LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA INVESTICIJOMS Į VISŲ RŪŠIŲ MAŽOS APIMTIES INFRASTRUKTŪRĄ“ VEIKLOS „ASBESTINIŲ STOGŲ DANGOS KEITIMAS“ ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 18 d. Nr. 3D-153

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 ir 9.10 papunkčiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013,   kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui,  Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1719 (OL 2018 L 291, p. 5), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. lapkričio 9 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/71 (OL 2019 L 16, p. 1), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/1077 (OL 2018 L 194, p. 44), atsižvelgdamas į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir siekdamas, kad būtų efektyviai, veiksmingai ir tinkamai panaudotos EŽŪFKP lėšos,

t v i r t i n u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo 2019 metais taisykles (pridedama).

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministras,

pavaduojantis žemės ūkio ministrą                                                                  Virginijus Sinkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 3D-153

 

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA INVESTICIJOMS Į VISŲ RŪŠIŲ MAŽOS APIMTIES INFRASTRUKTŪRĄ“ VEIKLOS „ASBESTINIŲ STOGŲ DANGOS KEITIMAS“ ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo 2019 metais taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis:

1.1. 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB, Euroatomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 1 skyrius, 1 tomas, p. 340);

1.2. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1719 (OL 2018 L 291, p. 5);

1.3. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. lapkričio 9 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/71 (OL 2019 L 16, p. 1);

1.4. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2393 (OL 2017 L 350, p. 15);

1.5. 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/1077 (OL 2018 L 194, p. 44);

1.6. Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234;

1.7. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. C(2015)842 (toliau – Programa);

1.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 programos įgyvendinimą, paskyrimo“;

1.9. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės);

2. Taisyklės nustato paramos teikimo ir administravimo tvarką pagal KPP priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ (toliau – Priemonė). Taisyklės taikomos pareiškėjams, rengiantiems ir teikiantiems paramos paraiškas, paramos gavėjams, įgyvendinantiems projektus, kuriems skirta parama pagal Priemonę, taip pat institucijoms, atliekančioms paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą. Paramos teikimo ir administravimo tvarka, kiek to nereglamentuoja Taisyklės, nustatyta Administravimo taisyklėse.

 

II SKYRIUS

SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

3. Taisyklėse vartojami sutrumpinimai:

3.1. Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (Agentūra);

3.2. ES – Europos Sąjunga.

3.3. EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.

3.4. KPP – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa.

3.5. Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

3.6. TERPAS – Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritorinis paramos administravimo skyrius.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Daugiavaikė šeima – šeima, auginanti tris ir daugiau vaikų iki 18 metų.

4.2. Fiksuotasis projekto išlaidų vieneto įkainis (toliau – fiksuotasis įkainis) – iš anksto nustatytas vienodas projekto išlaidų vieneto įkainis, taikomas projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apskaičiuoti ir apmokėti remiantis pateiktais dokumentais, kuriais įrodomas projekto kiekybinio rezultato pasiekimas, kai paramos gavėjas neteikia išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų.

4.3. Gyvenamasis namas (pagal Priemonę) – gyvenamosios paskirties vienbutis, dvibutis ir (arba) daugiabutis namas.

4.4. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai – pervedimai atlikti Perlo terminale, Lietuvos pašte, banko sąskaitos išrašai, internetine bankininkyste besinaudojančių pareiškėjų pateikti išrašai, patvirtinti pareiškėjo parašu, ar kiti dokumentai (mokėjimo nurodymai), kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas.

4.5. Kaimo gyventojas (pagal Priemonę) – fizinis asmuo, kuris nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje.

4.6. Kaimo vietovė – viensėdis, kaimas, miestelis ar miestas ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst. Savivaldybių centrai, nepriklausomai nuo gyventojų skaičiaus, nelaikomi kaimo vietovėmis.

4.7. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – ne ilgesnis kaip 12 mėn. laikotarpis nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki mokėjimo prašymo pateikimo dienos.

4.8. Projekto kontrolės laikotarpis – laikotarpis nuo mokėjimo prašymo pateikimo iki paskutinio paramos išmokėjimo dienos ir penkerių metų laikotarpis nuo paskutinio paramos išmokėjimo dienos, per kurį tikrinama, kaip paramos gavėjas laikosi paramos paraiškoje numatytų įsipareigojimų.

4.9. Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema (toliau – ŽŪMIS) – prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos valdymo srities priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinė sistema.

5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos KPP ir Administravimo taisyklėse.

 

III SKYRIUS

PRIEMONĖS PRIORITETAS, TIKSLINĖ SRITIS IR KOMPLEKSINIAI TIKSLAI

 

6. Priemone turi būti siekiama prisidėti prie:

6.1. šeštojo ES kaimo plėtros politikos prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ ir jo tikslinės srities „Vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas“ (kodas 6B) įgyvendinimo;

6.2. antrojo ES kompleksinio tikslo „Aplinkos apsauga“ įgyvendinimo. Prie šio ES kompleksinio tikslo įgyvendinimo prisideda investicijos, susijusios su asbesto turinčių gaminių šalinimu.

 

IV SKYRIUS

REMIAMA VEIKLA

 

7. Remiama veikla – kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui (-ims), kurio visas stogas dengtas asbestine danga, visos asbestinės stogo dangos pakeitimas.

 

V SKYRIUS

GALIMI PAREIŠKĖJAI

 

8. Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų.

9. Paramos paraišką gali teikti ir tie pareiškėjai, kurie yra nebaigę įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip.

10. Pagal Priemonę vienas pareiškėjas gali pateikti vieną paramos paraišką vieno gyvenamo namo stogo dangai pakeisti per visą KPP įgyvendinimo laikotarpį. Paramos paraišką, investuojant į vienbutį, gyvenamosios paskirties dvibutį ir (arba) daugiabutį namą, pareiškėjas teikia individualiai ir tiesiogiai atsako už projekto rengimą, įgyvendinimą ir rezultatus.

11. Paramos paraiška išregistruojama, jei paraišką pateikęs pareiškėjas – mirė, buvo paskelbtas mirusiu, pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu arba nežinia kur esančiu po paramos paraiškos pateikimo, tačiau prieš sprendimo skirti paramą priėmimą.

12. Tuo atveju, jei paramos gavėjas mirė po sprendimo skirti paramą priėmimo ir nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama, priklauso pareiškėjo sutuoktiniui arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui nuosavybės teise, arba pareiškėjui dalinės nuosavybės teise, ir (arba) bendrosios jungtinės nuosavybės teise, paramos paraiška gali būti išregistruojama tik gavus sutuoktinio sutikimą arba visų nekilnojamojo turto savininkų sutikimą.

13. Paramos gavėjo teisės ir prisiimti įsipareigojimai po sprendimo skirti paramą priėmimo gali būti perduoti kitam asmeniui, pateikusiam Agentūrai rašytinį prašymą dėl teisių ir įsipareigojimų perėmimo, esant šioms sąlygoms:

13.1. paramos gavėjui mirus, paskelbus jį mirusiu, pripažinus neveiksniu ar ribotai veiksniu arba nežinia kur esančiu, paveldėtojas per 4 mėnesius nuo paveldėjimo teisės atsiradimo dienos (gavus paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumentus (paveldėjimo teisės liudijimą, nuosavybės teisės dokumentus ar pan.)) perima visas teises ir įsipareigojimus, susijusias su parama, tik tuo atveju, jeigu jis teisių ir įsipareigojimų perėmimo metu ir projekto įgyvendinimo laikotarpiu atitinka tinkamumo sąlygas ir reikalavimus paramai gauti (išskyrus 16.3 papunktį). Reikalavimas paveldėtojui atitikti tinkamumo sąlygas ir reikalavimus paramai gauti netaikomas paramos gavėjo mirties atveju, kai projektas baigtas įgyvendinti ir pateiktas mokėjimo prašymas, tačiau dar neišmokėta parama;

13.2. paramos gavėjui netekus ilgalaikio profesinio darbingumo, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, ar aplinkybėms, nepriklausančioms nuo paramos gavėjo, dėl kurių paramos gavėjas negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, visos teisės ir įsipareigojimai, susiję su parama, gali būti perleidžiami kitam asmeniui, jeigu pastarasis teisių ir pareigų perėmimo metu ir projekto įgyvendinimo laikotarpiu atitinka tinkamumo sąlygas ir reikalavimus paramai gauti (išskyrus 16.3 papunktį). Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės ar aplinkybėms, nepriklausančioms nuo paramos gavėjo turi būti pagrįstos dokumentais.

 

VI SKYRIUS

TINKAMUMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI PARAMAI GAUTI

 

14. Pareiškėjo atitiktis nustatytoms bendrosioms ir priemonės tinkamumo sąlygoms ir reikalavimams gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis,  viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo  (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos viešuosiuose registruose esančiais duomenimis. Jei dokumentai / duomenys pateikti Lietuvos Respublikos viešiesiems registrams, jų teikti nebereikia.

15. Bendrosios tinkamumo sąlygos ir reikalavimai yra šie:

15.1. pareiškėjas neturi įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas (atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu);

15.2. pareiškėjas užtikrina, kad projekte numatytos išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų (pvz., pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kuruojamą Klimato kaitos specialiosios programos priemonę, skirtą fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui);

15.3. projektas atitinka šių Taisyklių III skyriuje nurodytą ES kaimo plėtros politikos prioritetą ir jo tikslinę sritį ir prisideda prie nurodyto ES kompleksinio tikslo įgyvendinimo;

15.4. projektas vykdomas Lietuvos Respublikos teritorijoje;

15.5. nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama paramos lėšomis, pareiškėjo valdomas teisėtais pagrindais, kaip nurodyta Taisyklių 16.6 ir 16.7 papunkčiuose.

16. Priemonės tinkamumo sąlygos ir reikalavimai yra šie:

16.1. projektas įgyvendinamas kaimo vietovėje. Parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – sodo bendrija;

16.2. pareiškėjas deklaruoja gyvenamąją vietą kaimo vietovėje. Pareiškėjo deklaruota gyvenamoji vieta turi sutapti su namo, kurio asbestinę stogo dangą ketinama keisti, vieta;

16.3. pareiškėjas užtikrina, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame jis paraiškos pateikimo metu gyvena, t. y. deklaruoja gyvenamąją vietą;

16.4. pareiškėjas užtikrina, kad projektu siekiama viešųjų tikslų – visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos (ne pelno);

16.5. pareiškėjas yra iš savivaldybės, kuri iki sprendimo skirti paramą priėmimo dienos turi turėti patvirtintą asbesto turinčių gaminių šalinimo programą, parengtą vykdant Asbesto šalinimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 351 „Dėl Asbesto šalinimo programos patvirtinimo“;

16.6. jeigu pareiškėjas investuoja į vienbutį gyvenamąjį namą, kuris:

16.6.1. priklauso pareiškėjui asmeninės nuosavybės teise arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui, bendrosios dalinės arba sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Tokiu atveju, kai šis turtas priklauso sutuoktiniui (-iams) bet kuria pirmiau paminėta teise, pareiškėjas kartu su paramos paraiška pateikia rašytinį sutuoktinio sutikimą investuoti į jam (jiems) priklausantį nekilnojamąjį turtą;

16.6.2. priklauso pareiškėjui ar jo sutuoktiniui kartu su kitais asmenimis arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui bendrosios dalinės arba bendrosios jungtinės nuosavybės teise kartu su kitais asmenimis, tuomet pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo iš kitų nekilnojamo turto savininkų turi gauti rašytinį sutikimą teikti paramos paraišką;

16.7. jeigu pareiškėjas investuoja į gyvenamosios paskirties dvibutį arba daugiabutį namą:

16.7.1. jis iki paramos paraiškos pateikimo turi gauti iš kitų nekilnojamo turto savininkų sutikimą teikti paramos paraišką ir su jais sudaryti projektui įgyvendinti skirtą jungtinės veiklos sutartį, patvirtintą notaro. Jungtinės veiklos sutartyje įsipareigojama laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių, t. y. visi projekto partneriai iki paramos paraiškos pateikimo turi būti susipažinę su jungtinės veiklos sutartyje nurodytomis savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą ir atliekant jo priežiūrą;

16.7.2. kai butas gyvenamosios paskirties dvibučiame ir (arba) daugiabučiame name priklauso pareiškėjui arba jo sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise, sutuoktinių bendrosios dalinės arba sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise, taip pat turi būti pateikiami dokumentai, nurodyti Taisyklių 16.6.1 papunktyje;

16.7.3. kai butas gyvenamosios paskirties dvibučiame ir (arba) daugiabučiame name priklauso pareiškėjui ar jo sutuoktiniui kartu su kitais asmenimis arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui bendrosios dalinės arba bendrosios jungtinės nuosavybės teise kartu su kitais asmenimis, taip pat turi pateikti dokumentus, nurodytus Taisyklių 16.7.1 papunktyje;

16.8. nekilnojamasis turtas (gyvenamasis namas), į kurį investuojama, turi būti inventorizuotas pagal Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. D1-1040 „Dėl Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, arba inventorizuotas savivaldybės, kuriai priklauso pareiškėjas, kaip nurodyta Taisyklių 16.5 papunktyje, nustatyta tvarka. Pareiškėjas kartu su paramos paraiška pateikia Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos kopiją, arba kito savivaldybės administracijos išduoto ir patvirtinto dokumento, kuriame pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas, kopiją;

16.9. jei projektui (stogo dangos keitimui) taikomi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punkto reikalavimai, kartu su paramos paraiška turi būti pateiktas paprastojo remonto projektas, parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“ patvirtinimo“, reikalavimus bei statybą leidžiantis dokumentas, parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, reikalavimus;

16.10. priemonei netaikoma Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-889 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“;

16.11. pareiškėjo teisė į turtą (namą), į kurį investuojama paramos lėšomis, negali būti apribota, pvz., turtas areštuotas.

 

VII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

17. Pareiškėjas ir Paramos gavėjas įsipareigoja:

17.1. nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos nekeisti gyvenamojo namo, kurio stogo danga keičiama įgyvendinant projektą, ir (arba) jo dalies nuosavybės teisių;

17.2. įgyvendinti projektą per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos;

17.3 jeigu stogo danga projekto įgyvendinimo ir jo kontrolės laikotarpiu bus sunaikinta arba sugadinta, atstatyti savo lėšomis;

17.4. sudaryti sąlygas institucijų, atliekančių paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, KPP įgyvendinimo priežiūrą, atstovams ar jų įgaliotiems asmenims patikrinti paramos paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateiktus duomenis ir atlikti patikrą projekto įgyvendinimo vietoje, gauti papildomos informacijos apie projektą nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, taip pat audituoti, kontroliuoti, tikrinti, kaip yra laikomasi tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, kaip yra vykdomas projektas ir veikla, kuriai buvo skirta parama, po sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;

17.5. teikti Agentūrai visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir KPP įgyvendinimo stebėsenai, viešinimui bei reikalingiems vertinimams atlikti;

17.6. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti Agentūrai apie bet kurių duomenų, nurodytų pateiktoje ir užregistruotoje paramos paraiškoje, pasikeitimus;

17.7. viešinti paramą pagal Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Viešinimo taisyklės). Paramos gavėjas projekto lėšomis įsigytą turtą nuo jo įsigijimo ir ne trumpiau kaip 5 metus nuo paskutinio paramos išmokėjimo turi pažymėti Viešinimo taisyklių 9.1 papunktyje nustatyta tvarka;

17.8. likviduoti asbesto turinčių gaminių atliekas, susidariusias keičiant stogą, vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, ir su mokėjimo prašymu pateikti pažymą iš įmonės, tvarkančios asbesto atliekas, apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą. Informacija apie įmones, tvarkančias asbesto atliekas, asbesto atliekų surinkimo aikšteles ir sąvartynus pateikiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos interneto svetainėje www.am.lt.;

17.9. sumontuoti ir pakeisti viso namo asbestinę stogo dangą ir statybines medžiagas (būtinas stogo dangai pakeisti) iki mokėjimo prašymo pateikimo dienos.

 

VIII SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

18. Projekte turi būti numatytos išlaidos, kurios būtinos projektui įgyvendinti. Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir projektui įgyvendinti būtinos išlaidos, ne didesnės nei numatytas Taisyklių IX skyriuje paramos dydis ir intensyvumas. Jos turi būti pagrindžiamos (nurodomos alternatyvos):

18.1. Tuo atveju, kai paramos paraiškoje suplanuotos išlaidos, kurioms nustatyti fiksuotieji įkainiai (be PVM), nurodyti Taisyklių 20.1 papunktyje, jų vertė apskaičiuojama tik pagal fiksuotuosius įkainius, kuriuos nustatė UAB „Ernst & Young Baltic“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ tinkamų finansuoti išlaidų standartinių fiksuotųjų įkainių reikšmių ir jų skaitinių reikšmių nustatymo metodiką;

18.2. pareiškėjas paramos paraiškoje gali numatyti ir mažesnes prašomas sumas nei nustatyti išlaidų fiksuotieji įkainiai, nurodyti Taisyklių 20.1 papunktyje (prašomos paramos sumos apskaičiavimas pagrindžiamas paramos paraiškoje);

18.3. tinkamų finansuoti išlaidų fiksuotieji įkainiai nekeičiami visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai keičiami su jais susiję teisės aktai;

18.4. tinkamos finansuoti išlaidos (netaikoma fiksuotiesiems įkainiams), numatytos paraiškoje, gali būti keičiamos tik gavus Agentūros pritarimą. Paramos suma didėti negali;

