LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REGLAMENTUOJAMŲ STATYBOS PRODUKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 7 d. Nr. D1-123

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – įstatymas) 21 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 įgyvendinimo“ 1.27 papunkčiu, atsižvelgdamas į įstatymo 21 straipsnio 17 dalies nuostatas ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2008 C 115, p. 60) 36 straipsnio nuostatas, leidžiančias apribojimus viešosios tvarkos arba visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos ir gyvybės apsaugos ir nuosavybės apsaugos sumetimais:

1. T v i r t i n u Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą (toliau – Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai, nurodyti Reglamentuojamų statybos produktų sąraše ir turintys darniąsias technines specifikacijas, turi turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą kaip nustatyta produkto darniojoje techninėje specifikacijoje vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5 – 43) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 305/2011), nustatyta tvarka;

2.2. Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai, nurodyti Reglamentuojamų statybos produktų sąraše ir neturintys darniosios techninės specifikacijos, turi turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.01.04:2015), reikalavimais;

2.3. statybos produktų, nurodytų Reglamentuojamų statybos produktų sąraše ir turinčių darniąsias technines specifikacijas, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal darniąsias technines specifikacijas ir jose nurodytas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatyta tvarka;

2.4. statybos produktų, nurodytų Reglamentuojamų statybos produktų sąraše ir neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 nustatyta tvarka;

2.5. statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatus, gamybos kontrolės atitikties sertifikatus ir bandymų protokolus pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas darniąsias technines specifikacijas išduoda notifikuotosios įstaigos, atlikusios trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą;

2.6. statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatus, gamybos kontrolės atitikties sertifikatus ir bandymų protokolus pagal kitas Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas technines specifikacijas išduoda paskirtosios įstaigos, atlikusios trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą;

2.7. Lietuvos paskirtųjų įstaigų sąrašas tvirtinamas atskiru aplinkos ministro įsakymu.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. šis įsakymas įsigalioja 2017 m. vasario 10 d.;

3.2. šiuo įsakymu patvirtintas Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas statybos produktams, kurių eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas atliekamas ne pagal darniąsias technines specifikacijas pirmąjį kartą, pradedamas taikyti 2017 m. balandžio 10 d.

4. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. D1-80 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis  Navickas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. D1-123

 

REGLAMENTUOJAMŲ STATYBOS PRODUKTŲ SĄRAŠAS

1.Pastabos ir paaiškinimai:

1.1. Reglamentuojamų statybos produktų sąraše reikalavimai statybos produktams nurodyti pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5 – 43) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 305/2011), ir statybos techninių reglamentų reikalavimus. Statybos produktams gali būti taikomi čia nenurodyti kitų ES direktyvų, reglamentų bei teisės aktų reikalavimai;

1.2. (D)-darnusis standartas. Data prie darniųjų standartų nurodo, nuo kada statybos produktui taikomas tik nurodytas darnusis standartas;

1.3. ETĮ – Europos techninis įvertinimas, parengtas pagal Techninio vertinimo įstaigų organizacijos priimtą Europos vertinimo dokumentą (EVD);
1.4. statybos produkto technine specifikacija taip pat gali būti techninis liudijimas, techninis įvertinimas, standartas ar įmonės standartas;

1.5. standarte nurodyti specialieji reikalavimai taikomi priklausomai nuo gamintojo deklaruojamos produktų panaudojimo srities;

 

 

1.6.  NTĮ - nacionalinis techninis įvertinimas parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 (toliau – STR 1.01.04:2015). Iki 2013-07-01 parengti nacionaliniai techniniai liudijimai (NTL) galioja iki juose nurodytos galiojimo datos;

1.7. eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos nustatytos Reglamento (ES) Nr. 305/2011 V (penktame) priede ir STR 1.01.04: 2015;

1.8. kai tai numatyta statybos produkto techninėje specifikacijoje;

1.9. bandymu nustatyti degumo klasę būtina, kai deklaruojama kita degumo klasė nei FROOF(t1), FFL, arba kai degumo klasė nepasirenkama iš statybos techninių reglamentų lentelių;

1.10. esminiai reikalavimai dujas deginantiems prietaisams ir jų tiekimas rinkai nustatyti teisės aktais, kuriais perimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/142/EB, susijusi su dujas deginančiais prietaisais (OL 2009 L 330, p. 10–27);

1.11. Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nenustatyti reikalavaimai dažams, lakams, gruntams ir dangoms, kurių pagrindinė panaudojimo paskirtis yra dekoratyvinė, estetinė ir kurie neįtakoja ar mažai įtakoja statinio esminius reikalavimus;

1.12. Standarto LST EN 14351-1:2006+A2:2016 1punkto „Taikymo sritis“ sakinys, susijęs su „galimybe atidaryti“, iš darniojo standarto taikymo srities pašalinamas (OL 2016 C 398, p. 46);

1.13. LST EN 16034:2014 taikomas tik kartu su LST EN 13241-1:2003+A2:2016 arba LST EN 14351-1:2006+A2:2016 (OL 2016 C 398, p. 55).

 

Eil. Nr.

 

Statybos produkto aprašymas

Statybos produkto techninės specifikacijos žymuo

Esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį

Bandymo metodą reglamentuojančio standarto ar kito dokumento žymuo

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema

1

2

3

4

5

6

 

1.

 

UŽPILDAI

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

betono užpildai

LST EN 12620:2003+A1:2008(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12620

2+

1.2.

skiedinio užpildai

LST EN 13139:2003(D)

LST EN 13139:2003/AC:2004(D)

LST EN 13139+AC:2004 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13139

2+

1.3.

lengvieji betono, skiedinio ir injekcinio skiedinio užpildai

LST EN 13055-1:2003(D)

LST EN 13055-1:2003/AC:2004(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13055-1

2+

1.4.

lengvieji bituminių mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio užpildai su rišikliu ir be jo

LST EN 13055-2:2004(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13055-2

2+, 4

1.5.

keliams, skridimo aikštėms ir kitoms eismo zonoms naudojamų bituminių mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio mineralinės medžiagos

LST EN 13043:2003(D)

LST EN 13043:2003/AC:2004(D)

LST EN 13043+AC:2004(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13043+AC

2+

1.6.

aktyvinti mineraliniai milteliai asfaltbetonio mišiniams

LST 1419:1995

LST 1419:1995/1K:1996

granuliometrinė sudėtis

LST 1419.1

2+

hidrofobiškumas

LST 1419.1

1.7.

nesurištieji mišiniai:

skaldos ir žvyro pagrindo sluoksniams

LST EN 13285:2010

granuliometrinė sudėtis

LST EN 933-1

 

2+

mineralinių dulkių (smulkelių) kiekis

LST EN 933-1

apsauginiams šalčiui atspariems sluoksniams

šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniams, pagrindo sluoksniams, rengiamiems regeneravimo kelyje būdu, kelio dangos sluoksniams be rišiklių

stambiausioji frakcija (per stambios dalelės)

LST EN 933-1

4

laidumas vandeniui (kai keliami reikalavimai)

LST CEN ISO/TS 17892-11

1.8.

kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir hidrauliškai surištiemsmišiniams:

skaldos ir žvyro pagrindo sluoksniams

LST EN 13242:2003+A1:2008(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13242:2003+A1

 

2+

apsauginiams šalčiui atspariems sluoksniams

šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniams, pagrindo sluoksniams, rengiamiems regeneravimo kelyje būdu, kelio dangos sluoksniams be rišiklių

4

1.9.

geležinkelio balasto skalda:

bendrojo tinklo ir privažiavimo prie įmonių keliams

LST EN 13450:2003(D)

LST EN 13450:2003/AC:2004(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13450

 

2+

įmonių vidaus keliams

4

 

2.

 

RIŠAMOSIOS MEDŽIAGOS

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

įprastinis cementas (visų tipų)

LST EN 197-1:2011(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 196-1,-2,-3,-8,-9

1+

CEM I, CEM II, CEM IV, CEM V

šarmų kiekis (vienetinė reikšmė ne daugiau kaip 0,8%)

CEM III/A

šarmų kiekis (vienetinė reikšmė ne daugiau kaip 1,1%)

CEM III/B ir CEM III/C

šarmų kiekis (vienetinė reikšmė ne daugiau kaip 2%)

2.2.

mažo ankstyvojo stiprumo šlakinis cementas

LST EN 197-1:2011(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 196-1, LST EN 196-2,

LST EN 196-3

1+

2.3.

sulfatams atsparus šlakinis cementas

LST EN 197-1:2011(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 196-1, LST EN 196-3,

LST EN 196-6

1+

2.4.

mūro cementas

LST EN 413-1:2011(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 413-2, LST EN 196-1,

LST EN 196-2, LST EN 196-3

1+

2.5.

specialieji žematemperatūriniai cementai

LST EN 14216:2004 (D)

LST EN 14216:2015 (D) (2017-04-08)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 196-1, LST EN 196-2,

LST EN 196-3, LST EN 196-5,

LST EN 196-9

1+

2.6.

statybinės kalkės

LST EN 459-1:2010(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 459-2

2+

2.7.

kalcio aliuminatinis cementas

LST EN 14647:2006 (D)

LST EN 14647:2006/AC:2007(D)

 

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14647

1+

2.8.

sulfatinis cementas

LST EN 15743:2010+A1:2015 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 15743

1+

2.9.

nekonstrukcinės hidraulinės rišamosios medžiagos

LST EN 15368:2008+A1:2010 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 15368

2+

2.10.

hidrauliniai kelių rišikliai. Greitai kietėjantys hidrauliniai kelių rišikliai

LST EN 13282-1:2013 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13282-1

2+

 

3.

 

BETONAI IR SKIEDINIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

išorės ir vidaus tinko skiediniai

LST EN 998-1:2010(D)

LST 2005:2015

esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį

LST EN 998-1

4

atsparumas šalčiui

LST L 1413.11

 

3.2.

 

 

 

 

 

išorės ir vidaus tinkas organinių rišiklių pagrindu

LST EN 15824:2009 (D)

esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį

LST EN 15824

1, 3, 4

3.3.

mūro skiediniai

LST EN 998-2:2010(D)

 

esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį

LST EN 998-2

2+, 4

atsparumas šalčiui

LST L 1413.11

3.4.

gipso blokų rišiklis

LST EN 12860+AC:2002(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12860+AC

3, 4

3.5.

grindų išlyginamosios medžiagos

LST EN 13813:2003 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13813

1, 3, 4

 

išlyginamojo grindų sluoksnio rišikliai, kompoziciniai rišikliai ir gamykliniai

LST EN 13454-1:2004 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13454-1

 

 

mišiniai kalcio sulfato pagrindu

 

 

 

 

3.6.

injekciniai skiediniai

LST EN 447:2008

klampis

vandens atsiskyrimas

tūrio kitimas

stipris gniuždant

LST EN 445

LST EN 445

LST EN 445

LST EN 445

1+

3.7.

gipsiniai rišikliai ir gipsatinkiai

LST EN 13279-1:2008 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13279-1

3, 4

3.8.

plytelių klijai

LST EN 12004:2007+A1:2012 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12004

3

3.9.

betonas ir betono mišinys

LST EN 206:2014

betono gniuždymo stipris

LST EN 12390-3

1+

 

 

LST 1974:2012

betono tankis

LST EN 12390-7

 

 

 

 

mišinio slankumas (kai taikoma)

LST EN 12350-2

 

 

 

 

mišinio tanklumas (kai taikoma)

LST EN 12350-4

 

 

 

 

mišinio sklidumas (takumas) (kai taikoma)

LST EN 12350-5

 

 

 

 

mišinio pasklida (kai taikoma)

LST EN 12350-8

 

 

 

 

mišinio klampa (kai taikoma)

LST EN 12350-8, LST EN 12350-9

 

 

 

 

mišinio pratekamumas (kai taikoma)

LST EN 12350-10, LST EN 12350-12

 

 

 

 

mišinio atsparumas sluoksniavimuisi (kai taikoma)        

LST EN 12350-11

 

 

 

 

betono tempimo stipris skeliant (kai keliami reikalavimai)

LST EN 12390-6

 

 

 

 

betono atsparumas šalčiui (kai keliami reikalavimai)

LST 1428-17, LST 1428-19

 

 

 

 

betono nelaidumas vandeniui (kai keliami reikalavimai)

LST 1974

 

 

 

 

vandens įsiskverbimo gylis į betoną veikiant slėgiui (kai keliami

LST EN 12390-8

 

 

 

 

reikalavimai)

 

 

 

 

 

betono atsparumas dilumui (kai keliami reikalavimai)

LST EN 1338+AC, H priedo Bohme metodas

 

3.10.

kelių dangos paviršiaus apdaras

LST EN 12271:2007 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12271

2+

3.11.

asfaltbetonis

LST EN 13108-1:2006(D)

LST EN 13108-1:2006 /AC:2008 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13108-1

2+

3.12.

labai plonų dangų asfaltbetonis

LST EN 13108-2:2006 (D)

LST EN 13108-2:2006/AC:2008(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13108-2

2+

3.13.

minkštasis asfaltas

LST EN 13108-3:2006(D)

LST EN 13108-3:2006/AC:2008(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13108-3

2+

3.14.

karštai voluotas asfaltas

LST EN 13108-4:2006 (D)

LST EN 13108-4:2006/AC:2008(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13108-4

2+

3.15.

mastikinis skaldos asfaltas

LST EN 13108-5:2006 (D)

LST EN 13108-5:2006/AC:2008(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13108-5

2+

3.16.

mastikos (lietinis) asfaltas

LST EN 13108-6:2006 (D)

LST EN 13108-6:2006/AC:2008(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13108-6

2+

3.17.

poringasis (akytasis) asfaltas

LST EN 13108-7:2006 (D)

LST EN 13108-7:2006/AC:2008(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13108-7

2+

3.18.

šlamo dangos

LST EN 12273:2008 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12273

2+

3.19.

betono įmaišos

LST EN 934-2:2009+A1:2012(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 934-2

2+

3.20.

mūro skiedinio įmaišiniai priedai

LST EN 934-3:2009+A1:2012(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 934-3

2+

3.21.

įtempiamosios armatūros injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai

LST EN 934-4:2009(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 934-4

2+

3.22.

injekcinio skiedinio priedai. Torkretbetonio įmaišos

LST EN 934-5:2008(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 934-5

2+

3.23.

betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Betono paviršiaus apsaugos sistemos

LST EN 1504-2:2004 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1504-2

1, 2+, 3, 4

3.24.

betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Konstrukcinis ir nekonstrukcinis remontas

LST EN 1504-3:2006 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1504-3

1, 2+, 3, 4

3.25.

betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Konstrukcijų klijai

LST EN 1504-4:2005 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1504-4

1, 2+, 3, 4

3.26.

betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Betono injektavimas

LST EN 1504-5:2005 (D)

 

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1504-5

2+ , 4

3.27.

betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Armatūrinių strypų įtvirtinimas

LST EN 1504-6:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1504-6

1, 2+, 3, 4

3.28.

betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Armatūros apsauga nuo korozijos

LST EN 1504-7:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1504-7

2+, 4

3.29.

lakieji pelenai betonui

LST EN 450-1:2012(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 450

1+

3.30.

silicio oksido mikrodulkės betonui

LST EN 13263-1:2005+A1:2009 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13263-1

1+

3.31.

termoizoliacinių ir (arba) garsą izoliuojančiųjų sudėtinių skydų ir sausatinkio plokščių klijai gipso pagrindu

LST EN 14496:2005 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14496

3, 4

3.32.

maltas granuliuotasis aukštakrosnės šlakas betono, statybinio ir injekcinio skiedinio priedams

LST EN 15167-1:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 15166

1+

 

4.

 

MŪRO GAMINIAI IR PAGALBINIAI ELEMENTAI

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

keraminiai mūro gaminiai

LST EN 771-1:2011(D)

LST EN 771-1:2011+A1:2015(D) (2017-06-10)

 

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį ir atsparumas šalčiui

LST EN 771-1

LST 1985:2006, LST CEN/TS 772-22

2+ (I kategorija)

4 (II kategorija)

4.2.

silikatiniai mūro gaminiai

LST EN 771-2:2011(D)

LST EN 771-2:2011+A1:2015(D) (2017-06-10)

 

esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį

LST EN 771-2

2+ (I kategorija)

4 (II kategorija)

4.3.

betoniniai mūro gaminiai

(su tankiaisiais ir lengvaisiais užpildais)

LST EN 771-3:2011(D)

LST EN 771-3:2011+A1:2015(D) (2017-06-10)

 

esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį

LST EN 771-3

2+ (I kategorija)

4 (II kategorija)

4.4.

autoklavinio akytojo betono mūro gaminiai

LST EN 771-4:2011(D)

 

LST EN 771-4:2011+A1:2015(D) (2017-06-10)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį ir atsparumas šalčiui (kai keliami reikalavimai)

LST EN 771-4 ir LST EN 15304

2+ (I kategorija)

4 (II kategorija)

4.5.

dirbtinio akmens mūro gaminiai

LST EN 771-5:2011(D)

LST EN 771-5:2011+A1:2015(D) (2017-06-10)

 

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 771-5

2+ (I kategorija)

4 (II kategorija)

4.6.

gamtinio akmens mūro gaminiai

LST EN 771-6:2011(D)

LST EN 771-6:2011+A1:2015(D) (2017-04-08)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 771-6

2+, 3, 4

4.7.

gipso blokai

LST EN 12859:2011 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12859

3, 4

4.8.

mūro ryšių sistemos, sutvirtinimo juostos (sąvaržos), perdangos ir gembės

LST EN 845-1:2013 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 845-1

3

4.9.

pagalbiniai mūro komponentai, sąramos

LST EN 845-2:2013 (D)  

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 845-2

3

4.10.

horizontalių mūro siūlių armatūra iš plieninio tinklo

LST EN 845-3:2013(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 845-3

3

5.

 

TERMOIZOLIACINĖS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Mineralinės vatos termoizoliaciniai gaminiai

LST EN 13162:2012+A1:2015 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 13162

1, 3, 4

5.2.

statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai

LST EN 13163:2012+A1:2015 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 13163

1, 3, 4

statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai ekstruzinio polistireno putų (XPS) gaminiai

LST EN 13164:2012+A1:2015 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 13164

statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai standžiųjų poliuretano putų (PUR) gaminiai

LST EN 13165:2012+A1:2015 (D)

LST EN 13165:2012+A2:2016 (D) (2017-10-14)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 13165

statybiniai termoizoliaciniai gaminiai.Gamykliniai fenolio putų (PF) gaminiai

LST EN 13166:2012+A1:2015 (D)

LST EN 13166:2012+A2:2016 (D) (2017-10-14)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 13166

5.3.

statybiniai termoizoliaciniai gaminiai:

 

 

 

1, 3, 4

gamykliniai putstiklio (CG) gaminiai

LST EN 13167:2012+A1:2015 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 13167

gamykliniai medienos vilnos (WW) gaminiai

LST EN 13168:2012+A1:2015 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 13168

gamykliniai pūstojo perlito (EPB) plokščių gaminiai

LST EN 13169:2012+A1:2015 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 13169

gamykliniai pūstos kamštienos (ICB) gaminiai

LST EN 13170:2012+A1:2015 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 13170

gamykliniai medienos plaušų (WF) gaminiai

LST EN 13171:2012+A1:2015 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 13171

5.4.

statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Statybos aikštelėje formuojama šilumos izoliacija iš pūstojo perlito (EP) gaminių. Nesuformuotų surištų ir palaidų gaminių techniniai reikalavimai

LST EN 14316-1:2004(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 14316-1

3, 4

5.5.

išorinės termoizoliacinės kompozicinės sistemos su tinku

ETAG 004 naudojamas kaip EVD

esminės charakteristikos nurodytos ETĮ pagal produktų paskirtį

ETĮ pagal ETAG 004

1, 2+

5.6.

statybos aikštelėje formuojami lengvųjų keramzitinių užpildų (LWA) gaminiai.

Nesuformuotų palaidų gaminių reikalavimai

LST EN 14063-1:2004(D)

LST EN 14063-1:2004/AC:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 14063-1

1, 3, 4

5.7.

statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Statybos aikštelėje formuojama šilumos izoliacija iš pūstojo vermikulito (EV) gaminių. Nesuformuotų surištų ir palaidų gaminių techniniai reikalavimai

LST EN 14317-1:2004(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 14317-1

3, 4

5.8.

termoizoliaciniai ir lengvųjų užpildų gaminiai, naudojami statybos darbuose. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai

LST EN 14933:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 14933

1, 3

5.9.

termoizoliaciniai ir lengvųjų užpildų lengvieji gaminiai, naudojami statybos darbuose. Gamykliniai ekstruzinio putų polistireno (XPS) gaminiai

LST EN 14934:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 14934

1, 3

5.10.

savilaikės dvisienės metalu dengtos izoliacinės plokštės. Gamykliniai gaminiai.

LST EN 14509:2014(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal produktų degumą ir paskirtį

LST EN 14509

1, 3

5.11.

pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai

LST EN 14303:2009+A1:2013(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 14303

1, 3

5.12.

pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai lanksčiųjų elastomerinių putų (FEF) termoizoliaciniai gaminiai

LST EN 14304:2009+A1:2013(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 14304

1, 3

5.13.

pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai putstiklio (CG) gaminiai

LST EN 14305:2009+A1:2013(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 14305

1, 3

5.14.

pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai kalcio silikato (CS) gaminiai

LST EN 14306:2009+A1:2013(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 14306

1, 3

5.15.

pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai ekstruzinio polistireno putų (XPS) gaminiai

LST EN 14307:2009+A1:2013(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 14307

1, 3

5.16.

pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai standžiojo poliuretano putų (PUR) ir poliizocianurato putų (PIR) gaminiai

LST EN 14308:2009+A1:2013(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 14308

1, 3

5.17.

pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai

LST EN 14309:2009+A1:2013(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 14309

1, 3

5.18.

pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polietileno putų (PEF) gaminiai

LST EN 14313:2009+A1:2013(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 14313

1, 3

5.19.

pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai fenolio putų (PF) gaminiai

LST EN 14314:2009+A1:2013(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 14314

1, 3

5.20.

statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje suformuoti užpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato(PIR) putų gaminiai. Specifikacija, skirta kietosioms užpurkštų putų sistemoms iki jų įrengimo

LST EN 14315-1:2013(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 14315

1, 3, 4

5.21.

statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje formuojami įpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato(PIR) putų gaminiai. Techniniai reikalavimai, keliami kietosioms įpurkštų putų sistemoms iki jų įrengimo

LST EN 14318-1:2013(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 14318-1

1, 3, 4

5.22.

termoizoliaciniai pastatų įrangos ir pramonės įrenginių gaminiai. Vietoje formuojami įpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato(PIR) putų gaminiai. Techniniai reikalavimai, keliami kietosioms įpurkštų putų sistemoms iki jų įrengimo

LST EN 14319-1:2013(D))

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 14319-1

1, 3, 4

5.23.

pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje formuojami užpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato(PIR) putų gaminiai. Techniniai reikalavimai, keliami kietosioms užpurkštų putų sistemoms iki jų įrengimo

LST EN 14320-1:2013(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 14320-1

1, 3, 4

5.24.

pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojama šiltinamoji izoliacija iš pūstojo perlito (EP) gaminių.

Nesuformuotų surištų ir palaidų gaminių techniniai reikalavimai

LST EN 15599-1:2010(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 15599-1

3, 4

5.25.

pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojama šiltinamoji izoliacija iš sluoksniuotojo vermikulito (EV) gaminių. Nesuformuotų surištų ir palaidų gaminių techniniai reikalavimai

LST EN 15600-1:2010(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 15600-1

3, 4

5.26.

darbų vietoje formuojami piltiniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Techniniai reikalavimai, keliami biraliniams gaminiams iki jų įrengimo

LST EN 14064-1:2010(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 14064-1

1, 3, 4

5.27.

lengvųjų užpildų ir termoizoliaciniai gaminiai, naudojami statybos darbuose. Lengvųjų keramzitinių užpildų gaminiai (LWA)

LST EN 15732:2012 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 15732

1, 3, 4

5.28.

statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polietileno putų (PEF) gaminiai

LST EN 16069:2012+A1:2015(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 16069

1, 3, 4

5.29.

pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai pūstojo perlito (EP) ir sluoksniuotojo vermikulito (EV)gaminiai

LST EN 15501:2013(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį

LST EN 15501

1, 3, 4

5.30.

statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje suformuoti biraliniai

LST EN 15101-1:2013

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo

LST EN 15101-1

1, 3, 4

 

celiulioziniai (LFCI) gaminiai

LST EN 15101-2:2013

paskirtį

LST EN 15101-2

 

5.31.

kiti aukščiau neišvardinti termoizoliaciniai gaminiai

techninė specifikacija, kurioje nurodytos

deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas arba šiluminė varža

LST EN 12667, LST EN 12939, STR 2.01.03

3

 

 

esminės charakteristikos

gaminio storis

LST EN 823

 

 

 

 

tankis

LST EN 1602+AC

 

 

 

 

ilgalaikis arba trumpalaikis vandens įmirkis (kai keliami reikalavimai)

LST EN 12087, LST EN 1609+AC

 

 

 

 

panaudojimo temperatūrinis diapazonas (kai keliami reikalavimai)

LST EN 14706 arba deklaruojami metodai

 

 

 

 

degumas1.9

LST EN 13501-1

1

6.

 

BETONINIAI, GELŽBETONINIAI IR NATŪRALAUS AKMENS GAMINIAI

 

 

 

 

 

6.1.

betoniniai tvorų elementai

LST EN 12839:2012(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12839

4

6.2.

betoninės grindinio trinkelės

LST EN 1338:2003(D)

LST EN 1338:2003+AC:2006(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1338

4

6.3.

betoninės grindinio plokštės

LST EN 1339:2003(D)

LST EN 1339:2003/AC:2006(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1339

4

6.4.

betoniniai bordiūrai

LST EN 1340:2003(D)

LST EN 1340:2003/AC:2006(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1340

4

6.5.

betoninės nearmuotos tvorų detalės

LST 1551:1999, LST 1551:1999/1K:2002

betono gniuždymo stipris

LST EN 12390-3

3

vandens įgėris

LST EN 13369

 

atsparumas šalčiui

LST L 1428.17

 

6.6.

grindinio natūralaus akmens plokštės

LST EN 1341:2012(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1341

4

6.7.

natūralūs tašyti grindinio akmenys

LST EN 1342:2012(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1342

4

6.8.

grindinio natūralaus akmens bordiūrai

LST EN 1343:2012(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1343

4

6.9.

išorėje naudojamos mozaikinės plytelės

LST EN 13748-2:2004(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13748-2

4

6.10.

gaminiai pamatams įrengti (rūsio sienų blokai, padai, plokštės ir kt.)

LST 1409:2015

LST EN 13369:2013

techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos

betono gniuždymo stipris

LST EN 12390-3

2+

betono atsparumas šalčiui

LST 1428-17

betono nelaidumas vandeniui (kai keliami reikalavimai)

LST 1974

gamykliniai betoniniai gaminiai. Pamato elementai

LST EN 14991:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14991

2+

6.11.

gamykliniai betoniniai gaminiai. Sienos elementai

LST EN 14992:2007+A1:2012(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14992

2+, 4

6.12.

gamykliniai betoniniai gaminiai. Laiptai

LST EN 14843:2007(D)

esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14843

2+

6.13.

 

 

kitos statinių konstrukcijos (balkonų ir lodžijų elementai, karnizų plokštės,

tūriniai statinių elementai ir kt.)

LST EN 13369:2013

techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos

betono gniuždymo stipris

LST EN 12390-3

2+

betono atsparumas šalčiui 1.8

LST  1428-17

betono nelaidumas vandeniui1.8

LST 1974

gaminio stiprumas 1.8

LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai

gaminio standumas 1.8

LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai

gaminio atsparumas pleišėjimui 1.8

LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai

gamykliniai betoniniai gaminiai. Požeminiai dėžiniai komponentai

LST EN 14844:2006+A2:2011(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14844

2+, 4

6.14.

betoniniai, plienpluoščio betono ir gelžbetonio vamzdžiai ir jungliai

LST EN 1916:2003(D)

LST EN 1916:2003/AC:2008(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1916

4

6.15.

betoniniai, plienpluoščio betono ir gelžbetonio šuliniai (kurių vardinis matmuo ne didesnis kaip 1,25 m) ir apžiūros šulinėliai

LST EN 1917+AC:2006(D)

LST EN 1917:2003/AC:2008(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1917

4

6.16.

betoniniai ir gelžbetoniniai šulinių elementai, kurių vardinis matmuo didesnis kaip 1,25 m

techninė specifikacija, kurioje nurodytos

mechaninis žiedų ir dangčių atsparumas

LST EN 1917

2+

 

 

esminės charakteristikos

įrengtų pakopų laikanti galia (įlinkis, liekamasis įlinkis, horizontali

LST EN 1917

 

 

 

LST EN 13369:2013

betono gniuždymo stipris

LST EN 12390-3

 

 

 

 

betono atsparumas šalčiui (kai keliami reikalavimai)

LST 1428-17

 

 

 

 

betono nelaidumas vandeniui (kai keliami reikalavimai)

LST 1974

 

 

 

 

vandens įsiskverbimo gylis į betoną veikiant slėgiui (kai keliami reikalavimai)

LST EN 12390-8

 

6.17.

nuotakyno fibrocemenčio vamzdžiai. Šuliniai ir apžiūros šulinėliai

LST EN 588-2:2002(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 588-2

4

6.18.

surenkamieji armuotieji atviros struktūros lengvųjų užpildų betono gaminiai:

LST EN 1520:2011(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1520+AC

 

 

laikančioms konstrukcijoms

 

 

 

2+

 

nelaikančioms konstrukcijoms

 

 

 

4

6.19.

aptaiso akmuo

LST EN 13383-1:2003(D)

LST EN 13383-1:2003/AC:2004(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

ir su apribojimais nustatytais EK sprendime (ES) 2016/1610

LST EN 13383-2

2+, 4

6.20.

gamykliniai betoniniai gaminiai. Plokštinės grindų perdangos

LST EN 13747:2005+A2:2010 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13747

2+

6.21.

santvaros (denginių, jungiamosios)

 

LST EN 13369:2013

Techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos

betono gniuždymo stipris

betono atsparumas šalčiui (kai keliami reikalavimai)

gaminio stiprumas

LST EN 12390-3

LST 1428-17

LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai

2+

gaminio standumas

gaminio atsparumas pleišėjimui 1.8

LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai

LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai

6.22.

stulpai ir stiebai

LST EN 12843:2004(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12843

2+

6.23.

surenkamieji betono gaminiai. Briaunotieji perdangos elementai

LST EN 13224:2012(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13224

2+

6.24.

surenkamieji betono gaminiai. Tiesiniai konstrukcijų elementai (tarp jų gelžbetoninės kolonos, sijos ir rygeliai)

