LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-424 „DĖL PRELIMINARAUS VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2019 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS, STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKAIČIAUS IR SKIRIAMO VALSTYBĖS FINANSAVIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugpjūčio 2 d. Nr. V-899

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Preliminaraus universitetinių studijų valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2019 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų kryptis ar studijų krypčių grupes, menų studijų – ir pagal studijų programas, pedagogams rengti – pagal studijų programas arba jų grupes, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-424 „Dėl Preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2019 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“:

1.   Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„33.

Kino menas

(6121PX008)

10

0

12,6

0“

 

2.   Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„34.

Muzikos atlikimas (6121PX010)

85

0

175,5

0“

 

3.   Pakeičiu paskutinę pastraipą „Iš viso:” ir ją išdėstau taip:

 

„Iš viso:

7678

84

6396

50“

 

 

 

Laikinai einantis švietimo, mokslo ir sporto

ministro pareigas                                                                             Algirdas Monkevičius