VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. SAUSIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 1K-1 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS SUTARTIES TIPINĖS FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 21 d. Nr. 1K-75

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties tipinę formą, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1K-1 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties tipinės formos patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.9. užtikrinti, kad valstybės laiduojamos (nemokamos) asmens sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos nemokamai ir už šias paslaugas iš pacientų nebūtų reikalaujama papildomo mokesčio ar jų teikimui nebūtų keliamos papildomos teisės aktuose nenumatytos sąlygos (įsigyti papildomas paslaugas ir kt.);“.

1.2. Papildau 2.12.4 papunkčiu:

2.12.4. pateikti atsiskaitymo dokumentus dėl skatinamųjų priedų, skiriamų už ankstyvąją piktybinių navikų diagnostiką. Įstaiga gali teikti atsiskaitymo dokumentus dėl skatinamųjų priedų, skiriamų už ankstyvąją piktybinių navikų diagnostiką, tik tada, kai TLK patvirtina Įstaigos ankstyvosios piktybinių navikų diagnostikos atlikimo faktą pagal Įstaigos pateiktus ankstyvosios piktybinių navikų diagnostikos atlikimą patvirtinančius dokumentus;“.

2. Skelbiu šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                                            Gintaras Kacevičius