dalių dangų sluoksniai ir jiems naudojamos medžiagos.

15. Gaminiai ir medžiagos naudojami gatvių, aikštelių įrengimui.

16. Gruntai nepalankūs gatvių ir privažiavimų įrengimui. Priemonės neigiamam gruntų poveikiui sumažinti.

17. Inžinerinių tinklų išdėstymas gatvių skersiniame profilyje.

18. „Kelių eismo taisyklių“ reikalavimai privalomi įvertinti projektuojant susisiekimo projekto dalį.

19. Priemonės apsaugai nuo triukšmo gatvių projektuose.

20. Susisiekimo priemonių tipai ir pagrindinės jų charakteristikos.

SPV, SPVPV

10.

STATINIŲ KONSTRUKCIJOS

1. Statinio techninio projekto konstrukcinės projekto dalies sudėtis ir rengimo tvarka.

2. Statinio darbo projekto konstrukcinės projekto dalies sudėtis ir rengimo tvarka.

3. Skaičiavimai, kuriuos privalo atlikti projekto konstrukcijų dalį rengiantys specialistai.

4. Pastatų skaičiuojamosios schemos ir konstrukcinės sistemos.

5. Pagrindinės statinio konstrukcijas veikiančios apkrovos ir poveikiai.

6. Norminė ir skaičiuojamoji sniego apkrova Lietuvoje.

7. Norminė ir skaičiuojamoji vėjo apkrova Lietuvoje.

8. Maksimalus skirtingų gruntų įšalo gylis Lietuvoje.

9. Gruntų tipai Lietuvoje.

10. Palankūs ir nepalankūs gruntai pamatų (pagrindų) įrengimui.

11. Minimalus geologinių gręžinių skaičius, rengiant pastato projektą.

12. Mūrinės, surenkamo ir monolitinio gelžbetonio statinių (pastatų) laikančiosios konstrukcijos, trumpa jų charakteristika, kokios paskirties statiniams tikslinga jas naudoti.

SPV, SPVPV

1

2

3

10.

12. Metalinės ir lengvos metalinės statinių laikančiosios konstrukcijos, trumpa jų charakteristika, kokios paskirties statiniams tikslinga jas naudoti.

14. Sienų, kolonų, sijų ir perdangų elementų tipai ir medžiagos.

15. Pastato atitvarų, perdangų, denginių, pertvarų, priešgaisrinių sienų paskirtis ir konstrukcijos.

16. Sunkus ir lengvas betonas (savybės ir kokiems konstrukciniams elementams jie naudojami).

17. Klijuotų medinių konstrukcijų savybės ir kokios paskirties statiniams jas tikslinga naudoti.

18. Degios ir nedegios konstrukcijos (iš kokių medžiagų ir kokios paskirties statiniams jos naudojamos).

19. Priemonės didinančios konstrukcijų ugniai atsparumą.

20. Papildomi reikalavimai, norintiems projektuoti gamybos ir pramonės paskirties pastatus:

20.1. didelių tarpatramių ir aukštybinių pastatų skaičiuojamosios ir konstrukcinės schemos;

20.2. pastato standumo elementai (diafragmos, standūs rėmai ir kt.), jų paskirtis ir poreikio nustatymas;

20.3. temperatūrinės technologinės ir sėdimo siūlės;

20.4. pamatų, po dinamines apkrovas sukeliančiais įrenginiais, įrengimo ypatumai;

20.5. pagrindiniai konstrukcijų antikorozinės apsaugos sprendimai;

20.6. konstrukcinės priemonės statiniams su sprogimui pavojinga aplinka;

20.7. pagrindiniai tūrinių statinių, statomų žemiau gruntinio vandens lygio, konstrukciniai sprendimai;

20.8. polinių pamatų, numatomų įrengti netoli esamų statinių ar inžinerinių tinklų, įrengimo specifika;

20.9. pramoninių šaldytuvų sienų, grindų, denginių konstrukciniai sprendiniai.

 

SPV, SPVPV

11.

GAMYBOS (PASLAUGŲ) TECHNOLOGIJA

1. Statinio techninio projekto technologijos dalies sudėtis ir rengimo tvarka.

2. Statinio techninio projekto technologijos dalies rengėjo duomenys (užduotys), teikiami kitų projekto dalių rengėjams.

3. „Pagrindinio“ ir „pagalbinio“ ploto kategorijai priklausančio ploto charakteristikos.

4. Pagrindiniai technologiniai duomenys, reikalingi buitinių patalpų poreikio nustatymui.

5. Pagrindinės kėlimo-transportavimo įrengimų rūšys ir reikalavimai jų įrengimui bei eksploatacijai.

 

SPV, SPVPV

12.

VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS

1. Statinio techninio projekto vandentiekio ir nuotekų projekto dalies sudėtis ir rengimo tvarka.

2. Vandens tiekimo sistemos, jų skirstymas pagal paskirtį ir vandens kokybę.

3. Geriamojo vandens ėmimo iš požemio įrenginiai ir jų apsaugos zonos.

4. Lauko vandentiekio sistemų tipai, jų paskirtis, vandens paėmimo šaltiniai.

5. Lauko nuotekų nuvedimo sistemos ir galimos nuvedimo vietos.

 

SPV, SPVPV

1

2

3

12.

6. Vamzdynai naudojami geriamojo vandens tiekimui ir didžiausias slėgis gali būti tinkle prie vandens vartotojo.

7. Vandens sistemos gaisrams gesinti.

8. Vandens šaltiniai ir pagrindiniai įrenginiai.

9. Vandens apskaita statiniuose.

10. Vandentiekio ir nuotekų tinklų minimalūs įgilinimai ir atstumai nuo statinių.

11. Buitinių ir pramoninių nuotekų šalinimo sistemos, skirstomos pagal nuotekų išvalymą ir valymo vietą.

12. Vandentiekio, lietaus, buitinių ir pramoninių nuotekų šalinimo tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

13. Buitinių ir pramoninių nuotekų siurblinių įrengimas.

14. Namo, namų grupės, miestelio ar miesto nuotekų išleidimas.

15. Lietaus vandens surinkimo, valymo ir išleidimo reikalavimai.

16. Pastatų ir įrenginių drenažo įrengimo principai.

17. Vandentiekio, buitinių ir pramoninių nuotekų šalinimo, lietaus ir drenažo projektuojamų tinklų žymėjimas ir žymėjimas topografiniuose planuose.

18. Papildomi reikalavimai, norintiems projektuoti gamybos ir pramonės paskirties pastatus:

18.1. vandens atsarga vienam ar keliems gaisrams gesinti;

18.2. užterštų lietaus nuotekų valymo principai ir įrenginiai;

18.3. buitinių ir pramoninių nuotekų siurblinių projektavimo ypatumai;

18.4. apytakio lietaus vandens naudojimas ir ruošimas;

18.5. buitinių, pramoninių ir lietaus nuotekų valyklų įtakos zonos.

 

SPV, SPVPV

13.

ŠILDYMAS, VĖDINIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS

1. Statinio techninio projekto šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projekto dalies sudėtis ir rengimo tvarka.

2. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų paskirtis.

3. Normuojami patalpų mikroklimato parametrai.

4. Šildymo sistemos, jų tipai ir bendrieji projektavimo principai.

5. Vėdinimo sistemos, jų tipai ir bendrieji projektavimo principai.

6. Oro kondicionavimo sistemos ir bendrieji jų projektavimo principai.

7. Pastato šildymo sistemos galia.

8. Pastato šilumos poreikius lemiantys faktoriai.

9. Priemonės užtikrinančios taupų energijos naudojimą ir šilumos išsaugojimą.

10. Priešdūminis ir avarinis vėdinimas, jų projektavimo principai.

 

SPV, SPVPV

14.

ŠILUMOS GAMYBA IR TIEKIMAS

1. Statinio techninio projekto šilumos gamybos ir tiekimo projekto dalies sudėtis ir rengimo tvarka.

2. Šilumos nešėjai, šilumos tiekimo tinklų bendrieji projektavimo principai.

3. Šilumos punktų paskirtis, rūšys ir bendrieji projektavimo principai.

4. Karšto vandens buities ir kitiems poreikiams ruošimo būdai.

5. Katilinės, jų klasifikavimas ir bendrieji projektavimo principai.

6. Skaičiuotino katilinių galingumo nustatymas.

7. Šilumos vartotojų kategorijos pagal šilumos tiekimo patikimumą.

8. Šaldymo sistemos ir bendrieji jų projektavimo principai.

9. Pagrindiniai reikalavimai amoniakinių šaldymo kompresorinių projektavimui.

SPV, SPVPV

1

2

3

15.

DUJOTIEKIS

1. Statinio techninio projekto dujotiekio projekto dalies sudėtis ir rengimo tvarka.

2. Dujų tiekimo tinklų klasifikacija, charakteristikos ir techniniai rodikliai;

3. Dujų reguliavimo, skirstymo, matavimo ir apskaitos priemonės;

4. Dujas deginantys įrengimai ir bendrieji jų projektavimo principai;

5. pagrindiniai reikalavimai patalpoms, kuriose įrengiami dujiniai prietaisai;

6. Bendrieji dujinių šildymo konvektorių ir infraraudonųjų spindulių šildytuvų projektavimo ir įrengimo reikalavimai;

7. Projektiniai sprendiniai, užtikrinantys sprogimo, gaisrinės ir darbo saugos prevencines priemones.

SPV, SPVPV

16.

ELEKTROTECHNIKA

1. Statinio techninio projekto elektrotechnikos dalies sudėtis ir rengimo tvarka.

2. Lietuvos Respublikoje naudojamos elektros parametrai, įtampos, srovės, galingumo, sunaudojimo matavimo vienetai, žymenys.

3. Elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos.

4. Transformatorinės pastotės paskirtis, pagrindinė įranga, patalpos.

5. Reikalavimai kabelinių kanalų, tunelių, kolektorių įrengimui pastatuose ir teritorijoje.

6. Požymiai, pagal kuriuos galima nustatyti esamų orinių linijų įtampą (1, 10, 35 ar 110 kV).

7. Sutartiniai ženklai naudojami topografiniuose brėžiniuose žemos ir aukštos įtampos kabelinių ir orinių linijų pažymėjimui.

8. Patalpų, gatvių ir teritorijų elektrinio apšvietimo būdai.

9. Pagrindiniai patalpos apšviestumą nustatantys faktoriai.

10. Elektros įrangos įžeminimo tikslas ir įrengimo principai. Dirbtinių įžeminimo kontūrų įrengimo ypatybės priklausomai nuo gruntų savybių.

11. Žaibosauga ir jos įrengimas.

12. Projektuojamo statinio naudojimo saugumo užtikrinimas, vartojant elektros energiją.

SPV, SPVPV

17.

ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)

1. Statinio techninio projekto elektroninių ryšių (telekomunikacijų) projekto dalies sudėtis ir rengimo tvarka.

2. Telefoninio ir radijo ryšio sistemos ir bendrieji jų projektavimo principai.

3. Telekomunikacijų (kompiuterinės, įeigos kontrolės, vaizdo priėmimo, perdavimo, stebėjimo bei įrašymo ir kt.) sistemos ir bendrieji jų projektavimo principai.

4. Sutartiniai ženklai naudojami ant topografinių planų (kabelinių, orinių linijų, atramų, telefoninės kanalizacijos ir šulinių žymėjimas).

 

SPV, SPVPV

18.

APSAUGINĖ IR GAISRINĖ SIGNALIZACIJA

1. Statinio techninio projekto apsauginės ir gaisrinės signalizacijos projekto dalių sudėtis ir rengimo tvarka.

2. Gaisrinės signalizacijos sistemos ir bendrieji jų projektavimo principai.

3. Apsauginės signalizacijos sistemos ir bendrieji jų projektavimo principai.

SPV, SPVPV

1

2

3

19.

PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA

1. Statinio techninio projekto procesų valdymo ir automatizacijos projekto dalies sudėtis ir rengimo tvarka.

2. Statiniai, įrengimai, įranga ir (ar) procesai, kuriems galima, reikalinga arba būtina įrengti automatizuotą valdymą, matavimą, signalizavimą, registravimą ir kt.

3. Automatizacijos įranga, prietaisai, kompiuterinė technika ir reikalavimai jos parinkimui bei išdėstymui.

4. Technologinių procesų ir inžinerinių sistemų automatizavimo valdymo, reguliavimo, matavimų, kontrolės, signalizavimo sistemos ir bendrieji jų projektavimo principai.

5. Elektros energijos tiekimo ir pavarų valdymo įrenginių teleinformatikos ir televaldymo sistemos ir bendrieji jų projektavimo principai.

SPV, SPVPV

20.

STATINIO STATYBOS SKAIČIUOJAMOJI KAINA IR EKONOMIKA

1. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ir ekonominės projekto dalių sudėtis ir rengimo tvarka.

2. Statybos kainodarą reglamentuojantys normatyviniai dokumentai.

3. Rinkos dėsnių ir kainodaros metodų taikymas nustatant statybos darbų kainas.

4. Statybos resursų poreikio apskaičiavimo pagrindai.

5. Bendrieji statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principai.

6. Projektavimo ir inžinerinių paslaugų kainų apskaičiavimo tvarka.

7. Sustambinti statinių ir statybos darbų kainų apskaičiavimai.

8. Sąmatos, kaip statinio statybos finansinės išraiškos dokumento, sudėtis ir rengimo tvarka.

9. Statinio skaičiuojamieji ekonominiai rodikliai bei normatyvai.

10. Investicijų statyboje planavimas, projektų įgyvendinimo modeliai.

11. Statybos kaina rangos darbų sutartyse ir atsiskaitymo dokumentuose.

12. Statybos darbų kainų bei jos struktūros analizė, kitimo prognozavimas.

SPV, SPVPV

21.

STATYBOS ORGANIZAVIMAS, VYKDYMAS IR UŽBAIGIMAS

1. Statinio techninio projekto pasirengimo statybai ir statybos organizavimo projekto dalies privalomumas, sudėtis ir rengimo tvarka.

2. Bendrieji pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalies sprendiniai.

3. Projektiniai sprendiniai, nustatantys sąlygas ir reikalavimus gamybinės ir (ar) ūkinės veiklos sustabdymui arba tęsimui, vykdant rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus veikiančioje įmonėje.

4. Statybą leidžiančio dokumento gavimo tvarka.

5. Rangos darbų konkursinės dokumentacijos sudėtis.

6. Investicinių statybos projektų įgyvendinimo modeliai ir rangos sutartys pagal tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) rekomendacijas.

7. Statinio projekto sprendinių keitimas po statybą leidžiančio dokumento išdavimo.

8. Statybos užbaigimas. Statinio projekto vadovo ir statinio projekto dalies vadovų vaidmuo statybos užbaigimo etape.

SPV, SPVPV

22.

STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

1. Statinio projekto vykdymo priežiūros veiklos organizavimo ir atlikimo bendrosios nuostatos (veiklą reglamentuojantys norminiai dokumentai,  statinio projekto vykdymo priežiūros paskirtis).

SPV, SPVPV

1

2

3

22.

2. Statinio projekto vykdymo priežiūros privalomumas.

3. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo samdymo (skyrimo) tvarka. Statinio projekto vykdymo priežiūros sutarties sudarymo bendrosios nuostatos.

4. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovų samdymo (skyrimo) tvarka ir jų veiklos koordinavimas.

5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigos ir atsakomybė.

6. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigos, atsakomybė ir teisės.

7. Statinio projekto vykdymo priežiūra (kontrolės rodikliai, periodiškumas, atlikimo bei dokumentavimo tvarka).

8. Statinio statybos sustabdymo sąlygos ir tvarka.

9. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo santykiai (bendravimas ir bendradarbiavimas) su kitais statybos dalyviais ir kitomis su statinio statyba susijusiomis šalimis.

10. Statinio projekto vykdymo priežiūros veiklos gerinimo priemonės.

SPVPV

23.

STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

1. Statybos techninės priežiūros veiklos organizavimo ir vykdymo bendrosios nuostatos (veiklą reglamentuojantys norminiai dokumentai, statybos techninė priežiūros paskirtis).

2. Statinio statybos techninės priežiūros privalomumas.

3. Statinio statybos techninės priežiūros formos.

4. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo samdymo (skyrimo) tvarka. Statinio statybos techninės priežiūros sutarties sudarymo bendrosios nuostatos.

5. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų skyrimo (samdymo) tvarka ir jų veiklos koordinavimas.

6. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas.

7. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigos ir atsakomybė:

7.1. pasiruošimo statinio statybai etape;

7.2. statinio statybos metu;

7.3. statybos užbaigimo etape.

8. Statinio statybos eigos ir rezultatų kontrolė (kontrolės rodikliai, periodiškumas, atlikimo bei dokumentavimo tvarka).

9. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veiksmai, užtikrinant statinio projekto sprendinių keitimo statybos metu valdymą.

10. Statybos metu naudojamų produktų ir įrenginių kokybės kontrolė.

11. Statybos techninės priežiūros ypatumai pastatų atnaujinimo (modernizavimo) atveju.

12. Statinio statybos techninės priežiūros vadovo veikla, kai statybos sutartis sudaryta pagal FIDIC.

13. Statybos techninės priežiūros ypatumai statinių statybos saugomose teritorijose atveju.

14. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų pareigos ir atsakomybė.

15. Statinio statybos techninės priežiūros veiksmai užtikrinant aplinkos apsaugos, saugos ir sveikatos reikalavimus statybos metu.

16. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų teisės.

17. Statinio statybos sustabdymo sąlygos ir tvarka.

 

SSTPV

1

2

3

23.

18. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų santykiai (bendravimas ir bendradarbiavimas) su kitais statybos dalyviais ir kitomis su statinio statyba susijusiomis šalimis.

19. Statinio statybos užbaigimo tvarka. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų veiksmai statinio statybos užbaigimo metu.

20. Statinio statybos techninės priežiūros veiklos gerinimo priemonės.

21. Techniniai-technologiniai klausimai:

21.1. statybos darbų technologijos projektas (privalomumas, sudėtis ir rengimo tvarka);

21.2. projekto ekspertizė (privalomumas ir bendrieji atlikimo principai);

21.3. statybvietės inžinerinis parengimas;

21.4. geodeziniai darbai prieš statybą ir statybos metu;

21.5. paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų kontrolės ir priėmimo tvarka;

21.6. statinio statybos techninės priežiūros ypatumai kontroliuojant (tikrinant) šiuos statybos darbus (technologinius procesus):

21.6.1. žemės darbus, iškasų ir pylimų įrengimą, gruntų tankinimą;

21.6.2. pagrindų ir pamatų įrengimą;

21.6.3. armavimo ir betonavimo darbus;

21.6.4. surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų montavimą;

21.6.5. mūro darbus;

21.6.6. metalinių konstrukcijos montavimą ir jų apsaugą;

21.6.7. stogų įrengimo darbus;

21.6.8. langų, vitrinų, durų ir vartų montavimo darbus;

21.6.9. hidro ir termoizoliavimo darbus;

21.6.10. apdailos darbus;

21.6.11. specialiuosius mechanikos statybos darbus;

21.6.12. specialiuosius elektrotechnikos statybos darbus.

