herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS NUSTATYMO UŽ LEIDIMO ATLIKTI ŽEMĖS DARBUS JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE (GATVĖSE, ŠALIGATVIUOSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE) IR ŠIŲ LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 2 d. Nr. T-181

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-173 (kartu su 2013 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. T-163 padarytais pakeitimais) patvirtinto Vietinės rinkliavos nustatymo už leidimo atlikti žemės darbus Joniškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose) ir šių leidimų išdavimo tvarkos aprašo 5.1 – 5.5 punktus ir išdėstyti juos taip:

5.1. gatvės važiuojamosios dalies perkasimas – 23 Eur;

5.2. šaligatvio perkasimas – 14 Eur;

5.3. vietinės reikšmės kelio perkasimas – 17 Eur;

5.4. aikštės perkasimas – 14 Eur;

5.5. žaliųjų plotų perkasimas – 12 Eur.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis