herbas

 

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2021–2022 METAIS KONKURSO NUOSTATŲ IR ŠIO KONKURSO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. 2V-175 (1.4)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-399 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina 1.1.3 priemonę „įgyvendinti Nacionalinės jaunimo politikos 2020 metų veiksmų plano priedo 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 5.2.4, 5.3.1 ir 5.3.2 papunkčiuose nurodytas priemones;“ ir atsižvelgdamas į Projektų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Tvirtinu:

1.1. Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021–2022 metais konkurso nuostatus (pridedama).

1.2. Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021–2022 metais konkurso komisijos (toliau – komisija) sudėtį:

Justina Tomaševičiūtė – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros projektų koordinatorė (komisijos pirmininkė);

Rita Andrejeva – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausioji specialistė;

Gabrielė Dabulskytė – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos administratorė (komisijos pirmininko pavaduotoja) (jos nesant, Lukas Kornelijus Vaičiakas – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas);

Eglė Došienė – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja;

Edvinas Regelskis – Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkas.

2. Skiriu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresnįjį patarėją Darių Grigaliūną vykdyti komisijos sekretoriaus funkcijas.

3. Pavedu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresniajam patarėjui Dariui Grigaliūnui teisės aktų ir šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtintų nuostatų nustatyta tvarka skelbti ir organizuoti Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021–2022 metais konkursą.

 

Direktorius                                                                                                      Jonas Laniauskas

 

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 2V-175 (1.4)

 

JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS PROGRAMŲ FINANSAVIMO
202
1-2022 METAIS KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 metais konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja reikalavimus jaunimo savanoriškos tarnybos programų turiniui, reikalavimus pareiškėjams, programos vykdytojams, mentoriams ir savanoriams, programų vykdymo teritorinį pasiskirstymą, paraiškų Jaunimo savanoriškos tarnybos (toliau – JST) programų finansavimo 2021-2022 metais konkursui (toliau – Konkursas) teikimo, programų vertinimo, finansavimo, vykdymo, kontrolės tvarką.

2. Konkursą organizuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt.

3. Konkurso tikslas – finansuoti savanorišką veiklą organizuojančių (toliau – SVO) organizacijų vykdomas JST programas, teikiamas vadovaujantis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – JST organizavimo tvarkos aprašas).

 

II SKYRIUS

NUOSTATUOSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

4.1. apskritis – Lietuvos Respublikos administracinio vieneto grupė, nurodyta Nuostatų 7 punkte, kurioje vykdoma JST programa;

4.2  Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) – visuma organizuojamų ir vykdomų savanoriškų veiklų, kuriose dalyvauja savanoris, Priimanti organizacija ir SVO organizacija. Vieno savanorio tarnyba turi būti vykdoma ne mažiau kaip 2 val. per savaitę ir ne mažiau kaip 35 val. per mėnesį, tačiau ne mažiau kaip 110 val. ir ne daugiau kaip 130 val. per 3 mėnesius nuo sutartyje tarp SVO organizacijos, Priimančios organizacijos ir savanorio (toliau – JST sutartis) nurodytos savanoriškos veiklos pradžios datos ir ne mažiau kaip 240 val. per 6 mėnesius. JST laikoma įgyvendinta, kai savanoris pagal JST sutartį ir suderintą JST savanorio grafiką dalyvauja 240 val. savanoriškos veiklos;

4.3  Jaunimo savanoriškos tarnybos komisija (JST komisija) – sprendimus priimantis organas, sudarytas Departamento direktoriaus 2019 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 2V-153 (1.4) „Dėl jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo savanoriškos tarnybos komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ iš Departamento, SVO organizacijos (-ų) ir Priimančiosios (-ųjų) atstovų ir galintis priimti sprendimus JST įgyvendinimo kokybės klausimais;

4.4. kompetencijų vertinimasprocesas, kurio metu vertinamos savanorio įgytos kompetencijos, vadovaujantis tvarka ir vertinimo kriterijais, nustatytais kompetencijų vertinimą reguliuojančiuose teisės aktuose, siekiant įvertinti ir pripažinti kompetencijas, įgytas JST metu, ir taip padidinti savanorio galimybes siekti aukštojo mokslo ir įsitraukti į darbo rinką;

4.5. kuratorius – asmuo, dirbantis Priimančioje organizacijoje arba atliekantis savanorišką veiklą, atsakingas už savanoriškos veiklos organizavimą ir koordinavimą bei dalyvaujantis savanorio kompetencijų, įgytų JST metu, vertinimo ir įsivertinimo procese;

4.6. mentorius – asmuo, SVO organizacijoje dirbantis arba atliekantis savanorišką veiklą, atsakingas už savanorių dalyvavimą savanoriškoje tarnyboje, savanoriškos veiklos metu įgytų kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo organizavimą, kuratorių informavimą ir konsultavimą;

4.7. paraiška – pareiškėjo, programos vykdytojo pagal Nuostatų 1 priede nustatytą formą užpildytas ir pasirašytas pareiškėjo, programos vykdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo, programos vykdytojo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtintas antspaudu, jei pareiškėjas, programos vykdytojo antspaudą privalo turėti, dokumentas, kuris kartu su visais jo priedais ir papildomais dokumentais yra pateikiamas Departamentui, siekiant gauti finansavimą programai įgyvendinti;

4.8. pareiškėjas – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruotas viešasis juridinis asmuo, atitinkantis Nuostatų sąlygas ir teikiantis Konkursui paraišką;

4.9. partneris – viešasis juridinis asmuo, kartu su pareiškėju, programos vykdytoju vykdantis JST programą. Partneriais nelaikomi asmenys, prisidedantys prie programos įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) programos vykdymo metu įsigyjamų paslaugų, prekių ar daiktų tiekėjai (pvz., rėmėjai);

4.10. priimanti organizacija – vadovaujantis Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Departamento direktoriaus 2017 m.
lapkričio 24 d. įsakymu 2V-187 (1.4) „Dėl Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
akredituotas Lietuvos Respublikoje įregistruotas ne pelno siekiantis juridinis asmuo (savanoriškos tarnybos organizatorius), galintis sudaryti sąlygas savanoriams tobulėti asmeniškai ar profesinėje srityje ir užtikrinti jų palaikymą;

4.11. programa – pareiškėjo, programos vykdytojo vykdomų veiklų ir išlaidų, skirtų Konkurso tikslui įgyvendinti vienoje apskrityje, visuma;

4.12. programos vadovas – pareiškėjo, programos vykdytojo atstovas, atsakingas už programos administravimą;

4.13. programos vykdytojas – pareiškėjas, kuriam Departamento direktoriaus sprendimu skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos programai įgyvendinti ir kuris yra pasirašęs valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Sutartis);

4.14. savanoris – jaunas žmogus (nuo 14 iki 29 metų imtinai), užsiregistravęs Departamento JST administravimo sistemoje adresu https://jst.jrd.lt, patvirtintoje Departamento direktoriaus
2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 2V-182 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos administravimo sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - JST administravimo sistema) ir atliekantis savanorišką veiklą Priimančioje organizacijoje, kaip tai numatyta JST organizavimo tvarkos aprašo 5 punkte;

4.15. savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio, Priimančios ir SVO organizacijų susitarimu;

4.16. SVO organizacija – vadovaujantis Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 2V-219 (1.4) „Dėl Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – SVO organizacijų akreditavimo tvarkos aprašas), akredituota Lietuvos Respublikoje veikianti nevyriausybinė organizacija, galinti užtikrinti savanorių dalyvavimą savanoriškoje veikloje, bendradarbiavimą su Priimančiomis organizacijomis, teikti Priimančioms organizacijoms metodinį palaikymą dėl savanoriškos veiklos metu savanorio įgytų kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo;

4.17. vykdytojas – fizinis asmuo, tiesiogiai ir nuolat prisidedantis prie programos įgyvendinimo, konkrečiai atsakingas už programos ir (ar) tam tikrų jos dalių įgyvendinimą. Vykdytoju negali būti laikomas asmuo, laikinai prisidedantis prie programos įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektorius, meno kolektyvas, jo nariai, renginio vedėjas);

4.18. kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra įtvirtintos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, JST organizavimo tvarkos apraše ir kituose aktualiuose teisės aktuose.

5. Konkurso nuostatai parengti vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo taisyklės), todėl, jei šiuose Nuostatuose nėra aptartos tam tikros procedūros, jos atliekamos vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis.

 

III SKYRIUS

PROGRAMŲ FINANSAVIMO DYDIS, PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS, ETAPAI IR TERITORINIS SKIRSTYMAS

 

6. Visa vienų metų Konkursui preliminariai skiriama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma (toliau – valstybės biudžeto lėšų suma) sudaro 163 560 (vienas šimtas šešiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt) Eur. Mažiausia vienam pareiškėjui, programos vykdytojui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 696 (šeši šimtai devyniasdešimt šeši) Eur. Didžiausia vienam pareiškėjui, programos vykdytojui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 70 296 (septyniasdešimt tūkstančių du šimtai devyniasdešimt šeši) Eur.

7. Programos vykdymo teritorinis skirstymas ir didžiausia vienos apskrities programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui:

7.1. Alytaus apskritį sudaro: Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus rajono savivaldybė, Druskininkų savivaldybė, Lazdijų rajono savivaldybė ir Varėnos rajono savivaldybė, didžiausia apskrities programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma 8 352 (aštuoni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt du) Eur;

7.2. Kauno apskritį sudaro: Birštono savivaldybė, Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, Kėdainių rajono savivaldybė, Jonavos rajono savivaldybė, Prienų rajono savivaldybė ir Raseinių rajono savivaldybė, didžiausia apskrities programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma 32 016 (trisdešimt du tūkstančiai šešiolika) Eur;

7.3. Klaipėdos apskritį sudaro: Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos rajono savivaldybė, Kretingos rajono savivaldybė, Neringos savivaldybė, Palangos miesto savivaldybė, Skuodo rajono savivaldybė ir Šilutės rajono savivaldybė, didžiausia apskrities programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma 17 748 (septyniolika tūkstančių septyni šimtai keturiasdešimt aštuoni) Eur;

7.4. Marijampolės apskritį sudaro: Kalvarijos savivaldybė, Kazlų Rūdos savivaldybė, Marijampolės savivaldybė, Šakių rajono savivaldybė ir Vilkaviškio rajono savivaldybė, didžiausia apskrities programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma 10 440 (dešimt tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt) Eur;

7.5. Panevėžio apskritį sudaro: Biržų rajono savivaldybė, Kupiškio rajono savivaldybė, Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio rajono savivaldybė, Pasvalio rajono savivaldybė ir Rokiškio rajono savivaldybė, didžiausia apskrities programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma 14 268 (keturiolika tūkstančių du šimtai šešiasdešimt aštuoni) Eur;

7.6. Šiaulių apskritį sudaro: Akmenės rajono savivaldybė, Joniškio rajono savivaldybė. Kelmės rajono savivaldybė. Pakruojo rajono savivaldybė, Radviliškio rajono savivaldybė, Šiaulių miesto savivaldybė ir Šiaulių rajono savivaldybė, didžiausia apskrities programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma 18 096 (aštuoniolika tūkstančių devyniasdešimt šeši) Eur;

7.7. Tauragės apskritį sudaro: Jurbarko rajono savivaldybė, Pagėgių savivaldybė, Šilalės rajono savivaldybė ir Tauragės rajono savivaldybė, didžiausia apskrities programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma 6 960 (šeši tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt) Eur;

7.8. Telšių apskritį sudaro: Mažeikių rajono savivaldybė, Plungės rajono savivaldybė, Rietavo savivaldybė ir Telšių rajono savivaldybė, didžiausia apskrities programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma 10 440 (dešimt tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt ) Eur;

7.9. Utenos apskritį sudaro: Anykščių rajono savivaldybė, Ignalinos rajono savivaldybė, Molėtų rajono savivaldybė, Utenos rajono savivaldybė, Visagino savivaldybė ir Zarasų rajono savivaldybė, didžiausia apskrities programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma 6 960 (šeši tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt) Eur;

7.10. Vilniaus apskritį sudaro: Elektrėnų savivaldybė, Šalčininkų rajono savivaldybė, Širvintų rajono savivaldybė, Švenčionių rajono savivaldybė, Trakų rajono savivaldybė, Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus rajono savivaldybė, didžiausia apskrities programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma 38 280 (trisdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt ) Eur;

7.11 Bendra vienos apskrities prašomų valstybės biudžeto lėšų suma negali būti didesnė nei paraiškos 5 lentelėje numatytų vienos apskrities bendro savanorių skaičiaus, padauginto iš savanorių veiklos mėnesių skaičiaus ir vieno mėnesio įkainio (58 (penkiasdešimt aštuoni) Eur);

7.12. Esant papildomam finansavimui ar sutaupomoms valstybės biudžeto lėšoms ar pratęsiant finansavimą Nuostatų 9 punkte nurodytiems programos etapams vykdyti, pareiškėjui, programos vykdytojui gali būti skiriama didesnė suma nei didžiausia apskrities programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų, ar didžiausia vienam pareiškėjui, programos vykdytojui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma, atitinkamai padidinus kiekybinius bei kokybinius rodiklius.

Antrųjų metų programos sąmatos bendra vertė negali būti daugiau kaip 20 (dvidešimt) procentų didesnė nei praėjusiais metais programai įgyvendinti skirta valstybės biudžeto lėšų suma.

8. Programos vykdymo laikotarpis nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Pratęsus finansavimą 2022 m. – nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

9. Programos vykdymo laikotarpį sudaro 4 etapai:

9.1. pirmasis etapas – nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.;

9.2. antrasis etapas – nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.;

9.3. trečiasis etapas – nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d.;

9.4. ketvirtasis etapas – nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.;

 

IV SKYRIUS

JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI

 

10. Vykdydamas Nuostatų nustatyta tvarka finansuojamas JST veiklas ir vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 2V-164 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo kokybės ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu JST įgyvendinimo kokybės ir priežiūros tvarkos aprašu pareiškėjas, programos vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti šiuos reikalavimus:

10.1. informuoti potencialius savanorius apie JST galimybes ir būtinas įvykdyti kokybiškos veiklos sąlygas;

10.2. užtikrinti, kad JST sutartys būtų sudarytos tik su savanoriais, registruotais JST administravimo sistemoje  ir visi savanoriai, atliekantys JST, būtų registruoti JST administravimo sistemoje;

10.3. per 5 darbo dienas nuo Departamentui pateikto jauno žmogaus prašymo atlikti JST perdavimo SVO organizacijai elektroniniu paštu susisiekti su prašymą pateikusiu jaunu žmogumi ir per 14 kalendorinių dienų nuo susisiekimo su prašymą pateikusiu jaunu žmogumi elektroniniu paštu susitikti;

10.4. susitikimo su jaunu žmogumi metu išsiaiškinti asmeninę jaunuolio situaciją, motyvaciją ir savanoriškos veiklos lūkesčius, esant poreikiui kartu su savanoriu apsilankyti Priimančioje organizacijoje siekiant įvertinti galimas JST veiklas ir galimybes;

10.5. koordinuoti JST savanorio Sutarties rengimą, numatyti šalių įsipareigojimus bei atsakomybes: savanorio užduotis, darbų apimtis, pareigas, Priimančios organizacijos ir SVO organizacijos pareigas, atsakomybę, savanorio, Priimančios organizacijos ir SVO organizacijos kontaktinius duomenis, Sutarties pasirašymą, administruoti savanorio išlaidų kompensavimo klausimus, užtikrinti tinkamą savanorišką veiklą pagrindžiančių dokumentų administravimą;

10.6. užtikrinti savanorio aprūpinimą būtiniausiomis priemonėmis savanoriškai veiklai Priimančioje organizacijoje įgyvendinti;

10.7. supažindinti savanorį su SVO ir Priimančios organizacijos asmenimis, kurie JST metu esant poreikiui teiktų pagalbą ir (arba) konsultacijas, ir pristatyti jų atsakomybes;

10.8. esant poreikiui organizuoti mokymus, susijusius su savanorio vykdoma veikla;

10.9. sudaryti galimybes savanoriui dalyvauti kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo veikloje;

10.10. bendrauti su Priimančios organizacijos vadovu ir (arba) kuratoriumi;

10.11. ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų informuoti Priimančią organizaciją ir savanorį apie mokymus bei konsultacijas, galimas savanoriškos veiklos metu;

10.12. savanoriui nutraukus JST Sutartį ar pakeitus Priimančią organizaciją susitikti su Priimančios organizacijos komanda ir aptarti Sutarties nutraukimo priežastis (atvejo analizė) bei ateities bendradarbiavimo su SVO organizacija veiklas ir planus;

10.13. savanoriui nusprendus pakeisti Priimančią organizaciją esant galimybei surasti ir nukreipti savanorį į kitą Priimančią organizaciją;

10.14. per 14 kalendorinių dienų nuo JST sutarties (-čių) sudarymo pateikti Departamentui JST sutarties (-čių) elektroninę (-es) kopiją (-as) el. paštu arba JST administravimo sistemoje;

10.15. apie pokyčius, susijusius su savanorių atliekama JST (nutraukimus, Priimančios organizacijos keitimą, ligos atvejus ir pan.), informuoti Departamentą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo šių pokyčių įsigaliojimo el. paštu;

10.16. jeigu SVO organizacija sudaro JST sutartį, kurioje numatytų įsipareigojimų įgyvendinimo data yra vėlesnė nei einamųjų metų gruodžio 31 d., pareiškėjas, programos vykdytojas Departamentui per 14 kalendorinių dienų nuo JST sutarties sudarymo kartu su JST sutartimis turi pateikti garantinį raštą dėl prisiimamų įsipareigojimų įgyvendinti JST sutartis.

 

V SKYRIUS

FINANSUOTINOS VEIKLOS, REIKALAVIMAI PROGRAMŲ TURINIUI IR FINANSINIAI APRIBOJIMAI

 

11. Konkurso būdu finansuojamos JST veiklos, kurias sudaro:

11.1.  potencialių savanorių paieška ir jų konsultavimas;

11.2.  JST proceso vykdymo konkrečiose Priimančiose organizacijose stebėjimas, koordinavimas ir konsultavimas;

11.3.  savanorio kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo veiklų vykdymas;

11.4.  mentoriaus paslaugų teikimas Priimančioms organizacijoms;

11.5.  mentoriaus paslaugų teikimas savanoriams.

12.     Programos turiniui keliamos sąlygos:

12.1   suplanuotos veiklos turi būti skirtos SVO organizacijos funkcijoms įgyvendinti ir (ar) JST plėtoti vietos lygmeniu;

12.2   į JST numatyta įtraukti jaunus žmones ne trumpesniam nei 1 mėnesio ir ne ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui;

13.  Teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas gali būti tik priemonė programos tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis programos tikslas, uždavinys ir (ar) rezultatas.

14. Programos veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, programoje nurodytoje (-ose) apskrityje (-yse).

15. Finansavimas programoms neskiriamas, jeigu programa atitinka bet vieną iš šių punktų:

15.1. tikslingai skirta atostogoms ir (ar) turizmui;

15.2. skirta siekti pelno;

15.3. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, moralei, varžo kitų žmonių teises ir laisves;

15.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, prievartą ir diskriminaciją, išreiškia nepagarbą Lietuvos valstybės simboliams;

15.5. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų populiarinimą;

15.6. bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus;

15.7. skiriama politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti.

 

VI SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS, PROGRAMŲ VYKDYTOJAMS, PARTNERIAMS IR VYKDYTOJAMS

 

16. Konkursui paraiškas gali teikti viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka visas šias sąlygas:

16.1. pagal SVO organizacijų akreditavimo tvarkos aprašą yra akredituota SVO organizacija;

16.2. pareiškėjo, programos vykdytojo partneris (-iai) (jei yra) pagal SVO organizacijų akreditavimo tvarkos aprašą yra akredituota (-os) SVO organizacija (-os);

16.3. nėra likviduojamas, sudaręs taikos sutartį su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;

16.4. pareiškėjas, programos vykdytojas paraiškos teikimo dieną nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešus duomenis) daugiau nei 150 Eur;

16.5. pareiškėjas, programos vykdytojas yra viešai paskelbęs 2019 m. veiklos ataskaitą.

17.       Pareiškėjas, programos vykdytojas privalo turėti paskirtą (-us) mentorių (-ius) ir užtikrinti, kad partnerio paskirtas (-i) mentorius (-iai) (jei yra) JST organizuoti turėtų ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties neformaliojo jaunimo ugdymo ir (ar) savanoriškos veiklos srityje.

 

VII SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PROGRAMŲ VYKDYTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

18. Pirmajam programos etapui finansavimą gavęs pareiškėjas, programos vykdytojas iki 2021 m. birželio 30 d. turi pasiekti šiuos rodiklius:

18.1. programos kiekybinius:

18.1.1 užtikrinti, kad JST (6 mėn. po ne mažiau kaip 35 astronomines valandas per mėnesį ir ne mažiau kaip 240 val. nuo JST sutartyje nurodytos savanoriškos veiklos pradžios datos) įgyvendino ne mažiau kaip 2 jauni žmonės (skaičiuojami nesikartojantys jauni žmonės);

18.1.2. suorganizuoti ne mažiau kaip 1 susitikimą kas 30 kalendorinių dienų nuo JST sutarties pasirašymo dienos su kiekvienu savanoriu asmeniškai ar grupėje, siekiant įvertinti mokymosi procesą, padėti spręsti kylančius sunkumus ir motyvuoti. Jei dėl objektyvių aplinkybių mentoriui ir savanoriui nepavyksta suorganizuoti susitikimo per 30 kalendorinių dienų laikotarpį, mentorius šį susitikimą turi suorganizuoti artimiausiu įmanomu metu ir ateinančių 30 kalendorinių dienų laikotarpiu užtikrinti iš viso ne mažiau kaip 2 susitikimus. Objektyviomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo, programos vykdytojo valios;

18.1.3. vykdyti kompetencijų vertinimą ir įsivertinimą vadovaujantis JST metu įgytų kompetencijų įvertinimo, įsivertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Departamento direktoriaus 2019 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 2V-127 (1.4) „Dėl savanorių neformaliuoju būdu, jaunimo savanoriškos tarnybos metu, įgytų kompetencijų įvertinimo, įsivertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – JST metu įgytų kompetencijų įvertinimo, įsivertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašas);

18.2. programos kokybinius:

18.2.1. skatinti jaunų žmonių įsitraukimą į savanorišką veiklą;

18.2.2. skatinti jaunų žmonių bendrųjų ir (arba) dalykinių kompetencijų ugdymą.

19. Antrajam programos etapui finansavimą gavęs pareiškėjas, programos vykdytojas iki 2021 m. gruodžio 31 d., turi pasiekti šiuos rodiklius:

19.1. programos kiekybinius:

19.1.1 užtikrinti, kad JST (6 mėn. po ne mažiau kaip 35 astronomines valandas per mėnesį ir ne mažiau kaip 240 val. nuo JST sutartyje nurodytos savanoriškos veiklos pradžios datos) įgyvendino ne mažiau kaip 2 jauni žmonės (skaičiuojami nesikartojantys jauni žmonės);

19.1.2. suorganizuoti ne mažiau kaip 1 susitikimą kas 30 kalendorinių dienų nuo JST sutarties sudarymo dienos su kiekvienu savanoriu asmeniškai ar grupėje, siekiant įvertinti mokymosi procesą, padėti spręsti kylančius sunkumus ir motyvuoti. Jei dėl objektyvių aplinkybių mentoriui ir savanoriui nepavyksta suorganizuoti susitikimo per 30 kalendorinių dienų laikotarpį, mentorius šį susitikimą turi suorganizuoti artimiausiu įmanomu metu ir ateinančių 30 kalendorinių dienų laikotarpiu užtikrinti iš viso ne mažiau kaip 2 susitikimus. Objektyviomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo, programos vykdytojo valios;

19.1.3. vykdyti kompetencijų vertinimą bei įsivertinimą vadovaujantis JST metu įgytų kompetencijų įvertinimo, įsivertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašu;

19.2. programos kokybinius:

19.2.1. skatinti jaunų žmonių įsitraukimą į savanorišką veiklą;

19.2.2. skatinti jaunų žmonių bendrųjų ir (arba) dalykinių kompetencijų ugdymą.

20. Trečiajam programos etapui finansavimą gavęs pareiškėjas, programos vykdytojas iki 2022 m. birželio 30 d. turi pasiekti šiuos rodiklius:

20.1. programos kiekybinius:

20.1.1 užtikrinti, kad JST (6 mėn. po ne mažiau kaip 35 astronomines valandas per mėnesį ir ne mažiau kaip 240 val. nuo JST sutartyje nurodytos savanoriškos veiklos pradžios datos) įgyvendino ne mažiau kaip 2 jauni žmonės (skaičiuojami nesikartojantys jauni žmonės);

20.1.2. suorganizuoti ne mažiau kaip 1 susitikimą kas 30 kalendorinių dienų nuo JST sutarties pasirašymo dienos su kiekvienu savanoriu asmeniškai ar grupėje, siekiant įvertinti mokymosi procesą, padėti spręsti kylančius sunkumus ir motyvuoti. Jei dėl objektyvių aplinkybių mentoriui ir savanoriui nepavyksta suorganizuoti susitikimo per 30 kalendorinių dienų laikotarpį, mentorius šį susitikimą turi suorganizuoti artimiausiu įmanomu metu ir ateinančių 30 kalendorinių dienų laikotarpiu užtikrinti iš viso ne mažiau kaip 2 susitikimus. Objektyviomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo, programos vykdytojo valios;

20.1.3. vykdyti kompetencijų vertinimą bei įsivertinimą, vadovaujantis JST metu įgytų kompetencijų įvertinimo, įsivertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašu;

20.2. programos kokybinius:

20.2.1. skatinti jaunų žmonių įsitraukimą į savanorišką veiklą;

20.2.2. skatinti jaunų žmonių bendrųjų ir (arba) dalykinių kompetencijų ugdymą.

21.Ketvirtajam programos etapui finansavimą gavęs pareiškėjas, programos vykdytojas iki 2022 m. gruodžio 31 d., turi pasiekti šiuos rodiklius:

21.1. programos kiekybinius:

21.1.1 užtikrinti, kad JST (6 mėn. po ne mažiau kaip 35 astronomines valandas per mėnesį ir ne mažiau kaip 240 val. nuo JST sutartyje nurodytos savanoriškos veiklos pradžios datos) įgyvendino ne mažiau kaip 2 jauni žmonės (skaičiuojami nesikartojantys jauni žmonės);

21.1.2. suorganizuoti ne mažiau kaip 1 susitikimą kas 30 kalendorinių dienų nuo JST sutarties sudarymo dienos su kiekvienu savanoriu asmeniškai ar grupėje, siekiant įvertinti mokymosi procesą, padėti spręsti kylančius sunkumus ir motyvuoti. Jei dėl objektyvių aplinkybių mentoriui ir savanoriui nepavyksta suorganizuoti susitikimo per 30 kalendorinių dienų laikotarpį, mentorius šį susitikimą turi suorganizuoti artimiausiu įmanomu metu ir ateinančių 30 kalendorinių dienų laikotarpiu užtikrinti iš viso ne mažiau kaip 2 susitikimus. Objektyviomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo, programos vykdytojo valios;

21.1.3. vykdyti kompetencijų vertinimą bei įsivertinimą vadovaujantis JST metu įgytų kompetencijų įvertinimo, įsivertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašu;

21.2. programos kokybinius:

21.2.1. skatinti jaunų žmonių įsitraukimą į savanorišką veiklą;

21.2.2. skatinti jaunų žmonių bendrųjų ir (arba) dalykinių kompetencijų ugdymą.

22. Pareiškėjas, programos vykdytojas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalo einamaisiais metais viešai paskelbti praėjusių metų finansinės veiklos ir veiklos ataskaitas. 

23. Pareiškėjas, programos vykdytojas privalo užtikrinti, kad JST organizavimui paskirtas vienas mentorius ir partnerio paskirtas vienas mentorius (jei yra) organizuoja ne daugiau kaip 30 savanorių veiklą vienu metu.

24. Pareiškėjas, programos vykdytojas JST administravimo sistemoje privalo, laikydamasis teisės aktų reikalavimų, pasibaigus mėnesiui iki kito mėnesio 10 darbo dienos Departamentui pateikti JST sutarčių, sudarytų su savanoriais, elektronines kopijas bei JST grafikus (Nuostatų 10 priedas).

25. Pareiškėjas, programos vykdytojas privalo laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų rinkdamas programos dalyvių sąrašus bei kitą aktualią informaciją ir, gavęs Departamento ir (ar) SPPD prašymą raštu, pateikti šią informaciją Departamentui ir (ar) SPPD, jeigu tai neprieštarauja teisės aktams.

26. Pareiškėjas, programos vykdytojas, įgyvendindamas programą, privalo bendradarbiauti su Departamentu, dalyvauti visuose Departamento organizuojamuose su Konkursu susijusiuose renginiuose.

27. Pareiškėjas, programos vykdytojas turi viešinti programą, kad programos tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie programos tikslus, uždavinius, eigą ir rezultatus. Viešindamas programą, pareiškėjas, programos vykdytojas turi nepažeisti viešosios tvarkos ir laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos bei nurodyti, kad programai valstybės biudžeto lėšų skyrė Departamentas bei kokiu tikslu ir kiek valstybės biudžeto lėšų buvo panaudota vykdant programą.

28. Pareiškėjas, programos vykdytojas, kuris yra perkančioji organizacija, įgydamas prekes ir paslaugas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

 

VIII SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

29. Programoms vykdyti skirtos valstybės biudžeto lėšos negali būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus. Finansuojamos tik tinkamos finansuoti programų vykdymo išlaidos. Jos turi būti tiesiogiai susijusios su programoje numatytomis veiklomis ir būtinos programai vykdyti, pagrįstos programos įgyvendinimo eiga, planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. Programos vykdytojas paslaugas ar prekes projektui vykdyti turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo. Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

29.1. programos administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 20 procentų nuo visos iš Departamento prašomos ir gautos valstybės biudžeto lėšų sumos):

29.1.1. programos vadovo ir asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (kai buhalterinės apskaitos tvarkymo paslauga nėra perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

29.1.2. prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

29.1.2.1. ryšio paslaugos (interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo telefono ryšio (neviršijant 15 Eur 1 programos vykdytojui per mėnesį), pašto);

29.1.2.2. kitos prekės ir paslaugos (programos administravimo paslaugos pagal paslaugų sutartį, jei asmuo nėra sudaręs darbo sutarties programos administravimo paslaugoms atlikti su programos vykdytoju, buhalterinės apskaitos paslaugos pagal paslaugų sutartį (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

29.2. programos veiklos išlaidos:

29.2.1. su programos vykdymu susijusių asmenų darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (pvz., programos mentoriaus darbo užmokestis, jei asmuo yra sudaręs darbo sutartį su programos vykdytoju );

29.2.2.prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

29.2.2.1. ryšio paslaugos (interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo telefono ryšio (neviršijant 15 Eur 1 programos vykdytojui per mėnesį), pašto);

29.2.2.2. transporto išlaikymo (degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo) ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos (autobuso ekonominės klasės ar viešojo transporto bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju);

29.2.2.3. materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos (organizacinės technikos, patalpų renginiams nuoma);

29.2.2.4. ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos pagal paslaugų ar autorinę sutartį, jei paslaugas teikiantis asmuo nėra sudaręs darbo sutarties su programos vykdytoju;