 

SSTPV

24.

STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖ

1. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys statinio projekto ekspertizę.

2. Statinio  projekto ekspertizės tikslai ir privalomumas.

3. Statinio projekto ekspertizės rūšys ir sudėtis.

4. Statinio  projekto ekspertizės dalyviai ir vykdytojai, jiems keliami reikalavimai.

5. Bendrosios ir dalinės projekto ekspertizės atlikimo (vykdymo) tvarka.

6. Statinio projekto specialiosios ekspertizės atlikimo (vykdymo) tvarka.

7. Pakartotinės statinio projekto ekspertizės atlikimo (vykdymo) tvarka.

8. Projekto ekspertizės akto sudėtis, rengimo ir įforminimo tvarka.

9. Projektuotojo pareigos ir teisės, taisant projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pastabas.

10. Bendrosios ir dalinės projekto ekspertizės vadovo pareigos ir atsakomybė.

11. Bendrosios ir dalinės projekto ekspertizės vadovo teisės.

12. Projektų ekspertizės rangovo veiklos ataskaita, jos rengimo ir teikimo tvarka.

13. Atsiskaitymo už statinio projekto ekspertizės paslaugas principai. 

SPEV

1

2

3

25.

STATINIO EKSPERTIZĖ

1. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys statinio ekspertizę.

2. Statinio ekspertizės tikslai ir privalomumas.

3. Statinio ekspertizės rūšys ir sudėtis.

4. Statinio techninės būklės įvertinimas.

5. Statinio ekspertizės dalyviai ir vykdytojai, jiems keliami reikalavimai.

6. Bendrosios ir dalinės statinio ekspertizės atlikimo (vykdymo) tvarka.

7. Pakartotinės statinio projekto ekspertizės atlikimo (vykdymo) tvarka.

8. Statinio ekspertizės akto sudėtis, rengimo ir įforminimo tvarka.

9. Bendrosios ir dalinės statinio ekspertizės vadovo pareigos ir atsakomybė.

11. Bendrosios ir dalinės statinio ekspertizės vadovo teisės.

12. Statinio ekspertizės rangovo veiklos ataskaita, jos rengimo ir teikimo tvarka.

13. Atsiskaitymo už statinio ekspertizės paslaugas principai. 

SEV

 

 

 

IV. TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

 

6. Programa parengta remiantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais:

6.1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

6.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

6.3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

6.4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;

6.5. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;

6.6. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;

6.7. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas;

6.8. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

6.9. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas;

6.10. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas;

6.11. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

6.12. statybos techninis reglamentas STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. D1-665 „Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

6.13. statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-772 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-813 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

6.14. statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ patvirtinimo“;

6.15. statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“;

6.16. statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“;

6.17. statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1034   „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“;

6.18. statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-808 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“

6.19. statybos techninis reglamentas STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstruktyvinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 568 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“ patvirtinimo“;

6.20. statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002  „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ patvirtinimo“;

6.21. statybos techninis reglamentas STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-603 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai“ patvirtinimo“;

6.22. statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“;

6.23. statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“;

6.24. statybos techninis reglamentas STR 1.08.01:2002 „Statybos darbai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.01:2002 „Statybos darbai“ patvirtinimo“;

6.25. statybos techninis reglamentas STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. D1-542 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2007 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 179 „Dėl statybos techninių reglamentų STR1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ ir STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

6.26. statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 179 „Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ ir STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ patvirtinimo“;

6.27. statybos techninis reglamentas STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 232 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“ patvirtinimo“;

6.28. statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-827 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;

6.29. statybos techninis reglamentas STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 310 „Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ patvirtinimo“;

6.30. statybos techninis reglamentas STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. D1-674Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-624 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. energinio naudingumo sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

6.31. statybos techninis reglamentas STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 „Dėl statybos techninių reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“;

6.32. statybos techninis reglamentas STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai” patvirtinimo“;

6.33. statybos techninis reglamentas STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 „Dėl statybos techninių reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“;

6.34. statybos techninis reglamentas STR 2.02.07:2012 „Gamybos įmonių ir sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-344 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. D1-100 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.07:2004 „Gamybos įmonių ir sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

6.35. statybos techninis reglamentas STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-345 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. D1-83 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.08:2005 „Automobilių saugyklų projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

6.36. statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms” patvirtinimo“;

6.37. statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2011 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 61 „Dėl statybos techninių reglamento STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ patvirtinimo“;

6.38. statybos techninis reglamentas STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 228 „Dėl statybos techninių reglamento STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“ patvirtinimo“;

6.39. statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D1-612 „Dėl statybos techninių reglamento STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“ patvirtinimo“;

6.40. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB;

6.41. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 „Dėl statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“;

6.42. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d.  nutarimu Nr. 03-226 „ Dėl statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo‘

6.43. Specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-997 „Dėl specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

6.44. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-871 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 „Dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

6.45. Lietuvos standartas LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

6.46. Rekomendacijos R 14-2011 „Rekomendacijos. Santrumpos ir vardiniai žymėjimai statybų projektinėje dokumentacijoje;

6.47. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“;

6.48. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14 „Dėl visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

6.49. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-64 „Dėl gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

6.50. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1-45 „Dėl gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

6.51. Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus   2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr.1-44 „Dėl automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

6.52. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus   2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-168 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo“;

6.53. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus   2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-168 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo“;

6.54. Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus   2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-168 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo“;

6.55. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus   2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-168 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo“;

6.56. Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus   2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-250 „Dėl vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

6.57. Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus   2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-249 „Dėl dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.58. Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus   2013 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1-264 „Dėl šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

6.59. Registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, nurodant jų parametrus, sąrašo-klasifikatorius, patvirtintas Lietuvos respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2006 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 1-178 „Dėl registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, nurodant jų parametrus, sąrašo-klasifikatoriaus patvirtinimo“;

6.60. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 “Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;

6.61. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.1-1“Dėl galios elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.62. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. 501 „Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“;

6.63. Naujų ir naudotų importuojamų potencialiai pavojingų įrenginių techninių dokumentų patikrinimo ir šių įrenginių tinkamumo naudoti Lietuvos Respublikoje pripažinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-289 “Dėl naujų ir naudotų importuojamų potencialiai pavojingų įrenginių techninių dokumentų patikrinimo ir šių įrenginių tinkamumo naudoti Lietuvos Respublikoje pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

6.64. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo;

6.65. Lietuvos higienos norma HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai”, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymu  Nr. 277 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai”;

6.66. Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.1-2“Dėl dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“;c

6.67. Sritinis norminis dokumentas „Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. Projektavimas, medžiagos ir statyba. Taisyklės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 86/146 „Dėl sritinio norminio dokumento „Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. Projektavimas, medžiagos ir statyba. Taisyklės“ patvirtinimo“;

6.68. Zavadskas E. K., Karablikovas A., Kriukelis V., Nakas H., Sakalauskas R. Pastatų statybos technologija. Vilnius: Technika, 2007;

6.69. Zavadskas E. K. ir kt. Statybos procesų technologija. Vilnius: Technika, 2008;

6.70. Zavadskas E. K. ir kt. Statybos organizavimas. Vilnius: Technika, 2009;

6.71. Marčiukaitis G., Valivonis J. Statybinės konstrukcijos ir jų projektavimo pagal euronormas pagrindai. Vilnius: Technika, 2010;

6.72. Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinynas. Vilnius: Naujasis lankas, 2009;

6.73. Kitinas V. Tipinių statybos procesų technologijos ir darbo organizavimo reglamentai. Vilnius: Naujasis lankas, 2007.

 

 

 

VORGANIZACIJA, ATLIEKANTI PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMĄ

 

 

7. Pareiškėjų profesines žinias vertina Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (toliau – LSIS) įgaliotos organizacijos, nurodytos Programos 1 priede.

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga – pelno nesiekianti laisvanoriška organizacija, vienijanti statybos inžinierius ir aktyviai dalyvaujanti jų mokymo, kvalifikacijos tobulinimo bei profesinių žinių vertinimo veikloje. LSIS veiklą vykdo visoje šalyje per veikiančius apskričių klubus (bendrijas).

LSIS prezidentas tvirtina įgaliotų organizacijų teises vertinti statybos inžinierių profesines žinias ir profesinių žinių vertinimo komisijos(-ų) sudėtis.

 

 

VIEGZAMINŲ PATALPOS

 

 

8. Pareiškėjų profesinių žinių vertinimo egzaminai organizuojami ir vykdomi LSIS įgaliotų organizacijų, nurodytų Programos 1 priede, patalpose. Šios organizacijos apsirūpinusios veiklai vykdyti ir Pareiškėjų profesinėms žinioms vertinti reikalingomis organizacinėmis-techninėmis priemonėmis (patalpomis, biuro įranga, ryšio priemonėmis ir kt.). 

 

 

VII. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

 

 

9. Profesinių žinių vertinimo egzaminas (toliau – Egzaminas) susideda iš dviejų dalių – atsakymų į klausimus raštu ir pokalbio.

