AUDITO IR APSKAITOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS RESPUBLIKOS APSKAITOS INSTITUTO STANDARTŲ TARYBOS 2003 M. GRUODŽIO 18 D. NUTARIMO NR. 1 „DĖL VERSLO APSKAITOS STANDARTŲ PATVIRTINIMO“ 15 PUNKTO PAKEITIMO

 

2015 m. rugsėjo 4 d. Nr. VAS-45

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą“ 1.1.1 punktu ir atsižvelgdamas į Apskaitos standartų komiteto 2015 m. rugsėjo 3 d. nutarimą Nr. 24-8-1:

1Pakeičiu viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 15 punktu patvirtintą 20-ąjį verslo apskaitos standartą „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“ ir išdėstau standarto antro skyriaus sąvoką „tikroji vertė“ taip:

Tikroji vertė – suma, už kurią vertės nustatymo dieną sandorio šalys viena kitai įprastomis rinkos sąlygomis gali parduoti turtą ar paslaugas arba perleisti įsipareigojimą.“

2Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Audrius Linartas