LIETUVOS KULTŪROS TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL KULTŪROS IR MENO PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 29 d. Nr. 4LKT-25(1.3E)

Vilnius

 

Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1487 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 60 punktu, n u t a r i a:

 

1.         Patvirtinti Kultūros ir meno projektų vykdymo priežiūros tvarkos aprašą (pridedama).

2.         Pripažinti netekusiu galios Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. VĮ-80(1.1 E) „Dėl Stebėsenos ir analizės tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

3.         Šis nutarimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                             Asta Pakarklytė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2021 m. gruodžio 29 d. nutarimu

Nr. 4LKT-25(1.3E)

 

 

KULTŪROS IR MENO PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kultūros ir meno projektų vykdymo priežiūros tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma su Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų (toliau – Projektas) vykdytojais sudarytų sutarčių (toliau – Sutartis) vykdymo priežiūros, projektų, finansuotų pagal Tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamos programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ 1 finansuojamos veiklos „Strateginis kultūros ir (ar) meno produktus ir (ar) paslaugas kuriančių ir (ar) teikiančių organizacijų finansavimas“ finansavimo sąlygas, likusios finansavimo dalies skyrimo  bei duomenų apie Projektus rinkimo ir jų analizės tvarka.

2. Likusi finansavimo dalis – suma, išmokama Sutartyje nustatyta tvarka Projekto vykdytojui, gavusiam finansavimą pagal Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamos programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“  1 finansuojamos veiklos „Strateginis kultūros ir (ar) meno produktus ir (ar) paslaugas kuriančių ir (ar) teikiančių organizacijų finansavimas“ finansavimo sąlygas (toliau – Likusi mokėtina suma).

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėse, tvirtinamose Lietuvos Respublikos kultūros ministro (toliau – Gairės).

 

II SKYRIUS

SUTARČIŲ VYKDYMO PRIEŽIŪRA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

4. Siekiant užtikrinti, kad Projektai būtų įgyvendinami Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, skirtos lėšos panaudotos racionaliai ir pagrįstai, Sutarčių vykdymo priežiūra yra vykdoma nuo Sutarties sudarymo iki visiško Projekto vykdytojo įsipareigojimų pagal ją įvykdymo.

5. Sutarčių vykdymo priežiūra yra vykdoma šiais etapais:

5.1. Sutartyje nurodyto Projekto įgyvendinimo laikotarpiu;

5.2. po Sutartyje nurodyto Projekto įgyvendinimo laikotarpio.

6. Sutarčių vykdymo priežiūrą šiame skyriuje nustatyta tvarka vykdo ir už ją atsako Tarybos Kultūros ir meno skyrius (toliau – KMS) bei Tarybos Finansų, apskaitos ir atskaitomybės skyrius (toliau – FAAS).

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SUTARTIES SUDARYMAS

 

7. Sutarties (-čių) formą (-as), atsižvelgiant į Gairių nuostatas ir Tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų sričių ar programų savitumą, rengia KMS vedėjas ir teikia ją (jas) tvirtinti Tarybos pirmininkui. Tarybos Stebėsenos ir analizės skyriaus (toliau – SAS) vedėjas, atsižvelgdamas į projektų stebėsenai ir analizei reikalingų duomenų sąrašą, teikia rekomendacijas KMS vedėjui dėl Sutarties formos.

8. Tarybos pirmininko patvirtinta (-os) Sutarties (-čių) forma (-os) yra skelbiama (-os) Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt ir (arba) padaroma prieinama finansuotų projektų vykdytojams Lietuvos kultūros tarybos elektroninėje kultūros ir meno projektų valdymo informacinėje sistemoje (toliau – LKTIS). Tais atvejais, kai nėra techninių galimybių Sutarčių padaryti prieinamomis Projektų vykdytojams per LKTIS, Sutartys yra išsiunčiamos Projektų vykdytojams paraiškose nurodytais elektroninio pašto adresais.

9. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po Tarybos narių susirinkimo sprendimo dėl Projekto finansavimo priėmimo Projekto vykdytojas per LKTIS arba raštu (oficialiu raštu arba elektroniniu laišku, kurie siunčiami elektroninio ryšio priemonėmis) informuojamas apie skirtą finansavimą ir prievolę Gairėse nustatyta tvarka ir terminais pateikti Tarybai du užpildytus Aprašo 7 punkte nurodytos formos Sutarties egzempliorius.

10. Projekto vykdytojo pateiktos Sutarties administracinę patikrą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos gavimo atlieka KMS darbuotojas. Sutarties administracinės patikros metu yra nustatoma, ar Sutartis yra tinkamos formos, ar joje nurodyti visi privalomi duomenys ir ar šie duomenys atitinka duomenis, nurodytus Projekto paraiškoje bei Tarybos narių susirinkimo sprendime dėl Projekto finansavimo.