29.2.3. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:

29.2.3.1. išlaidos programai įgyvendinti reikalingoms prekėms įsigyti (kanceliarinėms, ūkio prekėms, maisto produktams);

29.2.3.2. Priimančios organizacijos išlaidos programai įgyvendinti reikalingoms prekėms įsigyti (kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai);

29.2.3.3. SVO organizacijos ar Priimančios organizacijos išlaidos programai įgyvendinti reikalingoms ekspertų ir konsultantų paslaugoms įsigyti (mentorius, lektorius) pagal paslaugų ar autorinę sutartį jei paslaugas teikiantis asmuo nėra sudaręs darbo sutarties su programos vykdytoju;

29.2.3.4. programai įgyvendinti reikalingos draudimo išlaidos;

29.2.3.5 kitos tiesiogiai su programa susijusios, pagrįstos ir būtinos programai įgyvendinti išlaidos;

29.3. išlaidos savanoriui reikalingoms priemonėms ir paslaugoms kompensuoti (ne mažiau kaip 10 procentų nuo visos iš Departamento prašomos ir gautos valstybės biudžeto lėšų sumos):

 

29.3.1. transporto išlaikymo (degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo) ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos (autobuso ekonominės klasės ar viešojo transporto bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju);

29.3.2. kvalifikacijos kėlimo išlaidos;

29.3.3. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:

29.3.3.1. maitinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje (ne daugiau kaip 8 Eur 1 asmeniui per dieną);

 

29.3.3.2. apgyvendinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje (ne daugiau kaip 20 Eur 1 asmeniui per parą);

 

29.3.3.3. kitos su savanoriškos veiklos atlikimu susijusios išlaidos;

29.3.3.4. savanoriškos veiklos sutarties galiojimo laikotarpiui tenkančios draudimo išlaidos.

30. Išlaidoms, nurodytoms Nuostatų 29 punkte, apmokėti negali būti skirta didesnė suma negu programoje dalyvaujančių savanorių skaičius, padaugintas iš savanorio veiklos mėnesių skaičiaus ir vieno mėnesio įkainio (58 (penkiasdešimt aštuonių) Eur), bendra vieno savanorio Jaunimo savanoriškos tarnybos 6 mėnesių veiklos išlaidų suma negali būti didesnė nei 348 (trys šimtai keturiasdešimt aštuoni) Eur.

31. Pirmajame programos etape tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. bei pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentų originalais arba oficialiai patvirtintomis jų kopijomis. Pratęsus finansavimą antram programos etapui (nuo 2021 m. liepos 1 d.), tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. bei pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentų originalais arba oficialiai patvirtintomis jų kopijomis. Atitinkamai pratęsus finansavimą likusiems programos etapams tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos 2022 m. nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. ir nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

32. Savanoriui nutraukus JST sutartį anksčiau nustatyto termino (JST sutarties įgyvendinimo terminas negali būti trumpesnis negu 6 mėnesiai), tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, atitinkančios Nuostatų 29-31 punkte nurodytus reikalavimus, patirtos ir apmokėtos iki JST sutarties nutraukimo datos. Savanoriui nutraukus JST sutartį, kiekvienas JST sutartyje numatyto įgyvendinimo termino mėnuo vertinamas tokiomis sąlygomis:

32.1. jei savanoris (-ė) atliko iki 5 astronominių valandų trukmės JST per mėnesį, išlaidos nėra tinkamos finansuoti;

32.2. jei savanoris (-ė) atliko 6–20 astronominių valandų trukmės JST per mėnesį, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikoma iki 50 procentų nuo visos mėnesio sumos;

32.3. jei savanoris (-ė) atliko 21 ir daugiau astronominių valandų trukmės JST per mėnesį, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikoma 100 procentų mėnesio sumos.

33. Jeigu savanorio JST grafikuose 3 mėnesius iš eilės fiksuojama trumpesnė nei 35 valandų per kalendorinį mėnesį ir (ar) 110 val. per 3 mėnesius nuo JST sutartyje nurodytos savanoriškos veiklos pradžios datos veikla, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos iki 3 mėnesio paskutinės kalendorinės dienos imtinai. Išlaidos, patirtos po 3 mėnesio paskutinės kalendorinės dienos iki JST sutarties galiojimo pabaigos, nėra finansuojamos arba kompensuojamos.

34. Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

34.1. ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, įsigijimo išlaidos;

34.2. statinių ir (arba) patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir (arba) einamojo remonto išlaidos;

34.3. išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką Konkursui, taip pat išlaidos, patirtos ir apmokėtos iki 2020 m. gruodžio 31 d. imtinai (pvz., paraiškos parengimo išlaidos ir pan.);

34.4. išlaidos pareiškėjo, programos vykdytojo įsiskolinimams, kurie nesusiję su programa ir (arba) atsiradę iki 2020 m. gruodžio 31 d. imtinai, padengti;

34.5. išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta po JST sutartyje nustatyto termino ar po JST sutarties nutraukimo;

34.6. išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta po SVO organizacijos akreditacijos nutraukimo;

34.7. bet kokios išlaidos, patirtos ne Lietuvos Respublikoje;

34.8. kitos tiesiogiai su programos įgyvendinimu nesusijusios išlaidos.

 

IX SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS KONKURSUI

 

35. Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką su ne daugiau kaip 2 (dviejų) apskričių programomis. Pateikus daugiau negu vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėlesnė, bet ne vėlesnė negu Nuostatų 40 punkte nustatytas terminas. Siekiant užtikrinti programų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas.

36. Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas) ir veiklos planus (Nuostatų 2 priedas) ir Nuostatų 39 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

37. Paraiška ir kartu su ja pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba ir pasirašyti pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas.

38. Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti programą, kuri jau yra arba buvo finansuota dalyvaujant kituose Departamento, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija), Ministerijai pavaldžių įstaigų ar viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ projektų finansavimo konkursuose.

39. Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

39.1. mentoriaus (-ių) ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį neformaliojo jaunimo ugdymo ir (ar) savanoriškos veiklos srityje patvirtinančio gyvenimo aprašymo (-ų) (kaip numatyta Nuostatų 17 punkte);

39.2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

39.3. partnerio (-ių) pasirašyta (-os) deklaracija (-os), užpildyta (-os) pagal Nuostatų nustatytą formą (Nuostatų 4 priedas);

39.4. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

39.5. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos, užpildytos pagal Nuostatų nustatytą formą (Nuostatų 3 priedas).

40. Nuostatai skelbiami Departamento interneto svetainėje ir Teisės aktų registre (www. e-tar.lt). Konkurso paraiška kartu su Nuostatų 39 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Nuostatų paskelbimo Departamento interneto svetainėje ir Teisės aktų registre (www.e-tar.lt) dienos. Konkurso paraiška gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai).

41. Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyresnysis patarėjas Darius Grigaliūnas, elektroninis paštas darius.grigaliunas@jrd.lt, tel. 8 633 46057 arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos.

42. Teikdamas paraišką Konkursui, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su konkursu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose.

 

X SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PARAIŠKŲ IR PROGRAMŲ VERTINIMAS

 

43. Pareiškėjo ir paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams vertina Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) specialistas vadovaudamasis Projektų administravimo taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka, užpildydamas Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 metais konkursui pateiktos programos formaliųjų kriterijų įvertinimo formą (Nuostatų 6 priedas).

44. Jei pateikta paraiška neatitinka bent vieno iš Nuostatų 16–17, 35–37, 39, 40 punktuose keliamų reikalavimų, ji toliau nevertinama ir programai finansavimas neskiriamas.

Programų atitiktis nustatytiems formaliesiems kriterijams vertinama ir programos, neatitinkančios formaliųjų kriterijų, atmetamos Projektų administravimo taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka.

45. Programų turinį  vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD ir kurie vadovaujasi SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Vieną programą vertina ne mažiau kaip du ekspertai. Konkursą administruojanti įstaiga (SPPD) Projektų administravimo taisyklėse nustatytais atvejais gali programą paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui. Vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, pareiškėjo programos turinį gali vertinti Departamento direktoriaus įsakymu vieneriems metams sudaryta komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 5 nariai, kuri vadovaujasi Departamento direktoriaus patvirtintu Projektų vertinimo komisijų darbo reglamentu.

46. Ekspertai programos turinio vertinimus pateikia SPPD užpildydami Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 metais konkursui pateiktos programos turinio įvertinimo formą (Nuostatų 7 priedas). Jeigu vertinimus, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, atlieka komisija, komisijos nariai programos turinio vertinimus atlieka užpildydami Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 metais konkursui pateiktos programos turinio įvertinimo formą (Nuostatų 7 priedas).

47. Už vertinimo dalį, kurioje vertinamas kiekvienos programos turinys, daugiausia gali būti skiriamas 51 balas vienai programai. Privaloma surinkti minimali balų suma už programos turinį– 18 balų. Programos, kurios nesurinko nustatytos minimalios balų sumos, yra nefinansuojamos.

48. Vienoje apskrityje finansavimas gali būti skiriamas tik 1 programai. Vienoje apskrityje gali būti finansuojamos daugiau nei 1 programa tuo atveju, jei geriausiai įvertintoje apskrities programoje prašoma lėšų suma yra mažesnė nei nurodyta Nuostatų 7 punkte. Programos reitinguojamos pagal programos vykdymo apskritis ir dviejų ekspertų skirtų balų vidurkį dėl programos turinio. SPPD, gavęs ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl programų finansavimo, apibendrina ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl programų finansavimo, parengdamas programų vertinimo suvestinę, kurioje nurodomas dviejų programą vertinusių ekspertų skirtų balų vidurkis.

49. Komisijos posėdžio metu komisija, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus, išvadas ir įvertinusi SPPD programų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis bei kitą su programomis, jų vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų vidurkiui.

Jeigu komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui dėl programos turinio, komisijos sprendimu programa perduodama SPPD, kuris programą skiria vertinti trečiajam ekspertui. Gavusi trečiojo eksperto vertinimą, komisija pritaria arba nepritaria jo vertinimui. Jeigu komisija priima sprendimą nepritarti trečiojo eksperto vertinimui, ji sprendžia klausimą dėl pakartotinio programos vertinimo, kurį atlieka komisijos nariai. Kiek komisijos narių vertins vieną programą, programų paskirstymo komisijos nariams bei komisijos narių atliekamo pakartotinio programų vertinimo tvarka aprašyta komisijos darbo reglamente.

Komisija, vadovaudamasi dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiu dėl programos turinio ir Nuostatų 30 punkte nurodyta minimalia vienam savanoriui vienam mėnesiui skiriamų lėšų suma, parengia finansuojamoms programoms skiriamų valstybės biudžeto lėšų pasiūlymą.

Ekspertų ir (ar) komisijos siūloma skirti ir skiriama vienos apskrities valstybės biudžeto lėšų suma negali būti didesnė nei ekspertų ir komisijos pasiūlyme nurodytas savanorių skaičius, padaugintas iš savanorių veiklos mėnesių skaičiaus ir vieno mėnesio įkainio (58 (penkiasdešimt aštuonių) Eur).

Ekspertų ir (ar) komisijos vienai savivaldybei ir apskričiai siūlomas finansuoti ir finansuojamas  savanorių skaičius pirmajam ir trečiajam programos etapams turi sudaryti ne mažiau kaip 50 (penkiasdešimt) procentų ir ne daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) procentų nuo viso savivaldybei ir apskričiai siūlomų finansuoti savanorių skaičių vieneriems metams.

50. Komisija priima protokolinį sprendimą, kuriuo patvirtina pasiūlymą siūlomiems finansuoti pareiškėjams. Komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo komisijos priimto sprendimo, elektroniniu paštu informuoja pareiškėją apie komisijos siūlomų skirti lėšų dydį, nurodo siūlomą finansuoti savanorių skaičių, taip pat nurodo, kad pareiškėjas turi patvirtinti, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti nurodomą lėšų sumą neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir programoje numatytus tikslus. Pareiškėjas pagal komisijos priimtą protokolinį sprendimą per 5 darbo dienas nuo elektroninio laiško gavimo dienos turi patvirtinti, kad sutinka su komisijos siūloma suma ir (ar) kad komisijos siūlomas priimti sprendimas dėl skiriamos lėšų sumos neturės neigiamos įtakos įgyvendinant programoje ir Nuostatuose numatytus tikslus ir pateikti programos vykdymo sąmatą. (Nuostatų 5 priedas).

Komisijai iš pareiškėjo gavus patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas dėl skiriamos lėšų sumos neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir programoje numatytus tikslus, bei sąmatas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sąmatų gavimo dienos šie dokumentai perduodami įvertinti ekspertams Nuostatuose, komisijos darbo reglamente ir administruojančios įstaigos patvirtintame ekspertų darbo reglamente nustatyta tvarka. Ekspertai pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 metais konkursui pateiktos programos lėšų tinkamumo įvertinimo formą (Nuostatų 8 priedas) įvertina pateiktas sąmatas. SPPD parengia ekspertų vertinimo suvestinę bei kartu su ekspertų vertinimo anketomis ją perduoda komisijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sąmatų gavimo dienos. Gavusi ekspertų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas bei vadovaudamasi Nuostatuose nustatytais kriterijais, komisija posėdyje svarsto sąmatas ir priima sprendimą dėl siūlomų finansuoti programų.

51. Komisija priima protokolinį sprendimą ir pateikia Departamento direktoriui siūlymus dėl lėšų skyrimo, nurodydama siūlomą lėšų sumą 2021 m. I ir II ketvirčiams ir programoje dalyvaujančių savanorių skaičių pirmajam programos etapui bei preliminarią siūlomų lėšų sumą ir programoje dalyvaujančių savanorių skaičių tolimesniems programos etapams, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo komisijos sprendimo priėmimo.

52. Pareiškėjui per Nuostatų 50 punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir (ar) kad komisijos siūlomas priimti sprendimas dėl skiriamos lėšų sumos neturės neigiamos įtakos įgyvendinant programoje ir Nuostatuose numatytus tikslus, ir (ar) nepateikus sąmatos laikoma, kad jis nesutinka su komisijos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su komisijos priimtu sprendimu arba jei komisija nepritaria pareiškėjo pateiktoms sąmatoms, programai lėšų neskiriama ir ji įtraukiama į nefinansuotinų programų sąrašą.

53. Sprendimą dėl lėšų skyrimo programų pirmajam etapui, įvertinęs komisijos pasiūlymus ir (ar) ekspertų išvadas, priima Departamento direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos. Departamento direktoriaus įsakymas (-ai) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 metais konkurso būdu pirmojo etapo finansuojamų pareiškėjų, programų ir sumų patvirtinimo“ ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo pasirašymo datos yra paskelbiamas (-i) Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt.

Jeigu komisija pateikdama pasiūlymą dėl skiriamo finansavimo sumų neišskirsto visos metams Konkursui skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos, nepaskirstytos lėšos gali būti perskirstomos, pratęsiant sutartis tolimesniam einamųjų metų programos etapui.

54. Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl Konkurso rezultatų priėmimo dienos raštu informuoja pareiškėjus apie priimtą sprendimą pateikdamas sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašą. Pareiškėjai, kurių programos buvo įrašytos į atmestinų ar nefinansuotinų programų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo, lėšų neskyrimo priežastis.

55. Departamentas, skelbdamas Konkurso laimėtojus, paskelbia ir laukiančiųjų sąrašą (rezervinių programų sąrašą). Laukiančiųjų sąraše esantiems pareiškėjams finansavimas skiriamas, jeigu pareiškėjas, gavęs finansavimą, atsisako skirto viso ar dalies programos laikotarpiui skirto finansavimo, nepasirašo Sutarties per Nuostatų 58 punkte nurodytą terminą, pasirašyta Sutartis nutraukiama.

Laukiančiųjų sąraše esančių pareiškėjų finansavimo pirmumo tvarka sudaroma programų vykdymo apskričių mastu pagal dviejų ekspertų vertinimo vidurkį dėl programos turinio.

 

XI SKYRIUS

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS

 

56. Pareiškėjas, kuriam yra skirtas finansavimas, Sutartį, kurioje aprašomi programos vykdytojo įsipareigojimai, nustatomas finansavimo dydis, finansavimo teikimo terminai, valstybės biudžeto lėšų naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos, pasirašo su SPPD.

57. Departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo programoms priėmimo dienos perduoda SPPD finansuojamų pareiškėjų, programų vykdytojų sąrašą, kuriame nurodomas konkrečiai pareiškėjui, programos vykdytojui programos pirmajam etapui skirto finansavimo dydis pagal ketvirčius, ir finansavimą gavusių pareiškėjų, programų vykdytojų paraiškų (finansuotų programų veiklų planų ir sąmatų) kopijas.

58. Pareiškėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nesudarius Sutarties per 20 darbo dienų nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo programoms priėmimo dienos, SPPD siūlymu Departamento direktoriaus įsakymo dalis dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo šiam pareiškėjui Departamento direktoriaus įsakymu pripažįstama netekusia galios.

59. Sutartis su finansavimą gavusiu pareiškėju sudaroma Nuostatų 9.1 papunktyje ir 31 punkte nurodytam pirmajam programos etapui. Sutartis gali būti pratęsta Nuostatų 9 punkte ir 31 punkte nurodytiems programos vykdymo etapams Nuostatų XIII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais. Valstybės biudžeto lėšos gali būti naudojamos Nuostatų 9 punkte ir 31 punktuose nurodytais laikotarpiais. Tuo atveju, kai sutartis Nuostatų 9 punkto papunkčiuose ir 31 punkte nurodytam laikotarpiui Nuostatų XIII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais nepratęsiama, Programai įgyvendinti Nuostatų 9.1 ir (ar) 9.3 papunkčiuose nurodytiems programos etapams skirtas ir pervestas, tačiau nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas programos vykdytojas privalo grąžinti į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą per SPPD nustatytą laikotarpį, tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų liepos 15 d. Programai įgyvendinti Nuostatų 9.2 ir 9.4 papunktyje nurodytam programos etapui skirtas ir pervestas, tačiau nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas programos vykdytojas privalo grąžinti į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD nustačius, kad skirtas valstybės biudžeto lėšas programos vykdytojas panaudojo ne pagal paskirtį, programos vykdytojas privalo nepanaudotas ar netikslingai panaudotas programai įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas grąžinti SPPD į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą per SPPD nustatytą laikotarpį, tačiau ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. Negrąžintos valstybės biudžeto lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Programos vykdytojas praranda teisę teikti programas ir gauti finansavimą iš visų Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ programų 3 metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ iš programos vykdytojo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

60Laikotarpiu nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo programoms priėmimo dienos iki Sutarties pasirašymo, paaiškėjus, kad pareiškėjas nėra atsiskaitęs už 2020 metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija gautų lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka, SPPD raštu apie tai informuoja Departamentą. Departamento komisijos sekretorius nedelsiant informuoja komisiją apie susidariusią situaciją ir organizuoja komisijos posėdį klausimui aptarti arba Departamento direktorius, vadovaudamasis SPPD pateikta informacija, gali pakeisti savo sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo pareiškėjui. Tokiu atveju, pareiškėjo patirtos išlaidos iki Sutarties pasirašymo nėra kompensuojamos ar finansuojamos.

 

XII SKYRIUS

PROGRAMŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

61. SPPD, sudaręs programos įgyvendinimo sutartį su programos vykdytoju, vadovaudamasis sudarytos sutarties terminais ir Departamento direktoriaus įsakyme dėl pirmojo programos etapo finansuojamų programų nurodytomis skirti valstybės biudžeto lėšų sumomis pagal ketvirčius bei su programos vykdytoju suderinta pirmojo programos etapo sąmata, į programos vykdytojo nurodytą sąskaitą perveda 2021 m. I ketvirčiui programai įgyvendinti skirtą valstybės biudžeto lėšų sumą.

Pirmojo programos etapo 2021 m. II ketvirčio veikloms įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos pervedamos programos vykdytojui vadovaujantis Departamento direktoriaus įsakymu „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 metais konkurso būdu pirmojo programos etapo finansuojamų programų vykdytojų, programų ir sumų patvirtinimo“.

Departamento direktoriaus įsakymas „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 metais konkurso būdu pirmojo programos etapo finansuojamų pareiškėjų, programų ir sumų patvirtinimo“ gali būti patikslintas vadovaujantis programos vykdytojo Departamentui ne vėliau nei iki 2021 m. II ketvirčio pirmo mėnesio 5 darbo dienos JST administravimo sistemoje pateikta 2021 m. I ketvirčio faktine informacija apie sudarytas JST sutartis ir atliktos JST trukmę.

