LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 55 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. rugsėjo 25 d. Nr. XII-1148
Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 55 straipsnį nauja 4 dalimi:

4. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras motyvuotu nutarimu ar teismas motyvuota nutartimi pripažįsta, kad įgaliotojo atstovo dalyvavimas būtinas bylose dėl nusikalstamų veikų žmogaus sveikatai, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai ar dorovei, kai nuo šių veikų nukentėjo nepilnametis, taip pat kitais atvejais, kai be įgaliotojo atstovo pagalbos nepilnamečio nukentėjusiojo teisės ir teisėti interesai nebūtų reikiamai ginami. Tokiais atvejais dėl įgaliotojo atstovo dalyvavimo atitinkamai taikomos šio Kodekso 51 ir 52 straipsnių nuostatos.“

2. Buvusią 55 straipsnio 4 dalį laikyti 5 dalimi.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė