LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2012 m. GRUODŽIO 11 d. įsakymo nr. 1-261 „DĖL NAUJŲ perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, NAUJŲ VARTOTOJŲ GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMŲ PRIJUNGIMO PRIE PERDAVIMO AR SKIRSTYMO SISTEMŲ IR vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2017 m. sausio 4 d. Nr. 1-1

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 37 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 2 ir 12 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1104 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 725 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą“ ir 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1317 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą“ pripažinimo netekusiais galios“ 1.5 papunkčiu,“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Aprašas yra privalomas visiems asmenims, projektuojantiems, įrengiantiems dujų sistemas ir vartotojų dujų sistemas, asmenims, derinantiems (tikrinantiems, pritariantiems) dujų sistemų projektus ir vartotojų dujų sistemų projektus, dujų sistemų ir vartotojų dujų sistemų įrengimo techniniams prižiūrėtojams, dujų sistemų savininkams ir naudotojams, gamtinių dujų įmonėms (toliau – dujų įmonės), prie kurių dujų sistemų prijungiamos dujų sistemos ir vartotojų dujų sistemos.“

2.3. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Dujų sistemos projektuojamos ir įrengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (toliau – Energetikos įstatymas), Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (toliau – Gamtinių dujų įstatymas), Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) nuostatomis, Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro  2016 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės), Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės), Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Asmenų atestavimo taisyklės), šiuo Aprašu ir kitais dujotiekių įrengimą reglamentuojančiais teisės aktais.“

2.4. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

DUJŲ SISTEMŲ PLĖTRA NEDUJOFIKUOTOJE TERITORIJOJE“.

2.5. Pakeičiu 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1. prašymų įrengti dujų perdavimo ar skirstymo sistemas naujoje dujofikuojamoje teritorijoje priėmimas, jeigu tokia veikla yra numatyta apskrities ar savivaldybės teritorijos specialiojo planavimo dokumente – infrastruktūros vystymo schemoje arba plane (projekte). Šiame papunktyje nustatytas ribojimas nėra taikomas, jei prašymą teikia dujų įmonė arba Aprašo 7 punkte nurodytus kriterijus atitinkantis potencialus vartotojas (ar jų grupė) ir tokiam prašymui yra pritarusi savivaldybė, kurioje yra naujai dujofikuojama teritorija;“.

2.6. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Naujos dujofikuojamos teritorijos yra skirstomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu. Mažiausia teritorija, kuriai dujofikuoti įrengiant perdavimo sistemą išduodamas leidimas, yra apskritis, įrengiant skirstymo sistemą – savivaldybė. Neištirtose archeologinio ar povandeninio kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijose bei apsaugos zonose naujos dujų perdavimo ar skirstymo sistemos neplanuojamos ir neįrengiamos, išskyrus paveldo pritaikymo atveju, tuomet būtinas suderinimas su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas).“

2.7. Pakeičiu 7 punktą ir išdėstau taip:

7. Dujų sistemų plėtros nedujofikuotoje teritorijose iniciatorius gali būti dujų įmonė, potencialus vartotojas (ar jų grupė), kurių numatomas metinis dujų suvartojimas ne mažesnis kaip 0,5 mln. m3 arba tas pats kiekis, matuojamas energijos vienetais.“

2.8. Pakeičiu 9 punktą ir išdėstau taip:

9. Komisija, gavusi prašymą dėl naujų teritorijų dujofikavimo ir įvertinusi jo atitiktį Aprašo 7 ir 8 punktų reikalavimams, per 10 darbo dienų nuo tinkamai pateiktos informacijos gavimo dienos paskelbia konkursą įrengti dujų sistemas naujai dujofikuojamoje teritorijoje.“

2.9. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Konkurso dalyviai (dujų įmonės), atlikdami rinkos tyrimus, nustato naujose dujofikuojamose teritorijose dujų naudojimo prognozes dešimties metų laikotarpiui (metinius dujų kiekius, valandinius minimalius ir maksimalius dujų kiekius, maksimalius paros dujų kiekius, vartotojams tiekiamų dujų maksimalų ir minimalų slėgį, taip pat naujos dujų sistemos tikėtinus užsakomuosius paros pajėgumus), sudaro potencialių nebuitinių vartotojų sąrašą ir preliminarias prijungimo sutartis, nurodydami dujų naudojimo pradžios datą.

Komisija, per 30 darbo dienų apibendrinusi konkurso dalyvių atliktų rinkos tyrimų duomenis, paprašo dujų įmonės, prie kurios sistemų gali būti prijungtos dujų sistemos, išduoti preliminarias naujos dujų sistemos prijungimo (sujungimo) sąlygas. Dujų įmonės, prie kurių dujų sistemų numatoma prijungti naujos dujofikuojamos teritorijos dujų sistemą, raštišku Komisijos prašymu pagal jos pateiktus duomenis per 50 darbo dienų parengia naujų dujų sistemų preliminarias prijungimo sąlygas pagal konkurso dalyvių atliktų rinkos tyrimų duomenis ir pateikia jas Komisijai. Šios sąlygos turi būti nediskriminacinės visiems investicijų projektų rengėjams.“

2.10. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Atsižvelgdama į apibendrintus rinkos tyrimų duomenis bei preliminarias prijungimo sąlygas, Komisija per 10 darbo dienų parengia ir užsiregistravusiems konkurso dalyviams pateikia konkurso sąlygų aprašą investicijų projektams rengti. Vienas konkurso dalyvis gali teikti vieną investicijų projektą.“

2.11. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Konkurso dalyvis per 45 darbo dienas parengia investicijų projektą, kurį kartu su sudarytomis su potencialiais vartotojais preliminariomis prijungimo sutartimis pateikia Komisijai. Planuojami rezultatai turi būti realūs ir pasiekiami. Investicijų projektų vertinimo išvados bei lyginamieji techniniai, ekonominiai rodikliai, kai pateikiami du ar daugiau projektų, yra vieši.“

2.12. Pakeičiu 19 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

19. Investicijų projektai vertinami ir geriausias investicijų projektas išrenkamas vadovaujantis šiais kriterijais:“.

2.13. Pakeičiu 19.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.1. pagal Reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodika), suskaičiuota dujų transportavimo kainos viršutinė riba naujos dujofikuojamos teritorijos vartotojams;“.

2.14. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Investicijų projektas toliau įgyvendinamas vadovaujantis Statybos įstatymo, Energetikos įstatymo, Gamtinių dujų įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetiko ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-115 „Dėl Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“, pagrindu parengiama dujų sistemos prijungimo sutartis. Dujų įmonei (konkurso laimėtojui) per 60 darbo dienų nuo Komisijos sprendimo leisti įrengti naujas dujų sistemas priėmimo nepagrįstai nepradėjus vykdyti investicijų projekto, kuriam pritarė Komisija, Komisija gali skelbti pakartotinį konkursą arba, kai konkursui buvo pateikti keli investicijų projektai, investicijų projekto įgyvendinimo teisė gali būti suteikiama antrąją vietą užėmusiam konkurso dalyviui.“

2.15. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Naujos dujų sistemos prijungimo įmokos skaičiuojamos pagal Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo įkainių nustatymo metodiką, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Prijungimo įkainių nustatymo metodika).“

2.16. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

NAUJŲ VARTOTOJŲ SISTEMŲ PRIJUNGIMAS PRIE
DUJŲ ĮMONIŲ SISTEMŲ
“.

2.17. Pripažįstu netekusiu galios 32 punktą.

2.18. Pakeičiu 36 punktą ir išdėstau taip:

36. Naujas kvartalo dujofikavimo investicijų projektas rengiamas ir pradedamas įgyvendinti, kai pirmais metais prijungimo sutartis pasirašo ne mažiau kaip 10 proc. potencialių buitinių vartotojų arba šis procentas gali būti mažinamas dujų įmonės nustatyta tvarka, kuri skelbiama viešai dujų įmonės tinklalapyje.“

2.19. Pakeičiu 37 punktą ir išdėstau taip:

37. Dujų įmonė parengia prijungimo paslaugos sutarties projektą ir pateikia jį vartotojui pasirašyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo suteikti naujo vartotojo dujų sistemos prijungimo paslaugą bei kitų dujų įmonės nustatytų dokumentų bei informacijos gavimo. Kartu su prijungimo paslaugos sutartimi pateikiamos prijungimo sąlygos. Kai sujungiamos dujų sistemos, ir pateiktas prašymas tikslinamas, pateikiami papildomi dokumentai ir (ar) duomenys, terminas skaičiuojamas nuo tokių papildomų duomenų registravimo dujų įmonėje dienos.“

2.20. Pripažįstu netekusiais galios 38-41 punktus.

2.21. Pakeičiu 45 punktą ir išdėstau taip:

45. Prašymo prijungti naujo vartotojo dujų sistemą pateikimo metu vartotojui nurodžius, kad jis pageidauja iš karto sudaryti gamtinių dujų tiekimo sutartį ir yra pasirinkęs gamtinių dujų tiekimo paslaugą teiksiančią įmonę, prijungianti dujų įmonė apie tai praneša vartotojo pasirinktai dujų tiekimo įmonei bei teikia jai informaciją apie dujų sistemų sujungimą. Atitinkamos informacijos vartotojui nenurodžius, prijungianti dujų įmonė, gavusi Aprašo 77-78 punktuose nurodytus dokumentus, išduoda vartotojui pažymą apie dujų sistemų parengimą sujungimui, suteikiančią teisę vartotojui su pasirinkta dujų tiekimo įmone sudaryti gamtinių dujų tiekimo paslaugos sutartį.“

2.22. Pakeičiu 57 punktą ir išdėstau taip:

57. Dujos į naujo vartotojo sistemą pradedamos tiekti prijungus naujo vartotojo sistemą prie dujų įmonės dujų sistemos bei dujų įmonei(-ėms) ir naujajam vartotojui sudarius sutartį(-is) dėl dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo, o jeigu reikia – ir dėl perdavimo ir (ar) skirstymo paslaugų teikimo. Prijungimo paslauga laikoma suteikta, kai yra išduodami (parengiami) teisės aktuose nustatyti dokumentai, patvirtinantys dujų įmonės sistemos, reikalingos vartotojo sistemai prijungti, įrengimo užbaigimą.“

2.23. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

PRIJUNGIMO SĄLYGOS“.

2.24. Pakeičiu 59 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

59. Dujų įmonė, prie kurios dujų sistemos bus jungiamasi, pagal vartotojo prašymą parengia prijungimo sąlygas, susidedančias iš techninių prisijungimo sąlygų ir ekonominių prisijungimo sąlygų. Prijungimo sąlygose nurodoma:“.

2.25. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. Prijungimo sąlygose negali būti reikalavimų, nesusijusių su konkretaus vartotojo dujų sistemos prijungimo prie veikiančios dujų sistemos projekto įgyvendinimu, o buitiniams vartotojams negali būti nustatomas įpareigojimas užtikrinti tam tikro dujų kiekio vartojimą.“

2.26. Pripažįstu netekusiu galios 61 punktą.

2.27. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

VARTOTOJO DUJŲ SISTEMOS PROJEKTAVIMAS“.

2.28. Pakeičiu 63 punktą ir jį išdėstau taip:

63. Vartotojo dujų sistemos prijungimo projektas (toliau – projektas) rengiamas užsakovui ar jo įgaliotam asmeniui gavus prijungimo prie veikiančios dujų sistemos sąlygas. Projektas kultūros paveldo statiniuose ar kultūros paveldo objektų teritorijose arba kultūros paveldo vietovėse esančiuose arba statomuose statiniuose rengiamas atsižvelgiant į Kultūros paveldo departamento išduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus.“

2.29. Pakeičiu 66.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

66.1. prijungimo sąlygas išdavusi dujų įmonė, kuri tikrina projekto sprendinių atitiktį išduotoms prijungimo sąlygoms;“.

2.30. Pripažįstu netekusiu galios 69 punktą.

2.31. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

VARTOTOJO DUJŲ SISTEMOS ĮRENGIMAS“.

2.32. Pakeičiu 70 punktą ir jį išdėstau taip:

70. Vartotojo dujų sistemas turi teisę įrengti Energetikos įstatymo, Gamtinių dujų įstatymo, Statybos įstatymo nustatytus reikalavimus atitinkantys asmenys. Vartotojo dujų sistema gali būti pradedama įrengti, kai yra užbaigtas projektas ir techninis prižiūrėtojas turi įregistruotą vartotojo dujų sistemos statybos techninį pasą, kurio forma nustatyta Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėse ir (arba) Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklėse, ir gautas statybą leidžiantis dokumentas, kai jis privalomas pagal Statybos įstatymą.“

2.33. Pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip:

75. Valstybinė energetikos inspekcija ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo vartotojo (užsakovo) prašymo registravimo dienos įvertina įrengtus vartotojo energetikos įrenginius, darbų užbaigimą liudijančius dokumentus ir vartotojui (užsakovui) arba dujų sistemą įrengusiam asmeniui (kai jis turi tokius įgaliojimus) išduoda vartotojo energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą.“

2.34. Pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

VII SKYRIUS

VARTOTOJO DUJŲ SISTEMOS SUJUNGIMAS SU DUJŲ ĮMONĖS SISTEMA IR DUJŲ PALEIDIMAS Į VARTOTOJO DUJŲ SISTEMĄ“.

2.35. Pakeičiu 77.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

77.3. požeminių dujotiekių geodezinę nuotrauką (skaitmeninis formatas).“

2.36. Pakeičiu 78 punktą ir jį išdėstau taip:

78. Vartotojas (užsakovas) dėl dujų paleidimo dujų įmonei, prie kurios dujų sistemos prijungiama vartotojo dujų sistema, turi pateikti Valstybinės energetikos inspekcijos ar kito kompetentingo  asmens, kuriam suteikta tokia teisė, išduotą pažymą apie vartotojo energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą.

2.37. Pakeičiu 80 punktą ir jį išdėstau taip:

80. Prieš dujų įmonės sistemos sujungimą su vartotojo dujų sistema turi būti sudarytas dujų sistemų atskyrimo atsakomybės ribų aktas, vadovaujantis Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“. Tuo atveju, jei nėra pasirašyto dujų sistemų atskyrimo atsakomybės ribų akto, atsakomybės ribą (dujų pristatymo vietą) vienašališkai nustato dujų sistemos operatorius.“

2.38. Pakeičiu 81 punktą ir jį išdėstau taip:

81. Dujas į vartotojui priklausančias dujų sistemas paleidžia Asmenų atestavimo taisyklių nustatyta tvarka atestuoti asmenys, šiuos (paleidimo) darbus minėti asmenys turi atlikti vadovaujantis Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėmis, patvirtintomis 2012 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-191 „Dėl Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių patvirtinimo“.“

2.39. Pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VIII SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS“.

2.40. Pakeičiu IX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

2.41. Pakeičiu 2 priedo 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Projektinių sprendimų skaičiavimai pateikiami, kai to reikalauja vartotojas (užsakovas), dujų įmonė, išdavusi prijungimo sąlygas, ar asmenys, derinantys projektą.“

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                      Žygimantas Vaičiūnas