LST EN 13225:2013 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13225

2+

6.25.

specialieji stogo elementai

LST EN 13693:2004+A1:2010(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13693

2+

6.26.

gamykliniai betono gaminiai. Perdangų plokštės gyvuliams laikyti

LST EN 12737:2004+A1:2008(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12737

2+

6.27.

gamtinio akmens gaminiai. Modulinės plytelės

LST EN 12057:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12057

3, 4

6.28.

gamtinio akmens gaminiai. Grindų ir laiptų plokštės

LST EN 12058:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12058

3, 4

6.29.

betoninės kelio dangos. Betoninėse kelio dangose naudojami įdėklai

LST EN 13877-3:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13877-3

4

6.30.

gamtinio akmens gaminiai. Plakiravimui skirtos plokštės

LST EN 1469:2005(D)

LST EN 1469:2015(D) (2017-04-08)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1469

3, 4

6.31.

surenkamieji betono gaminiai. Kiaurymėtosios plokštės

NTĮ

LST EN 1168:2005+A3:2012(D)

esminės charakteristikos nurodytos NTĮ

NTĮ

2+

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1168

6.32.

surenkamieji betono gaminiai. Pamatų poliai

LST EN 12794+A1:2007(D)

LST EN 12794+A1:2007/AC:2009(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12794

2+

6.33.

surenkamieji betono gaminiai. Gelžbetoninių monolitinių ir surenkamų iš tūrinių elementų garažų reikalavimai

LST EN 13978-1:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13978-1

2+

6.34.

gamykliniai betoniniai gaminiai. Tiltų elementai

LST EN 15050:2007+A1:2012(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 15050

2+

6.35.

aglomeruotasis akmuo. Modulinės (vidaus ir išorės)

grindų ir laiptų plytelės

LST EN 15285:2008(D)

LST EN 15285:2008/AC:2008(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 15285

LST EN 15285+AC

1, 3, 4

6.36.

gamykliniai betoniniai gaminiai. Įprastiniai ir lengvieji betoniniai klojinių blokai

LST EN 15435:2008(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 15435

4

6.37.

gamykliniai betoniniai gaminiai. Klojinių blokai iš medžio drožlių betono

LST EN 15498:2008(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 15498

4

6.38.

gamykliniai betoniniai gaminiai. Sijų-blokų perdangų sistemos:

 

 

 

 

sijos

LST EN 15037-1:2008(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 15037-1

2+

betoniniai blokai

LST EN 15037-2:2009+A1:2011(D)

LST EN 15037-2

2+

keraminiai blokai

LST EN 15037-3:2009+A1:2011(D)

LST EN 15037-3

2+

polistireninio putplasčio blokai

LST EN 15037-4:2010+A1:2013(D)

LST EN 15037-4

2+

 

paprastojo klojinio lengvieji blokai

LST EN 15037-5:2013(D)

 

LST EN 15037-5

2+

6.39.

surenkamieji betono gaminiai. Atraminių sienų elementai

LST EN 15258:2009(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 15258

2+

6.40.

autoklavinio akytojo betono surenkamieji armuotieji komponentai

LST EN 12602:2008+A1:2013(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12602

2+

 

7.

 

LANGAI, DURYS IR KITOS ATITVAROS

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.

langai (išskyrus atsparius ugniai ir sandarius dūmams)1.12

LST EN 14351-1:2006+A1:2010(D)

LST EN 14351-1:2006+A2:2016(D) (2017-11-01)

 

 

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14351-1

3

7.2.

išorės įėjimo durys (išskyrus atsparias ugniai ir sandarias dūmams)

LST EN 14351-1:2006+A1:2010(D)

LST EN 14351-1:2006+A2:2016(D) (2017-11-01)

 

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14351-1

1, 3

7.3.

stoglangiai (išskyrus atsparius ugniai)1.12

LST EN 14351-1:2006+A1:2010(D)

LST EN 14351-1:2006+A2:2016(D) (2017-11-01)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14351-1

1, 3, 4

7.4

vidaus durys, kai taikomi reikalavimai garso izoliavimui, šilumos izoliavimui, sandarumui (išskyrus atsparias ugniai ir sandarias dūmams)

techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos

mechaninis patvarumas pagal stiprumą, standumą

LST EN 947, LST EN 948, LST EN 949, LST EN 950, LST EN 1192

3

 

atsparumas kartotiniam varstymui

LST EN 1191, LST EN 12400

 

šilumos perdavimo koeficientas

LST EN ISO 12567-1, LST EN ISO 10077-1

 

oro garso izoliavimas

LST EN ISO 10140-3, LST EN ISO 717-1

 

oro skverbtis

LST EN 1026, LST EN 12207

 

LST L prEN 14351-2:2010

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST L prEN 14351-2

 

kitos vidaus durys (išskyrus atsparias ugniai ir sandarias dūmams)

techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos

mechaninis patvarumas pagal stiprumą, standumą

LST EN 947, LST EN 948, LST EN 949, LST EN 950, LST EN 1192

4

 

 

 

atsparumas kartotiniam varstymui

LST EN 1191, LST EN 12400

 

 

LST L prEN 14351-2:2010

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST L prEN 14351-2

 

7.5.

atsparūs ugniai ir (arba) sandarūs dūmams langai ir stoglangiai, įėjimo durys

LST EN 14600:2006 ir techninė specifikacija

atsparumas ugniai (kai keliami reikalavimai)

LST EN 1634-1, LST EN 13501-2

1

 

 

pagal produktų paskirtį (iki 2019-11-01)

sandarumas dūmams (kai keliami reikalavimai)

LST EN 1634-3, LST EN 13501-2

 

 

 

 

savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas (kai keliami

LST EN 1191, LST EN 12605

 

 

 

 

reikalavimai)

LST EN 14600

 

 

 

 

šilumos perdavimas

LST EN ISO 12567-1, LST EN ISO 10077-1

3

 

 

 

oro garso izoliavimas

LST EN ISO 10140-3, LST EN ISO 717-1

 

 

 

 

atsparumas vėjo apkrovai

LST EN 12211, LST EN 12210

 

 

 

 

vandens nelaidumas

LST EN 1027, LST EN 12208

 

 

 

 

oro skverbtis

LST EN 1026, LST EN 12207

 

 

 

 

mechaninis stiprumas (langams)

LST EN 14608, LST EN 14609

 

 

 

 

 

LST EN 13115

 

 

 

 

mechaninis stiprumas (durims)

LST EN 947, LST EN 948, LST EN 949,

 

 

 

 

 

LST EN 950, LST EN 1192

 

 

 

 

atsparumas kartotiniam varstymui (varstomiems langams)

LST EN 1191, LST EN 12400

 

 

 

 

atsparumas įsilaužimui (kai keliami reikalavimai)

LST EN 1627, LST EN 1628, LST EN 1629

 

 

 

 

 

LST EN 1630

 

 

 

 

atsparumas smūgiui langams, atliekantiems užtvaros funkciją

LST EN 13049

 

 

 

 

kitos charakteristikos nurodytos standarte pagal produktų

LST EN 14351-1

 

 

 

 

paskirtį

 

 

 

 

LST EN 16034:20141.13 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 16034

1

7.6.

atsparios ugniai ir (arba) sandarios dūmams vidaus durys

LST EN 14600:2006  ir LST L pr EN 14351-2:2010

atsparumas ugniai (kai keliami reikalavimai)

LST EN 1634-1, LST EN 13501-2

1

 

 

sandarumas dūmams (kai keliami reikalavimai)

LST EN 1634-3, LST EN 13501-2

 

 

 

 

savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas (kai keliami

LST EN 1191, LST EN 12605

 

 

 

 

reikalavimai)

LST EN 14600

 

 

 

 

mechaninis patvarumas pagal stiprumą, standumą

LST EN 947, LST EN 948, LST EN 949

3

 

 

 

 

LST EN 950, LST EN 1192

 

 

 

 

atsparumas kartotiniam varstymui

LST EN 1191, LST EN 12400

 

 

 

 

šilumos perdavimas (kai keliami reikalavimai)

LST EN ISO 12567-1, LST EN ISO 10077-1

 

 

 

 

oro garso izoliavimas (kai keliami reikalavimai)

LST EN ISO 10140-3, LST EN ISO 717-1

 

 

 

 

oro skverbtis (kai keliami reikalavimai)

LST EN 1026, LST EN 12207

 

 

 

 

kitos charakteristikos nurodytos standarte pagal produktų paskirtį

LST L prEN 14351-2

 

 

 

 

 

 

 

7.7.

atsparūs ugniai ir (arba) sandarūs dūmams pramonės, prekybos

LST EN 14600:2006 ir techninė specifikacija pagal

atsparumas ugniai (kai keliami reikalavimai)

LST EN 1634-1, LST EN 13501-2

1

 

pastatų ir garažų durys bei vartai

produktų paskirtį (iki 2019-09-01)

sandarumas dūmams (kai keliami reikalavimai)

LST EN 1634-3, LST EN 13501-2

 

 

 

 

savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas (kai keliami

LST EN 1191, LST EN 12605

 

 

 

 

 

reikalavimai)

LST EN 14600

 

 

 

 

 

 

mechaninių aspektų charakteristikos

LST EN 12605, LST EN 12604

3

 

 

 

mechanizuoto varstymo charakteristikos

LST EN 12453

 

 

 

LST EN 16034:20141.13  (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 16034

 

1

7.8.

atsparūs ugniai vitrinų, pertvarų ir atitvarų komplektai

techninė specifikacija apimanti

LST EN 13501-2:2008+A1:2010 reikalavimus bei reikalavimus pagal produkto paskirtį

atsparumas ugniai

LST EN 1364-1, LST EN 1364-3

LST EN 1364-4

3

kitos esminės charakteristikos nurodytos pagal produkto paskirtį

metodai atitinkamoje techninėje specifikacijoje pagal produkto paskirtį

3

7.9.

pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai, išskyrus atsparius ugniai ir sandarius dūmams

LST EN 13241-1:2003+A1:2011(D)

LST EN 13241-1:2003+A2:2016(D) (2017-11-01)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13241-1

3

7.10.

langinės

LST EN 13659:2004+A1:2009(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13659

4

7.11.

išorinės žaliuzės

LST EN 13561:2004+A1:2009(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13561

4

7.12.

sienos apdaras (konstrukcijų apkrovų nelaikanti fasado sistema)

LST EN 13830:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13830

1, 3

7.13.

konstrukcinės įstiklintų fasadų sistemos

ETAG 002 naudojamas kaip EVD

NTĮ

 

esminės charakteristikos nurodytos ETĮ arba NTĮ pagal produktų paskirtį

NTĮ arba ETĮ pagal ETAG 002

 

2+

7.14.

statybiniai apkaustai. Spynos ir skląsčiai. Elektromechaninės spynos ir sklendės

LST EN 14846:2008(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14846

1

7.15.

vidinių pertvarų komplektai

ETAG 003 naudojamas kaip EVD

NTĮ

esminės charakteristikos nurodytos ETĮ arba NTĮ pagal produktų paskirtį

NTĮ  arba ETĮ pagal ETAG 003

 

1, 3, 4

 

8.