Jeigu programos vykdytojas už 2021 m. I ketvirtį JST administravimo sistemoje nurodo sudaręs mažiau JST sutarčių nei buvo planuota programoje, Departamento direktoriaus įsakymas „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 metais konkurso būdu pirmojo programos etapo finansuojamų pareiškėjų, programų ir sumų patvirtinimo“ patikslinamas ir patvirtinama mažesnė nei 2021 m. II ketvirčiui buvo numatyta programai įgyvendinti skirti valstybės biudžeto lėšų suma, tačiau ne mažesnė nei planuojamos programos vykdytojo išlaidos atsižvelgiant į faktines sudarytas JST sutartis. Tiksli programos vykdytojui 2021 m. II ketvirčiui skiriama valstybės biudžeto lėšų suma apskaičiuojama vadovaujantis Nuostatų 30 ir 32 punktais.

SPPD, vadovaudamasis patikslintu Departamento direktoriaus įsakymu dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo programų 2021 m. II ketvirčio veikloms įgyvendinti, programos vykdytojui į nurodytą sąskaitą perveda 2021 m. II ketvirčiui programai įgyvendinti skirtą valstybės biudžeto lėšų sumą.

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos įgyvendinti Nuostatų 9.2 papunktyje nustatytam antrajam programos etapui, patvirtintos Departamento direktoriaus įsakymu „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 metais konkurso būdu antrojo programos etapo finansuojamų programų vykdytojų, programų ir sumų patvirtinimo“, gali būti naudojamos nuo 2021 m. liepos 1 d. Jeigu Sutartis dėl pratęsto finansavimo Nuostatų 9.2 papunktyje nustatytam antrajam programos etapui nepasirašoma, vykdant programos veiklas nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. pareiškėjo patirtos išlaidos nėra finansuojamos ar kompensuojamos.

Antrojo programos etapo 2021 m. III ketvirčio veikloms įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos pervedamos programos vykdytojui vadovaujantis Departamento direktoriaus įsakymu „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 metais konkurso būdu antrojo programos etapo finansuojamų programų vykdytojų, programų ir sumų patvirtinimo“.

Departamento direktoriaus įsakymas „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 metais konkurso būdu antrojo programos etapo finansuojamų pareiškėjų, programų ir sumų patvirtinimo“ gali būti patikslintas vadovaujantis programos vykdytojo Departamentui ne vėliau nei iki 2021 m. IV ketvirčio pirmo mėnesio 5 darbo dienos JST administravimo sistemoje pateikta 2021 m. III ketvirčio faktine informacija apie sudarytas JST sutartis ir atliktos JST trukmę ir (ar) atsižvelgiant į JST administravimo sistemoje laukiančių savanorių duomenis bei einamaisiais metais nepaskirstytų valstybės biudžeto lėšų sumą.

Jeigu programos vykdytojas už 2021 m. III ketvirtį JST administravimo sistemoje nurodo sudaręs mažiau JST sutarčių nei buvo planuota programoje, Departamento direktoriaus įsakymas „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 metais konkurso būdu antrojo programos etapo finansuojamų pareiškėjų, programų ir sumų patvirtinimo“ patikslinamas ir patvirtinama mažesnė nei 2021 m. IV ketvirčiui buvo numatyta programai įgyvendinti skirti valstybės biudžeto lėšų suma, tačiau ne mažesnė nei planuojamos programos vykdytojo išlaidos atsižvelgiant į faktines sudarytas JST sutartis. Tiksli programos vykdytojui 2021 m. IV ketvirčiui skiriama valstybės biudžeto lėšų suma apskaičiuojama vadovaujantis Nuostatų 30 ir 32 punktais.

SPPD, vadovaudamasis patikslintu Departamento direktoriaus įsakymu dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo programų 2021 m. IV ketvirčio veikloms įgyvendinti, programos vykdytojui į nurodytą sąskaitą perveda 2021 m. IV ketvirčiui programai įgyvendinti skirtą valstybės biudžeto lėšų sumą.

62. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos įgyvendinti Nuostatų 9.3 papunktyje nustatytam trečiajam programos etapui, patvirtintos Departamento direktoriaus įsakymu „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 metais konkurso būdu trečiojo programos etapo finansuojamų programų vykdytojų, programų ir sumų patvirtinimo“, gali būti naudojamos nuo 2022 m. sausio 1 d. Jeigu Sutartis dėl pratęsto finansavimo Nuostatų 9.3 papunktyje nustatytam trečiajam programos etapui nepasirašoma, vykdant programos veiklas nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. pareiškėjo patirtos išlaidos nėra finansuojamos ar kompensuojamos.

Trečiojo programos etapo 2022 m. II ketvirčio veikloms įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos pervedamos programos vykdytojui vadovaujantis Departamento direktoriaus įsakymu „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 metais konkurso būdu trečiojo programos etapo finansuojamų programų vykdytojų, programų ir sumų patvirtinimo“.

Departamento direktoriaus įsakymas „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 metais konkurso būdu trečiojo programos etapo finansuojamų pareiškėjų, programų ir sumų patvirtinimo“ gali būti patikslintas vadovaujantis programos vykdytojo Departamentui ne vėliau nei iki 2022 m. II ketvirčio pirmo mėnesio 5 darbo dienos JST administravimo sistemoje pateikta 2022 m. I ketvirčio faktine informacija apie sudarytas JST sutartis ir atliktos JST trukmę ir (ar) atsižvelgiant į JST administravimo sistemoje laukiančių savanorių duomenimis bei einamaisiais metais nepaskirstytų valstybės biudžeto lėšų sumą.

Jeigu programos vykdytojas už 2022 m. I ketvirtį JST administravimo sistemoje nurodo sudaręs mažiau JST sutarčių nei buvo planuota programoje, Departamento direktoriaus įsakymas „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 metais konkurso būdu trečiojo programos etapo finansuojamų pareiškėjų, programų ir sumų patvirtinimo“ patikslinamas ir patvirtinama mažesnė nei 2022 m. II ketvirčiui buvo numatyta programai įgyvendinti skirti valstybės biudžeto lėšų suma, tačiau ne mažesnė nei planuojamos programos vykdytojo išlaidos atsižvelgiant į faktines sudarytas JST sutartis. Tiksli programos vykdytojui 2022 m. II ketvirčiui skiriama valstybės biudžeto lėšų suma apskaičiuojama vadovaujantis Nuostatų 30 ir 32 punktais.

SPPD, vadovaudamasis patikslintu Departamento direktoriaus įsakymu dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo programų 2022 m. II ketvirčio veikloms įgyvendinti, programos vykdytojui į nurodytą sąskaitą perveda 2022 m. II ketvirčiui programai įgyvendinti skirtą valstybės biudžeto lėšų sumą.

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos įgyvendinti Nuostatų 9.4 papunktyje nustatytam ketvirtajam programos etapui, patvirtintos Departamento direktoriaus įsakymu „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 metais konkurso būdu ketvirtojo programos etapo finansuojamų programų vykdytojų, programų ir sumų patvirtinimo“, gali būti naudojamos nuo 2022 m. liepos 1 d. Jeigu Sutartis dėl pratęsto finansavimo Nuostatų 9.4 papunktyje nustatytam ketvirtajam programos etapui nepasirašoma, vykdant programos veiklas nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. pareiškėjo patirtos išlaidos nėra finansuojamos ar kompensuojamos.

Ketvirtojo programos etapo 2022 m. III ketvirčio veikloms įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos pervedamos programos vykdytojui vadovaujantis Departamento direktoriaus įsakymu „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 metais konkurso būdu ketvirtojo programos etapo finansuojamų programų vykdytojų, programų ir sumų patvirtinimo“.

Departamento direktoriaus įsakymas „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 metais konkurso būdu ketvirtojo programos etapo finansuojamų pareiškėjų, programų ir sumų patvirtinimo“ gali būti patikslintas vadovaujantis programos vykdytojo Departamentui ne vėliau nei iki 2022 m. IV ketvirčio pirmo mėnesio 5 darbo dienos JST administravimo sistemoje pateikta 2022 m. III ketvirčio faktine informacija apie sudarytas JST sutartis ir atliktos JST trukmę.

Jeigu programos vykdytojas už 2022 m. III ketvirtį JST administravimo sistemoje nurodo sudaręs mažiau JST sutarčių nei buvo planuota programoje, Departamento direktoriaus įsakymas „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 metais konkurso būdu ketvirtojo programos etapo finansuojamų pareiškėjų, programų ir sumų patvirtinimo“ patikslinamas ir patvirtinama mažesnė nei 2022 m. IV ketvirčiui buvo numatyta programai įgyvendinti skirti valstybės biudžeto lėšų suma, tačiau ne mažesnė nei planuojamos programos vykdytojo išlaidos atsižvelgiant į faktines sudarytas JST sutartis. Tiksli programos vykdytojui 2022 m. IV ketvirčiui skiriama valstybės biudžeto lėšų suma apskaičiuojama vadovaujantis Nuostatų 30 ir 32 punktais.

SPPD, vadovaudamasis patikslintu Departamento direktoriaus įsakymu dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo programų 2022 m. IV ketvirčio veikloms įgyvendinti, programos vykdytojui į nurodytą sąskaitą perveda 2022 m. IV ketvirčiui programai įgyvendinti skirtą valstybės biudžeto lėšų sumą.

63. Programos vykdytojas, kurio programai yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, privalo pirmąjį programos etapą įgyvendinti iki Sutartyje nustatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 30 d. ir kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. privalo SPPD pateikti atitinkamai ketvirčio ir metų finansines ataskaitas ir kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. nustatytos formos (Nuostatų 9 priedas) Programos veiklų įvykdymo ataskaitą. Teikiamos šios ataskaitos:

63.1. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ketvirtinė ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą programos vykdymo laikotarpį, apimantį ataskaitinius metus);

63.2. išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą programos vykdymo laikotarpį, apimantį ataskaitinius metus);

63.3. buhalterinės apskaitos dokumentų, patvirtinančių valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, suvestinė, kurioje turi būti nurodoma valstybės biudžeto lėšų gavėjo pavadinimas, apskaitos dokumento (sąskaitos faktūros, sutarties, žiniaraščio ir kt.) data ir numeris, ūkinės operacijos turinys ir suma, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio);

63.4. ketvirčio / metų programos veiklų įvykdymo ataskaita (Nuostatų 9 priedas) (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą programos vykdymo laikotarpį, apimantį ataskaitinius metus).

64. Departamentas ir SPPD tikrina, kaip įgyvendinamos finansuojamos programos, ar laikomasi ir kaip laikomasi Nuostatuose ir Sutartyje programos vykdytojui numatytų reikalavimų, ir atlieka skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ir veiklos vykdymo kontrolę.

