LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO 2004 M. KOVO 15 D. ĮSAKYMO NR. 1R-64 „DĖL NOTARINIO REGISTRO, TVIRTINAMŲJŲ ĮRAŠŲ

IR NOTARINIŲ LIUDIJIMŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 7 d. Nr. 1R-181

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. 1R-64 „Dėl Notarinio registro, tvirtinamųjų įrašų ir notarinių liudijimų formų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Tvirtinamųjų įrašų ir notarinių liudijimų formų pildymo taisyklės nauja redakcija nedėstomos):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NOTARINIO REGISTRO, TVIRTINAMŲJŲ ĮRAŠŲ IR NOTARINIŲ LIUDIJIMŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 37 ir 44 straipsniais,

tvirtinu pridedamas:

1. Notarinio registro, tvirtinamųjų įrašų ir notarinių liudijimų formų pildymo taisykles.

2. Notarinio registro formą.

3. Tvirtinamųjų įrašų ir notarinių liudijimų formas.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Notarinio registro, tvirtinamųjų įrašų ir notarinių liudijimų formų pildymo taisykles:

2.1. Pakeičiu 7.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.7. 7-oje grafoje – notaro atlyginimo dydis už sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas (dokumentų perrašymą ar kopijavimą arba už dokumento parengimą);“.

2.2. Pakeičiu 7.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.7. 9-oje grafoje – notaro surinktų lėšų už valstybės registrų teikiamas paslaugas suma;“.

2.3. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Tvirtinamojo įrašo formoje įrašoma: notarinio veiksmo atlikimo data, notarinį veiksmą atlikusio notaro biuro pavadinimas, vardas ir pavardė, sandorio šalių vardai ir pavardės, notariniame registre įregistruoto notarinio veiksmo numeris, notaro atlyginimo už atliktą notarinį veiksmą dydis (kai notaras atleidžia nuo atlyginimo mokėjimo, rašomi žodžiai „atleista nuo mokėjimo“), kompensacijos už patikrą valstybės registruose dydis, valstybės registrų darbų kainos dydis, kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu notaro atliktas paslaugas dydis, notaro parašas.“

2.4. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Notarinio liudijimo formoje įrašoma: notarinio veiksmo atlikimo data, notarinį veiksmą atlikusio notaro biuro pavadinimas, vardas ir pavardė, kai liudijamas parašo tikrumas, – pasirašiusio asmens vardas ir pavardė, kai liudijamas dokumento vertimo tikrumas, – vertimo kalbos, notariniame registre įregistruoto notarinio veiksmo numeris, notaro atlyginimo už atliktą notarinį veiksmą dydis (kai notaras atleidžia nuo atlyginimo mokėjimo, rašomi žodžiai „atleista nuo mokėjimo“), kompensacijos už patikrą valstybės registruose dydis, valstybės registrų darbų kainos dydis, kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu notaro atliktas paslaugas dydis, notaro parašas.“

2.5. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Oficialiesiems testamentams prilyginamo testamento ar asmeninio testamento priėmimo saugoti įraše įrašoma: notarinio veiksmo atlikimo data, notarinį veiksmą atlikusio notaro biuro pavadinimas, notaro vardas ir pavardė, testatoriaus vardas ir pavardė, asmens kodas arba gimimo data, testamento rūšis, testamento sudarymo data ir vieta. Kai priimamas saugoti oficialiajam testamentui prilyginamas testamentas, taip pat nurodomos šį testamentą patvirtinusio asmens pareigos, vardas, pavardė, notarinio registro numeris. Įraše taip pat įrašomas notariniame registre įregistruoto notarinio veiksmo numeris, notaro atlyginimo už atliktą notarinį veiksmą dydis (kai notaras atleidžia nuo atlyginimo mokėjimo, rašomi žodžiai „atleista nuo mokėjimo“), kompensacijos už patikrą valstybės registruose dydis, valstybės registrų darbų kainos dydis, kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu notaro atliktas paslaugas dydis, notaro parašas.“

2.6. Papildau 14.6 papunkčiu:

„14.6. kai notarinis veiksmas atliekamas per Nekilnojamojo turto sandorių viešąją elektroninę paslaugą, – NETSVEP identifikavimo numeris;“.

2.7. Papildau 14.7 papunkčiu:

„14.7. kai notaras perduoda pagal teisės aktus privalomus duomenis valstybės registrams, – pažymima, kokiam valstybės registrui duomenys yra perduoti, ir nurodoma, kokio dydžio atlyginimas sumokėtas notarui už duomenų perdavimą valstybės registrams ir surinktų lėšų administravimą bei perdavimą registro tvarkytojui.“

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                      Juozas Bernatonis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2004 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1R-64

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2015 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 1R-181

redakcija)

 

NOTARINIO REGISTRO FORMA

 

1. Titulinis lapas:

 

„NOTARINIS REGISTRAS

 

Notaro (notarės) vardas, pavardė _____________________________________________________

Notaro (notarų) biuras ______________________________________________________________

 

Metai            ___________________

 

Tomas           ___________________

 

Šiame tome, be titulinio lapo, yra puslapiai (-ių).

 

Notaro parašas ir antspaudas

 

Indeksas ______________________________

Pradėta _______________________________

Baigta ________________________________

Saugoti______________________________ .“

 

2. Notarinio registro duomenų lapas:

 

Notarinio veiksmo

registraci-jos numeris

Nota-rinio veik-smo atli-kimo data

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, juridinio asmens pavadini-mas, kodas, atstovo vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data

Doku-mentas, patvirti-nantis fizinio asmens ar juridinio asmens atstovo asmens tapatybę

Nota-rinio veik-smo arba su-teiktos teisi-nės pagal-bos turi-nys

Notaro atlygini-mo dydis už notarinio veiksmo atlikimą

Notaro atlygini-mo

dydis už sandorio projekto parengi-mą, konsulta-ciją

ar techninę paslaugą

Kom-pensaci-jos už patikrą regist-ruose dydis

Vals-tybės regist-rų darbų kainos dydis

Kom-pensa-cijos (-ų) už kitas kliento prašy-mu notaro atliktas paslau-gas dydis

Asmens, kuriam atliktas notarinis veiksmas ar suteikta teisinė pagalba, ir kitų notarinio veiksmo dalyvių parašai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2004 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1R-64

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2015 m. liepos 7 d.

įsakymo Nr. 1R-181 redakcija)

 

TVIRTINAMŲJŲ ĮRAŠŲ IR NOTARINIŲ LIUDIJIMŲ FORMOS

 

1. Nekilnojamojo daikto perleidimo sutarties tvirtinamasis įrašas:

„20 ___ m. __________________ ______ d., _______ val. _____ min.

Aš,_________________________________________________________________, sutartį, pasirašytą ________________________________________________________________, tvirtinu.

 

Notarinio registro Nr. ________________________

Notaro atlyginimas __________________________

Kompensacijos už patikrą registruose dydis _______

Valstybės registrų darbų kainos dydis ___________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis _________________

Notaro parašas ____________________________“.

 

 

2. Sutarties, išskyrus nekilnojamojo daikto perleidimo sutartį, hipotekos sutartį, įkeitimo sutartį, juridinio asmens steigimo sutartį, tvirtinamasis įrašas:

„20 ___ m. __________________ ______ d.

Aš,_________________________________________________________________, sutartį, pasirašytą_________________________________________________________________________ , tvirtinu.

 

Notarinio registro Nr. ________________________

Notaro atlyginimas __________________________

Kompensacijos už patikrą registruose dydis _______

Valstybės registrų darbų kainos dydis ____________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis _________________

Notaro parašas_____________________________ “.

 

 

3. Hipotekos sandorio tvirtinamasis įrašas:

„20 ___ m. __________________ ______ d. _____ val. ______min.

