LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. D1-1050 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą:

1.1. pripažįstu netekusiu galios II skyriaus šeštojo skirsnio 1.4.3 papunktį;

1.2. papildau II skyriaus keturioliktąjį skirsnį 1.3.10 papunkčiu:

1.3.10. infrastruktūros, reikalingos laukinių gyvūnų globai ir gerovei užtikrinti, sukūrimas;“;

1.3. papildau II skyriaus keturioliktąjį skirsnį 1.4.9 papunkčiu:

1.4.9. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;“;

1.4. papildau II skyriaus keturioliktojo skirsnio 6 punktą dešimtąja pastraipa:

„P.N.088

„Įkurtas laukinių gyvūnų globos centras“

Skaičius

-

1“

 

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą ir papildau 15.9 papunkčiu:

 

 

 

15.9.

P.N.088

„Įkurtas laukinių gyvūnų globos centras“

Skaičius

Laukinių gyvūnų globos centras – sukurta infrastruktūra, siekiant visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje užtikrinti  sužeistų, sergančių ar kitokios pagalbos reikalaujančių laukinių gyvūnų gydymą, reabilitaciją, adaptaciją, kitais būdais užtikrinti jų globą ir gerovę, kol juos bus galima išleisti į laisvę ar perduoti kitiems ūkio subjektams, turintiems tinkamas sąlygas perduodamų gyvūnų laikymui

 

Laukinis gyvūnas – laisvėje gyvenantis arba nelaisvėje laikomas laukinio gyvūno rūšies bet kurios biologinio vystymosi stadijos individas (Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas)

 

Gyvūnų globa – asmens veikla, skirta gyvūno gerovei ir apsaugai užtikrinti (Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas)

Automatiškai apskai-čiuojamas

 

Skaičiuoja-mas įkurtas laukinių gyvūnų globos centras

 

Pirminiai šaltiniai:

laukinių gyvūnų globos centro infrastruktūros statybos darbų užbaigimą patvirtinantys dokumentai; įrangos įsigijimą patvirtinantys dokumentai;

priėmimo–perdavimo aktai; Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarinis patvirtinimas

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai pasirašius visus darbų užbaigimą ir įrangos įsigijimą patvirtinan-čius dokumentus,  suteikiamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarinis patvirtinimas

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie rodiklio pasiekimą teikimą įgyvendi-nančiajai institucijai yra atsakingas projekto vykdytojas

 

 

 

Energetikos ministras,

laikinai einantis aplinkos ministro pareigas                                                                                                                             Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2019-03-25 raštu Nr. 6K-1901675