LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „BENDRADARBIAVIMAS“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA EIP VEIKLOS GRUPĖMS KURTI IR JŲ VEIKLAI VYSTYTI“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ, TAIKOMŲ NUO 2019 METŲ, PATVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 4 d. Nr. 3D-606

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“, atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/288 (OL 2019 L 53, p. 14), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/936 (OL 2019 L 149, p. 58), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos (OL 2014 L 227, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2019/94 (OL 2019 L 19, p. 5), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/711 (OL 2019 L 291, p. 5), Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C (2015) 842, nuostatas ir siekdamas, kad būtų efektyviai panaudotos EŽŪFKP lėšos,

tvirtinu Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2019 metų (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras Andrius Palionis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. lapkričio 4  d. įsakymu Nr. 3D-606

 

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „BENDRADARBIAVIMAS“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA EIP VEIKLOS GRUPĖMS KURTI IR JŲ VEIKLAI VYSTYTI“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS, TAIKOMOS NUO 2019 METŲ

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2019 metų (toliau – Taisyklės), parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/288 (OL 2019 L 53, p. 14), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, 2019 m. birželio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/936 (OL 2019 L 149, p. 58), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos (OL 2014 L 227, p. 1), 2018 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2019/94 (OL 2019 L 19, p. 5), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/711 (OL 2019 L 291, p. 5), 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C (2015) 842 (toliau – Programa), ir atsižvelgiant į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės), Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisykles, taikomas nuo 2019 metų, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. Nr. 3D-118 „Dėl Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ (toliau – EIP taisyklės).

2.  Taisyklės nustato paramos teikimo ir administravimo tvarką pagal Programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ (toliau – priemonės veiklos sritis). Taisyklės taikomos pareiškėjams, rengiantiems ir teikiantiems paramos paraiškas, paramos gavėjams, įgyvendinantiems projektus, kuriems skirta parama pagal šią veiklos sritį, pareiškėjų ir paramos gavėjų partneriams, taip pat institucijoms, atliekančioms paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą. Paramos teikimo ir administravimo tvarka, kiek to nereglamentuoja Taisyklės, nustatyta Administravimo taisyklėse.

 

II SKYRIUS

SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

3.  Taisyklėse vartojami sutrumpinimai:

3.1.    Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

3.2.    ES – Europos Sąjunga.

3.3.    ESIF – Europos struktūriniai ir investavimo fondai.

3.4.    EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.

3.5.    Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

4.  Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1.    Bandomasis projektas technologinių ir (ar) organizacinių žemės ir miškų ūkio inovacijų projektas naujam produktui, procesui, technologijai, gamybos ir (arba) paslaugų metodui kurti ar esamam iš esmės pagerinti.

4.2.    Europos inovacijų partnerystė (toliau – EIP) – Europos Sąjungos paramos priemonėmis remiama ūkininkų, miško valdytojų, mokslininkų, žemės ir miškų ūkio konsultantų ir kitų kaimo plėtros sektoriaus dalyvių bendra veikla, kurios tikslas – taikant žinias ir inovacijas, plėtoti konkurencingą ir tvarų žemės ir miškų ūkį.

4.3.    Europos inovacijų partnerystės projektas (toliau – EIP projektas) − EIP veiklos grupės inicijuotas ir jos įgyvendinamas bandomasis arba produktų, procesų ir technologijų plėtojimo ir tobulinimo projektas.

4.4. Europos inovacijų partnerystės projekto įranga (toliau – įranga) – techninės priemonės, įrenginiai ir prietaisai, reikalingi EIP projekto rezultatams pasiekti.

4.5.    Europos inovacijų partnerystės projekto partneris (toliau – partneris) – EIP veiklos grupės narys, savo veikla ir (ar) finansiniais ištekliais prisidedantis prie EIP projekto tikslų įgyvendinimo.

4.6.    Europos inovacijų partnerystės veiklos grupė (toliau – EIP veiklos grupė) − pagal jungtinės veiklos sutartį sudaryta veiklos grupė, kurios tikslas – suburti skirtingų tipų partnerius: žemės ūkio ir (ar) miškų ūkio veiklos subjektus (ūkininkus, miškų valdytojus), mokslo ir (arba) studijų ir konsultavimo institucijų atstovus, kitus kaimo plėtros sektoriaus dalyvius, siekiant įgyvendinti EIP projektą.

4.7.    Produktų, procesų ir technologijų plėtojimo ir tobulinimo projektas technologinių ir (ar) organizacinių žemės ir miškų ūkio inovacijų projektas naujiems ūkiuose naudojamiems produktams, procesams, technologijoms, gamybos ir (arba) paslaugų metodams, išbandomiems bei demonstruojamiems gamybinėmis sąlygomis, plėtoti ir (ar) esamiems tobulinti.

5.  Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Administravimo taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

PRIORITETAI, TIKSLINĖS SRITYS IR KOMPLEKSINIAI TIKSLAI

 

6.    Programos priemonės veiklos srities prioritetai:

6.1. skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse;

6.2. visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą;

6.3. skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje;

6.4. skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose.

7.    Priemonės veiklos srities tikslinės sritys:

7.1. skatinti inovacijas, bendradarbiavimą ir žinių bazės vystymą kaimo vietovėse;

7.2. stiprinti žemės ūkio, maisto produktų gamybos ir miškininkystės sektorių ryšius su mokslinius tyrimus atliekančiomis bei inovacijas kuriančiomis institucijomis;

7.3. gerinti ūkių ekonominės veiklos rezultatus ir sudaryti palankesnes sąlygas ūkiams restruktūrizuoti ir modernizuoti;

7.4. atkurti, išsaugoti ir didinti biologinę įvairovę.

8.    Priemonės veiklos srities kompleksiniai tikslai:

8.1. inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;

8.2. aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;

8.3. klimato kaitos švelninimas.

 

IV SKYRIUS

REMIAMA VEIKLA

 

9.    Pagal priemonės veiklos sritį remiamas EIP projektų įgyvendinimas pagal vieną iš šių temų:

9.1. tvarus dirvožemio naudojimas, augalų produktyvumo didinimas ir produkcijos nuostolių mažinimas;

9.2. augalų sveikata, kenksmingųjų organizmų ir piktžolių kontrolė;

9.3. ūkininkavimo sistemų pritaikymas mažinant klimato kaitos poveikį;

9.4. gyvūnų gerovės, sveikatingumo, aplinkosaugos standartų užtikrinimas gyvulininkystės ūkiuose ir gyvūnų mitybos procesų organizavimas pašarų gamybai panaudojant vietinius išteklius;

9.5. gyvūnų veislinės vertės ir produktyvumo didinimas;

9.6. trumpųjų maisto tiekimo grandinių valdymas ir vietos rinkų plėtra;

9.7. agrarinė aplinkosauga ir (arba) ekologinis ūkininkavimas;

9.8.    miško ekosistemų įkūrimas nenaudojamose ir žemės ūkiui netinkamose žemėse bei ūkininkavimas jose;

9.9. ūkio vadybos tobulinimas taikant naujas ūkio valdymo priemones;

9.10sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės technologijos;

9.11energijos gamyba ir jos taupymas naudojant žemės ūkio žaliavas, ir energijos panaudojimas žemės ūkyje bei miškininkystėje;

9.12. žinių perdavimo sistemos plėtra.

V SKYRIUS

GALIMI PAREIŠKĖJAI

 

10.     Pareiškėju gali būti EIP veiklos grupės, kurios projekto galimybių studija yra patvirtinta Ministerijos, narys, jungtinės veiklos sutartimi dėl EIP veiklos grupės sudarymo paskirtas pareiškėju. Kiti EIP veiklos grupės nariai EIP taisyklėse suprantami kaip projekto partneriai.

11. Pareiškėjas ir partneriai, fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

 

VI SKYRIUS

PARTNERYSTĖ

 

12. Partnerių įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas ir aprašytas paraiškoje.

13.     Vieno kvietimo teikti paraiškas metu gali būti pateikiama viena paraiška dėl vieno EIP veiklos grupės projekto įgyvendinimo. Partneriams, kaip ir pareiškėjui, taikomi Taisyklių 16 punkte nustatytos  tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai, paramą, skirtą projektui įgyvendinti, gauna tik pareiškėjas, kuris ir atsiskaito su partneriais.

14.     EIP veiklos grupės nariai yra atsakingi už bendras partnerių jungtinės veiklos prievoles solidariai.

15.     Jungtinės veiklos sutartyje įsipareigojama laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:

15.1. visi partneriai turi būti perskaitę paraišką ir susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant EIP projektą;

15.2. EIP projekto įgyvendinimo metu paramos gavėjas privalo reguliariai konsultuotis su partneriais ir nuolat juos informuoti apie EIP projekto įgyvendinimo eigą;

15.3.    paramos gavėjas privalo visus partnerius per 5 darbo dienas informuoti (raštu ar el. paštu) apie Agentūrai pateiktas ataskaitas ir mokėjimo prašymus, Agentūros pateiktus paklausimus, išmokėtas lėšas ir sudaryti sąlygas susipažinti su šia informacija;

15.4.  visi EIP projekto pakeitimai, prieš kreipiantis į Agentūrą, pirmiausia turi būti raštu suderinti su partneriais;

15.5.  prieš teikdamas paraišką, pareiškėjas turi susitarti su visais partneriais dėl EIP projekto metu sukurtų rezultatų, partnerių nupirkto ar sukurto turto nuosavybės teisių ir šias teises nustatyti jungtinės veiklos sutartyje.

 

VII SKYRIUS

TINKAMUMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI PARAMAI GAUTI

 

16.  Pareiškėjas ir partneriai yra laikomi tinkamais gauti paramą, jei atitinka tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus. Pareiškėjo ir jo partnerių tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo ir jo partnerių pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius dokumentus/duomenis, kurių NMA papildomai teikti nereikia, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo ir jo partnerių po Agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi nuo viešuosiuose registruose esančių duomenų, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis. Tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai yra:

16.1.  paraišką teikia subjektas, Taisyklių V skyriuje įvardytas galimu pareiškėju;

16.2.  EIP projektas atitinka bent vieną iš Taisyklių III skyriuje nurodytų prioritetų, tikslinę sritį ir prisideda bent  prie vieno kompleksinio tikslo įgyvendinimo;

16.3.  EIP projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su bent viena tema, nurodyta Taisyklių IV skyriuje;

16.4. pareiškėjas ir partneriai užtikrina tinkamą EIP projekto finansavimo šaltinį – nuosavas lėšas, skolintas lėšas, paramos lėšas. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška pateikiant finansų įmonės arba kredito įstaigos paskolos suteikimo galimybės patvirtinamuosius dokumentus, o su mokėjimo prašymu, kuriame prašoma kompensuoti skolintomis lėšomis įgyvendintas investicijas, paramos gavėjas ir partneriai turi pateikti su finansų įmone arba kredito įstaiga pasirašytą paskolos sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis. Nuosavos lėšos pagrindžiamos kartu su paraiška pateikiant banko sąskaitos išrašą (jei nuosavos lėšos nepagrindžiamos finansinėmis ataskaitomis);

16.5.  pareiškėjas ir partneriai neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir Agentūrai (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu (netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių mokėjimo terminai);

16.6.  pareiškėjas ir partneriai tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus;

16.7.  pareiškėjas ir partneriai neturi finansinių sunkumų (nėra bankrutuojantys arba likviduojami);

16.8.  EIP projektas vykdomas Lietuvos Respublikos teritorijoje;

16.9.  EIP projekto galimybių studija yra patvirtinta Ministerijos;

16.10.                     paraiškoje paramai gauti pateikiamas bandomojo arba naujų produktų, procesų ir technologijų plėtojimo bei tobulinimo projekto aprašymas, nurodomi numatomi pasiekti rezultatai ir indėlis į EIP tikslo – taikant žinias ir inovacijas plėtoti konkurencingą ir tvarų žemės ir miškų ūkį – įgyvendinimą;

16.11.                     pateikta jungtinės veiklos sutartis (parengta pagal pavyzdinę jungtinės veiklos sutarties formą (Taisyklių priedas).

17.  Jei buvo gautas EIP veiklos grupės prašymas dėl EIP veiklos grupės partnerių keitimo ar naujų narių priėmimo, Ministerija. vadovaudamasi Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 3D-118 „Dėl Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“, 6 punkte nustatytais EIP veiklos grupės narių tinkamumo kriterijais, įvertina naujai priimamo nario tinkamumą ir apie savo sprendimą informuoja Agentūrą ir paramos gavėją, kurį įpareigoja Agentūrai pateikti naujų partnerių duomenis. Atsižvelgdama į Ministerijos sprendimą, Agentūra patikrina naujų partnerių atitiktį Taisyklių 16.4–16.7 papunkčiuose nurodytoms tinkamumo gauti paramą sąlygoms ir kriterijams.

18. Pareiškėjui ir jo partneriams parama negali būti suteikiama, jei:

18.1. siekdami palankaus sprendimo, pareiškėjas ir jo partneriai bandė daryti įtaką Agentūrai ir (arba) Ministerijai;

18.2. yra priimtas galutinis sprendimas dėl:

18.2.1. pareiškėjo ir (arba) partnerių, ketinusių ir (arba) gavusių paramą iš  EŽŪFKP, Europos žuvininkystės fondo (EŽF), Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF), paramos teikimo ar sutarties sąlygų pažeidimo, apie kurį teisės aktų nustatyta tvarka buvo pranešta Europos Komisijai. Tokiu atveju EIP veiklos grupė neturi teisės pretenduoti į paramą vienus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo;

18.2.2. pareiškėjo ir (arba) partnerių įvykdytos nusikalstamos veikos, susijusios su parama. Tokiu atveju EIP veiklos grupė neturi teisės pretenduoti į paramą dvejus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo.

VIII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

19.     Pareiškėjas ir partneriai prisiima šiuos įsipareigojimus:

19.1.  EIP projekto įgyvendinimo pradžia laikoma paramos sutarties pasirašymo diena. EIP projekto įgyvendinimo laikotarpis nustatomas paramos sutartyje. Projekto maksimali trukmė –

36 mėn., bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. liepos 1 d.;

19.2.  gavus avansą (jei prašoma avanso), ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo avanso gavimo dienos pateikti pirmąjį mokėjimo prašymą;

19.3.  apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama (nuo paramos sutarties pasirašymo dienos (tuo atveju, jei turtas įsigyjamas iki paramos sutarties pasirašymo, nuo turto priėmimo−perdavimo akto pasirašymo datos) iki projekto įgyvendinimo pabaigos), didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų EIP projekto įgyvendinimo laikotarpiui. Reikalavimas gali būti netaikomas, jei pareiškėjas arba partneris įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šio fakto patvirtinimo oficialius skirtingų draudimo įmonių (brokerių) atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus. Turto žuvimo ar sugadinimo atveju paramos gavėjas įsipareigoja atkurti turtą ne mažesne negu atkuriamąja turto verte ir ne mažesnių techninių parametrų;

19.4.  nuo paramos paraiškos pateikimo Agentūrai dienos iki EIP projekto įgyvendinimo pabaigos be rašytinio Agentūros sutikimo nekeisti EIP projekto įgyvendinimo vietos, vykdyti paramos paraiškoje numatytą EIP projekto veiklą, nekeisti jos pobūdžio, tikslų ar įgyvendinimo sąlygų, neparduoti, neįkeisti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto;

19.5.  viešinti paramą, vadovaudamasis Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės);

19.6.  sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir (arba) kontroliuoti, tikrinti, kaip vykdoma veikla, kaip yra vykdomas EIP projektas ir (arba) kaip vykdoma veikla po lėšų EIP projektui įgyvendinti skyrimo ir (arba) EIP projekto įgyvendinimo pabaigos;

19.7EIP projekto vykdymo laikotarpiu tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

19.8.  teikti atsakingiems asmenims visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir Programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti;

19.9.  užtikrinti, kad EIP projekto, kuriam buvo skirta parama, rezultatai būtų prieinami visuomenei naudoti (viešai publikuojama informacija, suteikiama prieiga prie projekto metu sukurtų technologijų ar sprendimų) ir jiems nebūtų taikomi autorių teisių apribojimai;

19.10.                     užtikrinti, kad EIP projekte numatytos išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų;

19.11.                     nekeisti EIP projekto galimybių studijoje numatyto projekto pobūdžio ir tikslų;

19.12.                     negavus Ministerijos sutikimo, nekeisti EIP veiklos grupės narių ar nepriimti naujų EIP veiklos grupės narių;

19.13.  viešinti EIP projekto informaciją per Lietuvos kaimo tinklą (publikuojant EIP projekto įgyvendinimo tarpines ir galutines ataskaitas, skelbiant informaciją apie organizuojamus renginius ir kt.), EIP žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje (EIP-AGRI) tinklą ir kitomis priemonėmis (pvz., publikacijos spaudoje, internete, socialiniuose tinkluose, televizijoje ir radijuje);

19.14.                     užtikrinti, kad EIP projekto veiklos nėra susijusios su anksčiau vykdytais ar pradėtais vykdyti projektais, kuriems finansuoti skirta parama iš ES fondų ir kitų viešųjų lėšų.

 

IX SKYRIUS

PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

 

20.  Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti EIP projekto išlaidas.

21.  Pagal priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 200 000 Eur su PVM.

22.  Paramos intensyvumas:

22.1.  EIP veiklos grupės bendradarbiavimo, EIP projekto viešinimo, įgyvendinimo ir rezultatų sklaidos išlaidoms, nurodytoms Taisyklių 25.1.1−25.1.3, 25.2.1, 25.2.2.1−25.2.2.4, 25.2.2.8−25.2.2.14, 25.2.3.1–25.2.3.3 papunkčiuose ir 26 punkte, kurios patiriamos EIP projekto rengimo ir jo įgyvendinimo metu, − iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo);

22.2.  EIP projekto įgyvendinimo išlaidoms, susijusioms su EIP projekto įgyvendinimu ir nurodytoms Taisyklių 25.2.2.5−25.2.2.7 papunkčiuose, paramos intensyvumas:

22.2.1.                    jei EIP projektas įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, finansuojama iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti EIP projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo);

22.2.2.                    jei EIP projektas įgyvendinamas augalininkystės sektoriuje, finansuojama iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti EIP projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo);

22.2.3.                    jei EIP projektas įgyvendinamas Taisyklių 22.2.1 ir 22.2.2 papunkčiuose neįvardytuose sektoriuose (pvz., miškininkystės sektorius), paramos intensyvumas negali viršyti Programos priemonėse, skirtose projektams tokiuose sektoriuose remti, nustatyto didžiausio paramos intensyvumo.