Aš,_______________________________________________ , hipotekos sandorį, pasirašytą           , tvirtinu.

 

Notarinio registro Nr. ________________________

Notaro atlyginimas __________________________

Kompensacijos už patikrą registruose dydis _______

Valstybės registrų darbų kainos dydis ____________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis _________________

Notaro parašas_____________________________ “.

 

 

 

4. Įkeitimo sandorio tvirtinamasis įrašas:

„20 ___ m. __________________ ______ d. _____ val. ______min.

Aš, _________________________________________________________, įkeitimo sandorį, pasirašytą_________________________________________________________________________ , tvirtinu.

 

Notarinio registro Nr. ________________________

Notaro atlyginimas __________________________

Kompensacijos už patikrą registruose dydis _______

Valstybės registrų darbų kainos dydis ____________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis _________________

Notaro parašas_____________________________ “.

 

 

5. Juridinio asmens steigimo sandorio tvirtinamasis įrašas:

„20___ m. _____________ _____ d.

Aš, ______________________________________________________________________ ,

juridinio asmens steigimo sandorį, pasirašytą_____________________________________ , tvirtinu.

 

Notarinio registro Nr. ________________________

Notaro atlyginimas __________________________

Kompensacijos už patikrą registruose dydis _______

Valstybės registrų darbų kainos dydis ____________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis _________________

Notaro parašas_____________________________ “.

 

 

6. Juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumo, juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams ir fakto, kad juridinį asmenį registruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės, tvirtinamasis įrašas:

„20___ m. _____________ _____ d.

Aš, _______________  notarų biuro notaras (-ė) __________________________________ ,

šiame prašyme surašytų duomenų tikrumą, juridinio asmens steigimo dokumentų (filialo ar atstovybės nuostatų) atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad šį juridinį asmenį (filialą ar atstovybę) registruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės, tvirtinu.

 

Notarinio registro Nr. ________________________

Notaro atlyginimas __________________________

Kompensacijos už patikrą registruose dydis _______

Valstybės registrų darbų kainos dydis ____________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis _________________

Notaro parašas_____________________________ “.

 

 

7. Juridinių asmenų registrui teikiamų pakeistų duomenų tikrumo, juridinio asmens pakeistų steigimo dokumentų (filialo ar atstovybės nuostatų) atitikties įstatymų reikalavimams ir fakto, kad pakeistus duomenis ir steigimo dokumentus (filialo ar atstovybės nuostatus) registruoti galima, nes įstatymuose nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės, tvirtinimasis įrašas:

„20___ m. _____________ _____ d.

Aš, _________________________ notarų biuro notaras (-ė) _________________________ ,

šiame prašyme surašytų duomenų tikrumą, juridinio asmens steigimo dokumentų (filialo ar atstovybės nuostatų) atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad pakeistus duomenis ir steigimo dokumentus registruoti galima, nes įstatymuose nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės, tvirtinu.

 

Notarinio registro Nr. ________________________

Notaro atlyginimas __________________________

Kompensacijos už patikrą registruose dydis _______

Valstybės registrų darbų kainos dydis ____________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis _________________

Notaro parašas_____________________________ “.

 

 

8. Įgaliojimo tvirtinamasis įrašas:

„20___ m. _____________ _____ d.

Aš, ______________________________________________________________________, įgaliojimą, pasirašytą ________________________________________________________________ , tvirtinu.

 

Notarinio registro Nr. ________________________

Notaro atlyginimas __________________________

Kompensacijos už patikrą registruose dydis _______

Valstybės registrų darbų kainos dydis ____________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis _________________

Notaro parašas_____________________________ “.

 

 

9. Testamento tvirtinamasis įrašas:

„20___ m. _____________ _____ d. _____ val. ______min.

 

Aš, _____________________________________________________________ , testamentą, pasirašytą _____________________________________________ , tvirtinu. Testatoriaus veiksnumu įsitikinau.