11. Sutarties administracinės patikros metu nustačius pateiktos Sutarties trūkumus, Projekto vykdytojas per LKTIS arba raštu (oficialiu raštu arba elektroniniu laišku, kurie siunčiami elektroninio ryšio priemonėmis) nedelsiant informuojamas apie nustatytus trūkumus ir nustatomas protingas terminas trūkumams pašalinti. Projekto vykdytojui nepašalinus Sutarties trūkumų per nustatytą terminą, yra laikoma, kad Projekto vykdytojas atsisako sudaryti Sutartį ir Projekto įgyvendinimui skirtos lėšos naudojamos Gairėse nustatyta tvarka.

12. Sutarties administracinės patikros metu nenustačius pateiktos Sutarties trūkumų arba Projekto vykdytojui juos tinkamai pašalinus per nustatytą terminą, KMS darbuotojas abu Sutarties egzempliorius teikia pasirašyti Tarybos pirmininkui. Pasirašius, vienas Sutarties egzempliorius yra grąžinamas Projekto vykdytojui, kitas – perduodamas FAAS darbuotojui, kuris Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis ne vėliau kaip per 15 darbo dienų išmoka Projekto vykdytojui skirtą finansavimo sumą.

13. Projekto vykdytojui kartu su Sutartimi pateikus prašymą dėl Projekto ar su juo susijusių Gairėse numatytų Projekto vykdytojo įsipareigojimų pakeitimo, prašymas pagal kompetenciją yra teikiamas svarstyti Tarybos pirmininkui arba Tarybos narių susirinkimui. Kartu su prašymu KMS darbuotojas pateikia su juo susijusią susistemintą informaciją: Projekto paraiškos ir (ar) jos vertinimo duomenis, ir (ar) savo, ir (ar) ekspertų rekomendacinio pobūdžio išvadas dėl prašymo tenkinimo ir (ar) kitus duomenis ar dokumentus. KMS darbuotojas į ekspertus dėl rekomendacinio pobūdžio išvadų pateikimo kreipiasi tik su tiesioginio vadovo sutikimu.

14. Apie priimtą sprendimą dėl prašymo, nurodyto Aprašo 13 punkte, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo Projekto vykdytoją per LKTIS arba raštu (oficialiu raštu arba elektroniniu laišku, kurie siunčiami elektroninio ryšio priemonėmis) informuoja KMS darbuotojas.

15. Sutarties sudarymo data yra Sutarties vykdymo priežiūros pradžios data.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SUTARČIŲ VYKDYMO PRIEŽIŪRA PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIU

 

16. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu kilus pagrįstam įtarimui, kad Projekto vykdytojas galimai pažeidžia Sutarties nuostatas, KMS darbuotojas nedelsiant per LKTIS arba raštu (oficialiu raštu arba elektroniniu laišku, kurie siunčiami elektroninio ryšio priemonėmis) kreipiasi į jį dėl informacijos pateikimo per KMS darbuotojo nustatytą protingą terminą.

17. Projekto vykdytojui nepateikus Aprašo 16 punkte nurodytos informacijos, Taryba priima sprendimą dėl visų ar dalies Tarybos skirtų lėšų grąžinimo.

18. Projekto vykdytojui pateikus Aprašo 16 punkte nurodytą informaciją, KMS darbuotojas ją įvertina ir vadovaudamasis Gairių nuostatomis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos gavimo pagal kompetenciją Tarybos pirmininkui arba Tarybos narių susirinkimui teikia svarstyti šią su Projektu susijusią susistemintą informaciją: kokia (-ios) Sutarties nuostata (-os) yra galimai pažeista (-os), ir (arba) Projekto paraiškos ir jos vertinimo duomenis, ir (arba) Projekto vykdytojo pateiktą informaciją, ir (arba) savo, ir (arba) ekspertų rekomendacinio pobūdžio išvadas dėl galimo Sutarties pažeidimo ir (arba) kitus duomenis ar dokumentus. KMS darbuotojas į ekspertus dėl rekomendacinio pobūdžio išvadų pateikimo kreipiasi tik su tiesioginio vadovo sutikimu.

19. Sprendimas dėl Sutarties nuostatų pažeidimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Aprašo 18 punkte nurodytos informacijos pateikimo Tarybos pirmininkui arba Tarybos narių susirinkimui. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo KMS darbuotojas per LKTIS arba raštu (oficialiu raštu arba elektroniniu laišku, kurie siunčiami elektroninio ryšio priemonėmis) informuoja Projekto vykdytoją apie priimtą sprendimą. Nustačius, kad Projekto vykdytojas pažeidė Sutarties nuostatas, yra nustatomas protingas terminas, per kurį Projekto vykdytojas įpareigojamas šiuos pažeidimus pašalinti (jei tai įmanoma padaryti) ir Tarybai pateikti tai įrodančius duomenis ir (ar) dokumentus. Nepašalinus pažeidimų per nustatytą terminą ir nepateikus tai įrodančių duomenų ir (ar) dokumentų arba jeigu pažeidimų pašalinti neįmanoma, yra taikoma Sutartyje nustatyta atsakomybė.

20. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Projekto vykdytojui pateikus prašymą dėl Sutarties pakeitimo, prašymas pagal kompetenciją yra teikiamas svarstyti Tarybos pirmininkui arba Tarybos narių susirinkimui. Kartu su prašymu KMS darbuotojas pateikia su juo susijusią susistemintą informaciją: Projekto paraiškos ir (ar) jos vertinimo duomenis, ir (ar) savo, ir (ar) ekspertų rekomendacinio pobūdžio išvadas dėl prašymo tenkinimo, ir (ar) kitus duomenis ar dokumentus. KMS darbuotojas į ekspertus dėl rekomendacinio pobūdžio išvadų pateikimo kreipiasi tik su tiesioginio vadovo sutikimu.

21. Apie priimtą sprendimą dėl prašymo, nurodyto Aprašo 20 punkte, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo Projekto vykdytoją per LKTIS arba raštu (oficialiu raštu arba elektroniniu laišku, kurie siunčiami elektroninio ryšio priemonėmis) informuoja KMS darbuotojas.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

SUTARČIŲ VYKDYMO PRIEŽIŪRA PO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIO

 

Projekto įgyvendinimo rezultatų ataskaitos patikra

 

22. Projekto įgyvendinimo rezultatų ataskaitos (-ų) (toliau – Rezultatų ataskaita) formą (-as), atsižvelgiant į Gairių nuostatas ir Tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų sričių ar programų savitumą, rengia KMS vedėjas ir teikia ją (jas) tvirtinti Tarybos pirmininkui. SAS vedėjas, atsižvelgdamas į projektų stebėsenai ir analizei reikalingų duomenų sąrašą, teikia rekomendacijas KMS vedėjui dėl Rezultatų ataskaitos formos.

23. Tarybos pirmininko patvirtinta(-os) Rezultatų ataskaitos forma(-os) yra skelbiama(-os) Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt ir (arba) padaroma prieinama finansuotų projektų vykdytojams per LKTIS arba, Aprašo 8 punkte nustatytu atveju, yra išsiunčiama Projektų vykdytojams paraiškose nurodytais elektroninio pašto adresais.

24. Projekto vykdytojo pateiktos Rezultatų ataskaitos patikrą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jos pateikimo atlieka KMS darbuotojas. Patikros metu yra nustatoma, ar Rezultatų ataskaitoje yra nurodyti visi privalomi duomenys, pateikti visi privalomi dokumentai, bei, ar sutartiniai įsipareigojimai buvo įgyvendinti tinkamai.

25. KMS darbuotojui Rezultatų ataskaitos patikros metu nustačius Rezultatų ataskaitos trūkumus ir (arba) ekspertams nustačius ar kilus pagrįstam įtarimui, kad sutartiniai įsipareigojimai buvo galimai neįgyvendinti arba įgyvendinti netinkamai, KMS darbuotojas nedelsiant per LKTIS arba raštu (oficialiu raštu arba elektroniniu laišku, kurie siunčiami elektroninio ryšio priemonėmis) kreipiasi į Projekto vykdytoją dėl šių trūkumų pašalinimo (jei juos įmanoma pašalinti) ir (arba) paaiškinimo pateikimo per KMS darbuotojo nustatytą protingą terminą. Projekto vykdytojui nepašalinus trūkumų ir (arba) nepateikus paaiškinimo per nustatytą terminą, laikoma, kad Projektas buvo įgyvendintas tokia apimtimi ir sąlygomis, kokias galima nustatyti iš Rezultatų ataskaitoje ir kartu su ja pateiktų duomenų ir dokumentų.

26. Rezultatų ataskaitos patikros metu nenustačius rezultatų ataskaitos trūkumų arba projekto vykdytojui juos tinkamai pašalinus ir (arba) pateikus paaiškinimą per nustatytą terminą, KMS darbuotojas atlieka rezultatų ataskaitos vertinimą, kurio metu nustatoma, ar, remiantis rezultatų ataskaitoje ir kartu su ja pateiktais duomenimis ir dokumentais, buvo tinkamai įgyvendinta sutartis. Su tiesioginio vadovo sutikimu KMS darbuotojas gali kreiptis į ekspertus su prašymu pateikti rekomendacinio pobūdžio išvadas dėl rezultatų ataskaitos atitikties Sutarties sąlygoms.

27. Atlikus Rezultatų ataskaitos patikrą Aprašo 24 punkte nustatyta tvarka ir nustačius ar esant pagrįstam įtarimui, kad sutartiniai įsipareigojimai buvo galimai neįgyvendinti arba įgyvendinti netinkamai, KMS darbuotojas nedelsiant parengia ir pagal kompetenciją Tarybos pirmininkui arba Tarybos narių susirinkimui pateikia su Projektu susijusią susistemintą informaciją: kokia (-ios) Sutarties nuostata (-os) yra galimai pažeista (-os), ir (arba) Projekto paraiškos, ir (ar) jos vertinimo duomenis, ir (arba) Rezultatų ataskaitos duomenis, ir (arba) Projekto vykdytojo pateiktą paaiškinimą, ir (arba) savo, ir (arba) ekspertų rekomendacinio pobūdžio išvadas dėl Rezultatų ataskaitos, ir (arba) kitus duomenis ar dokumentus. KMS darbuotojas į ekspertus dėl rekomendacinio pobūdžio išvadų pateikimo kreipiasi tik su tiesioginio vadovo sutikimu.

28. Apie priimtą sprendimą dėl Sutarties nuostatų pažeidimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo Projekto vykdytoją per LKTIS arba raštu (oficialiu raštu arba elektroniniu laišku, kurie siunčiami elektroninio ryšio priemonėmis) informuoja KMS darbuotojas. Nustačius, kad Projekto vykdytojas pažeidė Sutarties nuostatas, yra nustatomas protingas terminas, per kurį Projekto vykdytojas įpareigojamas šiuos pažeidimus pašalinti (jei tai įmanoma padaryti) ir Tarybai pateikti tai įrodančius duomenis ir (ar) dokumentus. Nepašalinus pažeidimų per nustatytą terminą ir nepateikus tai įrodančių duomenų ir (ar) dokumentų arba jeigu trūkumų pašalinti neįmanoma, yra taikoma Sutartyje nustatyta atsakomybė.

 

Projekto faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo patikra

 

29. Projekto faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo (-ų) (toliau – Finansinė ataskaita) formą (-as), atsižvelgiant į Gairių nuostatas ir Tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų sričių ar programų savitumą, rengia KMS vedėjas ir teikia ją (jas) tvirtinti Tarybos pirmininkui. FAAS vedėjas teikia rekomendacijas KMS vedėjui dėl Finansinės ataskaitos formos.

30. Tarybos pirmininko patvirtinta (-os) Finansinės ataskaitos forma (-os) yra skelbiama (-os) Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt ir (arba) padaroma prieinama finansuotų projektų vykdytojams per LKTIS arba, Aprašo 8 punkte nustatytu atveju, yra išsiunčiama Projektų vykdytojams paraiškose nurodytais elektroninio pašto adresais.

31. Projekto vykdytojo pateiktos Finansinės ataskaitos patikrą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jos pateikimo atlieka KMS darbuotojas ir įgaliotas FAAS darbuotojas (toliau – FAAS darbuotojas). Patikros metu yra nustatoma, ar Finansinėje ataskaitoje yra nurodyti visi privalomi duomenys, kartu pateikti visi privalomi dokumentai, taip pat ar Finansinėje ataskaitoje nurodyti duomenys atitinka Gairių ir Sutarties reikalavimus.

32. KMS darbuotojui Finansinės ataskaitos patikros metu nustačius Finansinės ataskaitos trūkumus, KMS darbuotojas nedelsiant per LKTIS arba raštu (oficialiu raštu arba elektroniniu laišku, kurie siunčiami elektroninio ryšio priemonėmis) kreipiasi į Projekto vykdytoją dėl šių trūkumų pašalinimo (jei juos įmanoma pašalinti) ir (arba) paaiškinimo pateikimo per KMS darbuotojo nustatytą protingą terminą. Projekto vykdytojui nepašalinus trūkumų ir (arba) nepateikus paaiškinimo per nustatytą terminą, laikoma, kad Projekto išlaidos buvo tokio pobūdžio ir apimties, kokius galima nustatyti iš Finansinėje ataskaitoje ir kartu su ja pateiktų duomenų ir dokumentų.

33. Atlikus Finansinės ataskaitos patikrą Aprašo 31 punkte nustatyta tvarka ir nustačius ar esant pagrįstam įtarimui, kad sutartiniai įsipareigojimai buvo galimai neįgyvendinti arba įgyvendinti netinkamai, KMS darbuotojas nedelsiant parengia ir pagal kompetenciją Tarybos pirmininkui ar Tarybos narių susirinkimui pateikia su Projektu susijusią susistemintą informaciją: kokia (-ios) Sutarties nuostata (-os) yra galimai pažeista (-os), ir (arba) Projekto paraiškos, ir (arba) jos vertinimo duomenis, ir (arba) Finansinės ataskaitos duomenis, ir (arba) Projekto vykdytojo pateiktą paaiškinimą, ir (arba) savo, ir (arba) ekspertų rekomendacinio pobūdžio išvadas dėl Finansinės ataskaitos, ir (arba) kitus duomenis ar dokumentus. KMS darbuotojas į ekspertus dėl rekomendacinio pobūdžio išvadų pateikimo kreipiasi tik su tiesioginio vadovo sutikimu.

34. Apie priimtą sprendimą dėl Sutarties nuostatų pažeidimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo Projekto vykdytoją per LKTIS arba raštu (oficialiu raštu arba elektroniniu laišku, kurie siunčiami elektroninio ryšio priemonėmis) informuoja KMS darbuotojas. Nustačius, kad Projekto vykdytojas pažeidė Sutarties nuostatas, yra nustatomas protingas terminas, per kurį Projekto vykdytojas įpareigojamas šiuos pažeidimus pašalinti (jei tai įmanoma padaryti) ir Tarybai pateikti tai įrodančius duomenis ir (ar) dokumentus. Nepašalinus pažeidimų per nustatytą terminą ir nepateikus tai įrodančių duomenų ir (ar) dokumentų arba jeigu pažeidimų pašalinti neįmanoma, yra taikoma Sutartyje nustatyta atsakomybė.

 

Likusios mokėtinos sumos skyrimo tvarka

 

35. Likusi mokėtina suma skiriama šiame Apraše, Gairėse, ir Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

36. KMS darbuotojas Projekto vykdytojo, kuriam buvo skirta Gairių 18 priedo 2.1.4 punkto 1.8–1.10 papunkčiuose nustatyta suma, užpildytą ir Tarybai pateiktą programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ projekto įvykdymo Rezultatų ataskaitą elektroniniu būdu pateikia atitinkamai programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ 1 finansuojamos veiklos „Strateginis kultūros ir (ar) meno produktus ir (ar) paslaugas kuriančių ir (ar) teikiančių organizacijų finansavimas“ paraiškas vertinusiems ekspertų darbo grupės nariams (toliau – Programos ekspertų darbo grupės nariai) nurodydamas terminą, per kurį Programos ekspertų darbo grupės nariai turi įvertinti Rezultatų ataskaitą. Kartu su Rezultatų ataskaita KMS darbuotojas Programos ekspertų darbo grupės nariams pateikia atitinkamo Projekto paraišką, informaciją apie Projekto vykdytojo ir Tarybos suderintus pakeitimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu, individualią ekspertinio vertinimo lentelę dėl Projekto veiklų rezultatų kokybės ir Likusios mokėtinos sumos skyrimo (toliau – Lentelė), Projekto vykdytojo pateiktą papildomą informaciją, susijusią su Projekto įgyvendinimu.

37. Lentelėje nurodoma: Projekto vykdytojas, Projekto vykdytojo teisinė forma, Projekto vykdytojui priskirtas finansavimo rėžis, visa Projekto įgyvendinimui numatyta suma Projekto įgyvendinimo metais, visa Projekto įgyvendinimui prašyta skirti suma Projekto įgyvendinimo metais, Tarybos skirta suma, visos Projekto įgyvendinimui prašytos sumos dalis procentais, Likusi mokėtina suma, administracinės pastabos, siūloma skirti Likusios mokėtinos sumos dalis procentais, siūloma skirti Likusi mokėtina suma, siūlymą dėl Likusios mokėtinos sumos dalies skyrimo pagrindžiantis komentaras (toliau – Komentaras), žyma apie nusišalinimą nuo Projekto veiklų rezultatų kokybės vertinimo.

38. Programos ekspertų darbo grupės nariai, vadovaudamiesi šiuo Aprašu ir kitais teisės aktais bei turima kompetencija ir patirtimi, individualiai įvertina pateiktus dokumentus ir Lentelėje pateikia išvadas dėl įgyvendinto Projekto rezultatų kokybės ir Likusios mokėtinos sumos dalies skyrimo:

38.1. jei Rezultatų ataskaitoje nurodytų įgyvendintų Projekto veiklų rezultatų kokybė aukšta, Programos ekspertų darbo grupės narys teikia siūlymą Projekto vykdytojui skirti 100 procentų Likusios mokėtinos sumos;

38.2. jei Rezultatų ataskaitoje nurodytų įgyvendintų Projekto veiklų rezultatų kokybė aukštesnė nei vidutiniška, Programos ekspertų darbo grupės narys teikia siūlymą Projekto vykdytojui skirti 75 procentų Likusios mokėtinos sumos;

38.3. jei Rezultatų ataskaitoje nurodytų įgyvendintų Projekto veiklų rezultatų kokybė vidutiniška, Programos ekspertų darbo grupės narys teikia siūlymą Projekto vykdytojui skirti 50 procentų Likusios mokėtinos sumos;

38.4. jei Rezultatų ataskaitoje nurodytų įgyvendintų Projekto veiklų rezultatų kokybė žemesnė nei vidutiniška, Programos ekspertų darbo grupės narys teikia siūlymą Projekto vykdytojui skirti 25 procentų Likusios mokėtinos sumos;

38.5. jei Rezultatų ataskaitoje nurodytų įgyvendintų Projekto veiklų rezultatai nekokybiški, Programos ekspertų darbo grupės narys teikia siūlymą Projekto vykdytojui Likusios mokėtinos sumos negrąžinti.

39. Programos ekspertų darbo grupės narys, vertindamas Rezultatų ataskaitą, gali kreiptis į KMS darbuotoją dėl papildomos informacijos, susijusios su Projekto įgyvendinimu, iš Projekto vykdytojo gavimo. Negavus atsakymo iš Projekto vykdytojo per 3 darbo dienas, laikoma, kad Projektas buvo įgyvendintas tokia apimtimi ir sąlygomis, kokias galima nustatyti iš Rezultatų ataskaitos ir kartu su ja pateiktuose dokumentuose nurodytų duomenų.

40. Programos ekspertų darbo grupės nariai užpildytą Lentelę pateikia KMS darbuotojui per KMS darbuotojo nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 15 darbo dienų. KMS darbuotojo nustatytas terminas gali būti pratęstas iki 3 darbo dienų Aprašo 39 punkte numatytu atveju. Lentelė pildoma ir KMS darbuotojui teikiama elektroniniu būdu.

41. KMS darbuotojas jam pateiktose Programos ekspertų darbo grupės narių Lentelėse nurodytų duomenų atitiktį šiame Apraše ir kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams patikrina ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų gavimo dienos.

42. KMS darbuotojas, nustatęs Programos ekspertų darbo grupės nario pateiktos Lentelės trūkumus (neįrašyta siūloma skirti Likusios mokėtinos sumos dalis procentais, nėra Komentarų ar jie neatitinka šio Aprašo 37 punkte nustatytų reikalavimų ir pan.), šiuos trūkumus elektroniniu būdu nurodo Programos ekspertų darbo grupės nariui ir nustato terminą jų pašalinimui. Nepašalinus trūkumų per KMS darbuotojo nustatytą terminą, Programos ekspertų darbo grupės nario įvertinimas dėl Projekto veiklų rezultatų kokybės ir Likusios mokėtinos sumos skyrimo yra eliminuojamas.

43. Tinkamai užpildytoje Lentelėje nurodyti duomenys yra galutiniai ir nekeičiami.

44. KMS darbuotojas parengia šio Aprašo 45 punkte nustatytus reikalavimus atitinkančią Programos ekspertų darbo grupės narių Lentelių suvestinę dėl projekto veiklų rezultatų kokybės ir Likusios mokėtinos sumos skyrimo (toliau – Lentelių suvestinė). Lentelių suvestinė susipažinimui elektroniniu būdu išsiunčiama visiems Programos ekspertų darbo grupės nariams ir teikiama svarstyti Tarybos narių susirinkimui.

45. Lentelių suvestinėje nurodoma: Projekto vykdytojas, Projekto vykdytojo teisinė forma, Projekto vykdytojui priskirtas finansavimo rėžis, visa Projekto įgyvendinimui numatyta suma Projekto įgyvendinimo metais, visa Projekto įgyvendinimui prašyta skirti suma Projekto įgyvendinimo metais, Tarybos skirta suma, visos Projekto įgyvendinimui prašytos sumos dalis procentais, Likusi mokėtina suma, administracinės pastabos, Programos ekspertų darbo grupės narių, siūlančių skirti 100 procentų Likusios mokėtinos sumos, skaičius, Programos ekspertų darbo grupės narių, siūlančių skirti 75 procentų Likusios mokėtinos sumos, skaičius, Programos ekspertų darbo grupės narių, siūlančių skirti 50 procentų Likusios mokėtinos sumos, skaičius, Programos ekspertų darbo grupės narių, siūlančių skirti 25 procentų Likusios mokėtinos sumos, skaičius, Programos ekspertų darbo grupės narių, siūlančių neskirti Likusios mokėtinos sumos, skaičius, siūlomų skirti Likusios mokėtinos sumos dalies vidurkis procentais, suapvalinta siūloma skirti Likusios mokėtinos sumos dalis procentais, apskaičiuojama šio Aprašo 46 punkte nurodyta tvarka, siūloma skirti Likusi mokėtina suma, siūlymą dėl Likusios mokėtinos sumos dalies skyrimo pagrindžiantis konsoliduotas komentaras (toliau – Konsoliduotas komentaras), žyma apie nusišalinimą nuo Projekto veiklų rezultatų kokybės vertinimo.

46. Lentelių suvestinėje suapvalinta siūloma skirti Likusios mokėtinos sumos dalis procentais apskaičiuojama suapvalinant siūlomą skirti Likusios mokėtinos sumos dalies vidurkį procentais (toliau – vidurkis procentais) tokiu būdu:

46.1. jei vidurkis procentais yra nuo 76 iki 100 procentų, suapvalinta siūloma skirti Likusios mokėtinos sumos dalis procentais lygi 100 procentų;

46.2. jei vidurkis procentais yra nuo 51 iki 75 procentų, suapvalinta siūloma skirti Likusios mokėtinos sumos dalis procentais lygi 75 procentams;

46.3. jei vidurkis procentais yra nuo 26 iki 50 procentų, suapvalinta siūloma skirti Likusios mokėtinos sumos dalis procentais lygi 50 procentų;

46.4. jei vidurkis procentais yra nuo 1 iki 25 procentų, suapvalinta siūloma skirti Likusios mokėtinos sumos dalis procentais lygi 25 procentams;

46.5. jei vidurkis procentais yra 0, siūloma skirti Likusios mokėtinos sumos dalis lygi 0.

47. Šio aprašo 45 punkte nustatyta tvarka parengta Lentelių suvestinė yra laikoma Programos ekspertų darbo grupės išvadomis, teikiamomis Tarybos narių susirinkimui, išskyrus šio Aprašo 48 punkte numatytu atveju.

48. KMS darbuotojas, gavęs visų Programos ekspertų darbo grupės narių Lenteles ir atsižvelgdamas į Ekspertų komisijos narių siūlomas skirti Likusios mokėtinos sumos dalis, gali nuspręsti surengti Programos ekspertų darbo grupės posėdį, kurio metu gali būti keičiama suapvalinta siūloma skirti Likusios mokėtinos sumos dalis procentais, tokį sprendimą pagrindžiant Konsoliduotame komentare. Šios išvados teikiamos Tarybos narių susirinkimui.