 

X SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

23. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos:

23.1.  būtinos projektui vykdyti ir numatytos paramos paraiškoje;

23.2.  realiai suplanuotos, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų ir pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais (netaikoma išlaidoms, apmokamoms taikant fiksuotąją normą ir fiksuotąjį įkainį);

23.3.  patirtos (apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos (išskyrus nurodytas Taisyklių 25.1.2 papunktyje). Tačiau šios išlaidos nefinansuojamos, jeigu parama projektui neskiriama arba išlaidos nėra nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų sąraše pagal Taisyklių 25 ir 26 punktus arba jei jos padarytos nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų teisės aktuose;

23.4.  EIP veiklos grupės projekto galimybių studijos parengimo išlaidos, kurios yra patirtos ne anksčiau kaip prieš vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Tačiau, jei parama EIP projektui neskiriama arba jei pirkimai atlikti nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų teisės aktuose, EIP veiklos grupės projekto galimybių studijos parengimo išlaidos nefinansuojamos;

23.5.  faktiškai padarytos ir paramos gavėjo ar partnerių apskaitoje užfiksuotos išlaidos, pagrįstos dokumentų originalais arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintomis kopijomis ir kurios gali būti nustatytos patikros vietoje metu.

24.  Tinkamas išlaidas sudaro tiesioginių ir netiesioginių išlaidų kategorijos.

25. Tiesioginės išlaidos:

25.1.  EIP veiklos grupės bendradarbiavimo išlaidos:

25.1.1.                    EIP veiklos grupės narių susitikimų organizavimas (patalpų nuoma, EIP veiklos grupės partnerių atstovų kelionės išlaidos Lietuvos Respublikos teritorijoje (kuro pirkimo ir (arba) visuomeninio transporto išlaidos), kanceliarinės išlaidos, maitinimas). Išlaidos negali viršyti Agentūros nustatytų ir patvirtintų kainų (kainos skelbiamos www.nma.lt);

25.1.2.                    EIP veiklos grupės projekto galimybių studijos parengimo išlaidos (ne daugiau kaip 3 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (PVM);

25.1.3.                    EIP projekto viešinimo išlaidos;

25.2. EIP projekto įgyvendinimo išlaidos:

25.2.1. darbo užmokestis EIP projektą įgyvendinantiems asmenims (mokslininkams ir konsultantams), kuris yra kompensuojamas taikant fiksuotąjį darbo užmokesčio valandos įkainį, kurį nustatė UAB „Ernst & Young Baltic“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014−2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ projektą įgyvendinančių asmenų (mokslininkų ir konsultantų) darbo užmokesčio fiksuotojo valandos įkainio nustatymo metodiką ir nepažeidžiant darbo laiko normos reikalavimų, nustatytų Darbo kodekse. Darbo užmokesčio arba atlygio projektą įgyvendinantiems asmenims išlaidos projekte apmokamos tik pagal nustatytą darbo užmokesčio fiksuotąjį valandos įkainį (pareiškėjas negalės už išlaidas, kurioms nustatyti fiksuotieji darbo valandos įkainiai, atsiskaityti pagal faktines išlaidas, pateikęs išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus). Fiksuotasis projektą įgyvendinančių asmenų (mokslininkų ir konsultantų) vienos darbo valandos įkainis (60 min.) – 33, 58 Eur:

25.2.1.1. nustatytas fiksuotasis vienos darbo valandos įkainio dydis yra maksimalus darbo valandos įkainio dydis;

25.2.1.2. pareiškėjas paramos paraiškoje gali numatyti ir mažesnes prašomas sumas nei Taisyklių 25.2.1 papunktyje nustatytas fiksuotasis valandos įkainis;

25.2.1.3. fiksuotasis valandos įkainis nekeičiamas visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Atnaujinus fiksuotąjį valandos įkainį dėl pasikeitusių teisės aktų, kuriais vadovaujantis nustatytas fiksuotasis valandos įkainis, atnaujintas fiksuotasis valandos įkainis taikomas tik naujai teikiamoms paraiškoms;

25.2.2. išlaidos prekėms ir paslaugoms:

25.2.2.1. kanceliarinės prekės, ne daugiau kaip 1500 Eur be PVM;

25.2.2.2. laboratorinė įranga;

25.2.2.3. laboratorinės įrangos eksploatavimo medžiagos ir priemonės;

25.2.2.4. EIP projekto veikloms žemės ūkio ir miškų ūkio valdose įgyvendinti reikalingos medžiagos ir priemonės (išskyrus transporto priemones);

25.2.2.5. žemės ūkio ir miškų ūkio technikos (išskyrus priekabas ir puspriekabes) ir įrangos, susijusios su žemės ūkio ir miškų ūkio veikla, įsigijimas ir įrengimas (prie šių išlaidų kategorijos negali būti priskirtos jokios transporto priemonės; įranga turi būti sumontuota ir funkcionuoti iki atitinkamo (ar vėliausiai iki paskutinio) mokėjimo prašymo pateikimo dienos);

25.2.2.6. technologiniai įrengimai, susiję su žemės ūkio ir miškų ūkio veikla;

25.2.2.7. kompiuterinė ir programinė įranga, programavimo paslaugos;

25.2.2.8. žemės ūkio ir miškų ūkio technikos ir įrangos nuomos paslaugos;

25.2.2.9. laboratorinės įrangos nuomos paslaugos;

25.2.2.10. žemės ūkio ir miškų ūkio technikos ir įrangos eksploatavimo (degalai, elektros energija, detalės smulkiam remontui ir remonto paslaugos (išskyrus kapitalinį remontą) paslaugos;

25.2.2.11. EIP projektą įgyvendinančių asmenų kelionės išlaidos EIP projekto įgyvendinimo tikslais (kuro pirkimo ir (arba) visuomeninio transporto išlaidos);

25.2.2.12. laboratorinių tyrimų paslaugos;

25.2.2.13. specializuotų transporto priemonių, susijusių su EIP projekto veiklomis, nuomos (išskyrus lengvuosius automobilius) paslaugos;

25.2.2.14. pagal sutartis vykdomi moksliniai tyrimai, ekspertizės ir patentai perkami arba įsigyjami pagal licenciją rinkos kaina iš kitų išorės šaltinių (ne EIP veiklos grupės narių);

25.2.3. projekto rezultatų sklaidos išlaidos, neviršijant 10 proc. nuo tinkamų projekto išlaidų:

25.2.3.1.     konferencijoms organizuoti gali būti skirta ne daugiau kaip po: 1 100 Eur be PVM, kurioje dalyvauja nuo 30 iki 50 dalyvių; 1 900 Eur be PVM, kurioje dalyvauja nuo 51 iki 100 dalyvių;

25.2.3.2.     kitiems renginiams (apskritojo stalo diskusijoms, seminarams ir kt.) gali būti skirta ne daugiau kaip 530 Eur be PVM vienam renginiui  organizuoti;

25.2.3.3.     straipsnių ir leidinių rengimui ir leidybai gali būti skirta ne daugiau kaip po: 165 Eur be PVM už A4 formato informacinį straipsnį (ne mažesnį kaip 1700 spaudos ženklų), 0,55 Eur be PVM už lankstinuką, 5 Eur be PVM už plakatą (A1 formato), 6,15 Eur be PVM už knygos (15 spaudos lankų) egzempliorių, kai išleidžiama minkštais viršeliais, ir 12,62 Eur be PVM už knygos (15 spaudos lankų) egzempliorių, kai išleidžiama kietais viršeliais.

26. Netiesioginės išlaidos:

26.1. darbo užmokestis arba atlygis projektą administruojantiems asmenims:

26.1.1. darbo užmokestis arba atlygis projektą administruojantiems asmenims turi būti apskaičiuotas nepažeidžiant darbo laiko normos reikalavimų, nustatytų Darbo kodekse;

26.1.2. viename projekte gali būti ne daugiau kaip 3 projektą administruojančių asmenų etatai (projekto vadovo, administratoriaus ir finansininko).

27. Netiesioginės projekto išlaidos yra kompensuojamos taikant fiksuotąją normą, kuri nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 10 priede.

28. Netiesioginėms išlaidoms galima taikyti didžiausia suma apskaičiuojama tiesioginių išlaidų sumą padauginus iš apskaičiuotos netiesioginių išlaidų fiksuotosios normos, naudojant toliau nurodytas formules:

FN (fiksuotoji norma (procentais)) = P (projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma) x X (proc.)

                                    RI (tiesioginių išlaidų rangos suma) x 100 (proc.)       

 

NI (netiesioginės išlaidos) = FN (proc. pasirinkimas iš lentelės) x TI (visų tiesioginių išlaidų suma).

 

29. Nustatant projektui taikomą fiksuotąją normą, atsižvelgiama į tai, kokią tiesioginių išlaidų dalį (procentais, apvalinant iki 2 skaičių po kablelio) sudaro projekto veiklų rangos išlaidos (projekto veiklų rangos išlaidomis laikomos išlaidos tų veiklų, kurias visiškai įgyvendina ne pats projekto vykdytojas, o paslaugų teikėjai, prekių tiekėjai ar rangovai):

Eil. Nr.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, eurais

Didžiausia fiksuotoji norma (procentais), kai projekto veiklų rangos išlaidų dalis sudaro:

iki 60 proc. (imtinai) tiesioginių projekto išlaidų

nuo 60 proc. iki 90 proc. (imtinai) tiesioginių projekto išlaidų

daugiau kaip 90 procentų tiesioginių projekto išlaidų

1.

iki 85 000

24 proc.

24 proc.

12 proc.

2.

nuo 85 001 iki 175 000

24 proc.

