https://www.e-tar.lt/rs/legalact/ce3c48904cce11e693ecd724c0a0a1a6/content_files/image001.jpg

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAVYZDINIO PRIEMONIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 7 d. Nr. V-497

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 364 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu ir siekdama sumažinti priežiūros naštą ūkio subjektams, tačiau tuo pačiu užtikrinti efektyvią darbdavių, įgyvendinančių remiamojo įdarbinimo, paramos darbo vietoms steigti priemones, darbdavių, Lietuvos Respublikoje įdarbinusių užsieniečius, profesinio mokymo teikėjų, teikiančių profesinį mokymą bedarbiams ir profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų, priežiūrą:

1. T v i r t i n u Pavyzdinį priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u teritorinių darbo biržų direktorius:

2.1. iki 2017 m. rugsėjo 19 d., vadovaujantis Aprašu, patvirtinti teritorinės darbo biržos Priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašą ir juo vadovautis vykdant ūkio subjektų priežiūrą;

2.2. užtikrinti Priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo paskelbimą teritorinės darbo biržos interneto svetainėje per 3 darbo dienas nuo jo patvirtinimo dienos;

2.3. Apraše nurodytais terminais ir pagal nurodytus parametrus teikti Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) Finansų, teisės ir pirkimų departamento Priemonių įgyvendinimo priežiūros skyriui ataskaitas apie atliktus patikrinimus.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. V-643 „Dėl pavyzdinio paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimo patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.2. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2013 m. birželio 7 d. įsakymą Nr. V-301 „Dėl pavyzdinio profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.3. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. V-754 „Dėl pavyzdinio remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.4.  Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. V-998 „Dėl pavyzdinio darbdavių, kurie įdarbina užsieniečius pagal leidimus dirbti Lietuvos Respublikoje, patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. P a v e d u:

4.1. Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje;

4.2. įsakymo kontrolę vykdyti Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                Ligita Valalytė

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2017 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-497

 

PAVYZDINIS PRIEMONIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pavyzdinis priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato darbdavių, įgyvendinančių remiamojo įdarbinimo priemones (toliau – RĮ darbdavys), teritorinėms darbo biržoms (toliau – TDB) mokant subsidijas darbo užmokesčiui, subsidijos gavėjų, įgyvendinančių paramos darbo vietoms steigti priemones (toliau – subsidijos gavėjas), profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų (toliau – PR įstaiga), darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, kuriems išduoti leidimai dirbti Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas dirbti) (toliau – darbdavys, įdarbinęs užsieniečius), ir profesinio mokymo teikėjų, teikiančių profesinį mokymą bedarbiams, (toliau – PM teikėjas) patikrinimo atlikimo pagrindus, tvarką ir trukmę, tikrinamųjų atrankos kriterijus, poveikio priemonių taikymą.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas dėl užsieniečių), Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme, Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas), Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A1-159 „Dėl Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo“, (toliau – Reikalavimų įstaigoms aprašas), Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės), Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Leidimo dirbti išdavimo aprašas) ir jų pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Patikrinimų atlikimas:

3.1. RĮ darbdavių patikrinimai atliekami vadovaujantis Užimtumo įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Aprašu, jų pagrindu priimtais teisės aktais, šiuo aprašu. TDB gali kviesti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) ar (ir) kitų kompetentingų institucijų darbuotojus dalyvauti RĮ darbdavių patikrinimuose;

3.2. subsidijos gavėjų patikrinimai atliekami vadovaujantis Užimtumo įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Aprašu, jų pagrindu priimtais teisės aktais, šiuo aprašu. TDB gali kviesti VDI ar (ir) kitų kompetentingų institucijų darbuotojus dalyvauti subsidijos gavėjų patikrinimuose;

3.3. PR įstaigų patikrinimai atliekami vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Reikalavimų įstaigoms aprašu, Taisyklėmis, jų pagrindu priimtais teisės aktais, šiuo aprašu. TDB gali kviesti kompetentingų institucijų darbuotojus dalyvauti PR įstaigų patikrinimuose;

3.4. darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, patikrinimai atliekami vadovaujantis Įstatymu dėl užsieniečių, Viešojo administravimo įstatymu, Leidimo dirbti išdavimo aprašu, jų pagrindu priimtais teisės aktais, šiuo aprašu. TDB gali kviesti VDI, Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos ar kitų kompetentingų institucijų darbuotojus dalyvauti darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, patikrinimuose;

3.5. PM teikėjų patikrinimai atliekami vadovaujantis Užimtumo įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Aprašu, jų pagrindu priimtais teisės aktais, šiuo aprašu. TDB gali kviesti kitų kompetentingų institucijų darbuotojus, darbdavius ar jų atstovus dalyvauti PM teikėjų patikrinimuose, taip pat siūlyti profesinio mokymo paslaugas teikiančių įstaigų atstovams dalyvauti patikrinimuose praktinio mokymo metu realiose darbo vietose;

3.6. Patikrinimai atliekami laikantis minimalios ir proporcingos priežiūros naštos, nediskriminavimo, planavimo, viešumo, metodinės pagalbos teikimo, funkcijų atskyrimo ir rizikos vertinimo principų.

4. Viešumo principas netaikomas, jeigu informacijos atskleidimas trukdo siekti remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo, paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimo, PR įstaigų ir darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, profesinio mokymo priemonės tikrinimo tikslų arba gali būti pažeisti kituose teisės aktuose nustatyti konfidencialumo reikalavimai.

5. Metodinės pagalbos teikimo principas netaikomas remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo, paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimo, PR įstaigų ir profesinio mokymo priemonės patikrinimų metu, jeigu jo taikymas trukdo siekti tikrinimo tikslų, susijusių su teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūra, laikytis specialiuosiuose priežiūrą reglamentuojančiuose įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ar Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse įtvirtintų atitinkamai priežiūrai keliamų reikalavimų.

6. Vadovaujantis šiuo aprašu atliekami RĮ darbdavių, subsidijos gavėjų, PR įstaigų, darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, ir PM teikėjų planiniai ir neplaniniai patikrinimai. Kai šiame apraše vartojama sąvoka „patikrinimas“, nuostata yra bendroji, taikoma ir planiniams ir neplaniniams patikrinimams, o kai nuostata yra specialioji, tai atitinkamai yra vartojama sąvoka „planiniai“ arba „neplaniniai“.

7. Šiuo aprašu vadovaujasi:

7.1. TDB direktoriai, priimdami sprendimus atlikti planinius ir neplaninius patikrinimus, ir jų įgalioti patikrinimus atlikti asmenys;

7.2. TDB valstybės tarnautojai, atlikdami patikrinimus ir rengdami neplaninio patikrinimo aktą (1 priedas) (toliau – patikrinimo aktas) bei pildydami remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo (2, 3 priedai), subsidijos gavėjų (4 priedas), PR įstaigų (5 priedas), darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, kuriems išduoti leidimai dirbti (6 priedas) ir PM teikėjų (7 priedas) patikrinimo kontrolinius klausimynus (toliau – klausimynai);

7.3. RĮ darbdaviai, subsidijos gavėjai, PR įstaigos, darbdaviai, įdarbinę užsieniečius, ir PM teikėjai, vykdydami TDB valstybės tarnautojų nurodymus, pateiktus patikrinimų metu, patikrinimų aktuose ar užpildytuose klausimynuose, jų atžvilgiu priimtus sprendimus ar vertindami valstybės tarnautojų veiksmus.

 

II SKYRIUS

PLANUOJAMŲ TIKRINTI RĮ DARBDAVIŲ, SUBSIDIJOS GAVĖJŲ, PR ĮSTAIGŲ, DARBDAVIŲ, ĮDARBINUSIŲ UŽSIENIEČIUS, IR PM TEIKĖJŲ SĄRAŠŲ SUDARYMO KRITERIJAI IR PLANINIŲ PATIKRINIMŲ PERIODIŠKUMAS

 

8. RĮ darbdavių, subsidijos gavėjų, PR įstaigų, darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, ir PM teikėjų planiniai patikrinimai atliekami siekiant teisės aktų, reglamentuojančių remiamojo įdarbinimo, paramos darbo vietoms steigti priemonių, profesinės reabilitacijos programos, užsieniečių darbo Lietuvos Respublikoje, profesinio mokymo priemonės, tinkamo įgyvendinimo, pažeidimų prevencijos, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo ir finansavimo sutartyse, sutartyse dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo (toliau – Sutartys) prisiimtų įsipareigojimų laikymosi, darbo sutartyse nustatytų įsipareigojimų, susijusių su Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – LDB) išduotais leidimais dirbti, laikymosi, neplaninių patikrinimų metu nustatytų teisės aktų pažeidimų pašalinimo.

9. Planuojamų tikrinti RĮ darbdavių, subsidijos gavėjų, PR įstaigų, darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, ir PM teikėjų sąrašus TDB klientų aptarnavimo skyriai sudaro kiekvieną ketvirtį iki ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos, prieš tai suderinę su kitomis institucijomis, kuris tvirtinamas TDB direktoriaus įsakymu. Minėtame sąraše turi būti nurodyti tikrintino ūkio subjekto pavadinimas, adresas, patikrinimo data, TDB klientų aptarnavimo skyrius, atsakingi asmenys. Įsakymas ir sąrašai skelbiami TDB interneto svetainėje.

10. Planuojamų tikrinti RĮ darbdavių, subsidijos gavėjų, PR įstaigų, darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, ir PM teikėjų sąrašas gali būti tikslinamas motyvuotu TDB direktoriaus sprendimu pagal aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo stebėsenos analizės ir vertinimo duomenis, stebėsenos ataskaitų rezultatus, metinius TDB veiklos planus.

11. Planine tvarka tikrinamų RĮ darbdavių, subsidijos gavėjų, PR įstaigų, darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, ir PM teikėjų sąrašas sudaromas atsižvelgiant į:

11.1. TDB metinį veiklos planą;

11.2. neplaninių patikrinimų apimtis, kaip nurodyta šio aprašo 13 punkte.

12. RĮ darbdavių, subsidijos gavėjų, PR įstaigų, darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, ir PM teikėjų, planinių patikrinimų periodiškumas nustatomas taip:

12.1. Atliekant remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo patikrinimus, planine tvarka pagal kiekvieną remiamojo įdarbinimo priemonę kalendoriniais metais tikrinama ne mažiau kaip 5 procentai TDB metinio veiklos plano RĮ darbdavių, išskyrus darbdavius, kurie pagal Sutartis yra įdarbinę subsidijuojant darbingo amžiaus neįgaliuosius, kuriems nustatytas iki 40 proc. darbingumo lygis. Šie darbdaviai planine tvarka tikrinami ne rečiau kaip 1 kartą per kalendorinius metus.

12.2. Atliekant PR įstaigų patikrinimus, įstaigos, su kuriomis TDB yra pasirašiusi sutartis dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo, tikrinamos ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį.

12.3. Atliekant subsidijos gavėjų, įgyvendinančių paramos darbo vietoms steigti priemones patikrinimus, subsidijos gavėjai, kai per paskutinius 1 kalendorinius metus, buvusius prieš einamuosius kalendorinius metus, nebuvo pagrindo inicijuoti neplaninį patikrinimą, planine tvarka tikrinami ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

12.4. Darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, planiniai patikrinimai atliekami per 6 mėnesius nuo darbo sutarties, sudarytos su užsieniečiu, užregistravimo TDB dienos ir ne dažniau kaip vieną kartą per leidimo dirbti galiojimo laikotarpį.

12.5 Profesinio mokymo teikėjų bei darbdavių, pas kuriuos atliekama praktika, planine tvarka patikrinama ne mažiau kaip 5 procentai profesinio mokymo įstaigų.

12.6. RĮ darbdavių, subsidijos gavėjų, PR įstaigų, darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, ir PM teikėjų, kurių atžvilgiu per paskutinius 1 kalendorinius metus, buvusius prieš einamuosius kalendorinius metus, buvo inicijuotas bent vienas neplaninis patikrinimas, planine tvarka tikrinami ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

 

III SKYRIUS

NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ PAGRINDAI IR TIKRINAMŲ RĮ DARBDAVIŲ, SUBSIDIJOS GAVĖJŲ, PR ĮSTAIGŲ, DARBDAVIŲ, ĮDARBINUSIŲ UŽSIENIEČIUS, IR PM TEIKĖJŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 

13. Neplaninis patikrinimas atliekamas:

13.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti RĮ darbdavio, subsidijos gavėjo, PR įstaigos, darbdavio, įdarbinusio užsieniečius, ar PM teikėjo veiklos patikrinimą ar kitos kompetentingos institucijos prašymą;

13.2. turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl RĮ darbdavio, subsidijos gavėjo, PR įstaigos, darbdavio, įdarbinusio užsieniečius, ar PM teikėjo veiklos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų;

13.3. siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti TDB atlikto RĮ darbdavio, subsidijos gavėjo, PR įstaigos, darbdavio, įdarbinusio užsieniečius, ar PM teikėjo veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;

13.4. jeigu neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtas teisės aktas.

14. Neplaninis patikrinimas pagal gautą anoniminį skundą dėl konkretaus RĮ darbdavio, subsidijos gavėjo, PR įstaigos, darbdavio, įdarbinusio užsieniečius, ar PM teikėjo veiksmų ar neveikimo atliekamas tik tuo atveju, kai yra motyvuotas TDB direktoriaus sprendimas dėl konkretaus anoniminio skundo tyrimo.

15. RĮ darbdavių, subsidijos gavėjų, PR įstaigų, darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, ir PM teikėjų neplaniniai patikrinimai atliekami visais atvejais, esant šio aprašo 13 punkte nurodytiems pagrindams.

 

IV SKYRIUS

PASIRENGIMAS PATIKRINIMAMS IR JŲ ATLIKIMAS

 

16. Sprendimą atlikti patikrinimą priima TDB direktorius, įformindamas jį įsakymu, kuriame nurodo:

16.1. patikrinimo rūšį – planinis ar neplaninis;

16.2. patikrinimo tikslą;

16.3. patikrinimo atlikimo pagrindą. Neplaninių patikrinimų atlikimo atveju – šio aprašo 13 punkte nurodytą pagrindą;

16.4. patikrinimą atliksiančių valstybės tarnautojų pareigas, vardus ir pavardes;

16.5. patikrinimo datą;

16.6. patikrinimo atlikimo trukmę;

16.7. patikrinimo ataskaitos (patikrinimo akto arba klausimyno) pateikimo terminą.

17. TDB, prieš pradėdama planinį patikrinimą, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų, privalo RĮ darbdavį, subsidijos gavėją, PR įstaigą, darbdavį, įdarbinusį užsieniečius, ar PM teikėją informuoti raštu (paštu arba elektroniniu būdu) apie numatomą vykdyti planinį patikrinimą. Vykstant pas profesinio mokymo teikėją, rekomenduojama parengti profesinio mokymo dalyvių sąrašą, kuriame būtų matoma informacija apie mokymo teikėją, mokymo programos pavadinimą, finansavimo sutarties numerį ir šaltinį bei kita patikrinimui atlikti reikalinga informacija.

18. Neplaniniai patikrinimai atliekami šia tvarka:

18.1. iš anksto apie TDB veiksmus RĮ darbdavys, subsidijos gavėjas, PR įstaiga, darbdavys, įdarbinęs užsieniečius, ar PM teikėjas gali būti neinformuojamas, jeigu toks pranešimas gali pakenkti veiksmingai atlikti neplaninį patikrinimą;

18.2. TDB direktoriui priėmus sprendimą atlikti neplaninį patikrinimą, priklausomai nuo nustatytų neplaninio patikrinimo atlikimo terminų, bet ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, jeigu nėra šio aprašo 18.1 papunktyje nurodytos sąlygos, RĮ darbdavys, subsidijos gavėjas, PR įstaiga, darbdavys, įdarbinęs užsieniečius, ar PM teikėjas apie būsimą patikrinimą informuojamas faksu arba elektroniniu paštu. Neplaninis patikrinimas vykdomas nepaisant to, ar RĮ darbdavys, subsidijos gavėjas, PR įstaiga, darbdavys, įdarbinęs užsieniečius, ar PM teikėjas patvirtino šio pranešimo gavimą, ar ne.

19. Pranešime RĮ darbdaviui, subsidijos gavėjui, PR įstaigai, darbdaviui, įdarbinusiam užsieniečius, ar PM teikėjui apie numatomą atlikti patikrinimą nurodoma:

19.1. patikrinimo data;

19.2. patikrinimo pagrindas;

19.3. patikrinimo tikslas;

19.4. patikrinimo terminas;

19.5. patikrinimą atliksiančių TDB valstybės tarnautojų pareigos, vardai ir pavardės;

19.6. preliminarus dokumentų, kuriuos RĮ darbdavys, subsidijos gavėjas, PR įstaiga, darbdavys, įdarbinęs užsieniečius, ar PM teikėjas turi pateikti patikrinimą atliksiantiems asmenims, sąrašas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad tikrinimui atlikti yra būtini ir kiti dokumentai, patikrinimą atliekantys asmenys turi teisę pareikalauti, kad RĮ darbdavys, subsidijos gavėjas, PR įstaiga, darbdavys, įdarbinęs užsieniečius, ar PM teikėjas pateiktų reikiamus dokumentus, tačiau tik tokius, kurių rengimas numatytas teisės aktuose ar šiam reikalavimui įvykdyti nereikėtų sukurti dokumentų ar informacijos rinkmenų, būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis.

20. Atvykę atlikti patikrinimą, valstybės tarnautojai privalo:

20.1. prisistatyti RĮ darbdavio, subsidijos gavėjo, PR įstaigos, darbdavio, įdarbinusio užsieniečius, ar PM teikėjo vadovui ir pateikti valstybės tarnautojų pažymėjimus;

20.2. nurodyti, kokius dokumentus ir (ar) objektus planuoja tikrinti;

20.3. pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą sprendimo atlikti patikrinimą kopiją;

20.4. neplaninio patikrinimo atlikimo atveju, pristatyti neplaninio patikrinimo tikslą ir trukmę.

21. Patikrinimą atliekantys valstybės tarnautojai pasirašo RĮ darbdavio, subsidijos gavėjo, PR įstaigos, darbdavio, įdarbinusio užsieniečius, ar PM teikėjo laisvos formos Valstybinių kontrolės institucijų atliekamų patikrinimų registravimo žurnale (jeigu toks pildomas), ar kitame dokumente, kuriame žymimas patikrinimą atliekančio valstybės tarnautojo atvykimas ir išvykimas. Pasirašydami valstybės tarnautojai turi nurodyti savo pareigas, vardą ir pavardę bei patikrinimo atlikimo datą.

22. Tikrinamas RĮ darbdavys, subsidijos gavėjas, PR įstaiga, darbdavys, įdarbinęs užsieniečius, ar PM teikėjas turi teisę neteikti valstybės tarnautojams dokumentų, jeigu tuos pačius dokumentus jis yra pateikęs kitam tikrinimą atliekančiam subjektui. Atsisakydamas teikti dokumentus, RĮ darbdavys, subsidijos gavėjas, PR įstaiga, darbdavys, įdarbinęs užsieniečius, ar PM teikėjas turi raštu nurodyti, kokiam tikrinimą atliekančiam subjektui šie dokumentai yra pateikti.

23. RĮ darbdavio, subsidijos gavėjo, PR įstaigos, darbdavio, įdarbinusio užsieniečius, ar PM teikėjo patikrinimo trukmė priklauso nuo faktinių patikrinimo eigos aplinkybių, bet negali būti ilgesnė nei:

23.1. 3 darbo dienos, atliekant planinį patikrinimą;

23.2. 1 mėnuo, atliekant neplaninį patikrinimą.

24. Esant nenumatytoms aplinkybėms ir motyvuotam poreikiui pratęsti patikrinimo trukmę, TDB direktorius turi teisę ją pratęsti, įformindamas tai įsakymu. Pratęsus patikrinimo trukmę, tikrinamas RĮ darbdavys, subsidijos gavėjas, PR įstaiga, darbdavys, įdarbinęs užsieniečius, ar PM teikėjas informuojami ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo pratęsti patikrinimo trukmę priėmimo dienos.

25. Informacija apie atliekamą patikrinimą visuomenės informavimo priemonėms, kitiems su patikrinimu nesusijusiems asmenims neteikiama tol, kol patikrinimas nėra baigtas, išskyrus atvejus, kai patikrinimą atliekanti TDB gali teikti informaciją apie atliekamo patikrinimo, kai tai daroma ne patikrinimą atliekančios TDB iniciatyva, faktą.

26. RĮ darbdavys, subsidijos gavėjas, PR įstaiga, darbdavys, įdarbinęs užsieniečius, ar PM teikėjas įstatymų nustatyta tvarka gali skųsti neplaninį patikrinimą atliekančios TDB direktoriaus sprendimą atlikti neplaninį patikrinimą. Sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą apskundimas neplaninio patikrinimo atlikimo nesustabdo.

27. Jei patikrinimą atliekantiems valstybės tarnautojams dėl objektyvių priežasčių nepavyksta atlikti patikrinimo per TDB direktoriaus sprendime nustatytą patikrinimo terminą, patikrinimą atliekantys valstybės tarnautojai privalo kreiptis į TDB direktorių, pateikdami jam argumentuotą prašymą pratęsti patikrinimo atlikimo terminą ir (ar) skirti papildomų valstybės tarnautojų patikrinimui atlikti. Patikrinimo trukmė pratęsiama ir RĮ darbdavys, subsidijos gavėjas, PR įstaiga, darbdavys, įdarbinęs užsieniečius, ar PM teikėjas informuojami šio aprašo 24 punkte nustatyta tvarka.

28. Valstybės tarnautojai tikrina RĮ darbdavio veiklą tik tiek, kiek ji yra susijusi su remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir Sutarčių nuostatų laikymusi, subsidijos gavėjo, įgyvendinančio paramos darbo vietoms steigti priemones – paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir Sutarčių nuostatų laikymusi, PR įstaigos – profesinės reabilitacijos įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir Sutarčių nuostatų laikymusi, darbdavio, įdarbinusio užsieniečius – užsieniečių įdarbinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir darbo sutarčių nuostatų, susijusių su LDB išduotais leidimais dirbti, laikymusi, ir PM teikėjo – profesinio mokymo priemonės įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymusi.

29. Atlikdami patikrinimą, valstybės tarnautojai turi teisę:

29.1. gauti paaiškinimus žodžiu ar raštu iš tikrinamo RĮ darbdavio, subsidijos gavėjo, PR įstaigos, darbdavio, įdarbinusio užsieniečius, ar PM teikėjo ir/ar jų darbuotojų;

29.2. laisvai įeiti į tikrinamo RĮ darbdavio, subsidijos gavėjo, PR įstaigos, darbdavio, įdarbinusio užsieniečius, ar PM teikėjo teritoriją/patalpas darbo metu, tikrinti dokumentus, apskaitos registrus bei kitus patikrinimui reikalingus informacijos šaltinius;

29.3. išreikalauti ar pasidaryti tikrinamo RĮ darbdavio, subsidijos gavėjo, PR įstaigos, darbdavio, įdarbinusio užsieniečius, ar PM teikėjo apskaitos dokumentų, sutarčių, įsakymų bei kitų dokumentų ir turimos informacijos kopijas;

29.4. laikinai, ne ilgiau kaip vienam mėnesiui, paimti tikrinamo RĮ darbdavio, subsidijos gavėjo, PR įstaigos, darbdavio, įdarbinusio užsieniečius, ar PM teikėjo dokumentų originalus, kurie gali būti panaudojami kaip pažeidimo įrodymai, palikdami motyvuotą sprendimą dėl dokumentų paėmimo bei dokumentų paėmimo aktą. Tokiu atveju RĮ darbdaviui, subsidijos gavėjui, PR įstaigai, darbdaviui, įdarbinusiam užsieniečius, ar PM teikėjui paliekamos paimamų dokumentų originalų kopijos.

30. Atlikdami patikrinimą, valstybės tarnautojai, atvykę pas RĮ darbdavį, subsidijos gavėją, PR įstaigą, darbdavį, įdarbinusį užsieniečius, ar PM teikėją, naudojasi savo teisėmis tiek, kiek tai susiję su jiems pavestomis patikrinimo funkcijomis, saugo sužinotą tikrinamo RĮ darbdavio, subsidijos gavėjo, PR įstaigos, darbdavio, įdarbinusio užsieniečius, ar PM teikėjo komercinę (gamybinę) paslaptį sudarančią informaciją.

31. RĮ darbdavio, subsidijos gavėjo, PR įstaigos, darbdavio, įdarbinusio užsieniečius, ar PM teikėjo planinis patikrinimas atliekamas užpildant klausimyną. Atliekant planinį patikrinimą, gali būti naudojamas ne visas klausimynas, jei TDB direktorius priima sprendimą atlikti siauresnės apimties patikrinimą.

32. RĮ darbdavio, subsidijos gavėjo, PR įstaigos, darbdavio, įdarbinusio užsieniečius, ar PM teikėjo neplaninis patikrinimas atliekamas surašant patikrinimo aktą.

 

V SKYRIUS

PATIKRINIMŲ REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

 

33. Atlikus neplaninį RĮ darbdavio, subsidijos gavėjo, PR įstaigos, darbdavio, įdarbinusio užsieniečius, ar PM teikėjo patikrinimą, valstybės tarnautojai per 2 darbo dienas nuo patikrinimo atlikimo dienos parengia patikrinimo aktą. Patikrinimo akte nurodoma:

33.1. kokie dokumentai buvo vertinami;

33.2. išsami informacija apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus (neatitikimus);

33.3. surašomi kiti patikrinimo metu nustatyti reikšmingi faktai;

33.4. patikrinimo išvados, įpareigojimai ir (ar) rekomendacijos RĮ darbdaviui, subsidijos gavėjui, PR įstaigai, darbdaviui, įdarbinusiam užsieniečius, ar PM teikėjui;

33.5. patikrinimą atlikusių TDB valstybės tarnautojų pareigos, vardai ir pavardės, parašai.

34. Atlikus planinį patikrinimą, valstybės tarnautojai per 2 darbo dienas nuo planinio patikrinimo atlikimo baigia užpildyti klausimyną, kuriame nurodo:

34.1. teisės aktą (-us), konkretų jo straipsnį (-ius), dalį (-is), punktą (-us) bei jame įtvirtintus reikalavimus, kurių RĮ darbdavys, subsidijos gavėjas, PR įstaiga, darbdavys, įdarbinęs užsieniečius, ar PM teikėjas nesilaikė;

34.2. Sutarties punktą bei jame įtvirtintus reikalavimus, kurių RĮ darbdavys, subsidijos gavėjas nesilaikė; darbo sutarties punktus bei juose įtvirtintus reikalavimus, susijusius su LDB išduotais leidimais dirbti, kurių darbdavys, įdarbinęs užsieniečius, nesilaikė;

34.3. terminą, per kurį RĮ darbdavys, subsidijos gavėjas, PR įstaiga, darbdavys, įdarbinęs užsieniečius, ar PM teikėjas turi pašalinti nustatytą (-us) pažeidimą (-us);

34.4. priemones, kurių turi imtis RĮ darbdavys, subsidijos gavėjas, PR įstaiga, darbdavys, įdarbinęs užsieniečius, ar PM teikėjas, siekdamas pašalinti nustatytą (-us) pažeidimą (-us).

35. RĮ darbdavys, subsidijos gavėjas, PR įstaiga, darbdavys, įdarbinęs užsieniečius, ar PM teikėjas ar jų įgaliotas asmuo supažindinamas su užpildytu klausimynu ar patikrinimo aktu pasirašytinai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų parengimo dienos.

 

VI SKYRIUS

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMAS

 

36. TDB direktorius, susipažinęs su jam pateiktu RĮ darbdavio, subsidijos gavėjo, PR įstaigos, darbdavio, įdarbinusio užsieniečius, ar PM teikėjo neplaninio patikrinimo aktu, prireikus, priima sprendimą įpareigoti RĮ darbdavį, subsidijos gavėją, PR įstaigą, darbdavį, įdarbinusį užsieniečius, ar PM teikėją per nurodytą terminą ištaisyti nustatytus pažeidimus (neatitikimus) ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kai nustatytus pažeidimus (neatitikimus) dar galima ištaisyti. TDB direktoriaus sprendime gali būti ir kitų rekomendacinio pobūdžio nuostatų RĮ darbdaviui, subsidijos gavėjui, PR įstaigai, darbdaviui, įdarbinusiam užsieniečius, ar PM teikėjui. RĮ darbdaviui, subsidijos gavėjui, PR įstaigai, darbdaviui, įdarbinusiam užsieniečius, ar PM teikėjui nepateikus pažeidimų (neatitikimų) pašalinimą įrodančių dokumentų per TDB sprendime nurodytą terminą, valstybės tarnautojas, atlikęs patikrinimą, tarnybiniu pranešimu informuoja apie tai TDB direktorių.

37. Apie klausimyne nurodytų pažeidimų (neatitikimų) pašalinimą RĮ darbdavys, subsidijos gavėjas, PR įstaiga, darbdavys, įdarbinęs užsieniečius, ar PM teikėjas privalo pranešti TDB per klausimyne nurodytą terminą, pateikdamas pažeidimų (neatitikimų) pašalinimą įrodančius dokumentus. RĮ darbdaviui, subsidijos gavėjui, PR įstaigai, darbdaviui, įdarbinusiam užsieniečius, ar PM teikėjui nepateikus pažeidimų (neatitikimų) pašalinimą įrodančių dokumentų per klausimyne nurodytą terminą, valstybės tarnautojas, atlikęs patikrinimą, tarnybiniu pranešimu informuoja apie tai TDB direktorių.

38. Pašalinus nustatytus pažeidimus (neatitikimus) TDB direktoriaus sprendime ar klausimyne nustatytais terminais, poveikio priemonės netaikomos.

39. Siekiant užtikrinti, kad TDB planinio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai buvo pašalinti, TDB direktoriaus sprendimu gali būti atliekamas neplaninis (grįžtamasis) RĮ darbdavio, subsidijos gavėjo, PR įstaigos, darbdavio, įdarbinusio užsieniečius, ar PM teikėjo patikrinimas šio aprašo 13.3 papunktyje nurodytu pagrindu.

40. Poveikio priemonės, kai nevykdomi įpareigojimai ištaisyti nustatytus pažeidimus:

40.1. Patikrinimo metu nustačius RĮ darbdavio Užimtumo įstatymo ir kitų remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų ar Sutarčių pažeidimus (neatitikimus), ir kai darbdavys nevykdo TDB direktoriaus sprendime ar klausimyne nurodyto įpareigojimo ištaisyti nustatytus pažeidimus (neatitikimus) per nurodytą terminą, subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas ir Sutartis nutraukiama. Nutraukiant subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimą, nurodomas konkretus Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 5 dalies punktas, kuriuo vadovaujantis priimtas toks sprendimas, nutraukiant Sutartį – koks Sutarties punktas pažeistas ir kuriuo punktu vadovaujantis ji nutraukiama bei sprendimo apskundimo tvarka.

40.2. Subsidijos gavėjų patikrinimo metu nustačius Užimtumo įstatymo ir kitų paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų ar Sutarčių pažeidimus (neatitikimus), ir kai subsidijos gavėjas nevykdo TDB direktoriaus sprendime ar klausimyne nurodyto įpareigojimo ištaisyti nustatytus pažeidimus (neatitikimus) per nurodytą terminą, sprendžiamas klausimas dėl subsidijos lėšų grąžinimo.

40.3. PR įstaigų patikrinimo metu nustačius profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus (neatitikimus) ir kai įstaiga nevykdo TDB direktoriaus sprendime ar klausimyne nurodyto įpareigojimo ištaisyti nustatytus pažeidimus (neatitikimus) per nurodytą terminą, sprendžiamas klausimas dėl mokėjimo už profesinės reabilitacijos paslaugas nutraukimo.

40.4. PM teikėjų patikrinimo metu nustačius profesinio mokymo sutartyse nurodytų įsipareigojimų vykdymo pažeidimus (neatitikimus) ir kai PM teikėjas nevykdo TDB direktoriaus sprendime ar klausimyne nurodyto įpareigojimo ištaisyti nustatytus pažeidimus (neatitikimus) per nurodytą terminą, sprendžiamas klausimas dėl mokėjimo už profesinio mokymo paslaugas nutraukimo.

41. Patikrinimo metu nustačius pažeidimų (neatitikimų), tačiau pastebėjus ir įvertinus galimą riziką teisės aktų pažeidimams (neatitikimams), TDB per 2 darbo dienas apie tai raštu informuoja RĮ darbdavį, subsidijos gavėją, PR įstaigą, darbdavį, įdarbinusį užsieniečius, ar PM teikėją.

42. Jei TDB valstybės tarnautojai, atlikę patikrinimą, įtaria, kad RĮ darbdavio, subsidijos gavėjo, PR įstaigos, darbdavio, įdarbinusio užsieniečius, ar PM teikėjo pažeidimai turi nusikalstamos veikos požymių arba galimai susiję su kitų nei TDB kompetencijos ribose esančių teisės aktų pažeidimais apie tai per 2 darbo dienas informuoja kompetentingas institucijas.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43. TDB, panaudodama turimus išteklius, kaupia tikrintų RĮ darbdavių, subsidijos gavėjų, PR įstaigų, darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, ir PM teikėjų duomenis, keičiasi šiais duomenimis su kitais viešojo administravimo subjektais.

44. TDB kas ketvirtį, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos, teikia LDB ataskaitas apie RĮ darbdavių (pagal kiekvieną remiamojo įdarbinimo priemonę atskirai), subsidijos gavėjų, PR įstaigų, darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, ir PM teikėjų teisės aktų ir sutartinių įsipareigojimų vykdymą, nurodydama atliktų patikrinimų skaičių, pobūdį, teisės aktų ir prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymą (nevykdymą), priežastis, taikytas poveikio priemones, dažniausiai pažeidžiamas teisės aktų, Sutarčių nuostatas.

45. TDB, nelaukdama ataskaitinio laikotarpio pabaigos, teikia LDB informaciją, kai kyla abejonių dėl teisės aktų reikalavimų pagrįstumo ar poreikis dėl jų nuostatų tobulinimo.

46. Visi su patikrinimu susiję dokumentai saugomi laikantis dokumentų saugojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytų reikalavimų.