 

Notarinio registro Nr. ________________________

Notaro atlyginimas __________________________

Kompensacijos už patikrą registruose dydis _______

Valstybės registrų darbų kainos dydis ____________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis _________________

Notaro parašas_____________________________ “.

 

 

Pastaba. Kai tvirtinamas bendras sutuoktinių testamentas, vietoj žodžio „testatoriaus“ rašomas žodis „testatorių“.

 

 

10. Oficialiesiems testamentams prilyginamo testamento ar asmeninio testamento priėmimo saugoti įrašas:

„20___ m. _____________ _____ d.

Aš, ________________________________________________________ , priėmiau saugoti _______________________ testamentą, sudarytą _____________________________ ir patvirtintą _________________________________________, notarinio registro Nr. ___________.

 

Notarinio registro Nr. ________________________

Notaro atlyginimas __________________________

Kompensacijos už patikrą registruose dydis _______

Valstybės registrų darbų kainos dydis ____________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis _________________

Notaro parašas_____________________________ “.

 

Pastaba. Kai priimamas saugoti asmeninis testamentas, įraše žodžiai „ir patvirtintą _______________________, notarinio registro Nr. ______“ nerašomi.

 

 

11. Pareiškimo apie palikimo priėmimą tvirtinamasis įrašas:

„20___ m. _____________ _____ d.

Aš, ________________________________________ , pareiškimą apie palikimo priėmimą, pasirašytą ____________________________________________, tvirtinu.

 

Notarinio registro Nr. ________________________

Notaro atlyginimas __________________________

Kompensacijos už patikrą registruose dydis _______

Valstybės registrų darbų kainos dydis ____________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis _________________

Notaro parašas_____________________________ “.

 

 

12. Pareiškimo apie testamentinės išskirtinės priėmimą tvirtinamasis įrašas:

„20___ m. _____________ _____ d.

Aš, ______________________________________________ , pareiškimą apie testamentinės išskirtinės priėmimą, pasirašytą ________________________________________, tvirtinu.

 

Notarinio registro Nr. ________________________

Notaro atlyginimas __________________________

Kompensacijos už patikrą registruose dydis _______

Valstybės registrų darbų kainos dydis ____________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis _________________

Notaro parašas_____________________________ “.

 

 

13. Pareiškimo apie palikimo atsisakymą tvirtinamasis įrašas:

„20___ m. _____________ _____ d.

Aš, ______________________________________________________________, pareiškimą apie palikimo atsisakymą, pasirašytą ______________________________________________________ , tvirtinu.

 

Notarinio registro Nr. ________________________

Notaro atlyginimas __________________________

Kompensacijos už patikrą registruose dydis _______

Valstybės registrų darbų kainos dydis ____________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis _________________

Notaro parašas_____________________________ “.

 

 

14. Vekselio tvirtinamasis įrašas:

„20 __ m. __________________ ______ d.

Aš,_________________________________________________________________, vekselį, pasirašytą _________________________________________________________, tvirtinu.

 

Notarinio registro Nr. ________________________

Notaro atlyginimas __________________________

Kompensacijos už patikrą registruose dydis _______

Valstybės registrų darbų kainos dydis ____________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis _________________

Notaro parašas_____________________________ “.

 

 

15. Vekselio ir kartu jo laidavimo tvirtinamasis įrašas:

„20 __ m. __________________ ______ d.

Aš,_________________________________________________________________, vekselį, pasirašytą _________________________________________, ir prievolės pagal vekselį įvykdymo užtikrinimo sandorį, pasirašytą____________________________________, tvirtinu.

 

Notarinio registro Nr. ________________________

Notaro atlyginimas __________________________

Kompensacijos už patikrą registruose dydis _______

Valstybės registrų darbų kainos dydis ____________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis _________________

Notaro parašas_____________________________ “.

 

 

16. Kito vienašalio sandorio tvirtinamasis įrašas:

„20___ m. _____________ _____ d.

Aš, ______________________________________________________________________ ,

vienašalį sandorį, pasirašytą __________________________________________________ , tvirtinu.

 

Notarinio registro Nr. ________________________

Notaro atlyginimas __________________________

Kompensacijos už patikrą registruose dydis _______

Valstybės registrų darbų kainos dydis ____________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis _________________

Notaro parašas_____________________________ “.

 

 

17. Rašytinių liudytojo parodymų tvirtinamasis įrašas:

 

LIUDYTOJO PARODYMAI

 

________, du tūkstančiai __________ metų __________ mėnesio _____________ diena

 

Aš, ______________________, asmens kodas ______________, gyv. ______________, kurio asmens tapatybė nustatyta pagal _______________, civilinėje byloje ______________________, duodu šiuos liudytojo parodymus:

Aš, _______________________________________________.

 

Šie liudytojo parodymai sudaryti dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka _____________________________________ notaro (-ų) biure, o kitas atiduodamas liudytojui.

 

Liudytojo vardas, pavardė ir parašas:

_______________________________________________

 

20 __ m. __________________ ______ d.

Aš,____________________________________________________________________, rašytinius liudytojo _____________________________________________ parodymus tvirtinu.

 

Notarinio registro Nr. ________________________

Notaro atlyginimas __________________________

Kompensacijos už patikrą registruose dydis _______

Valstybės registrų darbų kainos dydis ____________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis _________________

Notaro parašas_____________________________ “.

 

 

18. Parašo tikrumo liudijimo įrašas:

„20___ m. _____________ _____ d.

Aš, ______________________________________________________________________ ,           parašo tikrumą liudiju.

 

Notarinio registro Nr. ________________________

Notaro atlyginimas __________________________

Kompensacijos už patikrą registruose dydis _______

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis _________________

Notaro parašas_____________________________ “.

 

 

19. Nuorašo (išrašo) tikrumo liudijimo įrašas:

„20___ m. _____________ _____ d.

Aš, ____________________________________________________________, liudiju, kad šis nuorašas atitinka pateiktą dokumentą.

 

Notarinio registro Nr. ________________________

Notaro atlyginimas __________________________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis _________________

Notaro parašas_____________________________ “.

 

Pastaba. Kai liudijamas dokumento išrašo tikrumas, vietoj žodžio „nuorašo“ rašomas žodis „išrašo“.

 

 

20. Vertimo iš vienos kalbos į kitą kalbą tikrumo liudijimo įrašas:

„20___ m. _____________ _____ d.

Aš, __________________________________________________ , dokumento vertimo iš ______________________ kalbos į __________________________________ kalbą tikrumą liudiju.

 

Notarinio registro Nr. ________________________

Notaro atlyginimas __________________________

Kompensacijos už patikrą registruose dydis _______

Valstybės registrų darbų kainos dydis ____________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis _________________

Notaro parašas_____________________________ “.

 

 

21. Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo forma:

 

„(Lietuvos valstybės herbas)

 

PAVELDĖJIMO TEISĖS PAGAL ĮSTATYMĄ LIUDIJIMAS

 

Miestas, du tūkstančiai _____ metų _____ mėnesio ___ diena.

 

Aš, _____________  notarų biuro notaras (-ė) ____________, vadovaudamasis (-si) Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso 5.11 ir (arba) 5.13 straipsniu, tvirtinu, kad___________, asmens kodas __________, mirusio (-ios) _______________  m.

_____________ d., turtą paveldi jo _________ ________, asmens kodas ___________, gyv. _____  

Jeigu pagal 1964 m. liepos 7 d. priimto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 591 straipsnį įpėdinio naudai palikimo atsisakė kitas įpėdinis, nurodomas atsisakiusio palikimo įpėdinio giminystės ar santuokos ryšys su palikėju, vardas, pavardė, asmens kodas.

Paveldimą turtą, kuriam išduotas šis liudijimas, sudaro:

1. (paveldimo turto aprašymas)...

Pastabos:

1. Šį paveldėjimo teisės liudijimą reikia užregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre.

2. Į 1/2 (vieną antrąją) dalį buto išduotas nuosavybės teisės liudijimas mirusiajam (-iajai) ______, _____ notarų biuro _______ m. ____________________________  d., registro Nr. ___________. (Pildoma

tuo atveju, jei buvo išduotas nuosavybės teisės liudijimas mirusiajam (-iajai)).

3. Į 1/2 (vieną antrąją) dalį piniginio indėlio išduotas nuosavybės teisės liudijimas mirusiojo (-iosios) sutuoktiniui (-ei) _________,  notarų biuro ______ m. __________ d., registro Nr. ____________. (Pildoma tuo atveju, jei buvo išduotas nuosavybės teisės liudijimas mirusįjį (-iąją) pergyvenusiam sutuoktiniui (-ei)).

4. Kitos pastabos.

 

Paveldėjimo bylos Nr. _______________________

Notarinio registro Nr. ________________________

Notaro atlyginimas __________________________

Kompensacijos už patikrą registruose dydis _______

Valstybės registrų darbų kainos dydis ____________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis _________________

Notaro parašas_____________________________ “.

 

 

22. Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimo forma:

 

„(Lietuvos valstybės herbas)

 

PAVELDĖJIMO TEISĖS PAGAL TESTAMENTĄ LIUDIJIMAS

 

Miestas, du tūkstančiai _____ metų _____ mėnesio ____ diena.

 

Aš, ____________ notarų biuro notaras ___________  (-ė), vadovaudamasis (-si) testamentu,

patvirtintu ____________ notarų biuro ________ m.  ________________d., registro Nr. _______, tvirtinu, kad ___________________, asmens kodas _______________ , mirusio (-ios) ________ m. ____________ d., testamente nurodyto turto įpėdinis (-ė) yra________________, asmens kodas __________________, gyv. ___ .

Paveldimą turtą, kuriam išduotas šis liudijimas, sudaro:

1. (paveldimo turto aprašymas)...

 

Pastabos:

1. Šį paveldėjimo teisės liudijimą reikia užregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre.

2. Kitos pastabos.

 

Paveldėjimo bylos Nr. _______________________

Notarinio registro Nr. ________________________

Notaro atlyginimas __________________________

Kompensacijos už patikrą registruose dydis _______

Valstybės registrų darbų kainos dydis ____________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis _________________

Notaro parašas_____________________________ “.

 

 

23. Palikimo perėjimo valstybei liudijimo forma:

 

„(Lietuvos valstybės herbas)

 

PALIKIMO PERĖJIMO VALSTYBEI LIUDIJIMAS

 

Miestas, du tūkstančiai _____ metų _____ mėnesio _____ diena.

 

Aš, ______________________  notarų biuro notaras (-ė) ___________, vadovaudamasis (-si)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.62 straipsniu, tvirtinu, kad ________, asmens kodas _____           , mirusio (-ios)_________ m. _______________________ d., turtas paveldėjimo teise pereina valstybei.

Paveldimą turtą, kuriam išduotas šis liudijimas, sudaro:

1. (paveldimo turto aprašymas)...

 

Pastabos:

1. Šį paveldėjimo teisės liudijimą reikia užregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre.

2. Palikimo perėjimo valstybei liudijimas sudarytas dviem egzemplioriais, kurių vienas išduodamas (nurodomas Valstybinės mokesčių inspekcijos pavadinimas), kitas paliekamas saugoti (nurodomas notaro biuro pavadinimas).

3. Kitos pastabos.

 

Paveldėjimo bylos Nr. _______________________

Notarinio registro Nr. ________________________

Notaro atlyginimas __________________________

Kompensacijos už patikrą registruose dydis _______

Valstybės registrų darbų kainos dydis ____________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis _________________

Notaro parašas_____________________________ “.

