LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2012 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. A1-587 „DĖL SPRENDIMO DĖL

UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO

DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 5 d. Nr. A1-132

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.3. Lietuvos Respublikoje dirbantiems aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir turintiems leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą, kai keičiamos darbo sutarties sąlygos, dėl ko užsieniečiui mokamas darbo užmokestis taps mažesnis negu 3, bet ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (toliau – Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU) dydžio, jeigu jo profesija nėra įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą;“.

1.2. Pakeičiu 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.4. Lietuvos Respublikoje dirbantiems aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, turintiems leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą, ir per pirmuosius 2 teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metus pageidaujantiems pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį, išskyrus atvejus, kai pateiktas darbdavio įsipareigojimas mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžiai, arba kai pateiktas darbdavio įsipareigojimas įdarbinti užsienietį dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal profesiją, įtrauktą į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą;“.

1.3. Pakeičiu 8 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

8. Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos nustatytos formos prašymą (Aprašo priedas) (toliau – Prašymas) ir šiuos dokumentus:“.

1.4. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip dirbančiam aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir kuris per pirmuosius 2 teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metus pageidauja pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį, ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki darbo sutarties su užsieniečiu sudarymo turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, Prašymą.“

1.5. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Darbdavys, įdarbinęs užsienietį, kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip dirbančiam aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, kai keičiamos darbo sutarties sąlygos, dėl ko užsieniečiui, kuris įdarbintas dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal profesiją, kuri nėra įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, mokamas darbo užmokestis taps mažesnis negu 3, bet ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžio, ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki sumažinto darbo užmokesčio mokėjimo dienos turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, Prašymą.“

1.6. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip dirbančiam aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, kai keičiamos darbo sutarties sąlygos, dėl ko užsieniečiui, kuris įdarbintas dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal profesiją, kuri nėra įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, mokamas darbo užmokestis taps mažesnis negu 3, bet ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžio, ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki darbo sutarties su užsieniečiu sudarymo turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, Prašymą ir Aprašo 8.2 ar 8.3 ir 8.4 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijas.“

1.7. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Prašymas ir Aprašo 8, 9, 10, 11, 12, 13 arba 14 punkte nurodyti dokumentai nepriimami, jeigu užsienietis neatitinka nė vienos iš Aprašo 2 punkte nurodytų sąlygų, šis Aprašas jam negali būti taikomas dėl Aprašo 6 punkte nurodytų aplinkybių arba Prašymas pateiktas praleidus Aprašo 8 punkto pirmoje pastraipoje nurodytą terminą.“

1.8. Pakeičiu 18.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.1.2. nėra likviduojamas, bankrutuojantis arba nevykdo ekonominės veiklos;“.

1.9. Pakeičiu 18.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.1.4. neturi didesnės negu vieno bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);“.

1.10. Papildau 291 punktu:

291. Darbo sutartis su užsieniečiu sudaroma raštu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka lietuvių ir kita užsieniečiui suprantama kalba. Tai pačiai darbo funkcijai atlikti su užsieniečiu gali būti sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis, kuri turi atitikti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 96–99 straipsniuose nustatytus reikalavimus.“

1.11. Papildau 30.3 papunkčiu:

30.3. apie darbo sutarties nutraukimą.“

2. Šis įsakymas įsigalioja 2019 m. kovo 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                        Linas Kukuraitis