18.5.  Tuo atveju, kai paramos paraiškoje suplanuotos asbestinių atliekų šalinimo paslaugos, jos  negali viršyti paraiškos pateikimo Agentūrai metu regiono, kuriame yra gyvenamasis namas, kurio stogo danga keičiama, arba sąvartyno, kuris priima asbestines atliekas, sąvartyno asbestinių atliekų šalinimo kainos, patvirtintos savivaldybės arba regioninio atliekų tvarkymo centro. Nuo 1 m2 stogo ploto, nurodyto Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje arba kitame savivaldybės administracijos išduotame ir patvirtintame dokumente, kuriame pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas, turi būti pašalinta 11 kg asbestinio šiferio ir 1,04 kg kitų asbesto gaminių (asbesto turintis popierius, kartonas, PVC dangos plokštės (plytelės), kuriose yra asbesto ir kt.) (jei jų yra). Pašalintam asbestinės stogo dangos kiekiui, nurodytam pažymoje apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą, galima iki 30 proc. paklaida, kuri skaičiuojama nuo Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje arba kitame savivaldybės administracijos išduotame ir patvirtintame dokumente, kuriame pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas, nurodyto stogo kiekio (m2). Jeigu paramos gavėjas pašalino asbestinių atliekų daugiau, nei leidžia paklaida, viršyto kiekio šalinimo paslaugų išlaidos nekompensuojamos;

18.6. Tuo atveju, kai paramos paraiškoje suplanuotos stogo dangos arba stogo dangos ir statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, išlaidos, kurioms netaikomas fiksuotasis įkainis, nurodytas Taisyklių 20.1 papunktyje, jos negali viršyti Agentūros nustatytų ir patvirtintų kainų (kainos skelbiamos www.nma.lt veiklos skiltyje) 1 m2 stogo plotui (su persidengimu), nurodytam Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje arba kitame savivaldybės administracijos išduotame ir patvirtintame dokumente, kuriame pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas, uždengti. Galima, palyginti su Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje arba kitame savivaldybės administracijos išduotame ir patvirtintame dokumente, kuriame pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas, nurodytu plotu, iki 15 proc. paklaida nuo patikros vietoje metu pamatuoto (nustatyto) didesnio stogo ploto (taikoma, jei neviršijama patvirtintos paramos sumos atskiroms tinkamoms finansuoti išlaidų kategorijoms). Jeigu patikros vietoje metu pamatuojamas mažesnis stogo plotas, paramos suma skaičiuojama nuo šio stogo ploto;

18.7. Tuo atveju, kai paramos paraiškoje suplanuotos kitos stogo dangos arba stogo dangos ir statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, išlaidos, nurodytos Taisyklių 20.4 papunktyje, tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti kartu su paramos paraiška turi būti pateikti ne mažiau kaip trys skirtingų tiekėjų komerciniai pasiūlymai su lygiaverčiais (gali skirtis ne daugiau kaip 10 procentų, lyginant su mažiausios kainos pasiūlyme nurodytais parametrais) išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais, kuriais pagrindžiama visa prašoma paramos suma, o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią kiekvienos investicijos pasiūlytą kainą, neviršijančią vidutinių rinkos kainų (jei komercinis pasiūlymas pateiktas daugiau nei vienai investicijai, turi būti pasirinkta kiekvienos investicijos mažiausia kaina, neatsižvelgiant į bendrą visų komerciniame pasiūlyme nurodytų investicijų kainą). Tuo atveju, kai pareiškėjo kartu su paramos paraiška pateiktuose komerciniuose pasiūlymuose nurodyta prekės ar paslaugos kaina yra 10 proc. didesnė nei analogiškos rinkoje egzistuojančios prekės ar paslaugos kaina, atliekami Administravimo taisyklių 66 punkte nurodyti veiksmai.

19. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos:

19.1. būtinos projektui vykdyti ir numatytos paramos paraiškoje;

19.2. realiai suplanuotos, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos (jei nenustatyti fiksuotieji įkainiai arba Agentūros kainos) kainų;

19.3. faktiškai patirtos ir apmokėtos (prekės įsigytos ir apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos, pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų originalais arba kopijomis (jei nenustatyti fiksuotieji įkainiai), patvirtintomis pareiškėjo parašu arba notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Tačiau šios išlaidos nefinansuojamos, jeigu parama projektui neskiriama arba išlaidos nėra nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų sąraše pagal šių Taisyklių 20 punktą, arba jei jos padarytos nesilaikant pirkimo procedūrų (jei nenustatyti fiksuotieji įkainiai arba Agentūros kainos), nustatytų teisės aktuose;

19.4. tinkamos finansuoti išlaidos turi būti išvardytos pagal išlaidų kategorijas, o ne pateikiamos kaip bendra suma.

20. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos be PVM:

20.1. Taikomi fiksuotieji įkainiai:

20.1.1. beasbestinio šiferio stogo dangai įsigyti – vieno kvadratinio metro (1m2) stogo plotui uždengti (su persidengimu) dangos fiksuotasis įkainis yra 7,76 Eur už 1 m2. Apskaičiuodamas beasbestinio šiferio stogo dangos įsigijimo išlaidoms reikalingą sumą, pareiškėjas stogo dangos fiksuotąjį įkainį, nustatytą vienam kvadratiniam metrui, daugina iš stogo dangos ploto su persidengimu, nurodyto Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje arba kitame savivaldybės administracijos išduotame ir patvirtintame dokumente, kuriame pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas;

20.1.2. plieninei čerpių imitacijos stogo dangai įsigyti – vieno kvadratinio metro (1m2) stogo plotui uždengti (su persidengimu) dangos fiksuotasis įkainis yra 8,82 Eur už 1 m2. Apskaičiuodamas plieninės čerpių imitacijos stogo dangos įsigijimo išlaidoms reikalingą sumą, pareiškėjas stogo dangos fiksuotąjį įkainį, nustatytą vienam kvadratiniam metrui, daugina iš stogo dangos ploto su persidengimu, nurodyto Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje arba kitame savivaldybės administracijos išduotame ir patvirtintame dokumente, kuriame pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas;

20.1.3. plieninei profiliuotų lakštų stogo dangai įsigyti – vieno kvadratinio metro (1m2) stogo plotui uždengti (su persidengimu) dangos fiksuotasis įkainis yra 8,82 Eur už 1 m2. Apskaičiuodamas plieninės profiliuotų lakštų stogo dangos įsigijimo išlaidoms reikalingą sumą, pareiškėjas stogo dangos fiksuotąjį įkainį, nustatytą vienam kvadratiniam metrui, daugina iš stogo dangos ploto su persidengimu, nurodyto Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje arba kitame savivaldybės administracijos išduotame ir patvirtintame dokumente, kuriame pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas;

20.1.4. beasbestinio šiferio stogo dangai ir statybinėms medžiagoms (lietaus nuvedimo sistema (latakai, lietvamzdžiai), plėvelės, vėjalentės, kraigai, skardos profiliai, grebėstais (OSB), profiliuota skarda, stogo kopėčios, kitos medžiagos, būtinos stogo dangai pakeisti) įsigyti – vieno kvadratinio metro 1 m2 stogo plotui uždengti (su persidengimu) dangos ir statybinių medžiagų fiksuotasis įkainis yra 13,44 Eur už 1 m2. Apskaičiuodamas beasbestinio šiferio stogo dangos ir statybinių medžiagų įsigijimo išlaidoms reikalingą sumą, pareiškėjas stogo dangos ir statybinių medžiagų fiksuotąjį įkainį, nustatytą vienam kvadratiniam metrui, daugina iš stogo dangos ploto su persidengimu, nurodyto Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje arba kitame savivaldybės administracijos išduotame ir patvirtintame dokumente, kuriame pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas;

20.1.5. plieninei čerpių imitacijos stogo dangai ir statybinėms medžiagoms (lietaus nuvedimo sistema (latakai, lietvamzdžiai), plėvelės, vėjalentės, kraigai, skardos profiliai, grebėstais (OSB), profiliuota skarda, stogo kopėčios, kitos medžiagos, būtinos stogo dangai pakeisti) įsigyti – vieno kvadratinio metro 1 m2 stogo plotui uždengti (su persidengimu) dangos ir statybinių medžiagų fiksuotasis įkainis yra 15,16 Eur už 1 m2. Apskaičiuodamas plieninės čerpių imitacijos stogo dangos ir statybinių medžiagų įsigijimo išlaidoms reikalingą sumą, pareiškėjas stogo dangos ir statybinių medžiagų fiksuotąjį įkainį, nustatytą vienam kvadratiniam metrui, daugina iš stogo dangos ploto su persidengimu, nurodyto  Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje arba kitame savivaldybės administracijos išduotame ir patvirtintame dokumente, kuriame pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas;

20.1.6. plieninei profiliuotų lakštų stogo dangai ir statybinėms medžiagoms (lietaus nuvedimo sistema (latakai, lietvamzdžiai), plėvelės, vėjalentės, kraigai, skardos profiliai, grebėstais (OSB), profiliuota skarda, stogo kopėčios, kitos medžiagos, būtinos stogo dangai pakeisti),  įsigyti – vieno kvadratinio metro 1 m2 stogo plotui uždengti (su persidengimu) dangos ir statybinių medžiagų fiksuotasis įkainis yra 15,02 Eur už 1 m2. Apskaičiuodamas plieninės profiliuotų lakštų stogo dangos ir statybinių medžiagų įsigijimo išlaidoms reikalingą sumą, pareiškėjas stogo dangos ir statybinių medžiagų fiksuotąjį įkainį, nustatytą vienam kvadratiniam metrui, daugina iš stogo dangos ploto su persidengimu, nurodyto Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje arba kitame savivaldybės administracijos išduotame ir patvirtintame dokumente, kuriame pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas;

20.1.7. asbestinių atliekų transportavimas (kuro sąnaudos) iki šalinimo vietos – 1 km fiksuotasis įkainis yra 0,08 Eur. Apskaičiuodamas kuro sąnaudų išlaidoms reikalingą sumą, pareiškėjas 1 (vieno) kilometro nustatytą fiksuotąjį įkainį daugina iš atstumo, reikalingo transportuoti asbesto atliekas iki įmonės, tvarkančios asbesto atliekas, asbesto atliekų surinkimo aikštelės ar sąvartyno. Informacija apie įmones, tvarkančias asbesto atliekas, asbesto atliekų surinkimo aikšteles ir sąvartynus pateikiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos interneto svetainėje www.am.lt.;

20.2. asbestinių atliekų šalinimo paslaugos;

20.3. statybinių (stogo keitimo) medžiagų pagal Agentūros nustatytas ir patvirtintas kainas 1 m2 stogo plotui uždengti:

20.3.1. stogo dangos su persidengimu (bituminių čerpių, plieninių čerpių, keraminių čerpių, betoninių čerpių, bituminių lakštų, plieninių valcuotų lakštų danga su tvirtinimo elementais);

20.3.2. stogo dangos ir statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti su persidengimu (bituminių čerpių, plieninių čerpių, keraminių čerpių, betoninių čerpių, bituminių lakštų,  plieninių valcuotų lakštų danga su izoliacijos sluoksniu (plėvele ir jos tvirtinimo tašeliais) ir (arba) grebėstais (OSB), ir (arba) kraigais, ir (arba) vėjalentėmis, ir (arba) karnizais-laštakiais, ir (arba) lietaus nuvedimo sistema (latakai, lietvamzdžiai), ir (arba) priedais (sniego užtvaromis, stogo kopėčiomis, stogo tilteliais, stogo apsaugos šukomis), ir (arba) kamino apskardinimu (skarda, metaliniai profiliai) su tvirtinimo elementais, lygia skarda (lankstiniai) ir stogo pakalimais);

20.4. kitos stogo dangos ir statybinių (stogo dangos keitimo) medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, nenurodytos Taisyklių 20.1 ir 20.3 papunkčiuose.

21. Netinkamos finansuoti išlaidos:

21.1. nesusijusios su projektu ir remiama veikla, neatitinkančios Taisyklių 18 ir 19 punktuose išlaidoms nustatytų reikalavimų ir neįvardytos Taisyklių 20 punkte;

21.2. trumpalaikis turtas, išskyrus naujas statybines medžiagas, būtinas stogo dangai pakeisti;

21.3. stogą laikančiosios konstrukcijos (pvz., gegnės), stogo šiltinimo medžiagos arba medžiagos termoizoliaciniam sluoksniui įrengti;

21.4. statybos darbai, paslaugos (pvz., skardos lankstymas, naujų statybinių medžiagų atvežimas ir kt.), atliekami ūkio, rangos ar mišriu būdu;

21.5. žemės pirkimo ir (arba) nuomos, ir (arba) kito nekilnojamojo turto pirkimo, nekilnojamojo turto vertės ataskaitos parengimo išlaidos ir (arba) nuomos išlaidos;

21.6. banko mokesčiai už sąskaitos atidarymą ir tvarkymą, banko ar kitų finansinių įstaigų operacijų išlaidos;

21.7. investicijos į turtą, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota, pvz., turtas areštuotas;

21.8. bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu;

21.9. pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis (PVM), kurį paramos gavėjas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM paramos gavėjas į ataskaitą neįtraukė);

21.10. viršijančios nustatytus fiksuotuosius įkainius ir Agentūros nustatytas kainas.

 

IX SKYRIUS

PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

 

22. Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 2 000 (dviejų tūkstančių) eurų su PVM. Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas.

23. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

24. Tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį, kurios nepadengia parama, pareiškėjas turi finansuoti savo piniginiu įnašu.

25. Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu tuo pačiu metu gali dalyvauti įgyvendinant kitas investicines KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip.

 

X SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

26. Paramos paraiška rengiama pagal Taisyklių 1 priede pateikiamą ir ministerijos bei Agentūros interneto svetainėse adresais: www.zum.lt ir www.nma.lt skelbiamą formą.

27. Paramos paraiška ir (arba) dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paramos paraiškos ir (arba) dokumentai nepriimami.

28. Paramos paraiškas priima iš pareiškėjų ir registruoja TERPAS adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt

29. Paramos paraiška ir reikalaujami dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

29.1. asmeniškai pareiškėjo arba per įgaliotą asmenį, taip pat registruotu paštu. Jeigu paraiška įteikiama pareiškėjo įgalioto asmens, asmuo turi turėti notariškai patvirtintą įgaliojimą. Turi būti pateikiamos spausdintinės arba užpildytos ranka (popieriuje pateiktos) paraiškos su reikalaujamų priedų originalais arba kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo parašu arba notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjas privalo pasirašyti kiekvieną paramos paraiškos ir jos priedų lapą;

29.2 užpildžius elektroninę formą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt, jeigu tokia galimybė yra pateikta. Paraišką pildant elektroniniu būdu ŽŪMIS portale, ji turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val. Prie elektroninės paraiškos pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos (popierinis dokumentas turi būti nuskenuotas).

30. Kitais negu Taisyklių 29 punkte nurodytais būdais (pvz., neregistruotu paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ar pan.) paramos paraiškos ir kiti reikalaujami dokumentai nepriimami.

31. Dokumentai, kurie turi būti pateikti kartu su užpildyta paramos paraiška, išvardyti paramos paraiškos formoje (Taisyklių 1 priedas).

32. Paramos paraiškos priimamos pagal grafiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-865 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“. Registruotu paštu pateikta paramos paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paramos paraiškų dieną. Vėliau pateiktos paramos paraiškos nepriimamos.

33. Kai Agentūrai paramos paraišką ir kitus dokumentus pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo pateikia asmeniškai, kaip nurodyta Taisyklių 29.1 papunktyje, Agentūros TERPAS paramos paraiškos pateikimo metu užregistruoja ją ir paramos paraišką pateikusiam asmeniui išduoda paramos paraiškos registravimo patvirtinimo dokumentą, kuriame nurodytas registracijos kodas.

34. Kai Agentūrai paramos paraišką ir kitus dokumentus pareiškėjas pateikia registruotu paštu, kaip nurodyta Taisyklių 29.1 papunktyje, Agentūros struktūrinis padalinys, atsakingas už Priemonės administravimą, per 1 (vieną) darbo dieną užregistruoja paramos paraišką, suteikia jai registracijos kodą ir registruotu laišku arba el. paštu informuoja pareiškėją.

35. Pateikus Agentūrai paramos paraišką, pareiškėjas neturi teisės teikti papildomos informacijos, jeigu jos nepaprašo Agentūra, išskyrus atvejį, kai po paramos paraiškos užregistravimo keičiasi pareiškėjo kontaktiniai duomenys.

36. Pareiškėjas po paramos paraiškos užregistravimo turi teisę raštu pranešti Agentūrai apie pateiktos paramos paraiškos atšaukimą ir pateikti naują paramos paraišką kvietimo teikti paramos paraiškas metu. Pareiškėjui raštu pranešus apie pateiktos paramos paraiškos, kuri jau yra užregistruota, atšaukimą, Agentūra jo prašymu išregistruoja paramos paraišką. Į vėlesnius pareiškėjo prašymus toliau administruoti paramos paraišką neatsižvelgiama.

37. Paramos paraiškų pildymo, registravimo vertinimo tvarka numatyta Administravimo taisyklėse.

 

XI SKYRIUS

PROJEKTŲ ATRANKA

 

38. Projektų atranka atliekama Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

39. Už atitiktį Taisyklėse nustatytiems projektų atrankos kriterijams skiriami balai. Didžiausias galimas balų skaičius vienam pareiškėjui yra 100 (vienas šimtas).

40. Projektų atrankos kriterijai:

Eil. Nr.

Projektų atrankos kriterijai

Didžiausias balas

Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes

1.

Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą:

1.1.

nuo 0,5 iki 1 metų

30

10

1.2.

nuo 1 iki 2 metų

20

1.3.

ilgiau kaip 2 metus

30

2.

Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

– turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis);

– yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas);

– yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją.

10

10

3.

Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena su pareiškėju)

20

20

4.

Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:

4.1.

– nuo 1 iki 2 metų

30

10

4.2.

– nuo 2 iki 3 metų

20

4.3.

– ilgiau kaip 3 metus

 

30

5.

Pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų (gyvenantį (-čių) kartu su pareiškėju)

10

10

Balų suma:

100

-

 

41. Privalomas mažiausias balų skaičius – 30 (trisdešimt). Jeigu projektų atrankos vertinimo metu projektas įvertinamas mažiau negu 30 (trisdešimt) balų, paramos paraiška atmetama.

42. Projektų atranka ir projektų pirmumo eilės sudarymas atliekami Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

43. Jeigu paramos paraiškoje ir jos prieduose nėra duomenų, dokumentų, kuriais vadovaujantis būtų galima nustatyti pareiškėjo atitiktį atrankos kriterijui, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitinka.

44. Papildomas vienodu atrankos balų skaičiumi įvertintų paramos paraiškų, kurių daliai užtenka žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos, vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Papildomas vertinimas atliekamas pagal tuos pačius atrankos kriterijus. Atrankos kriterijų eiliškumas taikomas mažėjančios svarbos tvarka pagal Taisyklių 40 punkte pateikiamos lentelės 5, 3, 2, 1 eilutėse nurodytus atrankos kriterijus.

 

XII SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TVIRTINIMAS

 

45. Agentūra, įvertinusi paramos paraiškas, priima sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo Agentūros nustatyta tvarka. Apie priimtą sprendimą Agentūra informuoja Ministeriją per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.

46. Agentūra apie sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo informuoja pareiškėjus Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

47. Priėmus sprendimą skirti paramą, pareiškėjas tampa paramos gavėju. Paramos sutartis nesudaroma.

 

XIII SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

48. Mokėjimo prašymas turi būti pateiktas užbaigus projektą ir ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

49. Pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą, taikomos sankcijos, nustatytos Administravimo taisyklėse. Pavėluotai teikiami mokėjimo prašymai priimami 60 darbo dienų nuo Taisyklių 48 punkte nurodyto termino pabaigos. Vėliau mokėjimo prašymai nepriimami, išskyrus Administravimo taisyklėse ir šių Taisyklių 50 punkte numatytus atvejus.

50. Mokėjimo prašymą pateikus pavėluotai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, paramos gavėjas turi Agentūrai raštu paaiškinti vėlavimo priežastis ir pateikti pagrindimo dokumentus.

51. Mokėjimo prašymo forma skelbiama ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse (www.zum.lt, www.nma.lt).

52. Mokėjimo prašymas ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

52.1. spausdintine (popieriuje pateikta) forma pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, taip pat registruotu paštu. Registruotu paštu pateiktas mokėjimo prašymas ir (arba) papildomi dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę Taisyklių 49 punkte nurodytą mokėjimo prašymo pateikimo termino dieną. Kiekvienas mokėjimo prašymo ir jo priedų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu. Visos projekto išlaidos turi būti patvirtintos apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus. Mokėjimo prašymas su pridedamais dokumentais turi būti įsegtas į segtuvą. Pateikiama:

52.1.1. vienas originalus mokėjimo prašymo egzempliorius;

52.1.2. ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų (netaikoma apmokėtoms išlaidoms pagal fiksuotuosius įkainius) bei kitų reikiamų dokumentų originalai arba kopijos (tarp jų įmonės, tvarkančios asbesto turinčių gaminių atliekas, pažyma arba sąskaita-faktūra, kurioje būtų pateikta informacija apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą ir jų kiekį), patvirtintos pareiškėjo parašu;

52.2. elektroniniu formatu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt. Mokėjimo prašymą pildant elektroniniu būdu ŽŪMIS portale, jis turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki mokėjimo prašymo pateikimo termino, numatyto Taisyklių 48 punkte 24 valandos. Prie elektroninio mokėjimo prašymo pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos (popierinis dokumentas turi būti nuskenuotas).

53. Mokėjimo prašymą kartu su reikiamais priedais priima ir registruoja TERPAS.

54. Mokėjimo prašymas ir jo priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba.

55. Paramos gavėjas tinkamas finansuoti išlaidas turi aiškiai išvardyti pagal išlaidų kategorijas, nurodytas Taisyklių 20 punkte, o ne pateikti bendra suma.

56. Paramos gavėjas turi turėti finansų įstaigos sąskaitą, į kurią bus pervedamos paramos lėšos.

57. Paramos gavėjo atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansų įstaigas. Kitais būdais padarytos išlaidos nefinansuojamos.

58. Mokėjimo prašymas vertinamas ir paramos lėšos išmokamos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

59. Šiai priemonei taikomas išlaidų kompensavimo būdas, kaip nustatyta Administravimo taisyklėse.

60. Taikant išlaidų kompensavimo būdą, paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą savo lėšomis ir Agentūrai teikia mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidų pagrindimo, išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų (netaikoma apmokėtoms išlaidoms pagal fiksuotuosius įkainius) bei kitų reikiamų dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas pareiškėjo arba įgalioto asmens parašu. Kai tinkamų finansuoti išlaidų vertė nustatoma pagal atitinkamų išlaidų kategorijai patvirtintą fiksuotąjį įkainį, paramos lėšos išmokamos, kai paramos gavėjas su mokėjimo prašymu pateikia projekto kiekybinio rezultato (uždengtas stogas ir pašalintos asbestinės atliekos) pasiekimo įrodymo dokumentus – pakeisto gyvenamojo namo stogo nuotrauką, pažymą iš įmonės, tvarkančios asbesto atliekas, kurioje buvo pašalintas asbestas, originalą arba kopiją, patvirtintą pareiškėjo arba įgalioto asmens parašu.

61. Teikdamas mokėjimo prašymą, paramos gavėjas, įvertinęs faktiškai padarytas išlaidas, turi teisę atsisakyti dalies išlaidų, kurioms taikomi fiksuotieji įkainiai, apmokėjimo.

62. Paramos gavėjas gali pateikti vieną mokėjimo prašymą.

63. Prieš išmokėdama paramos lėšas, Agentūra turi atlikti patikrą vietoje ir įsitikinti, kad projekto kiekybinis rezultatas pasiektas. Patikros metu paramos gavėjas turi pateikti išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus, kurie turi būti saugojami kaip nurodyta Administravimo taisyklėse.

 

XIV SKYRIUS

SANKCIJOS

 

64. Bendros sankcijos nurodytos Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“.

65. Priemonei taikomos specialiosios sankcijos:

65.1. jeigu nauja stogo danga projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu sunaikinama arba sugadinama (išskyrus atvejus, kai sunaikinama arba sugadinama dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių), o pareiškėjas per su Agentūra suderintą terminą nevykdo įsipareigojimo jos atstatyti, susigrąžinama visa išmokėta parama;

65.2. jeigu pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas, norėdamas gauti paramą, pateikė melagingą informaciją arba dėl aplaidumo nepateikė būtinos informacijos, parama neskiriama arba susigrąžinama visa sumokėta paramos suma. Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas netenka teisės teikti paraiškas pagal Priemonę kalendoriniais metais, kuriais nustatyta, kad nesilaikoma reikalavimų, ir ateinančiais kalendoriniais metais;

65.3. jeigu paramos gavėjas pašalino mažiau asbesto turinčių gaminių atliekų, susidariusių keičiant stogą, negu skaičiuojant nuo asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje, arba kitame savivaldybės administracijos išduotame ir patvirtintame dokumente, kuriame pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas, nurodyto stogo kiekio (m2), taikoma sankcija – paramos sumažinimas nuo mokėtinos paramos sumos, kai pašalinta:

65.3.1. nuo 100 proc. iki 70 proc. – sankcija netaikoma (pritaikius Taisyklių 18.5 papunktyje nurodytą galimą paklaidą);

65.3.2. nuo 69,99 proc. iki 65 proc. asbesto turinčių gaminių – 1,5 proc. sankcija;

65.3.3. nuo 64,99 proc. iki 40 proc. – 2,5 proc. sankcija;

65.3.4. nuo 39,99 proc. ir mažiau – 5 proc. sankcija;

65.4. tais atvejais, kai paramos gavėjas nepridavė asbesto turinčių gaminių ir kartu su mokėjimo prašymu nepateikė pažymos apie asbesto turinčių gaminių pašalinimą – taikoma sankcija – paramos neskyrimas;

65.5. jei nepakeista viso namo asbestinė stogo danga, t. y. uždengta tik stogo dalis, taikoma sankcija – parama nemokama;

65.6. jei iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos pasikeitė gyvenamojo namo, kurio stogo danga buvo pakeista įgyvendinant projektą, nuosavybės teisė, taikoma sankcija – paramos susigrąžinimas (išskyrus Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčius);

65.7. jei projektas neįgyvendintas per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, parama nemokama. Projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas esant force majeure aplinkybėms, kurio terminas skaičiuojamas nuo force majeure ar išimtinių aplinkybių atsiradimo ir pabaigos momento, pateikiant apie tai pagrindimo dokumentus.