10. Egzamino raštu tvarka:

10.1. Klausimus iš kurių sudaromi Egzamino raštu bilietai, vadovaujantis šia Programa, rengia Pareiškėjų profesinių žinių vertinimo komisija (toliau – Komisija). Egzamino raštu klausimai iš anksto neskelbiami.

10.2. Egzamino raštu trukmė - 3 val. Jo metu leidžiama naudotis literatūra, užrašais ir kitomis pagalbinėmis informacinėmis priemonėmis.

10.3. Atsakymai į atskirus Egzamino raštu klausimus įvertinami balais:

10.3.1. teisingas ir išsamus atsakymas į klausimą įvertinamas 1 balu;

10.3.2. neišsamus arba dalinai teisingas atsakymas į klausimą įvertinamas 0,5 balo;

10.3.3. neatsakytas klausimas arba atsakytas neteisingai įvertinamas 0 balų.

10.4. Kiekvienam Pareiškėjui pateikiami traukti atskiri bilietai, atsižvelgiant į pageidaujamas įgyti pareigas:

10.4.1. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietą (toliau – Pagrindinis bilietas) susidedantį iš 11 klausimų, iš kurių:

10.4.1.1. 6 klausimai susiję su projektų vadybos, gaisro saugos, aplinkosaugos ir higienos reikalavimais. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 5 balai;

10.4.1.2. 5 klausimai susiję su sklypo planavimo ir architektūros, susisiekimo, statinių konstrukcijų, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, ryšių, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonomikos ir statybos organizavimo reikalavimais. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 3 balai;

10.4.2. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas gamybos ir pramonės paskirties statiniuose, be Pagrindinio bilieto papildomai traukia bilietą susidedantį iš 5 klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 3,5 balo;

10.4.3. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas ir pageidaujantys kartu įgyti teisę eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, be Pagrindinio bilieto papildomai traukia bilietą susidedantį iš 5 klausimų.  Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 4 balai;

10.4.4. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas ir pageidaujantys kartu įgyti teisę eiti statinio projekto ekspertizės vadovo ir (ar) statinio ekspertizės vadovo pareigas, papildomai traukia bilietą susidedantį iš 5 klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 4 balai;

10.4.5. Pareiškėjai, įgiję teisę vykdyti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas ir pageidaujantys įgyti teisę eiti šias pareigas gamybos ir pramonės paskirties statiniuose, traukia bilietą susidedantį iš 5 klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 3,5 balo;

10.4.6. Pareiškėjai, įgiję teisę vykdyti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas ir pageidaujantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, traukia bilietą susidedantį iš 5 klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 4 balai;

10.4.7. Pareiškėjai, įgiję teisę vykdyti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas ir pageidaujantys įgyti teisę eiti statinio projekto ekspertizės vadovo ir (ar) statinio ekspertizės vadovo pareigas, traukia bilietą susidedantį iš 5 klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 4 balai;

10.4.8. Pareiškėjai, įgiję teisę vykdyti statinio projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovo pareigas ir pageidaujantys įgyti teisę eiti statinio ekspertizės vadovo pareigas, traukia bilietą susidedantį iš 5 klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 4 balai.

10.5. Jei Pareiškėjo atsakymai į Pagrindinio bilieto klausimus pagal 10.4.1 punkto nuostatas įvertinami neigiamai, atsakymai į papildomų bilietų klausimus pagal 10.4.2-10.4.4 punktų nuostatas nevertinami.

11. Pokalbis vykdomas individualiai su kiekvienu Pareiškėju. Pokalbio metu:

11.1. užduodami klausimai, susiję su Egzamino raštu atsakymais ir (ar) Pareiškėjo profesiniu pasirengimu, darbo patirtimi (pvz. parengtais projektais, atliktomis ekspertizėmis, kitais su siekiama įgyti kvalifikacija susijusios veiklos rezultatais), atliktais mokslo ir kitais darbais;

11.2. aptariami Egzamino raštu rezultatai ir (ar) Komisijos siūlomos suteikti pareigos statiniuose pagal jų naudojimo paskirtį.

12. Pareiškėjas, neatvykęs arba atsisakęs atvykti į pokalbį, Komisijos sprendimu gali būti pripažintas neišlaikiusiu profesinių žinių egzamino.

13. Sprendimus dėl Pareiškėjų profesinių žinių įvertinimo Komisija priima kolegialiai.

14. Pareiškėjas, gavęs neigiamą profesinių žinių egzamino įvertinimą, gali pakartotinai laikyti Egzaminą ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo Egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Egzamino perlaikymų skaičius neribojamas.