47. RĮ darbdavys, subsidijos gavėjas, PR įstaiga, darbdavys, įdarbinęs užsieniečius, ar PM teikėjas dėl TDB valstybės tarnautojo veiksmų ir sprendimų turi teisę paduoti skundą Viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio „Administracinė procedūra“ nustatyta tvarka TDB direktoriui, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui. Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje RĮ darbdavys, subsidijos gavėjas, PR įstaiga, darbdavys, įdarbinęs užsieniečius, ar PM teikėjas turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

48. TDB valstybės tarnautojai, pažeidę šio aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka.

49. Atsižvelgiant į ūkio subjektų bei LDB ir TDB darbuotojų, vykdančių ūkio subjektų priežiūros funkcijas, pateiktas pastabas ir teisės aktų pakeitimus, gali būti peržiūrėti parengti kontroliniai klausimynai ir, esant būtinybei, atnaujinti.

 

______________________

 

 

 

 

Pavyzdinio priemonių patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Darbdavio, įgyvendinančio remiamojo įdarbinimo priemonę, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos, subsidijos gavėjo, darbdavio, kuris įdarbino užsienietį ir profesinio mokymo teikėjo neplaninio patikrinimo akto formos pavyzdys)

 

_______________________________________  NEPLANINIO PATIKRINIMO

(darbdavio ar įstaigos pavadinimas)

AKTAS

 

___________ Nr. _______________

(data)

____________________

(vieta)

 

Tikrinama (-as):

□ Darbdavys, įgyvendinantis remiamojo įdarbinimo priemonę;

□ Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga;

□ Subsidijos gavėjas;

□ Darbdavys, kuris įdarbino užsienietį;

□ Profesinio mokymo teikėjas.

 

Neplaninį patikrinimą atlieka:

_________ teritorinės darbo biržos, kodas____________________________________ ,

adresas:________________________________________________________________ ,

LT-_____ _______, tel. _____________, faks. ________________________________ ,

el. p. __________________________________________________________________

valstybės tarnautojas (-ai):

______________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

______________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

Neplaninio patikrinimo pagrindas

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Neplaninio patikrinimo tikslas

______________________________________________________________________

Neplaninio patikrinimo terminas: pradžia______ ; pabaiga______________________

Bendra informacija apie tikrinamą darbdavį ar įstaigą:

1.1._____________________________________________________ Darbdavys/Įstaiga ___________________________________________________________________

(pavadinimas, buveinės adresas, kodas ir PVM mokėtojo kodas)

______________________________________________________________________

1.2. Kontaktai __________________________________________________________

(el. paštas; tel., faks. Nr.)

1.3. Iki patikrinimo pradėjimo dienos sudaryta _________________________________  

(sutarčių skaičius)

1.3. Sudaryta ________________________________________________sutartis (-ys):

(sutarties pavadinimas)

_________________sutartis Nr. ___________________________________________ ,

(data)

_________________sutartis Nr. ___________________________________________ ,

(data)

_________________sutartis Nr. ___________________________________________ .

(data)

1.4. Patikrinimo vieta: ____________________________________________________

(darbo vietos adresas)

1.5. Patikrinime dalyvavęs (-ę) įstaigos įgaliotas (-i) asmuo (-enys):

______________________________________________________________________

1.6. Ankstesnio įstaigos patikrinimo data: 20__ m. _____________ ___ d., nustatyti pažeidimai_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Tikrinimo metu buvo nagrinėjama ir vertinama:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Neplaninio patikrinimo išvados:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Neplaninio patikrinimo rekomendacija:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

 

_______________

(patikrinimą atlikusio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas)

_________

(parašas)

_____________

(vardas, pavardė)

 

_______________

(patikrinimą atlikusio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas)

_________

(parašas)

_____________

(vardas, pavardė)

 

Susipažinau[1]

_______________

(Įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo)

_________

(parašas)

_____________

(vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

 

Pavyzdinio priemonių patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo kontrolinio klausimyno formos pavyzdys)

 

ĮDARBINIMO SUBSIDIJUOJANT ĮGYVENDINIMO

KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

 

______________Nr. ____________

(data)

_________________________________

(vieta)

 

Planinį patikrinimą atlieka _________________________________ teritorinės darbo biržos valstybės tarnautojas (-ai)_______________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

_________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

Patikrinimo pagrindas __________________________________________________________

 

Patikrinimo tikslas _____________________________________________________________

 

Patikrinimo laikas: pradžia______________; pabaiga_____________

 

BENDRA INFORMACIJA APIE TIKRINAMĄ DARBDAVĮ

 

1.1.                      Pavadinimas (įmonė, įstaiga, organizacija, kt. organizacinė struktūra, fizinis asmuo):

_____________________________________________________________________________________

1.2. Kodas _________________

1.3. Kontaktai (el. paštas; tel. Nr., faksas)__________________________________________________

1.4. Adresas: ______________________________________________________________________

 

1.5. Sudaryta (-os) Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartis (-ys)

__________________ (data) sutartis Nr. ______________;

__________________ (data) sutartis Nr. ______________;

__________________ (data) sutartis Nr. ______________;

 

1.6. Įdarbinimo subsidijuojant finansavimo laikotarpis (-iai):

nuo_______________ iki_________________;

nuo_______________ iki_________________;

nuo_______________ iki_________________.

 

1.7. Patikrinimo vieta (darbo vietos adresas): ________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

1.8. Darbdavį atstovaujantis asmuo:_______________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

____________________________________________________________________________________________

 

1.9. Ankstesnio patikrinimo data: ______/_______/_______, nustatyti pažeidimai: _________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

 

KLAUSIMAI

 

Eil. Nr.

Klausimai

Teisinis pagrindas

Taip*

Ne*

Never-tinama*

Pastabos

Pildomi prieš atliekant patikrinimą

1.

Ar darbdavys per 3 darbo dienas nuo darbo sutarties (-čių) su darbuotoju (-ais) sudarymo dienos pateikė TDB šios (šių) sutarties (-čių) kopiją (-as)?

ĮS sutarties

2.2 p.

 

 

 

 

2.

Ar darbo sutartyje (-yse), sudarytoje (-ose) su darbuotoju (-ais), nurodytas darbo užmokestis išmokamas darbo sutartyje (-yse) nurodytu laiku? (tikrinama darbo sutartis (-ys), su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susiję dokumentai)

ĮS sutarties 2.4 p.

 

 

 

 

3.

Ar darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose žymimas darbo laikas atitinka darbo
sutartyje (-se) ir darbdavio TDB pateikiamuose su darbo laiko apskaita susijusiuose dokumentuose nurodytą darbo laiką?

ĮS sutarties

2.5 p.

 

 

 

 

4.

Ar darbdavys iki 15 d. mėnesiui pasibaigus pateikia TDB  su įdarbinto asmens darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus?

(jeigu nustatoma, kad dokumentai nepateikti laiku, pastabose nurodoma, už kokius mėnesius jie nepateikti, taip pat kiek dienų vėluojama juos pateikti)

Aprašo 47 p., ĮS sutarties

2.5 p.

 

 

 

 

5.

Ar priemonės įgyvendinimo laikotarpiu darbdavio teikiami TDB dokumentai, reikalingi subsidijai darbo užmokesčiui paskaičiuoti, parengti tinkamai ir teisingai užpildyti?

ĮS sutarties

2.5 p.

 

 

 

 

6.

Ar atleidus iš darbo darbuotoją (-us), darbdavys per 3 darbo dienas nuo atleidimo dienos apie tai informavo TDB?

(vertinama tik tokiu atveju, jeigu nustatomi darbuotojų atleidimo iš darbo atvejai. Jeigu atleidimų iš darbo atvejų nėra – pastabose nurodoma, kad atleidimų nėra ir pildomas stulpelis „Nevertinama“)

ĮS sutarties

2.6 p.

 

 

 

 

 

Pildomi atliekant patikrinimą

7.

 

Ar darbuotojas (-ai) dirbo patikrinimo metu pagal nustatytą darbo grafiką?

(jeigu ne, priežastys nurodomos pastabose)

ĮS sutarties 2.1 p.

 

 

 

 

8.

 

Ar darbdavys užtikrina darbuotojui (-ams) teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas?

(vertinama tik tokiu atveju, kai patikrinimas atliekamas kartu su VDI ar (ir) kitų kompetentingų institucijų atstovais. Jeigu patikrinimą atlieka tik TDB, pildomas stulpelis „Nevertinama“)                                        

ĮS sutarties

2.3 p.

 

 

 

 

9.

Ar darbdavys per 3 darbo dienas pranešė TDB apie atsiradusias aplinkybes, nurodytas UĮ , kada subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas nutraukiamas?

(vertinama tik tokiu atveju, jeigu nustatomas aplinkybių, nurodytų UĮ 41 str. 5 d. 2-7 p., atsiradimas. Jeigu šių aplinkybių nėra – pastabose nurodoma, kad aplinkybių nėra ir pildomas stulpelis „Nevertinama“)

ĮS sutarties 2.6 p.,

UĮ 41 str. 5 d. 2-7 p.

 

 

 

 

10.

 

Ar darbdavys informavo TDB apie visus pakeitimus, atliktus darbo sutartyje (-yse), sudarytoje (-se) su darbuotoju (-ais) ir pateiktoje (-se) TDB?

(vertinama tik tokiu atveju, jeigu nustatoma, kad yra pakeitimų darbo sutartyse. Jeigu pakeitimų nėra – pastabose nurodoma, kad pakeitimų nėra ir pildomas stulpelis „Nevertinama“)

ĮS sutarties 2.2 p.

 

 

 

 

 

Žymėjimai lentelėje:

* skiltyje „taip+ žymima, jeigu atsakymas į klausimą teigiamas;

* skiltyje „ne- žymima, jeigu atsakymas neigiamas;

* skiltyje „nevertinama0 žymima, jeigu klausimas neaktualus arba netikrinta.

 

DARBUOTOJO NUOMONĖ IR (AR) NUSISKUNDIMAI DĖL ĮDARBINIMO SUBSIDIJUOJANT ĮGYVENDINIMO

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

(darbuotojo vardas, pavadė, parašas)

PATIKRINIMO IŠVADOS:

 Darbdavys įdarbinimą subsidijuojant įgyvendina nepažeidžiant UĮ, jį įgyvendinančių teisės aktų ir ĮS sutarties reikalavimų.

Darbdavys įdarbinimą subsidijuojant įgyvendina pažeidžiant UĮ, jį įgyvendinančių teisės aktų ir/ar ĮS sutarties reikalavimus:

1. Nurodomas teisės aktas, konkretus jo straipsnis, punktas, dalis bei jame įtvirtintas reikalavimas, kurio darbdavys nesilaikė, arba ĮS sutartis, konkretus jos punktas ir joje įtvirtintas reikalavimas, kurio darbdavys nesilaikė:

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Nurodomas terminas, per kurį darbdavys turi pašalinti nustatytą pažeidimą:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Nurodomos priemonės, kurių turi imtis darbdavys, siekdamas pašalinti nustatytą pažeidimą:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Pastabos _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Patikrinimą atlikęs (-ę) teritorinės darbo biržos valstybės tarnautojas (-ai):

_____________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

_____________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

_____________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

Patikrinime dalyvavęs (-ę) darbdavio atstovas (-ai)[2]:

_____________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

_____________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Trumpiniai klausimyne:

1.                   – Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas;

2.                   ĮS sutartis – Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartis (Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 priedas);

3.                   Aprašas – Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.                   TDB – teritorinė darbo birža;

5.                   VDI – Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

6. Darbuotojas – TDB siuntimu pagal darbo sutartį įdarbintas TDB registruotas asmuo, kurio darbo užmokesčio dalis kompensuojama mokant darbdaviui subsidiją darbo užmokesčiui pagal TDB su darbdaviu sudarytą Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartį;

7. Su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susiję dokumentai – kas mėnesį darbdavio TDB pateikiami dokumentai apie subsidijuojant įdarbinto(-ų) asmens (-ų) dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą darbo užmokestį, nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas bei išmokėtą darbo užmokestį, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8. Priemonė – Aktyvios darbo rinkos politikos priemonė – įdarbinimas subsidijuojant.

