LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

2018 M. RUGSĖJO 25 D. ĮSAKYMO NR. 3-479 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS NR. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0006 „ELEKTRONINĖS PASLAUGOS EAIS „SKAITMENINĖ SKAITYKLA“ SUKŪRIMAS“ IR NR. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0007 „INFORMACINĖS SISTEMOS E-KINAS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“

PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 28 d. Nr. 3-251

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. rugsėjo 25 d. įsakymą Nr. 3-479 „Dėl finansavimo skyrimo projektams Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0006 „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ ir Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0007 „Informacinės sistemos E-KINAS modernizavimas ir plėtra“ ir priedą išdėstau nauja redakcija. (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                               Jaroslav Narkevič

 

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2018 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 3-479

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2020 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 3-251

redakcija)

priedas

 

 

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projekto partneriai

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso iki,

Eur

iš jų valstybės pagalba iki, Eur

iš jų de minimis  pagalba iki, Eur

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

02.3.1-CPVA-V-526-01-0006

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

188697087

Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas

-

2 916 307,99

-

-

2 478 861,79

 

437 446,20

 

2.

02.3.1-CPVA-V-526-01-0007

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

190764187

Informacinės sistemos
E-KINAS modernizavimas ir plėtra

-

3 411 322,57

-

-

2 899 624,18

511 698,39

 

Iš viso:

6 327 630,56

-

-

5 378 485,97

949 144,59

 

____________________________________________________