21 proc.

12 proc.

3.

nuo 175 001 iki 200 000

19 proc.

19 proc.

12 proc.

 

30Tinkamos išlaidos, nurodytos Taisyklių 25 ir 26 punktuose, gali būti patiriamos naudojant savo išteklius.

31Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ne anksčiau kaip nuo paraiškos pateikimo Agentūrai dienos ir neviršijančios fiksuotojo įkainio, nustatyto šių Taisyklių 25.2.1 papunktyje, ir fiksuotosios normos, nustatytos vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 10 priedu.

32. EIP projekte turi būti numatytos visos išlaidos, kurios išimtinai bus naudojamos projekto įgyvendinimui. Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir EIP projektui įgyvendinti būtinos išlaidos, ir ne daugiau nei numatytas paramos dydis ir intensyvumas. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti išvardytos pagal išlaidų kategorijas. Kai EIP projektui vykdyti nenaudojami savi ištekliai ir įkainiai nėra numatyti ESIF ir Taisyklėse, turi būti pateikiami ne mažiau kaip trys komerciniai pasiūlymai (su lygiaverčiais išlaidų technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais) išlaidoms pagrįsti, o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą. Jei dėl ribotos reikalingų prekių ir (ar) paslaugų pasiūlos pareiškėjas pateikia mažiau kaip tris komercinius pasiūlymus, pareiškėjas įrodo, kad dėl trijų komercinių pasiūlymų pateikimo buvo kreiptasi į ne mažiau kaip tris galimus prekių ir paslaugų tiekėjus ir jie patvirtino, kad pareiškėjo prašyme nurodytų prekių netiekia ir paslaugų neteikia. Tuo atveju, kai pareiškėjo pateiktuose komerciniuose pasiūlymuose nurodyta prekės ar paslaugos kaina yra 10 proc. didesnė nei analogiškos rinkoje egzistuojančios prekės ar paslaugos kainos, pareiškėjui siunčiamas paklausimas su prašymu per nustatytą laiką pateikti pasirinktos prekės ar paslaugos kainos pagrindimą. Jei pareiškėjas nepateikia konkrečių argumentų kainos skirtumui pagrįsti, Agentūra kainą nustato pagal analogiškos rinkoje egzistuojančios prekės ar paslaugos kainas. Agentūra apie tai informuoja pareiškėją ir suderina su juo, ar jis sutinka visa apimtimi įgyvendinti projektą, turėdamas mažesnę paramos sumą. Jeigu pareiškėjas per nustatytą laiką nepateikia tokio sutikimo, paramos paraiška pripažįstama netinkama finansuoti ir yra atmetama. Apskaičiuotas tinkamų finansuoti išlaidų dydis ir (arba) didžiausias paramos dydis suapvalinamas iki sveikųjų skaičių.

33.     EIP projekte numatytos prekės ir paslaugos turi būti įsigytos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą. Subjektas, kuriam Viešųjų pirkimų įstatymas netaikomas, vadovaujasi Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-924 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės). Jeigu EIP projektui vykdyti naudojami savi resursai, vadovaujamasi institucijos vadovo įsakymu patvirtintais paslaugų ir kitų tinkamų finansuoti išlaidų įkainiais.

34.     Visos EIP projekto išlaidos turi būti patvirtintos apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus, arba pagrįstos institucijos vadovo įsakymu patvirtintais paslaugų ir kitų tinkamų finansuoti išlaidų įkainiais, jei EIP projektui vykdyti naudojami savi resursai. Paramos gavėjas tvarko šių lėšų apskaitą ir saugo su projekto apskaita susijusius dokumentus atskirai nuo kitų. Projekto išlaidas paramos gavėjai privalo įtraukti į apskaitą laikydamiesi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Pareiškėjas prieš paramos sutarties pasirašymą privalo turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą EIP projekto lėšoms.

35.  Jei prekių ir (arba) paslaugų pirkimai (EIP veiklos grupės projekto galimybių studijos rengimo ir EIP projekto paraiškos rengimo atvejais) atlikti iki paramos paraiškos pateikimo, pareiškėjas pirkimo dokumentų kopijas turi pateikti kartu su paramos paraiška.

36.  Tinkamų finansuoti išlaidų, kurioms Taisyklėse ir Agentūros nėra nustatyti įkainiai arba didžiausios sumos Taisyklėse, dydžiai nustatomi pagal viešai ESIF administruojančių institucijų interneto svetainėse skelbiamus prekių ir (arba) paslaugų kainų rinkos tyrimuose nustatytus įkainius, kurie taikomi tokioms pat išlaidoms įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus ir analogiškiems paramos gavėjams. Europos Sąjungos struktūriniams fondams (Europos socialiniam fondui, Europos regioninės plėtros fondui, Europos sanglaudos fondui) taikomi rinkos kainų tyrimai (supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai) skelbiami interneto tinklalapio www.esinvesticijos.lt nuorodos „Dokumentai“ skyriaus „Tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“).

37.     įgyvendinant projektą, galima iki 10 proc. lėšų perskirstyti tarp kiekvienos atskiros išlaidų kategorijos, neviršijant pagal atskirus mokėjimo prašymus ir bendros paramos sutartyje numatytos paramos sumos. Perskirstant lėšas, išlaidos, nurodytos Taisyklių 25.1.2, 25.2.1, 25.2.2.1, 25.2.3, 25.2.3.1–25.2.3.3 ir 26.1 papunkčiuose, negali būti didinamos. Išlaidos, kurios pagal atskiras išlaidų kategorijas perskirstomos daugiau kaip 10 proc., ir išlaidos, kurios nėra numatytos Taisyklėse ir paramos sutartyje, nefinansuojamos. Išlaidų sumų mažinimas nėra ribojamas. Paramos sutartis dėl šių pakeitimų nekeičiama.

38.     Netinkamos finansuoti išlaidos:

38.1.    išlaidos, nesusijusios su EIP projektu ir remiama veikla ir neįvardytos Taisyklių 25 ir 26 punktuose;

38.2.    išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes ir paslaugas, nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų teisės aktuose;

38.3.    pavienių pareiškėjų ar EIP grupės narių savarankiškai atliekamų tyrimų, susijusių su EIP projektu, išlaidos;

38.4.    iki paraiškos pateikimo pradėtų projektų įgyvendinimo išlaidos;

38.5.    EIP veiklos grupės projekto galimybių studijoje nenumatytam EIP projektui įgyvendinti.

39PVM finansavimas apibrėžtas Administravimo taisyklėse.

40Jei pareiškėjas ir partneriai naudojasi kredito įstaigų išduotais kreditais EIP projektui, kuriam prašoma paramos, finansuoti ir pareiškėjui ar partneriui teikiama valstybės pagalba, kompensuojant dalį kredito įstaigai sumokėtų palūkanų ir (arba) dalį garantinio užmokesčio, didžiausia bendra paramos, skiriamos pagal Taisykles, ir valstybės pagalbos lėšų suma bei intensyvumas vienam EIP projektui ir jo tinkamoms finansuoti išlaidoms negali viršyti Taisyklėse nustatytų dydžių.

41.  Teikiant paramą projektams, kurie įgyvendinami miškininkystės sektoriuje, turi būti laikomasi leistinų de minimis pagalbos ribų:

41.1. vienam subjektui, kaip jis apibrėžtas reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje, suteikta pagalba negali būti didesnė kaip 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų) per dvejus praėjusius ir einamuosius jo mokestinius metus. Kai pareiškėjui ar partneriui suteikus apskaičiuotą pagalbos dydį būtų viršijama bendra šiame punkte nurodyta suma, negali būti išmokama net ta pagalbos dalis, kuri šios ribos neviršija;

41.2. jei pagalbos gavėjas vykdo veiklą keliuose sektoriuose, teikiama pagalba sumuojama vadovaujantis Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

42Vertinant paramos paraiškas ir administruojant paramą, esant įtarimui dėl nepagrįstai didelių kainų įsigyjant prekes ir paslaugas, dėl įrangos naujumo ir (arba) nusidėvėjimo ar dėl EIP projekto ir (arba) investicijų atitikties Programos priemonės tikslams, Agentūra atlieka užsakomąsias išlaidų skaičiuojamųjų kainų, įrangos naujumo ir (arba) nusidėvėjimo, projekto ir (arba) investicijų atitikties Programos priemonės tikslams ekspertizes. Vadovaudamasi jų rezultatais, priima galutinį sprendimą dėl tinkamų finansuoti išlaidų, nustatant paramos sumą ir tinkamumą.

 

XI SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

43.  Paramos paraiškos forma pateikiama Taisyklių priede ir skelbiama Ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse, adresais www.zum.lt ir www.nma.lt.

44.  Paramos paraiška ir dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildyta paramos paraiška ir jos priedai nepriimami.

45.  Paramos paraiška ir prie jos pridedami dokumentai turi būti pateikti kompiuteriu užpildyti ir atspausdinti. Ranka užpildytos paramos paraiškos nepriimamos. Paramos paraiškas iš pareiškėjų priima ir registruoja Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt. Paramos paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t.t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos.

46.  Paramos paraiška gali būti pateikta ir elektronine forma, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga, adresu https://zumis.lt, jei tokia galimybė suteikta. Paramos paraišką pildant elektroniniu būdu ŽŪMIS portale, ji turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val. Prie elektroninės paramos paraiškos pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos (popierinis dokumentas turi būti nuskenuotas). Elektroninės paramos paraiškos formos laukų išdėstymas ir pavadinimai gali skirtis nuo spausdintinės (popieriuje teikiamos) versijos.