 

XV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

66. Asbesto turinčių gaminių šalinimo darbai ir šių gaminių transportavimas turi būti vykdomas vadovaujantis Darbo su asbestu nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/V-546 „Dėl darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo“.

67. Paramos paraiškų vertinimas (išskyrus vertinimo terminą), paramos lėšų išmokėjimas, projektų įgyvendinimo priežiūra ir tikrinimas, apskundimo tvarka atliekamas administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

68. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.

69. Pasikeitus šioms taisyklėms, nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems pareiškėjams, išskyrus atvejus, kai pakeitimo įsakyme numatyta kitaip.

______________

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų

programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties

infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos

keitimas“ įgyvendinimo 2019 metais taisyklių

1 priedas

 

(Paramos paraiškos forma)

 

NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

Šia lentelę pildo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritorinio Paramos administravimo skyriaus tarnautojas.

 

|__|__|__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ |__|__|

(paraiškos registracijos data ir registracijos numeris)

 

(paraišką užregistravusio tarnautojo pareigos)              (vardas, pavardė)              (parašas)

 

Paraiška vertinti priimta                

Paraiška atmesta                           

 

_________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos

Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų

departamento paramos administravimo skyriui

 

PARAMOS PARAIŠKA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA INVESTICIJOMS Į VISŲ RŪŠIŲ MAŽOS APIMTIES INFRASTRUKTŪRĄ“ VEIKLOS „ASBESTINIŲ STOGŲ DANGOS KEITIMAS“ ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS TAISYKLES

________________Nr.________

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

Informacija apie pareiškėją

Pareiškėjo vardas, pavardė:

Asmens kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

                             (fizinio asmens kodas)

Adresas: (Nurodoma gyvenamojo namo vieta į kurią bus investuojamos paramos lėšos ir pareiškėjas gyvena, t .y. deklaruoja gyvenamąją vietą, telefonas, , el. paštas, kuriuo bus galima susisiekti su pareiškėju paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu)

Savivaldybės pavadinimas

Seniūnijos pavadinimas

Gyvenamosios vietovės pavadinimas

Gatvės pavadinimas

Namo Nr.

Buto Nr. |

Pašto indeksas

Telefono Nr.

El. paštas

Pareiškėjo banko pavadinimas

Pareiškėjo banko kodas

Pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

 

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paraiškos administravimo eigą?

Pastaba. Užpildykite, pažymėdami langelį ženklu „X“.

Paštu

Elektroniniu paštu

Ar sutinkate, kad informaciją apie Jūsų projektą Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos teiktų žemės ūkio skyriui?

Jei „Taip“, nurodykite Jūsų gyvenamosios vietovės rajono žemės ūkio skyriaus pavadinimą (įrašyti) _________________________________________________

 

□ Taip □ Ne

Ar sutinkate, kad informaciją apie Jūsų projektą Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos teiktų tam tikrai asociacijai?

Jei „Taip“, nurodykite asociacijos pavadinimą (įrašyti) __________________________________________________________________

 

□ Taip □ Ne

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS

1. Programos priemonės veiklos srities kodas

7.2

2. Programos priemonės veiklos srities remiama veikla

□ Priemonės Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veikla „Asbestinių stogų dangos keitimas“

3. Gyvenamojo namo, kurio stogas bus keičiamas, unikalus numeris ir NTR registro numeris

Unikalus daikto numeris

 

NTR registro numeris

4. Gyvenamojo namo, kurio stogas bus keičiamas,

stogo plotas (m2)

 

Įrašyti iš Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos arba kitame savivaldybės administracijos išduotame ir patvirtintame dokumente, kuriame pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas, ir naudoti apskaičiuojant galimas sumas IV lentelėje „Informacija apie planuojamas išlaidas“

5. Gyvenamajame name, kurio stogas bus keičiamas, gyvenamąją vietą deklaruojančių žmonių skaičius

 

6. Bendra prašoma paramos suma be PVM, Eur:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurodoma bendra prašoma paramos suma be PVM, eurais. Pildo pareiškėjas, kuris pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį (PVM), pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM ataskaitą.

7. Bendra prašomos paramos suma su PVM, Eur:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurodoma bendra prašoma paramos suma su PVM, eurais.

8. Asmuo, atsakingas už projektą

(vardas, pavardė):

(pildyti, jei tai ne pareiškėjas)

Telefono Nr.

 

(Pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą ir ataskaitų rengimą projekto įgyvendinimo metu, vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.)

 

 

 

 

 

III. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Projektas bus įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas" 2019 m. taisyklėmis. Šia priemone bus siekiama prisidėti prie šeštojo ES plėtros politikos prioriteto ir antrojo ES kompleksinio tikslo, t. y. skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėje, saugoti aplinką, pašalinant asbesto turinčius gaminius.

Tuo tikslu bus keičiamas ........... kv. m. gyvenamojo namo asbestinė stogo danga, nauja aplinkai nekenksminga stogo danga. Senasis asbestas ir jo atliekos bus pašalintos ...................................(nurodoma asbesto surinkimo aikštelės / sąvartyno adresas).

Projekto tikslas – pakeisti ............................................................................(gyvenamojo namo, kurio stogo danga bus keičiamas, adresas) namo asbestinio stogo dangą aplinkai nekenksminga ...................................................................................(nurodoma nauja stogo danga) danga.

Bus išvežta ir pašalinta apie ...........................kg. asbestinio  šiferio ir kitų asbesto gaminių.

Projekto esmė – pakeisti kenksmingą aplinkai stogo dangą, tokiu būdu prisidedant prie vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimo, kaimo atnaujinimo, aplinkos apsaugos būklės gerinimo, užtikrinant sau ir kaimo gyventojams sveikesnę bei gražesnę aplinką. Atstumas iki atliekų šalinimo sąvartyno yra apie ........... km.

 

 

IV. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS IŠLAIDAS

(Šioje lentelėje nurodomos planuojamos patirti išlaidos: išlaidų kategorijos pavadinimas, ar prašoma kompensuoti, galima išlaidos vertė be PVM, prašoma suma nurodoma su PVM arba be PVM, jeigu pareiškėjas, kuris pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį (PVM), pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM ataskaitą.

Stogo dangos ar stogo dangos ir statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, galima išlaidų vertė apskaičiuojama pagal II skyriaus 4 punkte nurodyto stogo plotą padauginus iš nustatyto ir patvirtinto fiksuotojo įkainio arba Agentūros nustatytų ir patvirtintų kainų 1 m2 stogo plotui uždengti su persidengimu (skelbiamos www.nma.lt tinklalapyje) arba pagal mažiausią kainą, nurodytą komerciniuose pasiūlymuose.

Kuro sąnaudos asbestines atliekas iki šalinimo vietos transportuoti apskaičiuojamos pagal numatyto atstumo kilometrų (km) skaičių padauginus iš nustatyto ir patvirtinto fiksuotojo įkainio. Asbestinių atliekų šalinimo paslauga apskaičiuojama pagal sąvartyno, kuris priima asbestines atliekas, sąvartyno asbestinių atliekų šalinimo kainą, patvirtintą savivaldybės arba regioninio atliekų tvarkymo centro.

Pastaba. Pareiškėjas turi pasirinkti tik stogo dangą arba stogo dangą ir statybines medžiagas, būtinas stogo dangai pakeisti. Abiejų žymėti negalima.)

 

Išlaidų kategorijos

Ar prašoma kompensuoti

Galima išlaidos vertė be PVM, Eur.

Prašoma suma, Eur3

(su PVM arba be PVM (reikiamą pabraukti)

Pastabos

Stogo plotas ______________ m2 (įrašyti iš II skyriaus 4 punkto)

Stogo danga1

______________

(nurodomas dangos tipas)

(pildo tik tie pareiškėjai, kurie prašo paramos tik stogo dangai)

□ Taip □ Ne

 

 

Jei atsakoma „Taip“, prašoma kompensuoti suma apskaičiuojama  pagal nustatytą ir patvirtintą fiksuotąjį įkainį arba pagal Agentūros nustatytas kainas.

Stogo danga ir statybinės medžiagos būtinos stogo dangai pakeisti2

_______________

(nurodomas dangos tipas)

(pildo tik tie pareiškėjai, kurie prašo paramos stogo dangai ir statybinėms medžiagoms, būtinoms stogo dangai pakeisti)

□ Taip □ Ne

 

 

Jei atsakoma „Taip“, prašoma kompensuoti suma apskaičiuojama pagal nustatytą ir patvirtintą fiksuotąjį įkainį arba pagal Agentūros nustatytas kainas.

Kita stogo danga

 

(įrašyti)

 

______________

□ Taip □ Ne

 

 

Jei atsakoma „Taip“, kartu su paramos paraiška turi būti pateikti 3 komerciniai pasiūlymai

Kitos statybinės medžiagos, būtinos stogo dangai pakeisti:

 

(išvardyti)__________

 

__________________

□ Taip □ Ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei atsakoma „Taip“, kartu su paramos paraiška turi būti pateikti 3 komerciniai pasiūlymai

Asbestinių atliekų transportavimas (kuro sąnaudos)

□ Taip □ Ne

 

 

Jei atsakoma „Taip“, prašoma kompensuoti suma apskaičiuojama pagal nurodytą kilometrais (km) atstumą padauginus iš nustatyto ir patvirtinto fiksuoto įkainio.

Asbestinių atliekų šalinimo paslauga

□ Taip □ Ne

 

 

Jei atsakoma „Taip“,

 

prašoma kompensuoti suma apskaičiuojama pagal savivaldybės arba regioninio atliekų tvarkymo centro paraiškos pateikimo metu nustatytas ir patvirtintas kainas

Bendra suma, Eur

 

 

1Beasbesčio šiferio, bituminių čerpių, plieninių čerpių, keraminių čerpių, betoninių čerpių, bituminių lakštų, plieninių čerpių imitacijos, plieninių profiliuotų lakštų, plieninių valcuotų lakštų danga ir tvirtinimo detalės.

2Beasbesčio šiferio, bituminių čerpių, plieninių čerpių, keraminių čerpių, betoninių čerpių, bituminių lakštų, plieninių čerpių imitacijos, plieninių profiliuotų lakštų, plieninių valcuotų lakštų danga su izoliacijos sluoksniu (plėvele ir jos tvirtinimo tašeliais) ir (arba) grebėstais (OSB), ir (arba) kraigais, ir (arba) vėjalentėmis, ir (arba) karnizais-laštakais, ir (arba) lietaus nuvedimo sistema (latakai, lietvamzdžiai), ir (arba) priedais (sniego užtvaromis, stogo kopėčiomis, stogo tilteliais, stogo apsaugos šukomis). ir (arba) kamino apskardinimu (profiliuota skarda, metaliniai profiliai), ir tvirtinimo detalės.

3Prašoma paramos suma – išlaidos vertė pritaikius 50 proc. paramos intensyvumą. Bendra prašoma paramos suma negali viršyti 2000 su PVM Eur.

 

V. PAREIŠKĖJO ATITIKTIS TINKAMUMO SĄLYGOMS IR REIKALAVIMAMS PARAMAI GAUTI

(šioje lentelėje pareiškėjas atsako į pateiktus klausimus, užbraukdamas ženklu „X“ langelį ties žodžiu „Taip“ arba „Ne“)

Eil. Nr.

Klausimas

Atsakymas

1.

Ar esate atsiskaitęs su Valstybine mokesčių inspekcija?

□ Taip □ Ne

2.

Ar esate atsiskaitęs su Valstybinio socialinio draudimo fondu?

□ Taip □ Ne

3.

Ar patvirtinate, kad projekte numatytos išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų?

□ Taip □ Ne

4.

Ar patvirtinate, kad projektas atitinka šeštąjį ES kaimo plėtros politikos prioritetą „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ ir jo tikslinę sritį „Vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas“ ir prisideda prie antrojo ES kompleksinio tikslo „Aplinkos apsauga“ įgyvendinimo?

□ Taip □ Ne

5.

Ar patvirtinate, kad nekilnojamasis turtas (vienbutis namas arba butas gyvenamosios paskirties dvibučiame ir (arba) daugiabučiame name), į kurį planuojama investuoti įgyvendinant projektą, priklauso Jums arba Jūsų sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise, sutuoktinių bendrosios dalinės arba sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise?

□ Taip □ Ne

6.

Ar patvirtinate, kad projektas įgyvendinamas kaimo vietovėje ir ta vietovė nėra sodo bendrija?

□ Taip □ Ne

7.

Ar patvirtinate, kad esate kaimo gyventojas, iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantis kaimo vietovėje?

□ Taip □ Ne

8.

Ar patvirtinate, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame paraiškos pateikimo metu gyvenate (t. y. deklaruojate nuolatinę gyvenamąją vietą)?

□ Taip □ Ne

9.

Ar patvirtinate, kad projektu siekiama viešųjų tikslų – visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos (ne pelno)?

□ Taip □ Ne

10.

Ar patvirtinate, kad esate iš savivaldybės, kuri turi patvirtintą asbesto turinčių gaminių šalinimo programą, parengtą vykdant Asbesto šalinimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 351 „Dėl Asbesto šalinimo programos patvirtinimo“?

□ Taip □ Ne

11.

Ar patvirtinate, kad sutikimas teikti paramos paraišką gautas iš visų nekilnojamojo turto savininkų, jeigu planuojama investuoti į vienbutį namą, kuris priklauso Jums ar Jūsų sutuoktiniui kartu su kitais asmenimis arba Jums ir Jūsų sutuoktiniui bendrosios dalinės arba bendrosios jungtinės nuosavybės teise kartu su kitais asmenimis?

□ Taip □ Ne

□ N/A

12.

Ar patvirtinate, kad sutikimas teikti paramos paraišką gautas iš visų nekilnojamojo turto savininkų ir su visais nekilnojamojo turto savininkais sudaryta projektui įgyvendinti skirta jungtinės veiklos sutartis, jeigu planuojama investuoti į gyvenamosios paskirties dvibutį ir (arba) daugiabutį namą?

□ Taip □ Ne

□ N/A

13.

Ar patvirtinate, kad gyvenamasis namas yra inventorizuotas pagal Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. D1-1040 „Dėl Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, arba inventorizuotas tos savivaldybės, iš kurios Jūs esate, kaip nurodyta Taisyklių 16.5 papunktyje, nustatyta tvarka?

□ Taip □ Ne

Klausimai projektų atrankos kriterijams nustatyti

1.

Ar patvirtinate, kad iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdėte profesinę ir (ar) ekonominę veiklą?

Jei taip, nurodykite metų trukmę:

- nuo 0,5 iki 1 metų;

- nuo 1 metų iki 2 metų;

- ilgiau nei 2 metus.

□ Taip □ Ne

 

 

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

2.

Ar patvirtinate, kad planuojama investuoti į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

- turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis);

- yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas);

- yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją.

□ Taip □ Ne

 

 

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

3.

Ar patvirtinate, kad turite daugiavaikę šeimą ir Jūsų vaikai gyvena su Jumis?

□ Taip □ Ne

4.

Ar patvirtinate, kad iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravote gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:

- nuo 1 iki 2 pastarųjų metų;

- nuo 2 iki 3 pastarųjų metų;

- ilgiau nei 3 pastaruosius metus.

□ Taip □ Ne

 

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

5.

Ar patvirtinate, kad turite mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų, kuris (-ie) gyvena su Jumis?

□ Taip □ Ne

Ar įsipareigojate:

1.

įgyvendinti projektą per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos;

□ Taip □ Ne

2.

nekeisti nuo paramos paraiškos pateikimo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos gyvenamojo namo, kurio stogo danga keičiama įgyvendinant projektą, ir (arba) jo dalies nuosavybės teisių;

□ Taip □ Ne

3.

atstatyti savo lėšomis, jeigu stogo danga bus sunaikinta arba sugadinta projekto įgyvendinimo ir jo kontrolės laikotarpiu;

□ Taip □ Ne

4.

sudaryti sąlygas projekto įgyvendinimo ir projekto kontrolės laikotarpiu asmenims, turintiems teisę audituoti ir (arba) kontroliuoti, tikrinti, kaip įgyvendinamas projektas, laikomasi įsipareigojimų;

□ Taip □ Ne

5.

teikti Agentūrai visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti;

□ Taip □ Ne

6.

pranešti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų Agentūrai apie bet kurių duomenų, nurodytų paramos paraiškoje, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus;

□ Taip □ Ne

7.

viešinti paramą, vadovaujantis Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“, 9.1 papunktyje nustatyta tvarka;

□ Taip □ Ne

8.

likviduoti asbesto turinčių gaminių atliekas, susidariusias keičiant stogą, vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, ir su mokėjimo prašymu pateikti pažymą arba sąskaitą–faktūrą iš įmonės, tvarkančios asbesto atliekas, apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą ir jo kiekį;

□ Taip □ Ne

9.

įsigyti prekes, kurios yra naujos, nenaudotos, atitinka Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų reikalavimus, ir neviršyti nustatytų ir patvirtintų fiksuotųjų įkainių arba Agentūros nustatytų ir patvirtintų kainų 1 m2 stogo plotui uždengti (su persidengimu), stogo dangos arba stogo dangos ir statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, fiksuotųjų įkainių asbestines atliekas iki šalinimo vietos transportuoti , savivaldybės arba regioninio atliekų centro nustatytų ir patvirtintų kainų asbestinių atliekų šalinimo paslaugoms pirkti ir vidutinių rinkoje egzistuojančių kainų (kitai dangai, kitoms statybinėms (stogo dangos keitimo) medžiagoms, būtinoms stogo dangai pakeisti,);

□ Taip □ Ne

10.

ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo lėšų gavimo dienos grąžinti Agentūrai gautą didesnę, nei nustatyta Sprendime skirti paramą, paramos sumą arba dėl klaidos gautų lėšų sumą;

□ Taip □ Ne

11.

gavęs (-usi) Agentūros sprendimą dėl paramos neskyrimo, paramos išmokėjimo sustabdymo, paramos sumažinimo, dėl paramos mokėjimo nutraukimo ir (arba) reikalavimo grąžinti paramos lėšas ar jų dalį, per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus ir (arba) grąžinti paramos lėšas į sprendime nurodytą sąskaitą, o apie reikalavimų įvykdymą raštu informuoti Agentūrą;

□ Taip □ Ne

12.

neperleisti jokių savo teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šios paraiškos, tretiesiems asmenims be rašytinio Agentūros sutikimo.

□ Taip □ Ne

 

VI. PATEIKIAMI DOKUMENTAI

(pažymima (ženklu „X“), kurie dokumentai pateikiami, ir nurodomas pateikiamų dokumentų lapų skaičius)

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pažymėti X

Lapų skaičius

1.

Pažyma apie pareiškėjo (kaimo gyventojo) deklaruojamą nuolatinę gyvenamąją vietą (gyvenamoji vieta turi būti deklaruota iki paramos paraiškos pateikimo dienos);

|__|__|

2.

Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos kopija pagal duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. D1-1040 „Dėl Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, arba, kaip nurodyta Taisyklių 16.5 papunktyje, tos savivaldybės, iš kurios yra pareiškėjas, nustatyta tvarka, arba kito savivaldybės administracijos išduoto ir patvirtinto dokumento, kuriame pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas, kopija;

|__|__|

3.

jei pareiškėjo projektui (stogo dangos keitimui) taikomi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punkto reikalavimai, kartu su paramos paraiška būtina pateikti statybą leidžiantį dokumentą, parengtą pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.01.2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, reikalavimus ir stogo dangos keitimo projektą (paprastojo remonto aprašą), parengtą pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, reikalavimus;

|__|__|

4.

Dokumentai, kuriuose patvirtinama pareiškėjo atitiktis atrankos kriterijams, nurodytiems Taisyklių XI skyriuje:

|__|__|

4.1. vaiko (-ų) gimimo liudijimo kopijos ar gimimo įrašą liudijančių išrašų kopijos;

|__|__|

4.2. negalios (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis) patvirtinimo dokumentas;

|__|__|

4.3. nedarbingumo (pripažintas 0–55 proc. darbingumas) patvirtinimo dokumentas;

|__|__|

4.4. dokumentai, kuriuose įrodoma, kad pareiškėjas yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją;

|__|__|

4.5. asmenų su negalia, turinčių nedarbingumą, pensinio amžiaus ir (arba) gaunančių senatvės pensiją asmenų nuolatinės gyvenamosios vietos deklaracija;

|__|__|

4.6. dokumentai, kuriuose patvirtinama pareiškėjo vykdoma profesinė ir (ar) ekonominė veikla kaimo vietovėje: pažyma iš darbdavio, įmonės pažymėjimas, verslo liudijimas ar individualios veiklos pažyma;

|__|__|

5.

Rašytinis sutuoktinio sutikimas investuoti į jam (jiems) priklausantį nekilnojamąjį turtą;

|__|__|

6.

Bendrasavininkių sutikimas teikti paramos paraišką (jeigu namas priklauso nuosavybės teise pareiškėjui ar pareiškėjo sutuoktiniui kartu su kitais bendrasavininkais arba planuojama investuoti į gyvenamosios paskirties dvibutį ir (arba) daugiabutį namą);

|__|__|

7.

Jungtinės veiklos sutartis, patvirtinta notaro (jeigu planuojama investuoti į gyvenamosios paskirties dvibutį ir (arba) daugiabutį namą);

|__|__|

8.

Prekių ir paslaugų, nurodytų Taisyklių 20.4 papunktyje, tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti, kartu su paramos paraiška, turi būti pateikiami trys komerciniai pasiūlymai (su lygiaverčiais išlaidų technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais);

|__|__|

8.

Pažymos apie vaikų deklaruojamąją gyvenamąją vietą (pateikiama, jei pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą arba mažametį vaiką (-ų);

|__|__|

9.

Kiti dokumentai (įrašyti).

|__|__|

 

VII. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

Aš, pretenduojantis (-i) gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“, pasirašydamas (-a) šioje paramos paraiškoje patvirtinu, kad:

1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

2. Prašoma parama yra mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga suma.

3. Nesu pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

4. Man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas, arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas nustatytu laikotarpiu.

5. Žinau, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

6. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad paramos paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų fizinių/juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

7. Sutinku, kad mano tinkamumas gauti paramą bus vertinamas pagal mano pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis bei viešuosiuose registruose esančius duomenis.

8. Žinau, kad, pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą, taikomos sankcijos Administravimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose, kurie reglamentuoja paramos teikimą ir administravimą, nustatyta tvarka.

9. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Bendrijos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

10. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais.

11. Žinau, kad Agentūra gali patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie mano projekto ir su juo susijusią veiklą. Pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.

12. Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą.

13. Esu informuotas, kad duomenų valdytojas yra Agentūra.

14. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą Agentūrai laiku.

15. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

16. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.

17. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės, paramos viešinimo tikslais įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), 2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL 2014 L 255, p. 59), Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą, priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

18. Žinau, kad jei netinkamai vykdysiu projektą pagal šią paraišką ar kitaip pažeisiu teisės aktų, reglamentuojančių paramos teikimą ir administravimą, reikalavimus, man gali būti taikomos teisės aktų numatytos sankcijos.

19. Žinau, kad pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, bus tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.

20. Žinau, kad pasikeitus šioms taisyklėms ir kitiems susijusiems teisės aktams, bus taikomi pasikeitę taisyklių ar kitų teisės aktų reikalavimai (jei įsakymo pakeitime nenumatyta kitaip).

21. Žinau, kad Asbesto turinčių gaminių šalinimo darbai ir šių gaminių transportavimas turi būti vykdomas vadovaujantis Darbo su asbestu nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. A1-184/V-546 „Dėl darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo“.

_______________________________________       _____________            _______________

  (pareiškėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)                  (parašas)                     (vardas, pavardė)

 

 

 

Pastaba. Pareiškėjo pateikti duomenys bus tvarkomi elektroniniu būdu: juos kontrolės, priežiūros ir vertinimo tikslams gali panaudoti Agentūra, Žemės ūkio ministerija, kitos su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai administravimu susijusios Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų

programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties

infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos

keitimas“ įgyvendinimo 2019 metais taisyklių

2 priedas

 

PAREIŠKĖJO SUTUOKTINIO / BENDRASAVININKIO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

(Pildo ir pasirašo tik pareiškėjo sutuoktinis / bendrasavininkis)

 

Informuoju, kad aš,_____________________________________________________ ,

                                              (pareiškėjo sutuoktinio / bendrasavininkio vardas, pavardė, asmens kodas)

esu pareiškėjo ________________________________________________________________

                                                                           (vardas, pavardė)

sutuoktinis / bendrasavininkis ir dalyvauju / nedalyvauju (kas nereikalinga, išbraukti) Programos investicinėse priemonėse

___________________________________________________________________________

                    (nurodyti Programos priemonių pavadinimus ir paramos paraiškų registracijos Nr.)

___________________________________________________________________________

 

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad:

1. mano asmens duomenys gali būti naudojami pareiškėjo                                        paramos administravimo tikslais;                                                               

(vardas, pavardė)

2. Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse;

3. mano asmens duomenys gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

4. teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą;

5. duomenų valdytojas yra Agentūra;

6. mano asmens duomenys yra apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gauna mano asmens duomenis iš kitų fizinių/ juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais;

7. Agentūros  tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“;

8. mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams;

9. mano asmens duomenys yra tvarkomi paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės tikslu įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą, priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

 

_____________________                                              _______________________________

(sutuoktinio / bendrasavininkio parašas)                    (sutuoktinio / bendrasavininkio vardas, pavardė)

 

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų

programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties

infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos

keitimas“ įgyvendinimo 2019 metais taisyklių

3 priedas

 

PAREIŠKĖJO SUTUOKTINIO SUTIKIMAS INVESTUOTI Į JAM (JIEMS) PRIKLAUSANTĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ 

(Pildo ir pasirašo tik pareiškėjo sutuoktinis)

 

 

Informuoju, kad aš, _________________________________________________________ ,

                                         (pareiškėjo sutuoktinio vardas, pavardė, asmens kodas)

 

sutinku, kad ________________________________________________________________

                                  (paramos pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas)

 

teiktų paramos paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ keisti mano arba mano sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise, sutuoktinių bendrosios dalinės arba sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo reg. Nr.                   -           -           stogą.

 

_____________________                      _______________________________

(sutuoktinio parašas)                                  (sutuoktinio vardas, pavardė)