 

MEDIENOS GAMINIAI, KONSTRUKCIJOS IR JŲ ELEMENTAI

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.

medienos ruošiniai statybiniams nekonstrukciniams dirbiniams

LST EN 13307-1:2007

matmenys, geometriniai parametrai

LST EN 13307-1

4

drėgnis

LST EN 13183-1, LST EN 13183-2

LST EN 13183-3

kokybės klasė

LST EN 942

dyginių jungčių stipris lenkiant

LST CEN/TS 13307-2

atsparumas drėgmei

LST CEN/TS 13307-2

8.2.

klijuota sluoksninė mediena konstrukcijoms

LST EN 14080:2013(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14080

1

8.3.

medinės konstrukcijos. Surenkami laikantys elementai, sujungti štampuotais metalo lakšto tvirtikliais

LST EN 14250:2010(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14250

2+

8.4.

medinių pastatų komplektai

ETAG 007 naudojamas kaip EVD

NTĮ

esminės charakteristikos nurodytos ETĮ arba NTĮ pagal produktų paskirtį

NTĮ arba ETĮ pagal ETAG 007

 

1

 

rąstinių pastatų komplektai, išskyrus statinius iki 50 m2

 

 

 

 

8.5.

lengvos kompozicinės medienos sijos ir kolonos

ETAG 011 naudojamas kaip EVD

NTĮ

esminės charakteristikos nurodytos ETĮ arba NTĮ pagal produktų paskirtį

NTĮ arba ETĮ pagal ETAG 011

 

1

8.6.

medinės konstrukcijos. Statybiniai sluoksniuotojo lukšto tašai

LST EN 14374:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14374

1

8.7.

medienos skydai naudojami statybai:

LST EN 13986:2005+A1:2015(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13986

 

1, 2+

1, 3, 4

laikantiems konstrukciniams elementams

nelaikantiems konstrukciniams elementams

8.8.

medinių konstrukcijų tvirtinimo detalės

LST EN 14545:2009(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14545

2+, 3

8.9.

pagal stiprį surūšiuota stačiakampio skerspjūvio statybinė mediena

LST EN 14081-1:2005+A1:2011(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14081-1

2+

8.10.

kaištinės medinių konstrukcijų jungtys

LST EN 14592:2008+A1:2012 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14592

3

8.11.

statybinė mediena. Mediniai oro linijų stulpai

LST EN 14229:2010(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14229

2+

8.12.

Dantytuoju dygiu sujungta statybinė masyvioji mediena

LST EN 15497:2014 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 15497

1

 

9.

 

STIKLAS IR GAMINIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

stiklo paketai

LST EN 1279-5:2005+A2:2010(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1279-5

1, 3, 4

9.2.

termiškai grūdintas saugus kalcio natrio silikatinis stiklas

LST EN 12150-2:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12150-2

1, 3, 4

9.3.

laminuotasis stiklas ir saugus laminuotasis stiklas

LST EN 14449:2005(D)

LST EN 14449:2005/AC:2006(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14449

1, 3, 4

9.4.

statybinis stiklas. Padengtasis stiklas

LST EN 1096-4:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1096-4

1, 3, 4

9.5.

statybinis stiklas. Cheminiu būdu stiprintas kalcio natrio silikatinis stiklas

LST EN 12337-2:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12337-2

1, 3, 4

9.6.

statybinis stiklas. Specialieji pagrindiniai gaminiai. Borosilikatiniai stiklai

LST EN 1748-1-2:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1748-1-2

1, 3, 4

9.7.

statybinis stiklas. Pagrindiniai specialiej gaminiai. Stiklo keramika

LST EN 1748-2-2:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1748-2-2

1, 3, 4

9.8.

statybinis stiklas. Termiškai grūdintas saugus borosilikatinis stiklas

LST EN 13024-2:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13024-2

1, 3, 4

9.9.

statybinis stiklas. Pagrindiniai šarminių žemių silikatinio stiklo gaminiai

LST EN 14178-2:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14178-2

1, 3, 4

9.10.

statybinis stiklas. Karščiu grūdintas saugus šarminių žemių silikatinis stiklas

LST EN 14179-2:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14179-2

1, 3, 4

9.11.

statybinis stiklas. Pagrūdintas kalcio natrio silikatinis stiklas

LST EN 1863-2:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1863-2

1, 3, 4

9.12.

statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai

LST EN 572-9:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 572-9

1, 3, 4

9.13.

statybinis stiklas. Termiškai grūdintas saugus šarminių žemių silikatinis stiklas

LST EN 14321-2:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14321-2

1, 3, 4

9.14.

statybinis stiklas. Sidabru dengto poliruotojo stiklo veidrodžiai, naudojami

LST EN 1036-2:2008(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1036-2

1, 3, 4

 

pastato viduje

 

 

 

 

9.15.

statybinis stiklas. Stikliniai sienų ir grindų blokai

LST EN 1051-2:2008(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1051-2

1, 3, 4

9.16.

statybinis stiklas.Karštyje išlaikytas,termiškai grūdintas saugus šarminių žemių

LST EN 15682-2:2013(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 15682-2

1, 3, 4

 

metalų silikatinis stiklas

 

 

 

 

9.17.

statybinis stiklas. Termiškai grūdintas Saugus profiliuotasis natrio-kalcio

LST EN 15683-2:2013(D) 

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 15683-2

1, 3, 4

 

silikatinis stiklas

 

 

 

 

 

10.

 

STOGO DANGOS IR GAMINIAI

 

 

 

 

 

 

10.1.

keraminės stoginės čerpės ir jungiamosios detalės

LST EN 1304:2006(D)

 

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

atsparumas šalčiui

LST EN 1304

LST EN 1304 D metodas

3, 4

10.2.

betoninės čerpės

LST EN 490:2012(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 491+AC

3, 4

10.3.

bituminės čerpės su mineraline ir (arba) sintetine armatūra

LST EN 544:2011(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 544

3, 4

10.4.

banguotieji bituminiai lakštai

LST EN 534:2006+A1:2010(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 534

3, 4

10.5.

fibrocementinis šiferis ir jungiamosios detalės

LST EN 492:2013(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 492

3, 4

profiliuotieji fibrocementiniai lakštai ir jungiamosios detalės

LST EN 494:2013(D)

LST EN 494:2012+A1:2016 (D) (2017-04-08)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 494

3, 4

10.6.

metaliniai plokšti lakštai ir juostos

LST EN 10169:2010+A1:2012

LST EN 10346:2015

dangos storis (polimerinėms dangoms)

LST EN 13523-1

4

dangos svoris (metalinėms lydalinėms dangoms)

LST EN ISO 1460, LST EN 10346

dangos kietumas (polimerinėms dangoms)

LST EN 13523-4

dangos adhezija (polimerinėms dangoms)

LST EN 13523-6

atsparumas pleišėjimui lenkiant (polimerinėms dangoms)

LST EN 13523-7

atsparumas lenkimui, dangos adhezija (metalinėms lydalinėms dangoms)

LST EN ISO 1519 deklaruojami metodai

atsparumas karščiui (dengtų polimerais), (kai keliami reikalavimai)

LST EN ISO 3248

dangos atsparumas deformavimui žemoje temperatūroje (dengtų polimerais), (kai keliami reikalavimai)

LST EN 13523-6, LST EN 13523-7

atsparumas korozijai (polimerinėms dangoms)

LST EN ISO 9227, LST EN 13523-8

atsparumas korozijai (metalinėms lydalinėms dangoms)

LST EN ISO 9227

savilaikiai metaliniai stogo dangų, išorės apkalų ir vidaus pertvarų lakštai

LST EN 14782:2006(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14782

3, 4

visu plotu laikomi metaliniai stogo dangų, išorinių ir vidinių apkalų lakštai ir juostos

LST EN 14783:2013(D)

 

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14783

3, 4

10.7.

šiferis ir karbonatinis šiferis

LST EN 12326-1:2014(D)

 

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12326-2

3, 4

10.8.

liejami stogų hidroizoliaciniai komplektai

ETAG 005 naudojamas kaip EVD

NTĮ

esminės charakteristikos nurodytos ETĮ arba NTĮ pagal produktų paskirtį

NTĮ arba ETĮ pagal ETAG 005

 

1, 3, 4

10.9.

mechaniškai tvirtinamų lankščių hidroizoliacinių stogų membranų sistemos

ETAG 006 naudojamas kaip EVD

NTĮ

 

esminės charakteristikos nurodytos ETĮ arba NTĮ pagal produktų paskirtį

NTĮ arba ETĮ pagal ETAG 006

 

2+

10.10.

surenkamieji stogų priedai. Pastoviai įtvirtintos stogų kopėčios

LST EN 12951:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12951

3

10.11.

prieigos prie stogo įrenginiai. Pereinamieji tilteliai, laiptai ir pakopos

LST EN 516:2006(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 516

3

10.12.

stogo saugos kabliai

LST EN 517:2006(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 517

3

10.13.

surenkamoji pagalbinė stogų įranga. Kupoliniai plastikiniai stoglangiai

LST EN 1873:2006(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1873

1, 3, 4

10.14.

stogo dangos. Ištisiniai plastikiniai stoglangiai

LST EN 14963:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14963

1, 3, 4

10.15.

standieji apatiniai nevientisų stogo dangų sluoksniai

LST EN 14964:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14964

1, 3, 4

 


 

 

11.

 

SIENŲ, LUBŲ IR GRINDŲ DANGOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.

keraminės plytelės

LST EN 14411:2013(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14411

3, 4

 

11.2

skystosios vandeniui nelaidžios medžiagos, naudojamos klijuotiniam keraminių plytelių klojimui.

LST EN 14891:2012(D)
LST EN 14891:2012/AC:2012(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14891

3

 

11.3.

keraminės šaligatvio plytelės

LST EN 1344:2013(D)

LST EN 1344:2013/AC:2015(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1344

4

 

11.4.

tampriosios, tekstilinės ir laminuotosios grindų dangos

LST EN 14041:2004(D)

LST EN 14041:2004/AC:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14041

1, 3, 4

 

11.5.

peršviečiamos vienasluoksnės profiliuotos plastikinės plokštės, naudojamos vidinėms ir išorinėms sienoms, stogams ir luboms

LST EN 1013:2012+A1:2015(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1013

1, 3, 4

 

11.6

peršviečiamos plokščios daugiasienės polikarbonatinės plokštės, naudojamos vidinėms ir išorinėms sienoms, stogams ir luboms

LST EN 16153:2013+A1:2015(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 16153

1, 3, 4

 

11.7

statybiniai neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U) profiliuočiai, naudojami vidinių ir išorinių sienų bei lubų apdailai

LST EN 13245-2:2009(D)

LST EN 13245-2:2009/AC:2010(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13245-2

1, 3, 4

 

11.8.

gipso kartoninės plokštės

LST EN 520:2005+A1:2010(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 520

3, 4

 

11.9.

kabamosios lubos

LST EN 13964:2004(D)

LST EN 13964:2014(D) (2017-04-08)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13964

1, 3, 4

 

11.10.

besiūlių magnezito grindų rišikliai. Degtas magnezitas ir magnio chloridas

LST EN 14016-1:2004(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14016-2

3, 4

 

11.11.

įtempiamosios lubos

LST EN 14716:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14716

1, 3, 4

 

11.12.

didelio slėgio apdailos laminatai (DSL). Lakštai termoreaktyviųjų dervų pagrindu. Kompaktinių laminatų ir DSL kompozitų paneliai, naudojami vidinių ir išorinių sienų bei lubų apdailai

LST EN 438-7:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 438-7

1, 3, 4

 

11.13.

viduje naudojamos mozaikinės plytelės

LST EN 13748-1:2004(D)

LST EN 13748-1:2004/A1:2005(D)

LST EN 13748-1:2004/AC:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13748-2

4

 

11.14.

gaminiai iš gipsatinkio (gipso kartoninių) plokščių po antrinio jų apdirbimo

LST EN 14190:2014(D

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14190

3, 4

 

11.15.

metaliniai karkasų komponentai sistemoms iš gipsatinkio (gipso kartoninių) plokščių

LST EN 14195:2005(D)

LST EN 14195:2005/AC:2006(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14195

3, 4

 

11.16.

medžiagos gipsatinkio (gipso kartoninėms) plokštėms sujungti

LST EN 13963:2005(D)

LST EN 13963:2005/AC:2006(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13963

3, 4

 

11.17.

termoizoliaciniai ir (arba) garsą izoliuojantys sudėtiniai skydai iš gipsatinkio (gipso kartoninių) plokščių

LST EN 13950:2014(D)

 

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13950

3, 4

 

11.18.

surenkamieji karnizai iš sausatinkio

LST EN 14209:2006(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14209

3, 4

 

11.19.

pluoštiniai gipsatinkio gaminiai

LST EN 13815:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13815

1, 3, 4

 

11.20.

gipsiniai elementai, skirti kabamosioms luboms

LST EN 14246:2006(D)

LST EN 14246:2006/AC:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14246

3, 4

 

11.21.

gamykliniai skydai iš gipso kartoninių plokščių su tarpiniu akytojo kartono sluoksniu

LST EN 13915:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13915

3, 4

 

11.22.

gipso kartoninių plokščių metaliniai kampuočiai ir specialieji profiliuočiai

LST EN 14353:2007+A1:2010(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14353

3, 4

 

11.23.

gipso kartoninių plokščių sistemų mechaniniai tvirtikliai

LST EN 14566:2008+A1:2010(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14566

4

 

11.24.

pluoštu sustiprintos gipsinės plokštės:

 

 

 

 

3, 4

 

audiniu sustiprintos gipsinės plokštės

LST EN 15283-1:2008+A1:2010(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 15283-1

 

gipsinės plaušų plokštės

LST EN 15283-2:2008+A1:2010(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 15283-2

 

11.25.

dekoratyvinės sienų dangos. Ritininiai ir plokštiniai gaminiai

LST EN 15102:2007+A1:2011(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 15102

1, 3, 4

 

11.26.

plokštieji fibrocementiniai lakštai vidaus ir išorės sienų ir lubų apdailai

LST EN 12467:2012(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12467

1, 3, 4

 

11.27.

aglomeruotasis akmuo. Plokštės ir plytelės, naudojamos sienų apdailai(vidinių ir išorinių)

LST EN 15286:2013(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 15286

1, 3, 4

 

 

11.28.

ventiliuojamų fasadų komplektai

ETAG 034 naudojamas kaip EVD

NTĮ

esminės charakteristikos nurodytos ETĮ arba NTĮ pagal naudojimo paskirtį

NTĮ arba ETĮ pagal ETAG 034

 

1,2+,3,4

 

11.29.

medinės grindys

LST EN 14342:2013(D)

 

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14342

1,3, 4

 

 

 

 

 

 

11.30.

masyviosios medienos skydinė apkala ir apkala dailylentėmis

LST EN 14915:2014(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14915

1, 3, 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

HIDROIZOLIACINĖS, SANDARINANČIOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI

 

 

 

 

 

 

 

12.1.

karštos bituminės mastikos

techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos

minkštėjimo temperatūra

LST EN 1427

LST EN 1426

4

 

penetracija

 

12.2.

šaltos bituminės mastikos (klijai) ir bituminiai gruntai

techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos

nelakiųjų medžiagų kiekis

LST EN ISO 3251

2+

 

likučio minkštėjimo temperatūra

LST EN 1427

 

12.3.

bituminiai hidroizoliaciniai stogo lakštai

LST EN 13707:2005+A2:2010 (D)

 

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13707

1, 2+, 3, 4

 

12.4.

lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Plastikiniai ir elastomeriniai hidroizoliaciniai stogo dangų lakštai

LST EN 13956:2013 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13956

1, 2+, 3, 4

 

12.5.

lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Apatiniai nevientisų stogo dangų sluoksniai

LST EN 13859-1:2010(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13859-1

1, 3, 4

 

 

 

 

 

lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Apatiniai sienų dangų sluoksniai

LST EN 13859-2:2010(D)

LST EN 13859-2

 

 

 

 

 

lanksčios hidroizoliacinės juostos. Vandens garų laidumą reguliuojantys bituminiai sluoksniai

LST EN 13970:2005 (D)

LST EN 13970:2005/A1:2007(D)

LST EN 13970

lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Garui nelaidūs plastikiniai ir guminiai sluoksniai

LST EN 13984:2013 (D)

LST EN 13984

 

lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Plastikiniai ir elastomeriniai hidroizoliaciniai lakštai, įskaitant plastikinius ir elastomerinius statinių pamatų hidroizoliacinius lakštus

LST EN 13967:2012 (D)

LST EN 13967

1, 2+, 3, 4

 

lanksčios hidroizoliacinės juostos. Drėgmei nelaidžios bituminės juostos, įskaitant bituminius tarpiklius

LST EN 13969:2005 (D)

LST EN 13969:2005/A1:2007(D)

LST EN 13969

 

12.6.

bitumai ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumas

LST EN 12591:2009 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12591

2+

 

12.7.

bitumai ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuoti bitumai

LST EN 14023:2010 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14023

2+

 

12.8.

bitumai ir bituminiai rišikliai. Katijoninės bituminės emulsijos

LST EN 13808:2013 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13808

2+

 

12.9.

bitumas ir bituminiai rišikliai. Kietieji kelių bitumai

LST EN 13924:2006 (D)

LST EN 13924:2006/AC:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13924

2+

 

12.10.

bitumas ir bituminiai rišikliai. Skiestųjų ir minkštintųjų

bituminių rišiklių specifikavimo sistema

LST EN 15322:2013 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 15322

2+

 

12.11.

sandarikliai

LST EN ISO 11600:2004

LST EN ISO 11600:2004/A1:2011

priekibos jėga

LST EN ISO 8339

2+

 

santykinis pailgėjimas

LST EN ISO 8339

 

atsikūrimas

LST EN ISO 7389

 

atsparumas tekėjimui

LST EN ISO 7390

 

12.12.

siūlių tarpikliai ir sandarikliai. Karštųjų siūlių sandarikliai

LST EN 14188-1:2004(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14188-1

4

 

12.13.

siūlių tarpikliai ir sandarikliai. Šaltųjų siūlių sandarikliai

LST EN 14188-2:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14188-2

4

 

12.14.

siūlių tarpikliai ir sandarikliai. Siūlių gatavi sandarikliai

LST EN 14188-3:2006(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14188-3

4

 

12.15.

lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Plastikiniai ir elastomeriniai hidroizoliaciniai sluoksniai

LST EN 14909:2012(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14909

1, 3, 4

 

12.16.

lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Bituminiai hidroizoliaciniai sluoksniai

LST EN 14967:2006(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14967

1, 3, 4

 

12.17.

lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Armuotieji bituminiai hidroizoliaciniai betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių eismo zonų lakštai

LST EN 14695:2010(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14695

2+

 

12.18.

pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai.:

 

 

 

 

 

 

fasado elementų sandarikliai

LST EN 15651-1:2012(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 15651-1

1, 3, 4

 

 

įstiklinimo sandarikliai

LST EN 15651-2:2012(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 15651-2

1, 3, 4

 

 

santechninių siūlių sandarikliai

LST EN 15651-3:2012(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 15651-3

1, 3, 4

 

 

pėsčiųjų takų sandarikliai

LST EN 15651-4:2012(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 15651-4

1, 3, 4

 

12.19.

hidroizoliacinės polimerais modifikuotos, storos bituminės dangos

LST EN 15814:2011+A2:2015(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 15814

1, 3, 4

 

 

13.

