LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-935 „DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS

MN 123:2020 „FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS GYDYTOJAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 28 d. Nr. V-239

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos medicinos normą MN 123:2020 „Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-935 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 123:2020 „Fizinė medicinos ir reabilitacijos gydytojas“ patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Lietuvos medicinos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

3.1. Fizinė medicina ir reabilitacija – medicinos mokslo šaka, kurios tyrimo objektas yra žmogaus funkcinė būklė ir jos sutrikimai, atsirandantys dėl ligų, komplikacijų, traumų ar gydymo, taip pat šių sutrikimų diagnostika, prevencija ir gydymas, reikiamų priemonių ir (ar) jų kompleksų taikymas.

3.2. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (toliau – FMR gydytojas) – medicinos gydytojas, įgijęs fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo profesinę kvalifikaciją.

3.3. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo praktika – fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją ir nustatytą kompetenciją atliekama asmens sveikatos priežiūra, apimanti dėl ligų, komplikacijų ir (ar) traumų pasekmių atsiradusių funkcinės būklės sutrikimų vertinimą, diagnostiką, prevenciją, gydymą ir kompensavimą, fizinės medicinos ir medicininės reabilitacijos priemonių ir (ar) jų kompleksų taikymą.

3.4. Funkcinė būklė – asmens funkcionavimo kokybė, kurią lemia kūno struktūros ir funkcijos, asmens veikla ir dalyvumas (įsitraukimo į gyvenimo situacijas) ir nuo kurios priklauso asmens ir aplinkos sąveika.

3.5. Kitos Lietuvos medicinos normoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.“

2. Pakeičiu 15.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.5. pacientams, konsultuojamiems dėl medicininės reabilitacijos etapų ar jų taikymo metu, prireikus tirti, diagnozuoti, gydyti medikamentinėmis ir pavienėmis medicininės reabilitacijos gydymo priemonėmis ir (ar), esant indikacijų, taikyti kompleksinę reabilitaciją;“.

3. Pakeičiu 15.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.6. sudaryti visų medicininės reabilitacijos etapų programas įvairių amžiaus grupių pacientams turintiems judamojo-atramos aparato pažeidimų, sergantiems nervų, kraujotakos, kvėpavimo, virškinimo sistemų, akių, ausų, nosies, gerklės, endokrininėmis, odos, inkstų ligomis, kraujo ligomis, ginekologinėmis ligomis ir paveiktiems jonizuojančiosios spinduliuotės (tik suaugusiesiems);“.

4. Pakeičiu 15.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.14. koordinuoti bei vertinti medicininės reabilitacijos specialistų komandos narių vykdomos programos efektyvumą ir, esant reikalui, derinti veiksmus su socialinės priežiūros specialistais;“.

5. Pakeičiu 15.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.15. atlikti vaistinių preparatų injekcijas į odą, poodį, raumenis, periferines venas, periartikulines struktūras, atlikti vaistinių preparatų infuzijas;“.

6. Pakeičiu 15.17 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.17. pagal savo kompetencijas, įgytas rezidentūros metu, atlikti ir įvertinti kvėpavimo bei širdies ir kraujotakos sistemos organų funkcijos tyrimus bei fizinio krūvio mėginius (instrumentinius ir (ar) neinstrumentinius);“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga