Paveikslėlis, kuriame yra žinutė  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T1-185 „DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

 

2022 m. gegužės 26 d. Nr. T1-96

Druskininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimą Nr. T1-158 „Dėl Druskininkų savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,                                                      Linas Urmanavičius

pavaduojantis savivaldybės merą