47.  Paramos paraiškų pildymas, registravimas ir vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

48.  Paramos paraiškos pradedamos vertinti pasibaigus paramos paraiškų priėmimo terminui. Užregistravus paramos paraišką, pirmiausia atliekamas administracinės atitikties tikrinimas. Administracinės atitikties tikrinimas ir paraiškos vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

49.  Paramos paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimo metu nustatoma, ar EIP projektas tinkamas gauti paramą iš EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete, ir galima paramos suma, suapvalinta iki sveikųjų skaičių.

 

XII SKYRIUS

EIP PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 

50.  EIP projektų atrankos vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal šiuos atrankos kriterijus:

50.1 EIP projekte pateiktas pagrindimas, įrodantis, kad projekto rezultatų praktinis taikymas ūkiuose teiks ekonominę ir (arba) aplinkosaugos naudą – suteikiama 20 balų;

50.2.  EIP projekte numatytoms turto įsigijimo išlaidoms finansuoti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas šioms išlaidoms finansuoti, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų (atrankos kriterijus netaikomas, kai prašoma didžiausios galimos paramos sumos EIP projektui);

50.3EIP projektas įgyvendinamas:

50.3.1.                    panaudojant neatlygintinai EIP veiklos grupės narių išteklius (materialinę bazę, darbuotojus) ir integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų infrastruktūrą – suteikiama 20 balų;

50.3.2.                    panaudojant neatlygintinai EIP veiklos grupės narių išteklius (materialinę bazę, darbuotojus) – suteikiama 10 balų;

50.4.  EIP projekto rezultatų pritaikomumas bus pademonstruotas:

50.4.1.                    daugiau kaip 20 valdų (įskaitytinai) − suteikiama 20 balų;

50.4.2.                    nuo 15 valdų (įskaitytinai) iki 19 valdų (įskaitytinai) − suteikiama 15 balų;

50.4.3.                    nuo 10 valdų (įskaitytinai) iki 14 valdų (įskaitytinai) − suteikiama 10 balų;

50.5EIP veiklos grupės projekto galimybių studijai skirta ne mažiau kaip 90 balų – suteikiama 10 balų;

50.6.  EIP projekto veiklų viešinimui taikomos ne mažiau kaip 3 skirtingos viešinimo priemonės ir būdai (spauda, radijas, televizija, internetas ir kt.) – suteikiama 15 balų.

51.  EIP projektų atrankos kriterijų vertinimo paaiškinimai:

51.1.  vertinant atitiktį Taisyklių 50.1 papunktyje  nurodytam atrankos kriterijui, vertinamas EIP projekte pateiktas pagrindimas, įrodantis, kad EIP projekto rezultatų praktinis taikymas ūkiuose teiks ekonominę ir (arba) aplinkosaugos naudą, įsitikinama, ar pareiškėjas pagrindė skaičiavimais planuojamą ekonominę naudą, ar įrodė, kad EIP projekto rezultatų taikymas turės aplinkosaugos naudą;

51.2vertinant atitiktį Taisyklių 50.2 papunktyje  nurodytam atrankos kriterijui, vertinamas EIP projekte prašomų finansuoti visų turto įsigijimo išlaidų paramos intensyvumo mažėjimas. Atrankos balai nesuteikiami, kai pagal paramos paraiškoje nurodytą EIP projekto investicijų vertę apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą EIP projektui, tačiau EIP projektui prašoma skirti Taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą, arba kai pagal paramos paraiškoje nurodytą EIP projekto investicijų vertę apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą EIP projektui, tačiau jam prašoma skirti mažesnę paramos sumą, nei Taisyklėse nustatyta didžiausia galima paramos suma. Tokiu didžiausiu galimu paramos intensyvumu laikomas intensyvumas, apskaičiuotas lyginant Taisyklių 21 punkte nustatytą didžiausią paramos sumą EIP projektui su jo investicijų verte. Paramos intensyvumo sumažinimas procentiniais punktais nustatomas nuo apskaičiuoto intensyvumo;

51.3.  vertinant atitiktį Taisyklių 50.3 papunktyje nurodytam atrankos kriterijui, vertinamas EIP projekto įgyvendinimas panaudojant neatlygintinai EIP veiklos grupės narių išteklius, integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų infrastruktūrą. Paramos paraiškoje turi būti nurodyta, kad pareiškėjas realiai numato naudoti EIP veiklos grupės narių išteklius, integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų infrastruktūrą ir neprašo paramos išlaidoms, kurioms įgyvendinti bus naudojami EIP veiklos grupės narių ištekliai ir integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų infrastruktūra, visa apimtimi;

51.4.  vertinant atitiktį Taisyklių 50.4 papunktyje nurodytam atrankos kriterijui, vertinamas EIP projekto rezultatų pritaikomumo pademonstravimas valdose, turi būti įsitikinta, kad pareiškėjas paramos paraiškoje įsipareigoja pademonstruoti EIP projekto rezultatų pritaikomumą tiek valdų, už kiek gali būti suteikiamas atitinkamas atrankos balų skaičius. Įgyvendinus EIP projektą, turi būti įrodyta, kad gautas rezultatas (produktas, rekomendacija ir kt.) bus pritaikytas tiek valdų, kokį jų skaičių pareiškėjas nusistatė, ir tai pademonstruota viešinant EIP projekto rezultatus;

51.5.  vertinant atitiktį Taisyklių 50.5 papunktyje nurodytam atrankos kriterijui, vertinamas balų skyrimas už EIP veiklos grupės projekto galimybių studijos parengimą ir turi būti įvertinta tai, ar Ministerijos sprendimu patvirtintai EIP veiklos grupių projektų galimybių studijai skirta ne mažiau kaip 90 balų;

51.6.  vertinant atitiktį Taisyklių 50.6 papunktyje nurodytam atrankos kriterijui, vertinamas EIP projekto rezultatų viešinimas pagal pareiškėjo taikomų EIP projekto rezultatų viešinimo priemonių arba būdų skaičių.

52.  Privalomas mažiausias EIP projektų atrankos balų skaičius – 70 balų. Jei EIP projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad EIP projektui suteikta balų suma yra mažesnė, nei nustatytasis privalomas skaičius – 70 balų, paramos paraiška atmetama.

53Paramos paraiškų atrankos pirmumo eilės sudarymas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Papildomas paramos paraiškų atrankos vertinimas atliekamas pagal tuos pačius atrankos kriterijus. Atrankos kriterijų eiliškumas taikomas mažėjančios svarbos tvarka pagal Taisyklių 50.2, 50.4, 50.1, 50.3, 50.6 ir 50.5 papunkčiuose nurodytus atrankos kriterijus.

 

XIII SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TVIRTINIMAS IR PARAMOS SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

54.  Agentūra, įvertinusi paramos paraiškas, parengia nustatytos formos paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę ir nustatytos formos atskirų paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, kurias teikia Ministerijai.

55.  Ministerijos sudarytas Išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklą „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ teikti projektų atrankos komitetas (toliau – PAK), sudarytas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-287, svarsto EIP projektus ir priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl finansuotinų ir (arba) nefinansuotinų EIP projektų. Vadovaujantis PAK rekomendacijomis, galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo ir (arba) neskyrimo priima žemės ūkio ministras ar jo įgaliotas asmuo ir apie priimtą sprendimą Ministerija informuoja Agentūrą per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.

56   Agentūra apie sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo paštu ar el. paštu (kaip nurodyta paraiškoje) informuoja pareiškėjus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo gavimo dienos.

57.  Gavusi iš Ministerijos sprendimą suteikti paramą, Agentūra, vadovaudamasi Administravimo taisyklių nustatyta tvarka, rengia paramos sutartį.

58.  Pareiškėjas, pasirašęs paramos sutartį, šios sutarties įsigaliojimo dieną tampa paramos gavėju.

59.  Paramos sutartis gali būti keičiama Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

XIV SKYRIUS

EIP PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

60.  Paramos gavėjas EIP projekto įgyvendinimo metu, kas 12 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, Agentūrai teikia jos nustatytos formos EIP projekto įgyvendinimo tarpines ataskaitas, kuriose teikia informaciją apie EIP projekto įgyvendinimo eigą bei pasiektus rezultatus. Kompiuteriu užpildytos ir atspausdintos tarpinės ataskaitos turi būti pateikiamos Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams paramos gavėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz.: paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir kt.) arba kitais adresais pateiktos tarpinės ataskaitos nepriimamos. EIP projekto įgyvendinimo tarpines ataskaitas vertina Agentūra ir Ministerija.

61.  Agentūra, įvertinusi tarpines įgyvendinimo ataskaitas, atlieka patikras vietoje, kurių metu įsitikina, ar EIP projektas įgyvendinamas pagal paramos sutartyje numatytus etapus, ar įgyvendintos planuotos EIP projekto veiklos.

62.  Jei Agentūra nustato, kad paramos gavėjas ir (arba) partneriai, įgyvendindami EIP projektą, nesilaiko paraiškoje ir paramos sutartyje numatyto įgyvendinimo plano siekiant numatytų rezultatų, Agentūros nustatyta tvarka taikomos individualios priemonės, skirtos EIP projekto įgyvendinimui gerinti, ir atliekama nuolatinė stebėsena ir kontrolė, paramos gavėjui teikiami pasiūlymai ir rekomendacijos dėl šių priemonių įgyvendinimo.

63.  Jei Agentūra nustato, kad paramos gavėjas ir (arba) partneriai, įgyvendindami EIP projektą, nepasieks numatytų rezultatų, arba paramos gavėjas ir (arba) partneriai nesilaiko Agentūros taikomų priemonių (rekomendacijų, pasiūlymų) EIP projekto įgyvendinimui pagerinti, paramos sutartis nutraukiama. Apie sutarties nutraukimą Agentūra informuoja paramos gavėją vidaus procedūrų nustatyta tvarka.

 

XV SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

64.  Paramos gavėjas po kiekvieno EIP projekto įgyvendinimo etapo, kaip numatyta paramos sutartyje, pateikia Agentūrai nustatytos formos mokėjimo prašymą Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

65.  Mokėjimo prašymus kartu su reikiamais priedais iš paramos gavėjų priima ir registruoja Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt.

66.  Paramos gavėjas mokėjimo prašymą ir susijusius dokumentus turi užpildyti lietuvių kalba. Kita kalba užpildyti mokėjimo prašymai ir jų priedai nepriimami.

67.  Mokėjimo prašymai turi būti pateikti paramos sutartyje numatytais terminais, asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz.: paštu, faksu arba elektroniniu paštu) arba kitais adresais pateikti mokėjimo prašymai nebus priimami. Mokėjimo prašymai gali būti pateikti elektronine forma, naudojantis ŽŪMIS portalo interneto prieiga, adresu https://zumis.lt, jeigu tokia galimybė yra suteikta. Mokėjimo prašymą pildant elektroniniu būdu ŽŪMIS portale, jis turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki paramos sutartyje numatyto mokėjimo prašymo pateikimo termino 24 valandos. Mokėjimo prašymus kartu su reikalaujamais priedais iš paramos gavėjų priima ir registruoja Agentūra.

68.  Mokėjimo prašymą pateikus pavėluotai, jis užregistruojamas, tačiau yra taikomos sankcijos. Sankcijos dėl pavėluoto mokėjimo prašymo pateikimo nustatomos vadovaujantis Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodika).

69.  Jeigu paramos gavėjas dėl pateisinamų priežasčių nori pratęsti mokėjimo prašymo pateikimo terminą, jis iki atitinkamo termino pabaigos turi Agentūrai raštu pateikti argumentuotą prašymą dėl termino pratęsimo.

70.  Mokėjimo prašymai vertinami Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

71.  Paramos gavėjų ir (arba) partnerių atsiskaitymai su tiekėjais ir parneriais turi vykti tik per finansų įmones arba kredito įstaigas.

72.  Paramos lėšų išmokėjimo būdas nustatomas paramos sutartyje. Tinkamos finansuoti išlaidos gali būti apmokėtos šiais būdais:

72.1.  išlaidų kompensavimo;

72.2.  išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu, kai avansas nėra Europos Komisijai tinkamos deklaruoti išlaidos. Avanso mokėjimas (fiksuota suma) yra atliekamas po paramos sutarties pasirašymo; avansas gali siekti iki 40 proc. skirtos paramos sumos.

73.  Pasirašius paramos sutartį, jei paramos sutartyje nustatyta, paramos gavėjui mokamas paramos sutartyje nustatyto dydžio avansas. Avansas mokamas paramos gavėjui pateikus Agentūrai avansinį mokėjimo prašymą.

74.  Kai bendra pagal paramos gavėjo pateiktus mokėjimo prašymus kompensuota ir avansu paramos gavėjui sumokėta suma pasiekia EIP projektui įgyvendinti skirtą paramos sumą, EIP projekto įgyvendinimo išlaidos toliau nekompensuojamos.

75.  Baigęs įgyvendinti EIP projektą, paramos gavėjas pateikia Agentūrai galutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja visas per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas, bei galutinę Agentūros nustatytos formos EIP projekto įgyvendinimo ataskaitą Taisyklų 60 punkte nustatyta tvarka ir būdais. Galutinę EIP projekto įgyvendinimo ataskaitą vertina Agentūra ir Ministerija.

76.  Agentūra, išnagrinėjusi galutinį mokėjimo prašymą ir nustačiusi, kad paramos gavėjui buvo išmokėta didesnė paramos suma nei pripažinta tinkama finansuoti paramos lėšomis, vadovaudamasi paramos sutarties nuostatomis, pareikalauja paramos gavėjo grąžinti perviršinę sumą.

77.  Paramos gavėjas gali teikti ne daugiau kaip devynis mokėjimo prašymus, neįskaitant avansinio mokėjimo prašymo.

78.  Paramos lėšos paramos gavėjui išmokamos Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

XVI SKYRIUS

SANKCIJOS

 

79.  Netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) EIP projektą paramos gavėjui taikomos tokios sankcijos: paramos sumažinimas, paramos teikimo sustabdymas ir (arba) nutraukimas, sutarties nutraukimas ir (arba) reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos; apribojimas teikti paraiškas; kitos poveikio priemonės dėl su gauta arba prašoma parama susijusių įsipareigojimų nevykdymo ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymo.

80.  Detali sankcijų apskaičiavimo ir taikymo tvarka nustatyta Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikoje. 

81.  Priemonės veiklos sričiai netaikoma Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-889 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“.

XVII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

82.  EIP projektų įgyvendinimo priežiūra ir tikrinimas, skundų teikimas atliekami Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Užbaigto EIP projekto metinės ataskaitos neteikiamos.

83.  Pasikeitus Taisyklėse nurodytiems teisės aktams tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

______________________________

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų,

priedas

 

(Paramos paraiškos forma)*

 

NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

 

 

|__|__|__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ |__|__|

(paramos paraiškos registracijos data ir registracijos numeris)

 

(paramos paraišką užregistravusio tarnautojo pareigos) (vardas, pavardė)                (parašas)

 

Paraiška vertinti priimta

Paraiška atmesta

 

 

_________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos

Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų

departamento ___________________________ paramos administravimo skyriui

 

 

PARAMOS PARAIŠKA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „BENDRADARBIAVIMAS“ VEIKLOS SRITĮ „PARAMA EIP VEIKLOS GRUPĖMS KURTI IR JŲ VEIKLAI VYSTYTI

 

_____________Nr.________

(data)

______________________________

(sudarymo vieta)

 

 

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

Adresas / buveinė

(gyvenamoji vieta, telefonas, faksas, el. paštas, kuriais bus galima susisiekti paramos paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu)

Savivaldybės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Seniūnijos pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gyvenamosios vietovės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gatvės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Namo Nr. |__|__|__|

Buto Nr. |__|__|__|

Pašto indeksas |__|__|__|__|__|__|__|

Telefono Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

El. paštas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paramos paraiškos administravimo eigą?

Paštu

Elektroniniu paštu

 

1. Juridinio asmens kodas (juridiniams asmenims) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(juridinio asmens atpažinties kodas iš Juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo)

2. Asmens kodas (fiziniams asmenims) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

3. PVM mokėtojo kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodomas PVM mokėtojo kodas, jei pareiškėjas yra įsiregistravęs PVM mokėtoju)

 

II. INFORMACIJA APIE PARTNERIUS (pildoma kiekvienam partneriui, įterpiant reikiamą kiekį eilučių)

 

1. Fizinis asmuo □

2. Juridinis asmuo □

3. Juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė

4. Juridinio / fizinio asmens kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

5. Adresas / buveinė

(gyvenamoji vieta, telefonas, faksas, el. paštas, kuriais bus galima susisiekti paramos paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu)

Savivaldybės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Seniūnijos pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gyvenamosios vietovės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gatvės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Namo Nr. |__|__|__|

Buto Nr. |__|__|__|

Pašto indeksas |__|__|__|__|__|__|__|

Telefono Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

El. paštas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

III. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS

 

1. KPP priemonė

Bendradarbiavimas

2. Veiklos sritis

Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti

3. Projekto pavadinimas

 

(nurodoma projekto, kuriam prašoma paramos, pavadinimas)

4. Projekto tema

 

5. Projekto įgyvendinimo vieta

(duomenys patikrai vietoje atlikti)

Savivaldybės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Vietovės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gatvės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Namo Nr. |__|__|__|

Buto Nr. |__|__|__|

6. Bendra projekto vertė su PVM, Eur

|__|__|__|__|__|__|__|__| Eur

(Bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis su PVM, eurais)

7. Bendra projekto vertė be PVM, Eur

|__|__|__|__|__|__|__|__| Eur

(Bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis be PVM, eurais)

8. Prašoma paramos suma, Eur

|__|__|__|__|__|__|__|__| Eur

(Nurodoma prašoma paramos suma, eurais)

9. Prašoma avanso suma, Eur

|__|__|__|__|__|__|__|__| Eur

(Nurodoma prašoma avanso suma, eurais)

10. Planuojama projekto pradžia:

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|

(Nurodoma planuojama projekto įgyvendinimo pradžia po paraiškos pateikimo)

11. Planuojama projekto pabaiga:

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|

(Nurodoma planuojama paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo Agentūrai data (metai / mėnuo / diena)

12. Asmuo, atsakingas už projektą

(vardas, pavardė):

Kontaktinio tel. Nr., El. paštas.

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Pildoma, jei tai ne pareiškėjas, nurodant pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą ir ataskaitų rengimą projekto įgyvendinimo metu, vardą, pavardę ir tel. Nr.)