49. Tarybos narių susirinkimas, vertindamas Programos ekspertų darbo grupės narių išvadas, turi teisę nušalinti Programos ekspertų darbo grupės narį nuo Rezultatų ataskaitos vertinimo, jeigu yra pagrįstai įtariama, kad Programos ekspertų darbo grupės nario nušalinimas atitinka Nešališkumo deklaracijoje nustatytus pagrindus. Tokiu atveju Tarybos narių susirinkimo sprendimas yra argumentuojamas protokole, o Programos ekspertų darbo grupės vertinimo rezultatai perskaičiuojami eliminuojant nušalinto Programos ekspertų darbo grupės nario pateiktus duomenis dėl Rezultatų ataskaitos vertinimo.

50. Tarybos narių susirinkimas priima sprendimą dėl Projekto veiklų rezultatų kokybės ir Likusios mokėtinos sumos dalies skyrimo per 5 darbo dienas nuo Programos ekspertų darbo grupės išvadų gavimo. Tarybos narių susirinkimo protokole nurodoma: Tarybos narių susirinkimo sprendimas, sprendimo pagrindimas pakeitus Programos ekspertų darbo grupės išvadas, žyma apie Tarybos narius, nusišalinusius nuo paraiškos vertinimo.

51. Tarybos narių susirinkimas turi teisę priimti kitokį negu Programos ekspertų darbo grupės narių rekomenduotą sprendimą. Tokiu atveju Tarybos narių susirinkimo sprendimas yra argumentuojamas protokole.

52. KMS darbuotojas raštu (oficialiu raštu arba elektroniniu laišku, kurie siunčiami elektroninio ryšio priemonėmis) informuoja Projekto vykdytoją apie priimtą Tarybos narių susirinkimo sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo.

 

Projektų pilnoji patikra

 

53. Projekto pilnoji patikra gali būti inicijuojama KMS darbuotojo nuožiūra, tačiau atrinktų Projektų Pilnajai patikrai iš kiekvienos finansuojamos srities ar programos turi būti ne mažiau kaip 5 procentai per vienus kalendorinius metus.

54. Pasibaigus Projekto įgyvendinimo laikotarpiui arba tris metus po Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos KMS darbuotojas gali raštu (oficialiu raštu arba elektroniniu laišku, kurie siunčiami elektroninio ryšio priemonėmis) kreiptis į Projekto vykdytoją informuodamas apie Pilnosios patikros inicijavimą bei nurodydamas per KMS darbuotojo nustatytą protingą terminą pateikti su Projekto vykdymu ir skirtų lėšų naudojimu susijusią informaciją ir dokumentus (arba tinkamai patvirtintas jų kopijas) (toliau - Pilnosios patikros dokumentai).

55. Projekto vykdytojui nepateikus Pilnosios patikros dokumentų per nustatytą terminą, laikoma, kad Projektas buvo įgyvendintas tokia apimtimi ir sąlygomis, kokias KMS (ir (arba) FAAS) darbuotojas gali nustatyti remdamasis Finansinėje ir Rezultatų ataskaitose ir kartu su jomis pateiktais duomenimis ir dokumentais.

56. Projekto vykdytojui pateikus Pilnosios patikros dokumentus, KMS darbuotojas ir, esant poreikiui, FAAS darbuotojas, per 40 darbo dienų atlieka Projekto Pilnąją patikrą, kurios metu yra vertinami pateikti Pilnosios patikros dokumentai bei įvertinama, ar Projektas buvo įgyvendintas sutartyje numatytomis sąlygomis bei laikantis Gairėse ir kituose taikytinuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Projektų finansavimą valstybės lėšomis, nustatytų reikalavimų (šiuo tikslu gali būti prašoma pateikti sąskaitų kopijas, dienpinigių priskaitymo žiniaraščių kopijas, Projekto banko sąskaitos išrašą, Projekto dalyvių sąrašus, dokumentus, patvirtinančius, kad Projekto vykdytojas yra perkančioji organizacija ir kitus dokumentus, galinčius patvirtinti, kad Projekto lėšos panaudotos tinkamai). Prireikus pilnosios patikros atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 60 darbo dienų.

57. Projekto pilnosios patikros metu nustačius, kad sutartiniai įsipareigojimai galimai buvo pažeisti KMS darbuotojas turi teisę kreiptis į Projekto vykdytoją dėl paaiškinimo pateikimo per KMS darbuotojo nustatytą protingą terminą.

58. Projekto vykdytojui pateikus paaiškinimą, KMS darbuotojas įvertinęs paaiškinimą gali kreiptis į ekspertus dėl rekomendacinio pobūdžio išvadų. KMS darbuotojas į ekspertus dėl rekomendacinio pobūdžio išvadų pateikimo kreipiasi tik su tiesioginio vadovo sutikimu.