 

 

24. Nuosavybės teisės į dalį bendro sutuoktinių turto liudijimo forma:

 

„(Lietuvos valstybės herbas)

 

NUOSAVYBĖS TEISĖS LIUDIJIMAS

 

Miestas, du tūkstančiai ______ metų _____ mėnesio _____ diena.

 

Aš, ________________  notarų biuro notaras (-ė) _________, vadovaudamasis (-si) Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso 3.88 straipsniu, tvirtinu, kad _____________________, asmens kodas __________, gyv. _________, yra pergyvenęs sutuoktinį (-ę) _____________, asmens kodas __________, mirusį (-ią) _____________ m. ____________________ d., ir jam (jai) priklauso nuosavybės teise 1/2 (viena antroji) dalis bendro turto, įgyto jiems gyvenant santuokoje.

Bendrąjį jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą, kurio nurodytos dalies nuosavybės teisė tvirtinama ________________ šiuo liudijimu, sudaro:

1. (turto aprašymas)...

 

Pastabos:

1. Šį nuosavybės teisės liudijimą reikia užregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre.

2. Kitos pastabos.

 

Paveldėjimo bylos Nr. _______________________

Notarinio registro Nr. ________________________

Notaro atlyginimas __________________________

Kompensacijos už patikrą registruose dydis _______

Valstybės registrų darbų kainos dydis ____________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis _________________

Notaro parašas_____________________________ “.

 

 

25. Nuosavybės teisės į dalį bendro sutuoktinių turto liudijimo forma:

 

„(Lietuvos valstybės herbas)

NUOSAVYBĖS TEISĖS LIUDIJIMAS

 

Miestas, du tūkstančiai _____ metų _____ mėnesio _____ diena.

 

Aš, _____________ notarų biuro notaras (-ė)____________, vadovaudamasis (-si) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.88 straipsniu, tvirtinu, kad __________, asmens kodas _________, mirusiam (-iai) ______________ m. _____________________________________________________________ d.,

priklauso nuosavybės teise 1/2 (viena antroji) dalis bendro turto, įgyto santuokoje su ___________, asmens kodas _______, gyv. ___________ (pagrindas: santuokos liudijimas, išduotas: įstaiga, data, Nr. ____________).

Bendrąjį jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą, kurio nurodytos dalies nuosavybės teisė tvirtinama ____________ šiuo liudijimu, sudaro:

1. (turto aprašymas)...

 

Pastabos:

1. Šį nuosavybės teisės liudijimą reikia užregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre.

2. Kitos pastabos.

 

Paveldėjimo bylos Nr. _______________________

Notarinio registro Nr. _____________________________

Notaro atlyginimas _______________________________

Kompensacijos už patikrą registruose dydis ____________

Valstybės registrų darbų kainos dydis ________________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis ______________________

Notaro parašas__________________________________ “.

 

26. Kitų notaro išduotų liudijimų formos:

 

„(Lietuvos valstybės herbas)

 

LIUDIJIMAS

 

Miestas, du tūkstančiai _____ metų _____ mėnesio _____ diena.

 

Aš, __________ notarų biuro notaras (-ė) _____________, vadovaudamasis (-si) (pagrindas pagal įstatymą), liudiju, kad (toliau – liudijimo aprašymas).

 

Pastabos:

1. Liudijimas sudarytas dviem egzemplioriais, kurių vienas išduodamas (nurodoma asmens, kuriam išduodamas liudijimas, vardas ir pavardė), kitas paliekamas saugoti (nurodomas notaro biuro pavadinimas).

2. Kitos pastabos.

 

Notarinio registro Nr. _____________________________

Notaro atlyginimas _______________________________

Kompensacijos už patikrą registruose dydis ____________

Valstybės registrų darbų kainos dydis ________________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis ______________________

Notaro parašas__________________________________ “.

 

______________