LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. A1-250 „DĖL NEDISKRIMINAVIMO SKATINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2020 m. spalio 28 d. Nr. A1-1056

Vilnius

 

 

Pakeičiu Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1‑250 „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“:

1. Pakeičiu IV skyriaus lentelės 4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.3.

Priemonė – rengti darbuotojams, dirbantiems užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje, integracijos srityje, mokymus, švietėjiškus renginius jų integracijos į visuomenę ir lygių galimybių užtikrinimo bei radikalizacijos klausimais, stebėti, kaip teikiamos integracijos paslaugos, teikti rekomendacijas, konsultuoti savivaldybių administracijas

28

18,1

28

-

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas)

 

Priemonės veiklos: savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų, kitų institucijų bei įstaigų darbuotojų, dirbančių užsieniečių, gavusių prieglobstį, socialinės integracijos srityje, mokymai, konferencijos ir kiti švietėjiški renginiai, bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, gerosios praktikos prieglobsčio gavėjų integracijos, nediskriminavimo ir lygių galimybių bei radikalizacijos klausimais sklaida; integracijos paslaugų situacijos analizė ir rekomendacijų teikimas, konsultacijos, mentorystė, siekiant tobulinti vietos ar regiono lygio strateginį planavimą integracijos paslaugų teikimo srityje.“

 

2. Pakeičiu IV skyriaus lentelės 6 punktą ir jį išdėstau taip:

„6.

Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, iš jų:

464

 

739,1

658

483

 

6.1.

bendrojo finansavimo lėšos

 

 

 

 

 

6.2.

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

265

 

500

357

120“.

 

 

3. Pakeičiu V skyriaus lentelės 4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.3.

Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų, kitų institucijų bei įstaigų darbuotojų, patobulinusių savo kompetenciją užsieniečių, gavusių prieglobstį, socialinės integracijos srityje, skaičius

180

70

180

-

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas“.

 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                     Linas Kukuraitis