 

GEOSINTETIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1.

geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai, naudojami:

 

 

 

2+

 

keliams tiesti ir ir kitų transporto sričių statiniams

(išskyrus geležinkelius ir asfaltavimą)

LST EN 13249:2004 (D)

LST EN 13249:2002/A1:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13249

 

geležinkeliams tiesti

LST EN 13250:2004 (D)

LST EN 13250:2004/A1:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13250

 

žemės darbuose, pamatams ir atraminiams statiniams

LST EN 13251:2002 (D)

LST EN 13251:2002/A1:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13251

drenažo sistemose

LST EN 13252:2002 (D)

LST EN 13252:2002/A1:2005(D)

 

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13252

apsaugos nuo erozijos darbuose

(pakrančių apsaugai, krantų tvirtinimui)

LST EN 13253:2002 (D)

LST EN 13253:2002/A1:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13253

 

rezervuarų ir užtvankų statyboje

LST EN 13254:2002 (D)

LST EN 13254:2002/A1:2005(D)

LST EN 13254:2002/AC:2004(D)

LST EN 13254+AC:2004(D)

 

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13254

kanalų statyboje

LST EN 13255:2004 (D)

LST EN 13255:2002/A1:2005(D)

LST EN 13255:2002/AC:2004(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13255

 

tuneliams tiesti ir požeminiams statiniams

LST EN 13256:2002 (D)

LST EN 13256:2002/A1:2005(D)

LST EN 13256:2002/AC:2004(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13256

 

kietųjų atliekų sąvartynuose

LST EN 13257:2002 (D)

LST EN 13257:2002/A1:2005(D)

LST EN 13257:2002/AC:2004(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13257

 

skystųjų atliekų sulaikymo projektuose

LST EN 13265:2002 (D)

LST EN 13265:2002/A1:2005(D)

LST EN 13265:2002/AC:2004(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13265

 

kelio dangoms ir viršutiniams asfalto sluoksniams

LST EN 15381:2008 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 15381

 

13.2.

geosintetinės užtvaros naudojamos:

 

 

 

 

 

 

2+

 

rezervuarų ir užtvankų statyboje

LST EN 13361:2004 (D)

LST EN 13361:2004/A1:2006(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13361

kanalų statyboje

LST EN 13362:2005 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13362

 

kaip skysčių užtvara tuneliuose ir požeminiams statiniams

LST EN 13491:2004 (D)

LST EN 13491:2004/A1:2006(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13491

skystųjų atliekų sąvartynams, tarpinėms arba

pagalbinėms saugykloms įrengti

LST EN 13492:2004 (D)

LST EN 13492:2004/A1:2006(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13492

 

kietųjų atliekų sąvartynuose

LST EN 13493:2005 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13493

 

transporto infrastruktūroje

LST EN 15382:2013 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 15382

 

 

14.

 

DAŽAI, LAKAI, GLAISTAI, GRUNTAI IR DANGOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.

statybiniai dažai, lakai, gruntai, dangos, kai deklaruojamos esminės

techninė specifikacija,

 

 

2+

 

charakteristikos1.11

kurioje nurodytos esminės charakteristikos

 

 

 

 

mechaninis atsparumas

 

sukibimo stipris su pagrindu

LST EN ISO 4624

 

 

 

 

 

plėvelės kietumas

LST EN ISO 1522, LST EN ISO 2409

 

 

 

 

 

atsparumas dilimui

LST EN ISO 7784

 

 

 

 

 

atsparumas drėgnam šveitimui

LST EN ISO 11998

 

 

 

atsparumas šildymui

 

atsparumas šildymui (karščiui atspariems)

LST EN ISO 3248

 

 

 

atsparumas vandeniui

 

atsparumas vandeniui

LST EN ISO 2812-2

 

 

 

atsparumas atmosferos poveikiui

 

atsparumas atmosferos poveikiui

LST EN 13687-3

 

 

 

laidumas garams

 

laidumas garams

LST EN ISO 7783

 

 

 

pralaidumas vandeniui

 

pralaidumas vandeniui

LST EN 1062-3

 

 

 

atsparumas agresyviai aplinkai

 

atsparumas skysčiams

LST EN ISO 2812-1

 

 

 

apsauga nuo korozijos

 

atsparumas skysčiams

LST EN ISO 2812-1

 

 

 

 

 

atsparumas vandeniui

LST EN ISO 2812-2

 

 

 

 

 

 

 

dangų pažeidimo vertinimas po bandymo neutraliame druskos rūke

LST EN ISO 9227

 

(atspariems korozijai) (jei reikalaujama)

LST EN ISO 4628-2,-3,-4,-5,-6,-7

 

 

 

 

 

 

14.2.

klampieji statybiniai glaistai vidaus darbams

LST 1519:2011

konsistencija

LST EN 1015-4

3

 

malimo smulkumas

LST 1519

 

susitraukimas

LST 1519

 

14.3.

klampieji statybiniai glaistai išorės darbams

LST 1519:2011

atsparumas šalčiui

LST L 1413.11

3

 

susitraukimas

LST 1519

 

sukibimo stipris

LST 1519

 

14.4.

glaistai plytelėms

LST EN 13888:2009

stipris gniuždant

LST EN 12808-3

3

 

susitraukimas

LST EN 12808-4

 

vandens įmirkis

LST EN 12808-5

 

cheminis atsparumas (kai keliami reikalavimai)

LST EN 12808-1

 

14.5.

pigmentai statybinėms medžiagoms cemento

ir (arba) kalkių pagrindu dažyti

LST EN 12878:2005 (D)

LST EN 12878:2005/AC:2006 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12878

2+

 

 

15.

 

GALIOS, VALDYMO IR RYŠIŲ KABELIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1.

 

statiniuose naudojami kabeliai, kuriems taikomi degumo reikalavimai

 

LST EN 50575:2015 (D) (2017-07-01)

 

LST EN 50575:2015/A1:2016(D) (2017-07-01)

 

 

 

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

 

LST EN 50575

 

1

 

 

16.

 

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1.

pastatų ir sklypų nuotekų kėlyklos. Srutinių nuotekų kėlyklos

LST EN 12050-1:2002(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12050-1

3

 

16.2.

pastatų ir sklypų nuotekų kėlyklos. Paplavų kėlyklos

LST EN 12050-2:2002(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12050-2

3

 

16.3.

pastatų ir sklypų nuotekų kėlyklos. Riboto taikymo srutinių nuotekų kėlyklos

LST EN 12050-3:2002(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12050-3

3

 

16.4.

pastatų ir sklypų nuotekų kėlyklos. Atbuliniai paplavų ir srutinių nuotekų vožtuvai

LST EN 12050-4:2002(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12050-4

3

 

16.5.

mažieji (iki 50 GE) nuotekų valymo įrenginiai. Gamintiniai septikai

LST EN 12566-1:2000(D)

LST EN 12566-1:2000/A1:2004 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12566-1

3

 

16.6.

mažieji (iki 50 SGS) nuotekų valymo įrenginiai. Surenkamosios ir/arba statybvietėje surenkamos buitinių nuotekų valyklos

LST EN 12566-3:2005+A2:2013 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12566-3

3

 

16.7.

mažieji (iki 50 SGS) nuotekų valymo įrenginiai. Pūdomieji nusodintuvai, sumontuoti statybvietėje iš surenkamų dalių

LST EN 12566-4:2008(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12566-4

3

 

16.8.

mažieji (iki 50 SGS) nuotekų valymo įrenginiai. Gamykliniai įrenginiai

pūdomųjų nusodintuvų ištakiui valyti

LST EN 12566-6:2013(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12566-6

1, 3, 4

 

16.9.

mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. Gamykliniai tretinio valymo blokai

LST EN 12566-7:2013(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12566-7

1, 3, 4

 

16.10.

nuotekų valymo įrenginiai (nuo 50 SGS)

NTĮ

esminės charakteristikos nurodytos NTĮ pagal naudojimo paskirtį

NTĮ

1

 

16.11.

riebalų skirtuvai

LST EN 1825-1:2004(D)

LST EN 1825-1:2004/AC:2006(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1825-1

3, 4

 

16.12.

nuotakyno orlaidžiai

LST EN 12380:2003(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12380

4

 

16.13.

lengvųjų skysčių skirtuvai

LST EN 858-1:2002(D)
LST EN 858-1:2002/A1:2004(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 858-1

3, 4

 

 

17.

 

ŠILDYMO, VANDENTIEKIO IR VĖDINIMO ĮRENGINIAI

 

 

 

 

 

 

 

17.1.

šildymo prietaisai: radiatoriai, konvektoriai

(išskyrus jų prijungimo ir reguliavimo dalis)

LST EN 442-1:2015(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 442-2

1,3,4

 

17.2.

pastatų vidaus vandens tiekimo ir šildymo sistemų jungiamosios dalys (lanksčiosios žarnelės prietaisams ir maišytuvams)

 

techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

deklaruojami metodai

4

 

17.3.

lubose montuojamos spinduliuojančiosios plokštės tiekiant šaltesnį negu 120 °C vandenį

LST EN 14037-1:2004(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14037-1

3

 

17.4.

kieto kuro krosnių ir atvirųjų židinių įdėklai

LST EN 13229:2003(D)

LST EN 13229:2003/A1:2003(D)

LST EN 13229:2003/A2:2004(D)

LST EN 13229:2003/AC:2006(D)

LST EN 13229:2003/A2:2004/AC:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13229

3

 

17.5.

išorės slėgio vamzdynų plastikiniai vamzdžiai,

25 mm ir didesnio išorės skersmens (išskyrus dujotiekių)

LST EN ISO 1452-2:2010

LST EN 12201-2:2011+A1:2014

atsparumas hidrostatiniam slėgiui

LST ISO 1167-1, LST ISO 1167-2

1+

 

matmenų tikslumas

LST EN ISO 3126

 

išilginis susitraukimas 1.8

LST EN ISO 2505

 

atsparumas smūgiams 1.8

LST EN 744, LST ISO 3127

 

atsparumas dichlormetanui 1.8

LST EN 580

 

medžiagos pailgėjimas tempiant 1.8

LST EN ISO 6259-1

 

17.6.

išorės beslėgių vamzdynų plastikiniai vamzdžiai, 110 mm ir didesnio išorės skersmens (išskyrus drenažo ir elektros kabelių vamzdynų)

LST EN 1401-1:2009

LST ISO 4435:2004

LST EN 1852-1:2009

LST EN 12666-1:2005+A1:2011

atsparumas smūgiams

LST EN 744, LST EN 1411

1+

 

atsparumas dichlormetanui 1.8

LST EN 580

 

matmenų tikslumas

LST EN ISO 3126

 

išilginis susitraukimas

LST EN ISO 2505

 

sujungimų (su tarpinėmis) hermetiškumas

LST EN 1277

 

žiedo standumas 1.8

LST EN ISO 9969

 

17.7.

išorės beslėgių vamzdynų struktūriniai plastikiniai

vamzdžiai, 110 mm ir didesnio išorės skersmens

(išskyrus drenažo ir elektros kabelių vamzdynų)

