VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 17 d.   Nr. 1K-15

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2934 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-2214 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-482 „Dėl Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“:

1.  P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų

paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“, ir dalyje „05 / Sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms / 05 01 / Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programai“:

1.1. Pripažįstu netekusiais galios šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

 

„3920

Gimdos kaklelio medžiagos paėmimas AR ŽPV tyrimui ir gimdos kaklelio citologinio tepinėlio tyrimui atlikti (kai AR ŽPV tyrimo rezultatas teigiamas) bei rezultatų įvertinimas

 

 

 

 

3921

Gimdos kaklelio medžiagos paėmimo AR ŽPV tyrimui ir gimdos kaklelio citologinio tepinėlio tyrimui atlikti (kai AR ŽPV tyrimo rezultatas teigiamas) bei rezultatų įvertinimas (AR ŽPV tyrimas neinformatyvus)

 

 

 

 

3922

Gimdos kaklelio medžiagos paėmimo AR ŽPV tyrimui ir gimdos kaklelio citologinio tepinėlio tyrimui atlikti (kai AR ŽPV tyrimo rezultatas teigiamas) bei rezultatų įvertinimas (AR ŽPV tyrimo rezultatas neigiamas)“

 

1.2. Įrašau po paslaugos, žymimos kodu „1845“, pavadinimo „Informavimo apie gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktiką paslauga“ šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

 

„3920

Gimdos kaklelio medžiagos paėmimas AR ŽPV tyrimui ir gimdos kaklelio citologinio tepinėlio tyrimui atlikti (kai AR ŽPV tyrimo rezultatas teigiamas) bei rezultatų įvertinimas

 

 

 

 

3921

Gimdos kaklelio medžiagos paėmimas AR ŽPV tyrimui atlikti ir rezultatų įvertinimas. AR ŽPV tyrimas neinformatyvus

 

 

 

 

3922

Gimdos kaklelio medžiagos paėmimas AR ŽPV tyrimui atlikti ir rezultatų įvertinimas. AR ŽPV tyrimo rezultatas neigiamas“

 

1.3. Pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „3923“ pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

 

 

 

 

„3923

AR ŽPV testo atlikimas. AR ŽPV tyrimas neigiamas“

 

1.4. Įrašau po paslaugos, žymimos kodu „3923“, pavadinimo „AR ŽPV testo atlikimas (į paslaugos bazinę kainą yra įskaičiuota mėginio paėmimo rinkinio kaina)“ šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

 

„3940

AR ŽPV testo atlikimas. AR ŽPV tyrimas teigiamas

 

 

 

 

3941

AR ŽPV testo atlikimas. AR ŽPV tyrimas neinformatyvus“

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas atitinkamoms paslaugoms, suteiktoms nuo 2022 m. sausio 1 d.

3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                          Gintaras Kacevičius