 

__________________

 

 

 

Pavyzdinio priemonių patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonės įgyvendinimo kontrolinio klausimyno formos pavyzdys)

 

DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMO PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

 

______________Nr. ____________

(data)

_________________________________

(vieta)

 

Planinį patikrinimą atlieka _________________________________ teritorinės darbo biržos valstybės tarnautojas (-ai)_______________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

_________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

Patikrinimo pagrindas __________________________________________________________

 

Patikrinimo tikslas _____________________________________________________________

 

Patikrinimo laikas: pradžia______________; pabaiga_____________

 

BENDRA INFORMACIJA APIE TIKRINAMĄ DARBDAVĮ

 

1.1.                Pavadinimas (įmonė, įstaiga, organizacija, kt. organizacinė struktūra, fizinis asmuo):

_____________________________________________________________________________________

1.2. Kodas _________________

1.3. Kontaktai (el. paštas; tel. Nr., faksas)__________________________________________________

1.4. Adresas: ______________________________________________________________________

 

1.5. Sudaryta (-os) Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutartis (-ys):

__________________ (data) sutartis Nr. ______________;

__________________ (data) sutartis Nr. ______________;

__________________ (data) sutartis Nr. ______________.

 

1.6. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo finansavimo laikotarpis (-iai):

nuo_______________ iki_________________;

nuo_______________ iki_________________;

nuo_______________ iki_________________.

 

 

1.7. Patikrinimo vieta (darbo vietos adresas): ________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

1.8. Darbdavį atstovaujantis asmuo:_______________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

____________________________________________________________________________________________

 

1.9. Ankstesnio patikrinimo data: ______/_______/_______, nustatyti pažeidimai: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

KLAUSIMAI

 

Eil. Nr.

Klausimai

Teisinis pagrindas

Taip*

Ne*

Never-tinama*

Pastabos

Pildomi prieš atliekant patikrinimą

1.

Ar darbdavys per 3 darbo dienas nuo darbo sutarties (-čių) su darbuotoju (-ais) sudarymo dienos pateikė TDB šios (šių) sutarties (-čių) kopiją (-as)?

DĮĮR sutarties

2.2 p.

 

 

 

 

2.

Ar darbuotojui (-ams), dirbančiam (-tiems) pagal darbo sutartį darbo įgūdžiams įgyti tiesiogiai darbo vietoje, paskirtas atsakingas asmuo, turintis ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį pagal atitinkamą kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, gebantis konsultuoti, padėti ir prižiūrėti, kad paskirtos užduotys darbo įgūdžių įgijimui būtų organizuojamos ir atliekamos kokybiškai?

Aprašo 45 p., DĮĮR sutarties 2.6 p.

 

 

 

 

3.

Ar darbdavys per 3 darbo dienas pateikė įsakymo dėl darbuotojo, atsakingo už įdarbinto asmens darbo įgūdžių įgijimo organizavimą, paskyrimo išrašą ar kopiją?

(šis punktas privalomas darbdaviams, kurie yra paskyrę atsakingą (-us) asmenį (-is) darbo įgūdžių įgijimui tiesiogiai darbo vietoje organizuoti. Jeigu toks asmuo nepaskirtas, – pastabose nurodoma, kad darbuotojo, atsakingo už įdarbinto asmens darbo įgūdžių įgijimo organizavimą, paskirto nėra ir pildomas stulpelis „Nevertinama“)

DĮĮR sutarties 2.2 p.

 

 

 

 

4.

Ar darbdavio priskirtam atsakingam asmeniui už įdarbinto asmens darbo įgūdžių įgijimo organizavimą mokama įsakyme dėl darbuotojo, atsakingo už įdarbinto asmens darbo įgūdžių įgijimo organizavimą, nurodyto dydžio priemoka? (tikrinama įsakymo dėl darbuotojo, atsakingo už įdarbinto asmens darbo įgūdžių įgijimo organizavimą, paskyrimo išrašas ar kopija, su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susiję dokumentai)

(šis punktas privalomas darbdaviams, kurie yra paskyrę atsakingą (-us) asmenį (-is) darbo įgūdžių įgijimui tiesiogiai darbo vietoje organizuoti. Jeigu toks asmuo nepaskirtas, – pastabose nurodoma, kad darbuotojo, atsakingo už įdarbinto asmens darbo įgūdžių įgijimo organizavimą, paskirto nėra ir pildomas stulpelis „Nevertinama“)

UĮ 43 str. 4 d.

 

 

 

 

5.

Ar darbo sutartyje (-yse), sudarytoje (-ose) su darbuotoju (-jais), nurodytas darbo užmokestis išmokamas darbo sutartyje (-yse) nurodytu laiku?

(tikrinama darbo sutartis (-ys), su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susiję dokumentai)

DĮĮR sutarties 2.4 p.

 

 

 

 

6.

Ar darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose žymimas darbo laikas atitinka darbo
sutartyje (-yse) ir darbdavio TDB pateikiamuose su darbo laiko apskaita susijusiuose dokumentuose nurodytą darbo laiką?

DĮĮR sutarties 2.5 p.

 

 

 

 

7.

Ar darbdavys iki 15 d. mėnesiui pasibaigus pateikia TDB su įdarbinto asmens darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus?

(jeigu nustatoma, kad dokumentai nepateikiami laiku, pastabose nurodoma, už kokius mėnesius jie nepateikti, taip pat kiek dienų vėluojama juos pateikti)

Aprašo 47 p., DĮĮR sutarties 2.5 p.

 

 

 

 

8.

Ar darbdavys iki 15 d. mėnesiui pasibaigus pateikia TDB dokumentus apie išlaidas?

(šis punktas privalomas darbdaviams, kurie yra paskyrę atsakingą (-us) asmenį (-is) darbo įgūdžių įgijimui tiesiogiai darbo vietoje organizuoti. Jeigu toks asmuo nepaskirtas, – pastabose nurodoma, kad darbuotojo, atsakingo už įdarbinto asmens darbo įgūdžių įgijimo organizavimą, paskirto nėra ir pildomas stulpelis „Nevertinama“)

(jeigu nustatoma, kad dokumentai apie išlaidas nepateikiami laiku, pastabose nurodoma, už kokius mėnesius jie nepateikti, taip pat kiek dienų vėluojama juos pateikti)

Aprašo 47 p.,

DĮĮR sutarties

2.5 p., 2.6 p.

 

 

 

 

 

9.

Ar darbdavys pateikė atsakingo už įdarbinto asmens darbo įgūdžių įgijimo organizavimą paskirto darbuotojo tapatybę patvirtinantį dokumentą?

(jeigu nustatoma, kad asmenų tapatybę patvirtinantys dokumentai nepateikiami laiku, pastabose nurodoma kiek dienų vėluojama juos pateikti)

UĮ 43 str. 4 d., DĮĮR sutarties

2.5 p.

 

 

 

 

10.

Ar priemonės įgyvendinimo laikotarpiu darbdavių teikiami TDB dokumentai, reikalingi darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidoms paskaičiuoti, parengti tinkamai ir teisingai užpildyti? (šis punktas privalomas darbdaviams, kurie yra paskyrę atsakingą(-us) asmenį (-is) darbo įgūdžių įgijimui tiesiogiai darbo vietoje organizuoti. Jeigu toks asmuo nepaskirtas, – pastabose nurodoma, kad darbuotojo, atsakingo už įdarbinto asmens darbo įgūdžių įgijimo organizavimą, paskirto nėra ir pildomas stulpelis „Nevertinama“)

DĮĮR sutarties

2.5 p.

 

 

 

 

11.

Ar priemonės įgyvendinimo laikotarpiu darbdavių teikiami TDB dokumentai, reikalingi subsidijai darbo užmokesčiui paskaičiuoti, parengti tinkamai ir teisingai užpildyti?

DĮĮR sutarties

2.5 p.

 

 

 

 

12.

Ar atleidus iš darbo darbuotoją (-jus), darbdavys per 3 darbo dienas nuo atleidimo dienos apie tai informavo TDB?

(vertinama tik tokiu atveju, jeigu nustatomi darbuotojų atleidimo iš darbo atvejai. Jeigu atleidimų iš darbo atvejų nėra – pastabose nurodoma, kad atleidimų nėra ir pildomas stulpelis „Nevertinama“)

DĮĮR sutarties 2.7 p.

 

 

 

 

 

Pildomi atliekant patikrinimą

13.

Ar darbuotojas (-jai) dirbo patikrinimo metu pagal nustatytą darbo grafiką?

(jeigu ne, priežastys nurodomos pastabose)

DĮĮR sutarties 2.1 p.

 

 

 

 

14.

Ar darbuotojo (-ų) atliekamos darbo funkcijos atitinka nurodytas darbo sutartyje (-se)?

DĮĮR sutarties 2.1 p.

 

 

 

 

15.

Ar darbdavys užtikrina darbuotojui (-jams) teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas?

(pildoma, patikrinimą atliekant kartu su VDI ar (ir) kitų kompetentingų institucijų atstovais. Jeigu patikrinimą atlieka tik TDB, pildomas stulpelis „Nevertinama“)

DĮĮR sutarties 2.3 p.

 

 

 

 

16.

Ar darbdavys per 3 darbo dienas pranešė TDB apie aplinkybių, nurodytų UĮ atsiradimą, kada subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas nutraukiamas?

(vertinama tik tokiu atveju, jeigu nustatomas aplinkybių, nurodytų UĮ 41 str. 5 d. 2-7 p., atsiradimas. Jeigu šių aplinkybių nėra – pastabose nurodoma, kad aplinkybių nėra ir pildomas stulpelis „Nevertinama“)

DĮĮR sutarties 2.7 p.,

UĮ 41 str. 5 d. 2-7 p.

 

 

 

 

17.

Ar darbdavys informavo TDB apie visus pakeitimus sutartyje (-yse), sudarytoje (-ose) su
darbuotoju (-ais) ir pateiktoje (-se) TDB?

(vertinama tik tokiu atveju, jeigu nustatoma, kad yra pakeitimų darbo sutartyse. Jeigu pakeitimų nėra – pastabose nurodoma, kad pakeitimų nėra ir pildomas stulpelis „Nevertinama“)

DĮĮR sutarties

2.2 p.

 

 

 

 

 

Žymėjimai lentelėje:

* skiltyje „taip+ žymima, jeigu atsakymas į klausimą teigiamas;

* skiltyje „ne- žymima, jeigu atsakymas neigiamas;

* skiltyje „nevertinama0 žymima, jeigu klausimas neaktualus arba netikrinta.

 

DARBUOTOJO NUOMONĖ IR (AR) NUSISKUNDIMAI DĖL DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMO ĮGYVENDINIMO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________

(darbuotojo vardas, pavardė, parašas)

 

PATIKRINIMO IŠVADOS:

 Darbdavys darbo įgūdžių įgijimo rėmimą įgyvendina nepažeidžiant UĮ, jį įgyvendinančių teisės aktų ir DĮĮR sutarties reikalavimų.

Darbdavys darbo įgūdžių įgijimo rėmimą įgyvendina pažeidžiant UĮ, jį įgyvendinančių teisės aktų ir/ar DĮĮR sutarties reikalavimus:

1. Nurodomas teisės aktas, konkretus jo straipsnis, punktas, dalis bei jame įtvirtintas reikalavimas, kurio darbdavys nesilaikė, ir/arba DĮĮR sutartis, konkretus jos punktas ir joje įtvirtintas reikalavimas, kurio darbdavys nesilaikė:

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Nurodomas terminas, per kurį darbdavys turi pašalinti nustatytą pažeidimą:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Nurodomos priemonės, kurių turi imtis darbdavys, siekdamas pašalinti nustatytą pažeidimą:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Pastabos _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Patikrinimą atlikęs (-ę) teritorinės darbo biržos valstybės tarnautojas (-ai):

_____________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

_____________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

_____________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

Patikrinime dalyvavęs (-ę) darbdavio atstovas (-ai)[3]:

_____________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

_____________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

Trumpiniai klausimyne:

1.                   – Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas;

2.                   DĮĮR sutartis – Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutartis (Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 priedas);

3.                   Aprašas - Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.                   TDB – teritorinė darbo birža;

5.                   VDI – Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

6.                   Darbuotojas – TDB siuntimu pagal darbo sutartį įdarbintas TDB registruotas asmuo, kurio darbo užmokesčio dalis kompensuojama mokant darbdaviui subsidiją darbo užmokesčiui pagal TDB su darbdaviu sudarytą Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutartį;

7.                   Su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susiję dokumentai – kas mėnesį darbdavio TDB pateikiami dokumentai apie darbo įgūdžių įgijimo rėmimui įdarbinto(-ų) asmens (-ų) dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą darbo užmokestį, nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas bei išmokėtą darbo užmokestį, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8.                   Priemonė – Aktyvios darbo rinkos politikos priemonė – darbo įgūdžių įgijimo rėmimas.

 

___________________

 

 

 

Pavyzdinio priemonių patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Subsidijos gavėjo planinio patikrinimo kontrolinio klausimyno formos pavyzdys)

 

SUBSIDIJOS GAVĖJO ______________________________PLANINIO PATIKRINIMO

(įmonės pavadinimas)

KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

 

______________ Nr. ______________

(data)

___________________

(vieta)

 

Planinį patikrinimą atlieka:

______________teritorinės darbo biržos, kodas ______________, adresas _________________, LT-_____ _______, tel. _____________, faks. _____________________, el. p. _____________ tarnautojas/-iai:

________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

Patikrinimo pagrindas - ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Patikrinimo tikslas - ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Patikrinimo terminas: pradžia_____________________; pabaiga__________________________

 

Bendra informacija apie tikrinamą subsidijos gavėją:

1.1. Subsidijos gavėjas ______________________________________________________________

(pavadinimas, buveinės adresas, įmonės kodas ir PVM mokėtojo kodas)

_______________________________________________________________________________

1.2. Kontaktai __________________________________________________________________

(el. paštas; tel., faks. Nr.)

1.3. Priemonės pavadinimas, įsteigtų darbo vietų skaičius _______________________________________________________________________________

1.4. Patikrinimo vieta: ____________________________________________________________

1.5. Patikrinime dalyvavęs (-ę) subsidijos gavėjo įgaliotas (-i) asmuo (-enys): _______________________________________________________________________________

1.6. Ankstesnio patikrinimo data: 20__ m. ___________________ ___ d.

1.7. Ankstesnio patikrinimo metu nustatytų trūkumų šalinimas ____________________________

(nutartis ar sprendimas, jo data)


 

KLAUSIMAI

 

Eil. Nr.

Klausimai

Teisinis pagrindas**

Taip*

Ne*

Never-tinama*

Pastabos

1.                        

Pildo valstybės tarnautojas, prieš pradėdamas patikrinimą

1.1.

Ar darbo vietą sau įsisteigęs subsidijos gavėjas iki kito mėnesio 5 dienos teikia TDB finansines ataskaitas apie vykdomą veiklą?

SUR sutarties 2.5 p.

 

 

 

 

 

1.2.

Ar apdraustas ilgalaikis materialusis turtas, kuriam įsigyti, steigiant darbo vietą (-as) ar ją (-as) pritaikant, buvo naudota subsidija, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė?

UĮ 44 str. 7 d. 5 p.

 

 

 

 

1.3.                        

Ar subsidijos gavėjas laikosi reikalavimo kiekvienais metais per 10 darbo dienų nuo ankstesnio ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo termino pabaigos pateikti TDB draudimą įrodančius dokumentus?

Aprašo darbdaviams 38, 57 p., DVS sutarties 2.25 p., SUR sutarties 2.13 p., VUI sutarties 2.25 p.

 

 

 

 

1.4.

Ar subsidijos gavėjas laikosi reikalavimo kiekvienais metais per 5 darbo dienas nuo ilgalaikio materialiojo turto draudimo sutarties sudarymo pateikti TDB draudimą įrodančius dokumentus?

Aprašas darbdaviams 38, 57 p., DVS sutarties 2.25 p. SUR sutarties 2.13 p., VUI sutarties 2.25 p.

 

 

 

 

1.5.

Ar subsidijos gavėjas į įsteigtą darbo vietą įdarbinto asmens darbo sutartyje numatė ne mažesnį nei VUI paraiškoje nurodytą atlyginimą?

Aprašo darbdaviams 44.3 p.,VUI sutarties 2.3 p. 

 

 

 

 

 

1.6.

Ar subsidijos gavėjas nutraukė darbo sutartį su įdarbintu asmeniu savo iniciatyva?

Aprašo 88 p.

 

 

 

 

1.7.

Ar subsidijos gavėjas laikosi 3 darbo dienų termino pranešti TDB apie darbo sutarties nutraukimą su į įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą įdarbintu asmeniu?

Aprašo  88 p., DVS sutarties 2.5 p., VUI sutarties 2.6 p.

 

 

 

 

1.8.

Ar subsidijos gavėjas laikosi 30 darbo dienų termino nuo įsteigtoje (pritaikytoje) darbo vietoje dirbančio asmens atleidimo įdarbinti kitą TDB siunčiamą asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus?

Aprašo 88 p., DVS sutarties 2.6 p., VUI sutarties 2.7 p. 

 

 

 

 

1.9.

Ar subsidijos gavėjas laikosi reikalavimo į darbo biržos kreipimąsi raštu dėl informacijos, susijusios su darbo vietos steigimu, išlaikymu ir kontrole, atsakyti per 20 darbo dienų? (netaikoma esant pateisinamoms priežastims)

UĮ 44 str. 5 d. 7 p.

 

 

 

 

1.10.

Ar yra teismo nutartis subsidijos gavėjui iškelti bankroto bylą arba kreditorių susirinkimo nutarimas dėl bankroto procedūrų vykdymo ne teismo tvarka?

UĮ 44 str. 5 d. 5 p.

 

 

 

 

1.11.

Ar yra priimtas sprendimas subsidijos gavėją likviduoti?

UĮ 44 str. 5 d. 6 p.

 

 

 

 

2.

Pildo valstybės tarnautojas patikrinimo metu

2.1

Ar subsidijos gavėjas darbo vietų steigimo (VUI projekto įgyvendinimo) apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus iki metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo įtraukė į apskaitą ir saugo atskirai nuo įmonės veiklos dokumentų?

DVS sutarties 2.15 p., VUI sutarties 2.18 p.

 

 

 

 

2.2.

Ar subsidijos gavėjas, įsteigęs darbo vietą sau, saugo darbo vietos steigimo dokumentus?

SUR sutarties 2.8 p.

 

 

 

 

2.3.

Ar ilgalaikis materialusis turtas, kurį subsidijos gavėjas įsigijo steigdamas (pritaikydamas) darbo vietą (-as), yra pas subsidijos gavėją (neparduotas, neįkeistas, neišnuomotas, nedovanotas ar kitaip neperleistas kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims, ar kitaip nesuvaržytos teisės į ilgalaikį materialųjį turtą, taip pat neišvežtas už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų (be TDB leidimo)?

UĮ 44 str. 8 d. 2 p., DVS sutarties 2.24.1 p., 2.24.3 p., SUR sutarties 2.15.1 p., 2.15.3 p., VUI sutarties 2.26.1 p, 2.26.3 p.

 

 

 

 

2.4.

Ar subsidijos gavėjas laikosi reikalavimo nuo darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) dienos be TDB sutikimo nenustatyti įdarbintam asmeniui ne visą darbo laiką arba ne visą darbo savaitę (LR DK 146 str.), jeigu tai nebuvo numatyta paraiškoje subsidijai gauti (netaikoma neįgaliųjų, kuriems nustatytas iki 55 proc. darbingumo lygis, kurie dėl sveikatos būklės gali dirbti ne visą darbo dieną ar darbo savaitę, įdarbinimo atvejais)?

UĮ 44 str. 8 d. 3 p., DVS sutarties 2.24.2 p., SUR  sutarties 2.15.2 p.,

VUI sutarties 2.26.2 p.

 

 

 

 

2.5.

Ar subsidijos gavėjas laikosi reikalavimo per 3 darbo dienas raštu informuoti TDB apie įdarbinto į įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą asmens sirgimą daugiau kaip 120 dienų iš eilės arba daugiau kaip 140 dienų per pastaruosius 12 mėn., arba asmens išėjimą nėštumo, gimdymo atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti arba asmens pašaukimą į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą?

Aprašo 88 p.,

DVS sutarties 2.21 p., VUI sutarties 2.9 p.

 

 

 

 

2.6.

Ar subsidijos gavėjas laikosi reikalavimo per 30 darbo dienų nuo įsteigtoje (pritaikytoje) darbo vietoje dirbančio asmens sirgimo ilgiau kaip 120 dienų iš eilės arba daugiau kaip 140 dienų per pastaruosius 12 mėnesių arba išėjimo nėštumo ir gimdymo atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti, arba pašaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos pagal terminuotą darbo sutartį įdarbinti kitą TDB siunčiamą asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus?

Aprašo 88 p.,

DVS sutarties 2.21 p., VUI sutarties 2.9 p.

 

 

 

 

2.7.

Ar subsidijos gavėjas laikosi reikalavimo nuo darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) dienos be TDB sutikimo nekeisti įdarbinto asmens darbovietės ar darbo funkcijų?

UĮ 44 str. 8 d. 3 p., DVS sutarties 2.24.2 p., SUR sutarties 2.15.2 p.,  VUI sutarties  2.26.2 p.

 

 

 

 

2.8.

Ar su į įsteigtas (pritaikytas) darbo vietas įdarbintais asmenimis sudarytos neterminuotos darbo sutartys (netaikoma asmenims, kurie įdarbinti vietoje ilgiau kaip 120 dienų iš eilės arba daugiau kaip 140 dienų per pastaruosius 12 mėn. sergančių arba išėjusių nėštumo ir gimdymo ar vaikui prižiūrėti atostogų arba pašauktų į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą darbuotojų)?

UĮ 45 str., Aprašo 48.1, 48.2 p., DVS sutarties 2.3 p., VUI sutarties 2.3 p.

 

 

 

 

2.9.

Ar subsidijos gavėjas, patvirtinus metinę finansinę atskaitomybę, darbo vietos (-ų) steigimo (VUI projekto įgyvendinimo) apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus saugo, laikantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytos tvarkos?

DVS sutarties 2.17 p., VUI sutarties 2.19 p.

 

 

 

 

2.10.

Ar subsidijos gavėjas sudarė sąlygas TDB įsteigtose darbo vietose vykdomą veiklą (VUI projekto įgyvendinimą) patikrinti vietoje?

DVS sutarties 2.20 p., SUR sutarties 2.11 p., VUI sutarties 2.23 p.

 

 

 

 

2.11.

Ar į įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą įdarbinto asmens darbo vietoje prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsėsi (-iasi) ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų iš eilės?

UĮ 44 str. 5 d. 2 p.

 

 

 

 

2.12.