LST EN 13476-2:2007

LST EN 13476-3:2007+A1:2009

atsparumas smūgiams

LST EN 744, LST EN 1411

1+

 

atsparumas dichlormetanui.1.8

LST EN 580

 

matmenų tikslumas

LST EN ISO 3126

 

išilginis susitraukimas (A tipo vamzdžiams)

LST EN ISO 2505

 

sujungimų (su tarpinėmis) hermetiškumas

LST EN 1277

 

žiedo standumas1.8

LST EN ISO 9969

 

atsparumas kaitinimui (Krosnies bandymas, B tipo vamzdžiams)

ISO 12091

 

17.8.

vandentiekio ir drenažo vamzdžių junglių elastomeriniai tarpikliai:

 

 

 

 

guminiai

LST EN 681-1+A1:2001(D)

LST EN 681-1+A1:2001/A2:2003(D)

LST EN 681-1+A1:2001/A3:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 681-1+A1

4

iš termoplastinių elastomerų

LST EN 681-2+A1:2003(D)

LST EN 681-2+A1:2003/A2:2005(D)

LST EN 681-2+A1

 

akytosios gumos medžiagos

LST EN 681-3+A1:2003(D)

LST EN 681-3+A1:2003/A2:2005(D)

LST EN 681-3+A1

 

lieti poliuretano sandarinimo elementai

LST EN 681-4+A1:2003(D)

LST EN 681-4+A1:2003/A2:2005(D)

LST EN 681-4+A1

 

17.9.

vamzdžių ir junglių, per kuriuos teka dujos ir skystieji angliavandeniliai, elastomeriniai sandarikliai

LST EN 682:2003(D)

LST EN 682:2003/A1:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 682

3

 

17.10.

klozetai ir jų sąrankos su neatskiriamu sifonu

LST EN 997:2012(D)
LST EN 997:2012/AC:2012(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 997

4

 

17.11.

virtuvių kriauklės

LST EN 13310:2003(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13310

4

 

17.12.

santechnikos įtaisai. Sūkurinės vonios

LST EN 12764:2005+A1:2008(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12764

4

 

17.13.

kieto kuro krosnys patalpoms šildyti

LST EN 13240:2002(D)

LST EN 13240:2002/A2:2004(D)

LST EN 13240:2002/AC:2006(D)

LST EN 13240:2002/A2:2004/AC:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13240

3

 

17.14.

kilnojamieji katilai gyvenamosioms patalpoms šildyti

kietuoju kuru. Vardinė atiduodamoji šiluminė galia iki 50 kW

LST EN 12809:2002(D)

LST EN 12809:2002/A1:2004(D)

LST EN 12809:2002/AC:2006(D)

LST EN 12809:2002/A1:2004/AC:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12809

3

 

17.15.

buitinės kietojo kuro viryklės

LST EN 12815:2002(D)

LST EN 12815:2002/A1:2004(D)

LST EN 12815:2002/AC:2006(D)

LST EN 12815:2002/A1:2004/AC:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 12815

3

 

17.16.

dušo gaubtai

LST EN 14428:2005+A1:2008(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14428

4

 

17.17.

pastatų apsaugai nuo užtvindymo

LST EN 13564-1:2004(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13564-1

4

 

17.18.

karštai cinkuoti išilgai suvirinti įmoviniai

plieniniai nuotakyno vamzdžiai ir jungliai

LST EN 1123-1:2000(D)

LST EN 1123-1:2000/A1:2004(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1123-1

LST EN 1123-1:2000/A1

4

 

17.19.

išilgai suvirinti įmoviniai nerūdijančiojo plieno

nuotakyno vamzdžiai ir jungliai

LST EN 1124-1:2000(D)

LST EN 1124-1:2000/A1:2004(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1124-1

LST EN 1124-1:2000/A1

4

 

17.20.

santechnikos įtaisai. Prausyklos

LST EN 14296:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14296

4

 

17.21.

glazūruotųjų keraminių vamzdžių sistemos, skirtos išvadams ir nuotakams. Reikalavimai vamzdžiams, jungiamosioms detalėms ir sujungimams

LST EN 295-1:2013(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 295-10

LST EN 295-1

4

1,3,4

 

 

glazūruotųjų keraminių vamzdžių sistemos, skirtos išvadams ir nuotakams. Reikalavimai tarpinėms detalėms, jungtims ir lanksčioms movoms

LST EN 295-4:2013(D))

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 295-10

LST EN 295-4

4

1,3,4

 

 

glazūruotųjų keraminių vamzdžių sistemos, skirtos išvadams ir nuotakams. Reikalavimai perforuotiems vamzdžiams ir jungiamosioms detalėms

LST EN 295-5:2013(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 295-10

LST EN 295-5

4

1,3,4

 

 

glazūruotųjų keraminių vamzdžių sistemos, skirtos išvadams ir nuotakams. Reikalavimai šulinių ir apžiūros šulinėlių komponentams

LST EN 295-6:2013(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 295-10

LST EN 295-6

4

1,3,4

 

 

glazūruotųjų keraminių vamzdžių sistemos, skirtos išvadams ir nuotakams. Reikalavimai vamzdžiams ir įspaudimui naudojamiems jų sujungimams

LST EN 295-7:2013(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 295-10

LST EN 295-7

4

1,3,4

 

17.22.

nelegiruotojo plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės žmonių vartojamam vandeniui ir kitiems skysčiams tiekti

LST EN 10224:2003(D)

LST EN 10224:2003/A1:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 10224

LST EN 10224:2003/A1

4

 

17.23.

vandeniui ir kitiems tirpalams tiekti plieno vamzdžių jungtys ir

jungiamosios detalės

LST EN 10311:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 10311

4

 

17.24.

suvirintieji nerūdijančiojo plieno vamzdžiai vandens turintiems skysčiams,

įskaitant buityje naudojamą vandenį, tiekti

LST EN 10312:2003(D)

LST EN 10312:2003/A1:2005(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 10312

LST EN 10312:2003/A1

4

 

17.25.

bidės

LST EN 14528:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14528

4

 

17.26.

santechnikos bei šildymo įrangoje naudojami vandens ir dujų besiūliai, apvalūs variniai vamzdžiai

LST EN 1057:2006+A1:2010(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1057

1, 3, 4

 

17.27.

tepalinės krosnys su išgarinimo degikliais ir dūmtakiu

LST EN 1:1998(D)

LST EN 1:1998/A1:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 1

3

 

17.28.

vandens nuleidimo iš pastatų sistemų ketiniai vamzdžiai ir jungiamosios detalės, jų jungtys ir pagalbiniai reikmenys

LST EN 877:2000(D)

LST EN 877:2000/A1:2007(D)

LST EN 877:2000/A1:2007/AC:2008(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 877

4

 

17.29.

sieniniai pisuarai

LST EN 13407:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 13407

4

 

17.30.

praustuvės

LST EN 14688:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14688

4

 

17.31.

beslėgių termoplastinių vamzdynų sistemų klijai

LST EN 14680:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14680

4

 

17.32.

gofruotų saugių metalinių žarnų sąrankos buitiniams dujiniams prietaisams prijungti

LST EN 14800:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14800

1, 3

 

17.33.

termoplastikinių slėginių vamzdynų, naudojamų skysčiams perduoti, klijai.

LST EN 14814:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14814

4

 

17.34.

lėtai šilumą išskiriantys kietuoju kuru kūrenami buitiniai šildytuvai

LST EN 15250:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 15250

3

 

17.35.

kelių kanalizacijos lietaus trapai ir apžiūros šulinių liukai

techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos

atsparumas apkrovai

deklaruojamas metodas

4

 

17.36.

nebuitiniai vienadegikliai dujiniai palubiniai vamzdiniai spinduliuojantieji šildytuvai. Sauga1.10

LST EN 416-1:2009(D)

esminės charakteristikos, nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema

LST EN 416-1

2+, 4

 

17.37.

kaliojo ketaus nuotakyno vamzdžiai, jungiamosios detalės, pagalbiniai reikmenys ir jų jungtys

LST EN 598:2007+A1:2009(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 598:2007+A1

4

 

17.38.

nebuitinių, palubinių, daugiadegiklių, dujinių, vamzdinių spinduliuojančiųjų šildytuvų sistemos. D sistema. Sauga1.10

LST EN 777-1:2009(D)

esminės charakteristikos, nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema

LST EN 777-1

2+, 4

 

nebuitinių, palubinių, daugiadegiklių, dujinių, vamzdinių spinduliuojančiųjų šildytuvų sistemos. E sistema. Sauga1.10

LST EN 777-2:2009(D)

esminės charakteristikos, nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema

LST EN 777-2

2+, 4

 

nebuitinių, palubinių, daugiadegiklių, dujinių, vamzdinių spinduliuojančiųjų šildytuvų sistemos. F sistema. Sauga1.10

LST EN 777-3:2009(D)

esminės charakteristikos, nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema

LST EN 777-3

2+, 4

 

nebuitinių, palubinių, daugiadegiklių, dujinių, vamzdinių spinduliuojančiųjų šildytuvų sistemos. H sistema. Sauga1.10

LST EN 777-4:2009(D)

esminės charakteristikos, nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema

LST EN 777-4

2+, 4

 

17.39.

kaliojo ketaus dujų vamzdynų vamzdžiai, jungiamosios detalės, pagalbiniai reikmenys ir jų jungtys

LST EN 969:2009(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 969

3

 

17.40.

nelegiruotojo plieno vamzdžiai, tinkami suvirinimui ir sriegimui

LST EN 10255+A1:2007(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 10255+A1

3, 4

 

17.41.

gyvenamųjų patalpų šildytuvai, kūrenami medienos granulėmis

LST EN 14785:2006(D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį

LST EN 14785

3

 

17.42.

ne didesnės kaip 300 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios nebuitiniai dujiniai priverstinės konvekcijos patalpų oro šildytuvai be ventiliatoriaus orui tiekti ir (arba) deginiams šalinti1.10

LST EN 621:2010(D)

esminės charakteristikos nurodytos standart, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema

LST EN 621

2+, 4

 

17.43.

ne didesnės kaip 70 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios buitiniai dujiniai priverstinės konvekcijos patalpų oro šildytuvai be ventiliatoriaus orui tiekti ir (arba) deginiams šalinti1.10

LST EN 778:2010 (D)

esminės charakteristikos nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema

LST EN 778