65. Departamentui ar SPPD nustačius ar turint pagrįstų įtarimų, kad programos vykdytojas netinkamai vykdo Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų, Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, reikalavimus, Departamentas arba SPPD apie tai raštu informuoja programos vykdytoją ir SPPD sustabdo Sutarties vykdymą. Šiuo atveju SPPD nustato programos vykdytojui protingą terminą nustatytiems veiklos trūkumams pašalinti. Programos vykdytojas, pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja SPPD apie tolesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos apraše, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus ir kartu pateikia tai patvirtinančius įrodymus. SPPD, įvertinęs iš programos vykdytojo gautą informaciją, gali atnaujinti Sutarties vykdymą. Jei programos vykdytojas per nustatytą terminą veiklos trūkumų nepašalina arba per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformuoja SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos apraše, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, SPPD privalo vienašališkai nutraukti valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, apie tai programos vykdytoją įspėjęs prieš 10 darbo dienų.

66. SPPD nutraukia Sutartį su programos vykdytoju ir skirtas valstybės biudžeto lėšas programos vykdytojas privalo grąžinti, kai:

66.1. SPPD nustato esminių Projektų administravimo taisyklių, Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo, Nuostatų reikalavimų, Sutarties įsipareigojimų ir (ar) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, pažeidimų;

66.2. paaiškėja, kad asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytoje deklaracijoje (Nuostatų 3 priedas) buvo pateikta klaidinanti ar melaginga informacija, programos vykdytojas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Sutarties sudarymo arba sudarius Sutartį įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ iš programos vykdytojo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos;

66.3. vadovaujantis Nuostatų 65 punktu sustabdomas Sutarties vykdymas;

66.4. nustatoma, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ne pagal paskirtį;

66.5. Departamentas nutraukia programos vykdytojo SVO organizacijos akreditaciją.

67. Programų vykdytojas gautas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje, įvertindami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo ir saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti jas tik Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje ir patvirtintoje sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti.

68. Programos vykdytojas privalo raštu informuoti SPPD apie programoje numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą. Gavęs tokį pranešimą, SPPD sustabdo valstybės biudžeto lėšų pervedimą programos vykdytojui. Programos vykdytojui pašalinus šiame punkte nurodytas priežastis, atnaujinus programoje numatytų veiklų vykdymą ir apie tai raštu pranešus SPPD, sustabdytas valstybės biudžeto lėšų pervedimas atnaujinamas.

69. Programos vykdytojas privalo informuoti raštu Departamentą ir SPPD, jei vykdoma ar numatoma vykdyti programos vykdytojo reorganizacija, ir pateikti dokumentus bei informaciją, pagrindžiančius, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perimantis programos vykdytojo teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti programos veiklas.

70. Už informacijos ir su programa bei jos įgyvendinimu susijusių duomenų tikslumą, teisėtumą, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą atsako pareiškėjas, programos vykdytojas. Dokumentus, susijusius su programa ir jos įgyvendinimu (paraišką, deklaraciją (-as), buhalterinės apskaitos dokumentus, darbo, paslaugų pirkimo ir (ar) teikimo sutartis, ataskaitas ir kt.), programos vykdytojas privalo tvarkyti ir saugoti dokumentų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat SPPD ir (ar) Departamento reikalavimu pateikti konkursui pateiktų dokumentų bei su programos įgyvendinimu susijusių dokumentų originalus ir (ar) jų patvirtintas kopijas tiek programos įgyvendinimo metu, tiek 24 mėnesius po programos įgyvendinimo pabaigos.

 

XIII SKYRIUS

FINANSAVIMO PRATĘSIMAS IR PERSKIRSTYMAS

 

71. Tinkamai įgyvendinus programą per Nuostatų 9.1 ir 9.3 papunkčiuose nustatytus pirmąjį ir trečiąjį programos etapus, Sutartis gali būti pratęsta Nuostatų 9.2 ir 9.4 papunkčiuose nustatytiems programos etapams. Siekdamas pratęsti Sutartį, programos vykdytojas iki einamųjų metų kovo 31 d. Departamento paskirtam specialistui elektroniniu paštu turi pateikti:

71.1. 1 atspausdintą, programos vykdytojo vadovo pasirašytą ir programos vykdytojo antspaudu (jeigu pareiga turėti antspaudą yra nustatyta teisės aktuose ar pareiškėjo steigimo dokumentuose) patvirtintą prašymą pratęsti programos finansavimą antrajam programos etapui (Nuostatų 11 priedas);

71.2. pasikeitusių (jeigu keitėsi) programos vadovo ir (ar) vykdytojų gyvenimo aprašymus, patvirtintus jų parašais, kitus pasikeitusius paraiškoje nurodytus duomenis;

71.3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją;

71.4. kitus su programos vykdymu susijusius dokumentus.

72. Prašymą pratęsti programos finansavimą svarsto Departamento paskirtas specialistas. Departamento paskirtas specialistas susipažįsta su programos vykdytojo prašymu pratęsti finansavimą ir SPPD pateikta I ketvirčio veiklos ataskaitų suvestine. Remdamasi šiais dokumentais Departamento specialistas parengia ir su SPPD specialistu suderina pasiūlymą, kuris teikiamas Departamento direktoriui. Pasiūlyme nurodoma, ar programos vykdytojas programą įgyvendinama tinkamai, vadovaujantis Nuostatų 18 ir 20 punktuose nurodytais reikalavimais. Jei:

72.1. programos vykdytojas programą įgyvendino tinkamai, Departamento specialistas teikia pasiūlymą pratęsti Sutartį tolimesniam programos etapui. Tikslus finansuojamų JST savanorių skaičius nustatomas atsižvelgiant į tolimesniam etapui numatytą finansuoti savanorių skaičių ir I ketvirčio duomenis dėl nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų. Visos nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos paverčiamos į JST savanorių vietas ir JST savanorių vietos paskirstomos savivaldybėms nacionaliniu mastu pagal JST administravimo sistemoje registruotų prašymų pradėti JST savivaldybėje skaičių ir prašymų pradėti JST pateikimo laiką. Departamento specialistas, teikdamas pasiūlymą pratęsti Sutartį tolimesniam etapui, negali siūlyti finansuoti mažesnio nei 40 (keturiasdešimt) procentų nuo viso savivaldybei ir apskričiai siūlomų finansuoti savanorių vieneriems metams ir mažesnio nei 1 savanoris vienai savivaldybei skaičiaus;

72.2. programos vykdytojas programą įgyvendino netinkamai, programos vykdytojas nepasiekė visų Nuostatų 18 ir 20 punktuose nurodytų rodiklių, Departamento specialistas teikia pasiūlymą nepratęsti Sutarties ir neskirti finansavimo tolimesniems programos etapams;

72.3. programos vykdytojas programą įgyvendino iš dalies tinkamai, t. y. pasiekė bent 1 kiekybinį rodiklį, nurodytą Nuostatų 18 ir 20 punktuose, Departamento specialistas kreipiasi į konkurso komisiją, kuri, įvertinusi Departamento specialisto pateiktą informaciją, teikia rekomendacinį pasiūlymą Departamento direktoriui dėl Sutarties pratęsimo tolimesniam programos etapui. Jeigu konkurso komisija rekomenduoja Departamento direktoriui pratęsti Sutartį tolimesniam programos etapui, tikslus finansuojamų JST savanorių skaičius nustatomas vadovaujantis Nuostatų 72.1 papunktyje nustatyta tvarka.

73. Tinkamai įgyvendinus programą 2021 metais, Sutartis gali būti pratęsta trečiajam programos etapui. Siekdamas pratęsti Sutartį, pareiškėjas iki 2021 m. lapkričio 15 d. Departamento paskirtam specialistui, elektroniniu paštu turi pateikti:

73.1. 1 (vieną) atspausdintą, programos vykdytojo vadovo pasirašytą ir programos vykdytojo antspaudu (jeigu pareiga turėti antspaudą yra nustatyta teisės aktuose ar pareiškėjo steigimo dokumentuose) patvirtintą prašymą pratęsti programos finansavimą trečiajam programos etapui (Nuostatų 11 priedas);

73.2. pasikeitusių (jeigu keitėsi) programos vadovo ir (ar) vykdytojų gyvenimo aprašymus, patvirtintus jų parašais, kitus pasikeitusius paraiškoje nurodytus duomenis;

73.3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją;

73.4. kitus su programos vykdymu susijusius dokumentus.

74. Prašymą pratęsti programos finansavimą svarsto Departamento paskirtas specialistas. Departamento paskirtas specialistas susipažįsta su programos vykdytojo prašymu pratęsti finansavimą ir SPPD pateikta III ketvirčio veiklos ataskaitų suvestine. Vadovaudamasis šiais dokumentais Departamento specialistas parengia ir su SPPD specialistu suderina pasiūlymą, kuris teikiamas Departamento direktoriui. Pasiūlyme nurodoma, ar programos vykdytojas programą įgyvendino tinkamai, vadovaujantis Nuostatų 19 ir 21 punktuose nurodytais reikalavimais. Jei:

74.1. programos vykdytojas programą įgyvendino tinkamai, Departamento specialistas teikia pasiūlymą pratęsti Sutartį tolimesniam programos etapui. Tikslus finansuojamų JST savanorių skaičius nustatomas vadovaujantis JST savanorių paskirstymo savivaldybėse tvarkos aprašu, patvirtintu Departamento direktoriaus 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 2V-183 (1.4) „Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamų jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių paskirstymo savivaldybėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – JST savanorių paskirstymo savivaldybėse tvarkos aprašas);

74.2. programos vykdytojas programą įgyvendino netinkamai, programos vykdytojas nepasiekė visų Nuostatų 19 ar 21 punktuose nurodytų rodiklių, Departamento specialistas teikia pasiūlymą nepratęsti Sutarties ir neskirti finansavimo tolimesniems programos etapams;

74.3. programos vykdytojas programą įgyvendino iš dalies tinkamai, t. y. pasiekė bent 1 kiekybinį rodiklį, nurodytą Nuostatų 19 arba 21 punktuose, Departamento specialistas kreipiasi į konkurso komisiją, kuri įvertinusi Departamento specialisto pateiktą informaciją teikia rekomendacinį pasiūlymą Departamento direktoriui dėl Sutarties pratęsimo tolimesniam programos etapui. Jeigu konkurso komisija rekomenduoja Departamento direktoriui pratęsti Sutartį tolimesniam programos etapui, tikslus finansuojamų JST savanorių skaičius nustatomas vadovaujantis JST savanorių paskirstymo savivaldybėse tvarkos aprašu.

75. Jei apskrityje finansavimas skirtas daugiau nei vienam pareiškėjui, programos vykdytojui, Departamento specialistas rengdamas pasiūlymą Departamento direktoriui vadovaujasi konkurso komisijos pasiūlyme patvirtintu preliminariu tolimesnio programos etapo finansuojamų JST savanorių skaičiumi arba pareiškėjų, programos vykdytojų nurodyta informacija apie JST įgyvendinimą konkrečiose apskrities savivaldybėse.

76. Departamento direktoriui pritarus Departamento specialisto pateiktam pasiūlymui dėl Sutarčių pratęsimo tolimesniam programos etapui ir vadovaujantis JST savanorių paskirstymo savivaldybėse tvarkos aprašu nustačius JST savanorių paskirstymą tarp savivaldybių, Departamento specialistas nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo priėmimo dienos, elektroniniu paštu informuoja programos vykdytoją apie siūlymą pratęsti arba nepratęsti Sutarties. Jei priimtas sprendimas pratęsti Sutartį, programos vykdytojas informuojamas apie siūlomų skirti lėšų dydį, nurodomas siūlomų finansuoti savanorių skaičių, taip pat nurodoma, kad pareiškėjas per 5 darbo dienas nuo elektroninio laiško gavimo dienos turi pateikti atnaujintą sąmatą.

Departamento specialistas, gavęs programos vykdytojų atnaujintas sąmatas, įvertina jas vadovaudamasis Nuostatų 30-32 punktuose nurodytais reikalavimais ir, neradęs esminių neatitikimų reikalavimams, informaciją perduoda Departamento direktoriui.

77. Sprendimą dėl Sutarties pratęsimo ir lėšų skyrimo programos tolimesniam programos etapui, įvertinęs Departamento specialisto pateiktą pasiūlymą, vadovaudamasis JST savanorių paskirstymo savivaldybėse tvarkos aprašu ir kita su sutarčių pratęsimu susijusia informacija, priima Departamento direktorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Departamento specialisto informacijos dėl atnaujintų sąmatų atitikties perdavimo dienos. Departamento direktoriaus įsakymas (-ai) dėl Sutarčių pratęsimo ir finansavimo skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo pasirašymo datos yra paskelbiamas (-i) Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt. 

78. Prireikus Departamentas gali paprašyti programos vykdytoją pateikti papildomus dokumentus, susijusius su JST įgyvendinimu ar Sutarties pratęsimu.

Jei programos vykdytojui siūloma pratęsti Sutartį skiriant didesnę ar mažesnę sumą, atitinkamai siūloma padidinti ar sumažinti veiklos kiekybinius bei kokybinius rodiklius.

79. Pratęsus finansavimą tolimesniam programos etapui, išskyrus trečiąjį programos etapą, programos vykdytojui einamajam programos etapui pervestos, tačiau nepanaudotos lėšos gali būti perkeliamos į tolimesnį programos etapą, išskyrus trečiąjį programos etapą, jei programos vykdytojas nurodo poreikį naudoti nepanaudotas lėšas teikdamas prašymą dėl finansavimo pratęsimo.

80. Pratęsus programos finansavimą, nauja Sutartis arba papildomas susitarimas dėl jau sudarytos Sutarties pakeitimo su programos vykdytoju pasirašomas per 10 darbo dienų nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl finansavimo pratęsimo priėmimo dienos.

81. Įvertinus informaciją dėl Sutarčių pratęsimo antrajam ir (ar) ketvirtajam programos etapams, nepaskirstytos valstybės biudžeto lėšos, vadovaujantis JST savanorių paskirstymo savivaldybėse tvarkos aprašu perskirstomos tarp savivaldybių ir apskričių nacionaliniu mastu. Perskirstant nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas gali būti keičiamos Nuostatų 7 punkte nurodytos didžiausios konkrečios apskrities programai galimos skirti valstybės biudžeto lėšų sumos.

82. Pratęstos Sutartys vykdomos ir kontroliuojamos Nuostatų nustatyta tvarka ir terminais.

 

XIV SKYRIUS

PROGRAMOS VEIKLŲ PLANO IR IŠLAIDŲ SĄMATOS TIKSLINIMAS

 

83. Norėdamas patikslinti programos išlaidų sąmatą, programos vykdytojas raštu turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą tikslinti programos išlaidų sąmatą, kartu pateikdamas išlaidų sąmatos lyginamąjį variantą. SPPD, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai raštu informuoja programos vykdytoją. SPPD ir pareiškėjo suderintą patikslintą išlaidų sąmatą pasirašo įgalioti SPPD ir programos vykdytojo atstovai.

84. Prašymai tikslinti programų išlaidų sąmatas SPPD teikiami vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami. Programos vykdytojas gali teikti prašymą tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo, išskyrus tinkamų finansuoti išlaidų sumažėjimo atvejus.

85. Jeigu tikslinama programos išlaidų sąmata keičia programos veiklų planą (pvz., nesuorganizuotų mokymų, renginio lėšų perskirstymas kitoms veikloms), programos vykdytojas privalo suderinti veiklos plano keitimą su Departamentu Nuostatų 87-88 punktuose nustatyta tvarka. SPPD, gavęs prašymą tikslinti programos išlaidų sąmatą ir nustatęs, kad programos išlaidų pakeitimas pakeis programos vykdytojo programos veiklų planą, turi apie tai informuoti Departamentą, o pareiškėją – apie Nuostatų 86-87 punktuose nustatytą programos veiklų plano keitimo tvarką.

86. Programos veiklų planas tikslinamas pateikiant prašymą elektroniniu paštu Departamentui. Norėdamas patikslinti programos veiklų planą, programos vykdytojas turi pateikti Departamentui pagrįstą prašymą tikslinti programos veiklų planą, kartu pateikdamas veiklų plano lyginamąjį variantą. Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas, išnagrinėjęs programos vykdytojo prašymą, per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl veiklų plano tikslinimo ir apie sprendimą informuoja programos vykdytoją. Departamentui pritarus programos vykdytojo pasiūlytiems veiklų plano tikslinimams, Departamento ir programos vykdytojo suderinto ir patikslinto veiklų plano kopija elektroniniu paštu išsiunčiama SPPD.

87. Prašymai tikslinti programos veiklų planą Departamentui gali būti teikiami iki 2021 m. birželio 13 d. Programos vykdytojas gali teikti prašymą tik dėl dar neįvykdytų (nepradėtų vykdyti) veiklų tikslinimo. Pratęsus finansavimą antrajam programos etapui prašymai tikslinti programos veiklų planą Departamentui gali būti teikiami iki 2021 m. gruodžio 13 d.,  pratęsus finansavimą trečiajam etapui – iki 2022 m. birželio 13 d., ketvirtajam – iki 2022 m. gruodžio 13 d. Programos vykdytojas gali teikti prašymą tik dėl dar neįvykdytų (nepradėtų vykdyti) veiklų tikslinimo.

 

XV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

88. Departamentas tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

89. Departamentas ir SPPD neatsako, jei dėl pareiškėjo, programos vykdytojo programoje (paraiškoje ir (arba) Sutartyje) nurodytų klaidingų duomenų ryšiams palaikyti (adreso korespondencijai, telefono, fakso numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo, programos vykdytojo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju, programos vykdytoju negalima susisiekti kitu būdu.

90. Departamento direktoriaus sprendimas dėl programos finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios, atsižvelgiant į Nuostatų 7.12 ir (ar) 66 punktuose ir (ar) Nuostatų XIII skyriuje nustatyta tvarka priimtą sprendimą dėl finansavimo pratęsimo Nuostatų nustatytam tolimesniam programos etapui, taip pat į SPPD pateiktą metinę atitinkamos priemonės įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) tinkamą valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, taip pat Departamentui arba teismui patenkinus programos vykdytojo. skundą ir pakartotinai Projektų administravimo taisyklėse ir (ar) Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo paraišką.

Pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, bendra Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma bei didžiausia vienai programai galima skirti suma gali būti pakeista atskiru Departamento direktoriaus įsakymu.

91. Departamento direktoriaus sprendimas dėl programos finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios jei pareiškėjui, programos vykdytojui nutraukiama SVO organizacijos akreditacija. Nutraukus pareiškėjo, programos vykdytojo SVO organizacijos akreditaciją Departamentas kreipiasi į pareiškėjo, programos vykdytojo partnerius, jei pareiškėjas, programos vykdytojas programą įgyvendino su partneriais ir pasiūlo perimti pareiškėjo, programos. vykdytojo įsipareigojimus. Jei pareiškėjo, programos vykdytojo partneriai nesutinka perimti Sutarties įsipareigojimų, Departamentas skelbia konkursą konkrečios apskrities JST programai įgyvendinti.

92. Jei ne dėl programos vykdytojo veiksmų atsiradus nenumatytų, Nuostatuose nenustatytų aplinkybių, dėl kurių programos vykdytojui nepakanka skirtų lėšų numatytoms programos veikloms įvykdyti, kad būtų pasiekti programos vertinimo metu suplanuoti rodikliai, ar programos vykdytojas turi vykdyti papildomas, programoje nenumatytas veiklas, kad būtų pasiekti programos vertinimo metu suplanuoti rodikliai ar papildomi rezultatai, programos vykdytojui gali būti skiriamos papildomos lėšos.

Šios lėšos skiriamos esant motyvuotam programos vykdytojo prašymui.

Šiame punkte nurodytą programos vykdytojo prašymą Komisija išnagrinėja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir pateikia pasiūlymą Departamento direktoriui dėl papildomų lėšų skyrimo.

Sprendimą dėl papildomų lėšų programų vykdytojams skyrimo Departamento direktorius priima per 3 darbo dienos nuo Komisijos pasiūlymo gavimo dienos.

93. Jei ne dėl programos vykdytojo veiksmų atsiradus nenumatytų, Nuostatuose nenustatytų aplinkybių, dėl kurių programos vykdytojas negali vykdyti programoje numatytų veiklų, kad būtų pasiekti programos vertinimo metu suplanuoti rodikliai, ar programos vykdytojas turi vykdyti papildomas, programoje nenumatytas veiklas, kad būtų pasiekti programos vertinimo metu suplanuoti rodikliai ar papildomi rezultatai, programos vykdytojas gali keisti veiklas, jų įgyvendinimo terminus ar jų įgyvendinimo būdus (veiklas vykdyti pasitelkiant nuotolines ar bekontaktes priemones).

Veiklos ir (ar) jų įgyvendinimo priemonės gali būti keičiamos esant motyvuotam programos vykdytojo prašymui.

Šiame punkte nurodytą programos vykdytojo prašymą Komisija išnagrinėja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir pateikia pasiūlymą Departamento direktoriui.

Sprendimą dėl veiklos ir (ar) jų įgyvendinimo priemonių keitimo Departamento direktorius priima per 3 darbo dienos nuo Komisijos pasiūlymo gavimo dienos.

94. Sprendimas dėl programos finansavimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_____________