Ar į įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą įdarbinto asmens darbo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais visas jam priklausantis darbo užmokestis buvo nemokamas daugiau kaip du mėnesius iš eilės ?

UĮ 44 str. 5 d. 2 p.

 

 

 

 

 

 

2.13.

Ar į įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą įdarbinto asmens darbo vietoje prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų iš eilės?

UĮ 44 str. 5 d. 2 p.

 

 

 

 

 

 

2.14.

Ar į įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą įdarbintas asmuo neatvyksta į darbą ilgiau kaip 120 dienų iš eilės administracijos leidimu?

UĮ 44 str. 5 d. 2 p.

 

 

 

 

2.15.

Ar subsidijos gavėjas (neįgalusis ar bedarbis iki 29 metų) veiklą vykdo (-ė) be ilgesnių kaip 120 dienų iš eilės arba daugiau kaip 140 dienų per pastaruosius 12 mėnesių pertraukų?

UĮ 44 str. 5 d. 4 p.

 

 

 

 

2.16.

Ar įsteigta (-os) (pritaikyta) (-os) darbo vieta

(-os) nėra panaikinta?

DVS sutarties 2.8 p.,  VUI sutarties 2.11 p., SUR sutarties 2.9 p.

 

 

 

 

 

Žymėjimai lentelėje:

* skiltyje „taip“ žymima +,  jeigu atsakymas į klausimą teigiamas;

* skiltyje „ne“ žymima  ,  jeigu atsakymas neigiamas;

* skiltyje „nevertinama“ žymima 0,  jeigu klausimas neaktualus arba netikrinta.

** tikslus teisinis pagrindas nurodomas pagal tikrinamą priemonę.

 

PATIKRINIMO IŠVADOS:

 

Subsidijos gavėjas veiklą vykdo nepažeidžiant UĮ, jį įgyvendinančių teisės aktų ir DVS/SUR/VUI sutarties reikalavimų.

Subsidijos gavėjas veiklą vykdo pažeidžiant UĮ, jį įgyvendinančių teisės aktų ir/ar DVS/SUR/VUI sutarties reikalavimus.

 

1. Nurodomas teisės aktas, konkretus jo straipsnis, punktas, dalis bei jame įtvirtintas reikalavimas, kurio subsidijos gavėjas nesilaikė ir/arba DVS/SUR/VUI sutarties, konkretus jos punktas ir joje įtvirtintas reikalavimas, kurio subsidijos gavėjas nesilaikė:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

2.                   Numatomos poveikio priemonės:

2.1. Nurodomos priemonės, kurių turi imtis subsidijos gavėjas dėl nustatytų pažeidimų pašalinimo ir terminai, per kuriuos tai privaloma atlikti (-us), (netaikoma pažeidimams, nustatytiems pagal UĮ 44 str. 5 dalį)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2.2. Nustačius pažeidimus pagal UĮ 44 str. 5 dalį, subsidijos gavėjas informuojamas apie nustatytą darbo vietos panaikinimo atvejį ir subsidijos gavėjo prievolę grąžinti TDB visą subsidiją darbo vietai steigti arba jos dalį, kaip tai numatyta UĮ 44 str. 4 dalyje ir atitinkamuose DVS sutarties, SUR sutarties ar VUI sutarties punktuose.

 

_____________________________ _____________ ________________________________

(patikrinimą atlikusio valstybės tarnautojo pareigos)                            (parašas)                                                                                                                                                           (vardas ir pavardė)

_____________________________ _____________ ________________________________

(patikrinimą atlikusio valstybės tarnautojo pareigos)                            (parašas)                                                                                                                                                           (vardas ir pavardė)

_____________________________ _____________ ________________________________

(patikrinimą atlikusio valstybės tarnautojo pareigos)                            (parašas)                                                                                                                                                           (vardas ir pavardė)

 

Su planinio patikrinimo išvadomis susipažinau ir sutinku (nesutinku):[4]

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

 

_______________________                _______________ _________________________________

(subsidijos gavėjas ar jo įgaliotas asmuo)                                                  (parašas)                                                                                                                                                           (vardas, pavardę)

 

Trumpiniai klausimyne:

1.         UĮ - Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas;

2.         Aprašas - Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3. Aprašas darbdaviams - Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-388 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.                   DVS sutartis – Darbo vietų steigimo sutartis;

5.                   SUR sutartis – Savarankiško užimtumo rėmimo sutartis;

6.                   VUI sutartis – Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutartis;

7.                   TDB – teritorinė darbo birža.

___________________________

 

 

 

Pavyzdinio priemonių patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos planinio patikrinimo kontrolinio klausimyno formos pavyzdys)

 

ĮSTAIGOS __________________________________________________________PLANINIO

(profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos pavadinimas)

PATIKRINIMO KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

 

______________ Nr. ______________

(data)

___________________

(vieta)

 

Planinį patikrinimą atlieka:

______________teritorinės darbo biržos, kodas ______________, adresas: ___________________, pašto kodas _______, tel. _____________, faks. _____________________, el. p. ________________ valstybės tarnautojas (-ai):

________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

Patikrinimo pagrindas – ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Patikrinimo tikslas – ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Patikrinimo terminas: pradžia_____________________; pabaiga___________________________

 

Bendra informacija apie tikrinamą įstaigą:

1.1. Įstaiga _______________________________________________________________________

(pavadinimas, buveinės adresas, kodas ir PVM mokėtojo kodas)

1.2. Kontaktai _____________________________________________________________________

(el. paštas; tel., faks. Nr.)

1.3. Iki patikrinimo pradėjimo dienos sudaryta ____________Sutarčių dėl profesinės reabilitacijos

(sutarčių skaičius)

paslaugų teikimo ir finansavimo pagal ________________________________________________

(įrašyti mokymo programų pavadinimus, kodus)

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

1.4. Patikrinimo vieta: ______________________________________________________________

1.5. Patikrinime dalyvavęs Įstaigos įgaliotas (-i) asmuo (-enys): ________________________________________________________________________________

1.6. Ankstesnio Įstaigos patikrinimo data: 20__ m. ___________________ ___ d.

1.7. Ankstesnio patikrinimo metu nustatyti trūkumai, jų šalinimas ___________________________

________________________________________________________________________________

Eil. Nr.

Klausimai

Teisinis pagrindas**

Taip*

Ne*

Never-tinama*

Pastabos

1.

Pildo valstybės tarnautojas, prieš pradėdamas patikrinimą

1.1.

Ar įstaiga sudarė asmeniui (-ims) individualią profesinės reabilitacijos programą?

Taisyklių 20 p., PTF sutarties 2.3.2 p.

 

 

 

 

1.2.

Ar įstaiga ne vėliau kaip per 12 darbo dienų nuo asmens, kuriam bus teikiamos paslaugos, atvykimo į įstaigą dienos TDB raštu pateikė informaciją apie sudarytą individualią profesinės reabilitacijos programą?

Taisyklių 20 p., PTF sutarties 2.3.4 p.

 

 

 

 

1.3.

Ar įstaiga individualioje (-iose) profesinės reabilitacijos programoje (-ose) nurodė profesinės reabilitacijos paslaugas, jų trukmę, pagrįsdama paslaugų būtinumą, ir programos (ciklo) dalis bei kiekvienos dalies trukmę?

Taisyklių 20 p., PTF sutarties 2.3.4 p.

 

 

 

 

1.4.

Ar įstaiga teisės aktuose ir PTF sutartyje nustatytais terminais teikia TDB informaciją apie profesinės reabilitacijos programos vykdymą?

 

Taisyklių 25 p., PTF sutarties 2.3.6 p.

 

 

 

 

1.5.

Ar įstaiga pildo ir laiku pateikia TDB profesinės reabilitacijos programos dalyvių lankomumo žiniaraščius?

Taisyklių 25.4.1 p., PTF sutarties 2.3.7.1 p.

 

 

 

 

1.6.

Ar įstaiga siunčia TDB informaciją apie profesinės reabilitacijos programos nutraukimą ir jo priežastis bei ar ši informacija yra teisinga?

Taisyklių 25.3, 35 p.

 

 

 

 

1.7.

Ar įstaiga siunčia TDB informaciją apie asmens, dalyvaujančio profesinės reabilitacijos programoje, laikinąjį nedarbingumą ir jo trukmę ir ar ši informacija yra teisinga?

Taisyklių 25.2, 35 p.

 

 

 

 

1.8.

Ar įstaiga siunčia TDB informaciją apie profesinės reabilitacijos sėkmingą baigimą ir ar ši informacija yra teisinga?

Taisyklių 25.4.3, 35 p.

 

 

 

 

1.9.

Ar įstaiga siunčia TDB informaciją apie įsidarbinimo po profesinės reabilitacijos baigimo rezultatus ir ar ši informacija yra teisinga?

Taisyklių 25.4.3 p., 35 p.

 

 

 

 

1.10.

Ar įstaiga siunčia TDB informaciją apie asmens (-ų) dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje (išvados apie profesinės reabilitacijos programos dalių atliktus darbus ir pasiektą pažangą) ir ar ši informacija yra teisinga?

Taisyklių 25.4.2, 35 p., PTF sutarties 2.3.7.2 p.

 

 

 

 

1.11.

Ar įstaiga siunčia TDB informaciją apie asmens (-ų) prašymą sustabdyti profesinės reabilitacijos programą dėl asmeninių priežasčių (jei toks būtų) ir ar ši informacija yra teisinga?

Taisyklių 25.5, 35 p.

 

 

 

 

1.12.

Ar įstaiga persiunčia TDB asmenų prašymus dėl kelionės išlaidų kompensavimo? (jeigu profesinės reabilitacijos programoje dalyvaujantys asmenys tokius prašymus pateikia)

PTF sutarties 2.3.8 p.

 

 

 

 

2.

Pildo valstybės tarnautojas patikrinimo metu

2.1.

Ar įstaiga profesinės reabilitacijos paslaugas teikia pagal asmeniui (-ims) sudarytą individualią profesinės reabilitacijos programą?

Taisyklių 20 p.,

Aprašo 7 p.

 

 

 

 

2.2.

Ar įstaigoje dirbantis profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantis personalas dirba tiesiogiai su asmenimis?

Aprašo 14 p.

 

 

 

 

2.3.

Ar įstaiga profesinės reabilitacijos pažymėjimų galiojimą tęsia vadovaudamasi Pažymėjimų davimo taisyklėse nustatyta tvarka?

Taisyklių 21 p., PTF sutarties 2.3.5 p.

 

 

 

 

2.4.

Ar įstaiga su asmeniu (-imis), nusiųstu (-ais) į profesinės reabilitacijos programą, sudarė sutartį (-is) dėl asmens (-ų) dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje sąlygų?

Taisyklių 22 p., PTF sutarties 2.3.1 p.

 

 

 

 

2.5.

Ar profesinės reabilitacijos programoje (-ose) dalyvauja visi asmenys, užfiksuoti tos dienos lankomumo žiniaraštyje?

Taisyklių 25.4.1 p., PTF sutarties 2.3.7.1 p.

 

 

 

 

2.6.

Ar profesinės reabilitacijos programos dalyvis (-iai) turi nusiskundimų dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo?

 

 

 

 

 

 

Žymėjimai lentelėje:

* skiltyje „taipÉ žymima, jeigu atsakymas į klausimą teigiamas;

* skiltyje „ne žymima, jeigu atsakymas neigiamas;

* skiltyje „nevertinama0 žymima, jeigu klausimas neaktualus arba netikrinta;

** tikslus teisinis pagrindas nurodomas pagal tikrinamą priemonę.

 

PATIKRINIMO IŠVADOS:

 

 Įstaiga profesinės reabilitacijos paslaugas teikia nepažeisdama Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų.