15. Teigiamai įvertinto profesinių žinių egzamino rezultatai galioja ne ilgiau kaip 2 metus nuo jų paskelbimo dienos.

16. Profesinių žinių vertinimo paslaugos yra mokamos. Už vieno Egzamino laikymą ar perlaikymą imamas LSIS prezidento nustatyto dydžio mokestis. Šis mokestis turi būti sumokėtas iki Egzamino pradžios arba per 5 darbo dienas nuo išankstinio apmokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Neišlaikius Egzamino arba neatvykus į Egzaminą be svarbių priežasčių, sumokėtas mokestis negrąžinamas.

 

 

VIII. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO KOMISIJA

 

 

17. Pareiškėjų, siekiančių įgyti teisę eiti Programos 3 punkte nurodytas pareigas, profesines žinias vertina Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Centrinė ypatingo statinio projektų vadovų, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų, statinio projekto ir statinio ekspertizės vadovų profesinių žinių ir kvalifikacijos vertinimo komisija. Jos sudėtis patvirtinta LSIS prezidento 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 14/02-01 „Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Centrinės ypatingo statinio projektų vadovų, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų, ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovų, statinio projekto ir statinio ekspertizės vadovų profesinių žinių ir kvalifikacijos vertinimo komisijos sudarymo ir jos sudėties patvirtinimo“. Komisijos nariai yra žinomi savo srities specialistai ir mokslininkai, atitinkantys statybos techninio reglamento [6.17] 33.4 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

 

IX. INFORMACIJOS SKELBIMAS

 

 

18. Informacija apie profesinių žinių vertinimo egzaminų laiką ir vietą skelbiama Lietuvos statybos inžinierių sąjungos tinklapyje www.lsis.lt ir jos įgaliotų organizacijų, nurodytų Programos 1 priede,  tinklapiuose.

 

X. DOKUMENTAS, ĮRODANTIS PROFESINIŲ ŽINIŲ ĮVERTINIMĄ

 

19. Profesinių žinių įvertinimo sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodoma:

19.1. Komisijos pavadinimas ir sudėtis (pirmininko, jo pavaduotojo, narių bei sekretoriaus vardai ir pavardės);

19.2. profesinių žinių vertinimo data ir vieta;

19.3. profesinių žinių įvertinimo protokolo numeris;

19.4. konkretaus Pareiškėjo, kurio profesinės žinios buvo įvertintos teigiamai,  vardas, pavardė, asmens kodas ir jam siūlomos suteikti pareigos (nurodoma pagal Programos 3.1-3.4 papunkčius) statiniuose pagal jų naudojimo paskirtį (nurodoma pagal [6.16]), kurie priskiriami ypatingų statinių kategorijai pagal [6.13];

19.5. konkretaus Pareiškėjo, kurio profesinės žinios buvo įvertintos neigiamai, vardas, pavardė, asmens kodas, sprendimo dėl neigiamo profesinių žinių įvertinimo priežastys;

19.6. Komisijos pirmininko ir sekretoriaus vardas, pavardė, parašas;

19.7. kita su konkrečiu Pareiškėju susijusi informacija (pvz. išsilavinimas, darbovietė, kontaktiniai duomenys, keičiamo ar papildomo kvalifikacijos atestato numeris) - nurodoma Komisijos sekretoriaus sprendimu ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau – SPSC) pageidavimu.

20. Parengiami du vienodą juridinę galią turintys protokolo egzemplioriai, kurių vienas teikiamas SPSC, o antras lieka ir 5 metus saugomas profesinių žinių vertinimą atlikusioje LSIS įgaliotoje organizacijoje.

21. Pareiškėjui pageidaujant, jam išduodamas protokolo išrašas.

 

 

ĮVERTINO

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

2014 m. ____________________ ____ d. raštu Nr. ______

 

 

 


 

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS ĮGALIOTŲ ORGANIZACIJŲ,

KURIOMS SUTEIKTA TEISĖ VERTINTI STATYBOS INŽINIERIŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI TEISĘ EITI YPATINGO STATINIO PROJEKTO VADOVO, YPATINGO STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO, YPATINGO STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVO, STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS VADOVO IR STATINIO EKSPERTIZĖS VADOVO PAREIGAS, PROFESINES ŽINIAS, SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Įgaliotos organizacijos pavadinimas

Adresas

Profesinių žinių vertinimo patalpų adresas ir vietų skaičius

Vadovo vardas, pavardė, tel.

Tinklapis,

el. paštas

1.

VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras

Trakų g. 1/26, Vilnius

Trakų g. 1/26, Vilnius,

3 auditorija, 180 vietų

Pranas Kuisys,

(8 5) 262 1690

www.kvc.vgtu.lt,

VGTU.KVC@vgtu.lt

2.

LSIS Vilniaus m. klubas

Trakų g. 1/26,

Vilnius

Trakų g. 1/26, Vilnius,

1 auditorija, 100 vietų

Julius Gajauskas

8 685 67 484

www.lsisvk.lt,

julius.gajauskas@gmail.com