 

IV. PROJEKTO APRAŠYMAS

 

 

Projekto esmės aprašymas:

       projekto pagrindiniai tikslai ir uždaviniai, veiklos etapai;

  kaip projektas atitinka Taisyklių III skyriuje numatytus prioritetus, tikslines sritis ir kompleksinius tikslus;

   pateikiamas įvertinimas, įrodantis, kad projekto rezultatų praktinis taikymas ūkiuose ar miško valdose teiks ekonominę ir (arba) aplinkosaugos naudą;

kokie bus pasiekti rezultatai įgyvendinus projektą;

kokia bus projekto viešoji nauda ir pridėtinė vertė;

       kaip bus organizuojamas projekto įgyvendinimas;

       projekto veiklų pasiskirstymas tarp pareiškėjo ir projekto partnerių;  

       kokie projekto parengimo darbai jau atlikti;

kokios numatomos projekto viešinimo priemonės;

  kokie ištekliai bus pasitelkiami projekto veikloms įgyvendinti, kurios išlaidos bus patiriamos (neprašant paramos) pasitelkiant EIP veiklos grupės narių išteklius (materialinę bazę, darbuotojus) ir integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų infrastruktūrą;

       kokios numatomos projekto rezultatų sklaidos priemonės ir būdai įgyvendinant projektą;

       kokios numatomos projekto rezultatų pritaikomumo demonstravimo priemonės;

       kaip bus užtikrintas projekto tęstinumas;

       kita informacija.

 

 

 

 

 

V. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

Eil.

Nr.

Veiklos pavadinimas

Vykdymo pradžia

(metai, metų ketvirtis)

Vykdymo pabaiga

(metai, metų ketvirtis)

Numatomi naudoti ištekliai (personalas ir materialiniai ištekliai)

Numatomi pasiekti veiklų rezultatai

Projekto veiklų įgyvendinimo rizikos ir numatomas jų valdymas

Pareiškėjas (partneris (-iai) atsakingi už projekto veiklą

Pareiškėjo (partnerio) atstovas (-ai)

1.

Su EIP veiklos grupės bendradarbiavimu susijusios veiklos

(preliminariai nurodoma, kada ir kokias su EIP veiklos grupės bendradarbiavimu susijusias veiklas planuojama vykdyti)

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

 

 

 

1. n.

 

 

 

 

 

2.

Su projekto įgyvendinimu susijusios veiklos

(preliminariai nurodoma, kada ir kokias su projekto įgyvendinimu susijusias veiklas planuojama vykdyti)

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

 

 

 

2. n.

 

 

 

 

 

3.

Su projekto viešinimu susijusios veiklos (preliminariai nurodoma, kada ir kokias su projekto viešinimu susijusias veiklas planuojama vykdyti: Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – viešinimo taisyklės) nurodytų privalomų projekto viešinimo priemonių taikymas)

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. n.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

Su projekto rezultatų sklaida susijusios veiklos (preliminariai nurodoma, kada ir kokias su projekto rezultatų sklaida susijusias veiklas planuojama vykdyti)

 

 

 

 

 

4.1.

 

 

 

 

 

4. n.

 

 

 

 

 

5.

Kitos projekto veiklos

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

 

Finansavimo šaltinio pavadinimas

 

Suma, Eur be PVM

 

PVM, Eur

 

Suma su PVM, Eur

 

Pagrindimas

1. Paramos lėšos

(planuojamos gauti paramos lėšos, kurios numatomos naudoti projektui finansuoti)

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

2. Pareiškėjo lėšos

(jeigu dalį projekto išlaidų numato padengti pareiškėjas)

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

3. Partnerių lėšos

(jeigu dalį projekto išlaidų numato padengti partneriai)

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

4. Paskola

(banko ar kito paskolos davėjo paskola)

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

5. Kiti lėšų šaltiniai

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

6. Bendra projekto vertė (1+2+3+4+5)

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

VII. TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ[1] SĄRAŠAS

 

(Visos tinkamos finansuoti išlaidos turi būti aiškiai išvardytos pagal išlaidų kategorijas, o ne pateikiamos bendra suma. Trumpas pagrindžiamų išlaidų aprašymas)

 

 

Eil. Nr.

 

Išlaidų pavadinimas

 

Išlaidų suma be PVM, Eur

 

PVM, Eur

 

Išlaidų suma su PVM, Eur

 

Prašomos paramos suma, Eur

Už išlaidas atsakingas EIP veiklos grupės narys

(jei už tas pačias išlaidas atsakingi keli EIP veiklos grupės nariai, nurodoma kiekvieno jų dalis atskirai)

Pagrindimas

(nurodykite tinkamas finansuoti išlaidas ir trumpai pagrįskite, kodėl šios išlaidos yra būtinos, kaip jos buvo apskaičiuotos, kuo buvo remiamasi jas apskaičiuojant ir kaip jos prisidės prie projekto tikslų įgyvendinimo. Paslaugos pirkimo atveju būtina išsamiai aprašyti paslaugas (nurodant konkretų paslaugos, darbo pavadinimą, vienetų skaičių). Nepagrįstos, nepateiktos detaliai, abejotinos išlaidos gali būti pripažintos kaip netinkamos, o tinkamų išlaidų bendra suma ir prašomos paramos dydis sumažinami)

 

Paslaugos ar prekės, įsigyjamos iš kitų tiekėjų (rangovų)

 

(prie kiekvienos išlaidų kategorijos nurodoma: Taip / Ne / Neaktualu)

 

Tiesioginės išlaidos:

 

1.

 

EIP veiklos grupės bendradarbiavimo išlaidos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

EIP veiklos grupės narių susitikimų organizavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

EIP veiklos grupės projekto galimybių studijos parengimo išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Projekto viešinimo išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Projekto įgyvendinimo išlaidos

 

 

 

 

 

 

3.1.

 

Darbo užmokestis projektą įgyvendinantiems asmenims

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

Išlaidos prekėms ir paslaugoms

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

Kanceliarinės prekės

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2

Laboratorinė įranga

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.

Laboratorinės įrangos eksploatavimo medžiagos ir priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.

Projekto veikloms žemės ūkio ir miškų ūkio valdose įgyvendinti reikalingos medžiagos ir priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.

 

Žemės ūkio ir miškų ūkio technikos ir įrangos įsigijimas ir įrengimas

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6.

 

Technologiniai įrenginiai, susiję su žemės ūkio ir miškų ūkio veikla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7.

 

Kompiuterinė ir programinė įranga, programavimo paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.8.

 

Žemės ūkio ir miškų ūkio technikos ir įrangos nuomos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.8.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.9.

 

Laboratorinės įrangos nuomos

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.9.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.9.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.10.

 

Žemės ūkio ir miškų ūkio technikos ir įrangos eksploatavimas (degalai, elektros energija, detalės smulkiam remontui ir remonto paslaugos)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.10.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.10.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.11.

 

Projektą įgyvendinančių asmenų kelionės

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.11.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.11.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.12.

 

Laboratorinių tyrimų paslaugų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.12.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.13.

 

Specializuotų transporto priemonių, susijusių su projekto veiklomis, nuomos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.13.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.13.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.14.

 

Pagal sutartis vykdomų mokslinių tyrimų, ekspertizių ir patentų rinkos kaina perkamų arba įsigyjamų pagal licenciją iš kitų išorės šaltinių (ne EIP veiklos grupės narių)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.14.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.14.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Projekto rezultatų sklaidos išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

 

Konferencijos, apskritojo stalo diskusijos, įvairūs seminarai ir kiti renginiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

 

Straipsnių ir leidinių rengimas ir leidyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netiesioginės išlaidos:

 

5.

 

Darbo užmokestis projektą administruojantiems asmenims

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (1+2+3+4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. KITA INFORMACIJA

 

(Šioje lentelėje pareiškėjas atsako į pateiktus klausimus, užbraukdamas kryželiu langelį ties žodžiu „Taip“ arba „Ne“. Atsakydamas pareiškėjas patvirtina, kad pareiškėjas ir kiekvienas partneris atitinka tinkamumo sąlygas ir reikalavimus gauti paramą.)

 

1.

Ar patvirtinate, kad užtikrinsite tinkamą ir pakankamą projekto finansavimo šaltinį tuo atveju, kai numatyta pareiškėjo ar partnerių finansinis prisidėjimas prie projekto?

 

□ Taip □ Ne

 

 

2.

Ar tvarkote buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus? (taikoma projekto vykdytojui ir parneriams)

□ Taip □ Ne

 

3.

Ar Jūs atsiskaitėte su Valstybine mokesčių inspekcija? (taikoma projekto vykdytojui ir parneriams)

(netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių mokėjimo terminai)

 

 

 

□ Taip □ Ne

 

 

4.

Ar Jūs atsiskaitėte su Valstybiniu socialinio draudimo fondu? (taikoma projekto vykdytojui ir parneriams)

(netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai)

 

 

 

□ Taip □ Ne

 

 

 

5.

 

Ar patvirtinate / įsipareigojate užtikrinti, kad projekte numatytos ir pagal šią priemonę finansuojamos išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų Europos Sąjungos (toliau ES) fondų ir kitų viešųjų lėšų? (taikoma projekto vykdytojui ir parneriams)

 

□ Taip □ Ne

6.

Ar patvirtinate, kad neturite skolų Agentūrai?

 

 

7.

 

Ar patvirtinate, kad projektas atitinka bent vieną iš Taisyklių III skyriuje nurodytų prioritetų, tikslinę sritį ir prisideda bent prie vieno kompleksinio tikslo įgyvendinimo?

 

□ Taip □ Ne

 

8.

 

Ar patvirtinate, kad projektas bus vykdomas Lietuvos Respublikos teritorijoje?

 

□ Taip □ Ne

 

9.

 

Ar patvirtinate/įsipareigojate užtikrinti, kad projekto veiklos nėra susijusios su anksčiau vykdytais ar pradėtais įgyvendinti projektais, kurių finansavimui skirta parama iš ES fondų ir kitų viešųjų lėšų? (taikoma projekto vykdytojui ir partneriams)

 

□ Taip □ Ne

 

10.

Ar įsipareigojate projektą pradėti įgyvendinti nuo paramos sutarties pasirašymo dienos (projekto įgyvendinimo laikotarpis numatomas paramos sutartyje; projekto maksimali trukmė – 36 mėn., bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. liepos 1 d.)? 

 

□ Taip □ Ne

 

11.

 

Ar įsipareigojate nekeisti EIP projekto galimybių studijoje numatyto projekto pobūdžio ir tikslų?

 

□ Taip □ Ne

 

12.

Ar įsipareigojate viešinti paramą?

(pagal viešinimo taisykles)

 

□ Taip □ Ne

 

13.

 

Ar įsipareigojate įgyvendinti projekto paraiškoje numatytas projekto rezultatų viešinimo veiklas (viešinti EIP projekto informaciją per Lietuvos kaimo tinklą, EIP-AGRI tinklą ir kitomis priemonėmis?

 

□ Taip □ Ne

 

14.

 

Ar įsipareigojate be Ministerijos sutikimo nekeisti EIP veiklos grupės narių ar nepriimti naujų EIP veiklos grupės narių?

 

□ Taip □ Ne

 

15.

 

Ar įsipareigojate, kad sudarysite sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir (arba) kontroliuoti, tikrinti, kaip vykdomas projektas, laikomasi sąlygų, už ką buvo skirta parama, kaip yra vykdomas projektas po lėšų projektui įgyvendinti skyrimo ir (arba) projekto įgyvendinimo pabaigos?

 

□ Taip □ Ne

 

16.

 

Ar įsipareigojate projekto vykdymo laikotarpiu tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus? (taikoma projekto vykdytojui ir parneriams)

 

□ Taip □ Ne

 

17.

 

Ar įsipareigojate, gavęs avansą (jei prašoma avanso), ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo avanso gavimo dienos pateikti pirmąjį mokėjimo prašymą?

 

□ Taip □ Ne

 

18.

 

Ar įsipareigojate apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama (nuo paramos sutarties pasirašymo dienos (tuo atveju, jei turtas įsigyjamas po paramos sutarties pasirašymo, nuo turto priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos) iki projekto pabaigos), didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiui? Reikalavimas gali būti netaikomas, jei pareiškėjas arba partneris įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šio fakto patvirtinimo oficialius skirtingų draudimo įmonių (brokerių) atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus. Įvykus draudžiamajam įvykiui paramos gavėjas įsipareigoja atkurti turtą ne mažesne negu atkuriamąja turto verte ir ne mažesnių techninių parametrų.

 

□ Taip □ Ne

 

19.

 

Ar įsipareigojate nuo paraiškos pateikimo Agentūrai dienos iki projekto įgyvendinimo pabaigos be rašytinio Agentūros sutikimo nekeisti projekto įgyvendinimo vietos, vykdyti Paraiškoje numatytą projekto veiklą, nekeisti jos pobūdžio, tikslų ar įgyvendinimo sąlygų, nekeisti projekto įgyvendinimo reikalavimų, neparduoti, neįkeisti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto?

 

□ Taip □ Ne

 

20.

 

Ar įsipareigojate užtikrinti, kad projekto, kuriam skirta parama, rezultatai būtų prieinami visuomenei naudoti ir jiems netaikomi autorių teisių apribojimai?

 

□ Taip □ Ne

 

21.

 

Ar įsipareigojate atsakingiems asmenims teikti informaciją ir duomenis, susijusius su projektu, reikalingus programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti?

 

□ Taip □ Ne

 

Projektų atrankos kriterijai

 

1.

 

Pateiktas pagrindimas, įrodantis, kad projekto rezultatų praktinis taikymas ūkiuose teiks ekonominę ir (arba) aplinkosaugos naudą – suteikiama 20 balų.

 

□ Taip □ Ne

 

2.

 

Projekte numatytoms turto įsigijimo išlaidoms finansuoti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas šioms išlaidoms finansuoti, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų (atrankos kriterijus netaikomas, kai prašoma didžiausios galimos paramos sumos projektui).

□ Taip

____ proc. punktais mažesnis

 

□ Ne

 

3.

Projektas įgyvendinamas neatlygintinai panaudojant:

        EIP veiklos grupės narių išteklius (materialinę bazę, darbuotojus) ir integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų infrastruktūrą – suteikiama 20 balų;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    EIP veiklos grupės narių išteklius (materialinę bazę, darbuotojus) − suteikiama 10 balų.

 

□ Taip □ Ne

 

Nurodyti, kokie neatlygintinai EIP veiklos grupės narių ištekliai ir integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų infrastruktūra bus naudojami

_________

□ Taip □ Ne

Nurodyti, kokie EIP veiklos grupės narių ištekliai bus naudojami

_________

 

4.

Projekto rezultatų pritaikomumas bus pademonstruotas:

  daugiau kaip 20 valdų (įskaitytinai) − suteikiama 20 balų;

  nuo 15 valdų (įskaitytinai) iki 19 valdų (įskaitytinai) − suteikiama 15 balų;

  nuo 10 valdų (įskaitytinai) iki 14 valdų (įskaitytinai) − suteikiama 10 balų.

 

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

 

□ Taip □ Ne

 

5.

EIP veiklos grupės projekto galimybių studijai skirta ne mažiau kaip 90 balų – suteikiama 10 balų

□ Taip □ Ne

 

 

6

Projekto veiklų viešinimui taikomos ne mažiau kaip 3 skirtingos viešinimo priemonės ir būdai (spauda, radijas, televizija, internetas ir kt.)– suteikiama 15 balų.

□ Taip □ Ne

Nurodyti viešinimo priemones

__________

 

 

IX. PATEIKIAMI DOKUMENTAI

 

(Šioje lentelėje pareiškėjas pasitikrina, ar Jo pateikiama paraiška yra sukomplektuota, ir pažymi (kryželiu), kuriuos dokumentus pateikia, nurodydamas, pateikiamų dokumentų puslapių skaičių)

 

 

Eil. Nr.

 

Dokumento pavadinimas

 

Reikiamą pažymėti

 

Puslapių skaičius

 

1.

 

Jungtinės veiklos sutartis

 

 

_/_/_/

 

2.

Pareiškėjo ir partnerių steigimo dokumentų kopijos

(t. y. įstatai ar steigimo sandoris arba įstatymų nustatytais atvejais bendrieji nuostatai arba kiti dokumentai, kuriuos įstatams prilygina Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas)

 

 

_/_/_/

 

3.

 

Pareiškėjo ir partnerių galimybių sumokėti numatytą projekto dalį (jei tai numatyta) patvirtinimo dokumentas

 

 

_/_/_/

 

4.

 

Dokumentai, kuriais patvirtinimas pareiškėjo ir partnerių buhalterinės apskaitos vedimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (pateikite finansinės atskaitomybės dokumentus už ataskaitinius finansinius metus)

 

 

_/_/_/

 

5.

 

Paramos paraiška elektroninėje formoje (įrašyta į el. laikmeną)

 

 

_/_/_/

 

6.

 

Kiti dokumentai

 

 

_/_/_/

 

X. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

Aš, pretenduojantis gauti paramą pagal priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“, pasirašydamas šioje paramos paraiškoje, patvirtinu, kad:

1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

2. Šis projektas bus įgyvendinamas taip, kaip nurodyta šioje paraiškoje ir jos prieduose.

3. Prašoma parama yra mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga suma.

4. Aš nesu bankrutuojantis ir (arba) mano įmonė, kuriai aš atstovauju, nėra likviduojama.

5. Man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas nustatytu laikotarpiu.

6. Paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

7. Žinau, kad Agentūra gali patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, taip pat gauti papildomos informacijos. Pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos Lietuvos Respublikos ir ES institucijos.

8. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą laiku Agentūrai.

9. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

10. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais.

11. Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą.

12. Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytojas yra Agentūra.

13. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad projekto įgyvendinimas būtų reguliariai stebimas ir tikrinamas, ir įsipareigoju tinkamai saugoti bet kokius dokumentus, susijusius su projektu.

14. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad paramos paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

15. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

16. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.

17. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra tvarkomi asmens, teikiančio paramos paraišką tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės bei viešinimo tikslais įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), bei 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), 2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL 2014 L 255, p. 59).

18. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos tikslais.

19. Esu informuotas (-a) ir sutinku, pasikeitus Taisyklėse nurodytų teisės aktų nuostatoms, nuo pat jų įsigaliojimo dienos vykdyti projektą pagal šią paraišką, laikydamasis pasikeitusių teisės aktų reikalavimų, ir prisiimti visą atsakomybę už iš to kylančias pasekmes.

 

Pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašas _____________

 

Pastaba. Pareiškėjo pateikti duomenys bus apdoroti elektroniniu būdu, juos kontrolės tikslais gali panaudoti Agentūra, kitos susijusios Lietuvos Respublikos ir ES institucijos.

 

 

 * Pildydami rašykite didžiosiomis raidėmis ir aiškiu šriftu.

[1] Nurodomos eurais be euro centų