 

 Įstaiga profesinės reabilitacijos paslaugas teikia pažeisdama Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo ir (ar) jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimus.

 

1. Nurodomas teisės aktas, konkretus jo straipsnis, punktas, dalis bei jame įtvirtintas reikalavimas, kurio Įstaiga nesilaikė:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Nurodomas terminas, per kurį įstaiga turi pašalinti nustatytą pažeidimą:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Nurodomos priemonės, kurių turi imtis įstaiga, siekdama pašalinti nustatytą pažeidimą:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________                  _________           _____________                               (patikrinimą atlikusio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas)                       (parašas)                       (vardas ir pavardė)

__________________________________                  _________         _____________

(patikrinimą atlikusio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas)                                   (parašas)                        (vardas ir pavardė)

 

 

Trumpiniai klausimyne:

1.                   Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas – Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas;

2.                   Taisyklės – Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“;

3.                   Pažymėjimų davimo taisyklės – Profesinės reabilitacijos pažymėjimų davimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A1-144 „Dėl Profesinės reabilitacijos pažymėjimo formos ir Profesinės reabilitacijos pažymėjimų davimo taisyklių patvirtinimo“;

4. Aprašas – Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A1-159 „Dėl Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo“;

5.                   PTF sutartis – Sutartis dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo, kurios forma patvirtinta Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-530 „Dėl Sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų formos ir Sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo formos patvirtinimo“;

6.                   TDB – teritorinė darbo birža.

___________________________

 

 

 

Pavyzdinio priemonių patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Darbdavio, kuris įdarbino užsienietį, patikrinimo kontrolinio klausimyno formos pavyzdys)

 

DARBDAVIO, KURIS ĮDARBINO UŽSIENIETĮ,

PATIKRINIMO KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

 

____________Nr. _______________

(data)

_______________________

(vieta)

 

Planinį patikrinimą atlieka________________________________ teritorinės darbo biržos valstybės tarnautojas (-ai)__________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

Patikrinimo pagrindas:___________________________________________________________

 

Patikrinimo tikslas:

Patikrinimo terminas: pradžia____________________; pabaiga__________________

 

BENDRA INFORMACIJA APIE TIKRINAMĄ DARBDAVĮ IR UŽSIENIETĮ

 

1.1. Darbdavio pavadinimas_________________________________________________________                     

1.2. Darbdavio kontaktai ___________________________________________________________

(kodas, adresas, el. paštas; tel., faks. Nr.)

1.3. Užsienietis*__________________________________________________________________

(užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, leidimo dirbti data ir Nr.)

1.4. Užsieniečio darbo vieta *________________________________________________________

(darbo vietos rekvizitai: adresas, tel., faksas, el. paštas)

 

1.5. Darbdavį atstovaujantis asmuo (-enys): ____________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Eilučių „Užsienietis“ ir „Užsieniečio darbo vieta“ kontroliniame klausimyne rašoma tiek, kiek tikrinamas darbdavys yra įdarbinęs užsieniečių.

Eil. Nr.

Klausimai

Teisinis pagrindas

Taip*

Ne*

Never-tinama*

Pastabos

Pildomi prieš atliekant patikrinimą

1.

Ar užsienietis įsidarbino toje įmonėje**, kuri nurodyta leidime dirbti?

Aprašo 58 p.

 

 

 

 

2.

Ar darbdavys pateikė TDB darbo sutarties kopiją per 2 mėnesius nuo leidimo dirbti užsieniečiui gavimo dienos?

Aprašo 62 p.

 

 

 

 

3.

Ar darbo sutartis su užsieniečiu sudaryta lietuvių ir užsieniečiui suprantama kalba?

Aprašo 59 p.

 

 

 

 

4.

Ar darbo sutartyje nurodytas laikotarpis sutampa su išduoto leidimo dirbti galiojimo laiku?

Aprašo 60 p.

 

 

 

 

Pildomi atliekant patikrinimą

5.

Ar užsienietis atlieka darbo funkciją, kuri nurodyta LDB išduotame leidime dirbti?

Aprašo 58 p.

 

 

 

 

6.

Ar darbdavys per 3 darbo dienas raštu pranešė LDB apie darbo sutarties nutraukimą, jeigu darbo sutartis buvo nutraukta?

Aprašo 63 p.

 

 

 

 

7.

Ar užsieniečio darbo užmokestis yra ne mažesnis už tokį patį darbą pas tą patį darbdavį dirbančio Lietuvos Respublikos gyventojo, o jeigu tokio darbuotojo nėra – ar užsieniečio darbo užmokestis yra ne mažesnis už Lietuvos statistikos departamento paskutinį paskelbtą metinį vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje pagal atitinkamą ekonominę veiklos rūšį?

Aprašo 66 p.

 

 

 

 

 

** Kontroliniame klausimyne vartojama sąvoka „įmonė“ suprantama kaip darbdavio teisinės formos apibendrinimo sąvoka: įmonės, įstaigos, organizacijos, kitos organizacinės struktūros, fizinio asmens.

 

Žymėjimai lentelėje:

* skiltyje „taip“ žymima „X“, jeigu atsakymas į klausimą teigiamas;

* skiltyje „ne žymima „X“, jeigu atsakymas neigiamas;

* skiltyje „nevertinama žymima „X“, jeigu klausimas neaktualus arba netikrinta.

 

PATIKRINIMO IŠVADOS:

 Darbdavys įdarbina užsieniečius nepažeisdamas Įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų.

 

 Darbdavys įdarbina užsieniečius pažeisdamas Įstatymą ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimus.

 

1. Nurodomas teisės aktas, konkretus jo straipsnis, punktas, dalis bei jame įtvirtintas reikalavimas, kurio darbdavys nesilaikė:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

2. Nurodomas terminas, per kurį darbdavys turi pašalinti nustatytą pažeidimą:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

3. Pastabos:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________                         _________           _____________      

(patikrinimą atlikusio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas) (parašas)*** (vardas, pavardė)

__________________________________________     _________         _____________

(darbdavį atstovaujančio asmens pareigų pavadinimas)                       (parašas)***            (vardas, pavardė)

 

 

Trumpiniai klausimyne:

 

Teisės aktų trumpiniai:

1. Įstatymas – Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“;

2. Aprašas – Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Sąvokų trumpiniai:

1. TDB – teritorinė darbo birža;

2. LDB – Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

3. Leidimas dirbti – leidimas dirbti Lietuvos Respublikoje.

 

_______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***  Patikrinimą atlikęs valstybės tarnautojas ir darbdavį atstovaujantis atstovas pasirašo kiekvieną šio klausimyno lapą.

 

 

 

Pavyzdinio priemonių patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Profesinio mokymo įgyvendinimo kontrolinio klausimyno formos pavyzdys)

 

PROFESINIO MOKYMO ĮGYVENDINIMO

KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

 

______________Nr. ____________

(data)

_________________________________

(vieta)

 

Planinį patikrinimą atlieka _________________________________ teritorinės darbo biržos valstybės tarnautojas (-ai)_______________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

_________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

Patikrinimo pagrindas __________________________________________________________

 

Patikrinimo tikslas _____________________________________________________________

 

Patikrinimo laikas: pradžia______________; pabaiga_____________

 

BENDRA INFORMACIJA APIE TIKRINAMĄ PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJĄ/DARBDAVĮ

 

Mokymo įstaigos, darbdavio pavadinimas

Adresas, kontaktai

Patikrinimo vieta

Ankstesnio patikrinimo data, nustatyti pažeidimai

Profesinio mokymo teikėją/ Darbdavį atstovaujantis asmuo

 

KLAUSIMAI

 

Eil. Nr.

Klausimai

Teisinis pagrindas

Taip*

Ne*

Never-tinama*

Pastabos

1.

Ar profesinio mokymo dalyvių dokumentai (profesinio mokymo sutartys, mokymo sutartis) atitinka teisės aktų reikalavimus ir yra saugomi?

 

 

 

 

 

2.

Ar profesinio mokymo dalyviai pasirašytinai supažindinti su teorinio ir praktinio mokymo sąlygomis?

Profesinio mokymo sutarties 2.3. punktas

 

 

 

 

3.

Ar profesinio mokymo dalyviai (kuriems tai dienai yra numatytas dalyvavimas) dalyvauja teorinio ir praktinio mokymo užsiėmimuose?

Profesinio mokymo sutarties 3.1. punktas

 

 

 

 

4.

Ar mokymo įstaiga stebi, vertina profesinio mokymo dalyvių lankomumą (nelankymą be svarbios priežasties 5 dienas iš eilės ir daugiau kaip 20 proc. mokymo sutartyje numatytos mokymo trukmės be pateisinamos priežasties)?

Profesinio mokymo sutartis, 4 p.

 

 

 

 

5.

Ar praktinis mokymas vyksta pas darbdavį, numatytą mokymo sutartyje?

Mokymo sutarties 2.2.1

 

 

 

 

6.

Ar darbdavys paskyrė praktinio mokymo vadovą (Įsakymas dėl praktinio mokymo vadovo paskyrimo)?

Mokymo sutarties 2.2.3

 

 

 

 

 

 

Žymėjimai lentelėje:

* skiltyje „taip+ žymima, jeigu atsakymas į klausimą teigiamas;

* skiltyje „ne- žymima, jeigu atsakymas neigiamas;

* skiltyje „nevertinama0 žymima, jeigu klausimas neaktualus arba netikrinta.

 

PROFESINIO MOKYMO KUPONO GAVĖJO NUOMONĖ IR (AR) NUSISKUNDIMAI DĖL TEIKIAMŲ PROFESINIO MOKYMO PASLAUGŲ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________

(darbuotojo vardas, pavadė, parašas)

PATIKRINIMO IŠVADOS:

 Profesinio mokymo priemonė vykdoma nepažeidžiant Užimtumo įstatymą, jį įgyvendinančių teisės aktų ir sudarytų sutarčių reikalavimų.

 Profesinio mokymo priemonė vykdoma pažeidžiant Užimtumo įstatymą, jį įgyvendinančių teisės aktų ir/ar sudarytų sutarčių reikalavimų:

1. Nurodomas teisės aktas, konkretus jo straipsnis, punktas, dalis bei jame įtvirtintas reikalavimas, kurio profesinio mokymo teikėjas ar darbdavys nesilaikė, arba sutartys, konkretūs jų punktai ir jose įtvirtinti reikalavimai, kurių profesinio mokymo teikėjas ar darbdavys nesilaikė:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Nurodomas terminas, per kurį profesinio mokymo teikėjas ar darbdavys turi pašalinti nustatytą pažeidimą:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Nurodomos priemonės, kurių turi imtis profesinio mokymo teikėjas ar darbdavys, siekdamas pašalinti nustatytą pažeidimą:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Pastabos _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Patikrinimą atlikęs (-ę) teritorinės darbo biržos valstybės tarnautojas (-ai):

_____________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

_____________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

_____________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

Patikrinime dalyvavęs (-ę)profesinio mokymo teikėjo ar  darbdavio atstovas (-ai)[5]:

_____________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

_____________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

 

PRIDEDAMA. Tikrinamų PM dalyvių sąrašas, __ lapas (-ai, -ų).

 

____________________[1] Teritorinės darbo biržos ir įstaigos atstovas pasirašo kiekvieną šio akto lapą.

[2] Teritorinės darbo biržos ir darbdavio atstovas pasirašo kiekvieną šio akto lapą.

[3] Teritorinės darbo biržos ir darbdavio atstovas pasirašo kiekvieną šio akto lapą.

[4] Teritorinės darbo biržos ir subsidijos gavėjo atstovas pasirašo kiekvieną šio akto lapą.

[5] Teritorinės darbo biržos ir darbdavio atstovas pasirašo kiekvieną šio akto lapą.