59. Atlikus Pilnąją patikrą ir nustačius ar esant pagrįstam įtarimui, kad sutartiniai įsipareigojimai buvo galimai neįgyvendinti arba įgyvendinti netinkamai, KMS darbuotojas parengia ir pagal kompetenciją Tarybos pirmininkui arba Tarybos narių susirinkimui pateikia su Projektu susijusią susistemintą informaciją: kokia (-ios) Sutarties nuostata (-os) yra galimai pažeista (-os), ir (arba) Projekto paraiškos, ir (arba) jos vertinimo duomenis, ir (arba) Rezultatų ataskaitos ir (arba) Finansinės ataskaitos duomenis, ir (arba) Projekto vykdytojo pateiktą paaiškinimą, ir (arba) savo, ir (arba) ekspertų rekomendacinio pobūdžio išvadas dėl Rezultatų ataskaitos, ir (arba) Finansinės ataskaitos ir kitus duomenis ar dokumentus.

60. Apie priimtą sprendimą dėl Pilnosios patikros rezultatų ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo priėmimo Projekto vykdytoją raštu informuoja KMS darbuotojas. Nustačius, kad Projekto vykdytojas pažeidė Sutarties nuostatas, yra nustatomas protingas terminas, per kurį Projekto vykdytojas įpareigojamas šiuos pažeidimus pašalinti (jei tai įmanoma padaryti) ir Tarybai pateikti tai įrodančius duomenis ir (arba) dokumentus. Nepašalinus pažeidimų per nustatytą terminą ir nepateikus tai įrodančių duomenų ir (arba) dokumentų arba jeigu pažeidimų pašalinti neįmanoma, yra taikoma Sutartyje nustatyta atsakomybė.

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ APIE PROJEKTUS RINKIMAS IR JŲ ANALIZĖ

 

61. SAS vedėjas parengia analizei būtinų duomenų apie Tarybos skiriamam finansavimui gauti pateiktas projektų paraiškas, sutartis, ataskaitas sąrašą ir ne vėliau kaip likus 20 darbo dienų iki pirmojo kvietimo ateinančių metų finansavimui gauti teikia juos KMS vedėjui. KMS vedėjas organizuoja ir kontroliuoja šių duomenų surinkimą ir pateikimą SAS vedėjui.

62. SAS atlieka šių duomenų analizę:

62.1. Tarybos administruojamoms lėšoms gauti pateiktų projektų finansinio poreikio, santykio tarp finansinio poreikio ir Tarybos sprendimu skirtos lėšų sumos ir jų kitimo, lyginant su ankstesnių metų duomenimis;

62.2. paraiškas finansavimui Tarybos administruojamoms lėšoms pateikusių projektų vykdytojų (juridinių asmenų) pasiskirstymo ir nurodyto finansinio poreikio pagal juridinio asmens tipą, lyginant su ankstesnių metų duomenimis;

62.3. Tarybos administruojamoms lėšoms gauti pateiktų projektų vykdytojų (juridinių asmenų) pasiskirstymo ir nurodyto finansinio poreikio pagal registracijos vietą, lyginant su ankstesnių metų duomenimis;

62.4. Tarybos administruojamoms lėšoms gauti pateiktų projektų vykdytojų pasiskirstymo pagal įgyvendinimo vietą, lyginant su ankstesnių metų duomenimis;

62.5. paraiškas pirmą kartą Tarybos administruojamoms lėšoms gauti pateiktų projektų vykdytojų (juridinių asmenų) pasiskirstymo ir finansinio poreikio pagal projektų vykdytojų teisinę formą ir registracijos vietą, lyginant su ankstesnių metų duomenimis;

62.6. kitų aktualių duomenų analizę.

63. SAS vedėjas Aprašo 48 punkte nurodytų duomenų analizės rezultatus ir rekomendacijas, atsižvelgiant į Tarybos narių susirinkimo priimtus sprendimus dėl Projektų finansavimo, ne rečiau kaip du kartus per metus pristato Tarybos pirmininkui, Tarybos administracijai ir Tarybos narių susirinkimo nariams.

64. SAS vedėjas, ne vėliau kaip likus 2 mėnesiams iki pirmojo kvietimo ateinančių metų Tarybos skiriamam finansavimui gauti, remdamasis duomenų analizės rezultatais pristato Tarybos pirmininkui apibendrintas išvadas ir rekomendacijas dėl projektų finansavimo Tarybos administruojamomis lėšomis sąlygų tobulinimo.

65. SAS vedėjas, atsižvelgdamas į visus duomenų analizės rezultatus, ne vėliau kaip iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. parengia siūlomų vykdyti tyrimų (toliau – Tyrimas) planą ir teikia jį Tarybos narių susirinkimui. Tyrimų plane nurodoma:

65.1. Tyrimų pavadinimai;

65.2. Tyrimų tikslai;

65.3. Tyrimų vykdymo terminai;

65.4. Planuojamos Tyrimų vykdymo išlaidos;

65.5. Už Tyrimų vykdymą atsakingi asmenys.

66. Tarybos narių susirinkimo protokoliniu nutarimu patvirtintas Tyrimų planas yra suderinamas su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir patvirtinamas kultūros ministro. Už Tyrimų plano suderinimą su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija yra atsakingas SAS vedėjas.

67. Už kultūros ministro patvirtinto Tyrimų plano įgyvendinimo priežiūrą yra atsakingas SAS vedėjas.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

68. Šiame Apraše nustatyta tvarka priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

______________________