A picture containing text, clipart  Description automatically generated

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINIŲ ORLAIVIŲ TRIUKŠMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. liepos 28 d. Nr. 2-95

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu ir atsižvelgdamas į 2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. vasario 14 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/203,

tvirtinu Civilinių orlaivių triukšmo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Civilinės aviacijos departamento direktorius,

pavaduojantis viešosios įstaigos Transporto

kompetencijų agentūros direktorių                                                                    Alvydas Šumskas

 


 

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Transporto

kompetencijų agentūros direktoriaus

2022 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 2-95

 

 

CIVILINIŲ ORLAIVIŲ triukšmo PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Civilinių orlaivių triukšmo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato civilinių orlaivių (toliau – orlaivis) triukšmo pažymėjimų išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir dublikatų išdavimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Pareiškėjas – juridinis arba fizinis asmuo, kurio vardu orlaivis registruotas ar bus registruotas Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre, arba jo atstovas;

2.2. ELPA šalysNorvegija, Islandija, Lichtenšteinas ir Šveicarija;

2.3. kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos:

2.3.1. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme;

2.3.2. 2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. vasario 14 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/203.

3. Aprašo 2 priede nustatytos formos triukšmo pažymėjimą išduoda, pakeičia, panaikina arba sustabdo jo galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir išduoda dublikatą viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA).

4. Triukšmo pažymėjimai išduodami Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre registruotiems arba numatomiems registruoti orlaiviams, kurie turi pagal Reglamentą (ES) Nr. 748/2012 išduotą arba pripažintą orlaivio tipo pažymėjimą.

5. Juridinis arba fizinis asmuo, kurio vardu orlaivis registruotas ar bus registruotas Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre, privalo užtikrinti įgaliotųjų TKA darbuotojų prieigą prie orlaivio, kuriam TKA gavo paraišką išduoti triukšmo pažymėjimą.

6. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3-12 „Dėl konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-12) nustatyto dydžio atlyginimas už TKA administracines paslaugas mokamas pateikiant paraišką.

 

II SKYRIUS

TRIUKŠMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS ARBA PAKEITIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PARAIŠKOS PATEIKIMAS

 

7. Naujo orlaivio triukšmo pažymėjimui gauti pareiškėjas TKA turi tiesiogiai, paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikti:

7.1. užpildytą Aprašo 1 priede nustatytos formos paraišką;

7.2. orlaivio atitikties pareiškimą:

7.2.1. jei orlaivis į Lietuvos Respubliką importuojamas iš Europos Sąjungos (toliau – ES) arba ELPA šalių – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (toliau – EASA) 52 formą, išduotą pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) 21.A.163 dalies b punktą, arba EASA 52 formą, išduotą pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) 21.A.130 dalį ir patvirtintą ES arba ELPA šalies, iš kurios importuojamas orlaivis, kompetentingos institucijos;

7.2.2. jei orlaivis, kurio projektą patvirtino EASA, importuojamas ne iš ES arba ELPA šalies – eksportuojančios valstybės kompetentingos institucijos pasirašytą pareiškimą, kuriuo nurodoma, kad orlaivis atitinka EASA patvirtintą projektą;

7.3. orlaivio triukšmo tipo pažymėjimo duomenų lapą (jei šie duomenys nėra viešai prieinami EASA interneto svetainėje);

7.4. orlaivio triukšmo lygiui darančio įtaką papildomo (-ų) orlaivio tipo pažymėjimo (-ų) kopiją (-as) ir / arba kitą (-us) orlaivio modifikavimo projekto (-ų) kopiją (-as) (jei buvo išduotas (-i));

7.5. dokumentus ir duomenis (įrašus apie orlaivio gamybos standartus ir modifikavimą bei atliktus reikiamus techninės priežiūros darbus), patvirtinančius 7.4 papunktyje nurodytą (-us) įgyvendintą (-us) orlaivio modifikavimą (-us) (modernizaciją (-as)).

8. Jeigu įgaliotasis TKA darbuotojas ir pareiškėjas nesusitaria kitaip – Aprašo 7.2 papunktyje nurodyti pareiškimai pateikiami iki orlaivio pristatymo TKA likus ne daugiau nei 60 kalendorinių dienų.

9. Naudoto orlaivio, kuris prieš tai buvo registruotas ES arba ELPA šalyje, triukšmo pažymėjimui gauti pareiškėjas TKA turi tiesiogiai, paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikti:

9.1. Aprašo 1 priede nustatytos formos paraišką;

9.2. anksčiau orlaivio registro šalies kompetentingos institucijos išduotą orlaivio triukšmo pažymėjimą (EASA 45 forma) arba jo kopiją;

9.3. orlaivio triukšmo lygiui darančio įtaką papildomo (-ų) orlaivio tipo pažymėjimo (-ų) kopiją (-as) ir / arba kitą (-us) orlaivio modifikavimo projekto (-ų) kopiją (-as) (jei buvo išduotas (-i));

9.4. dokumentus ir duomenis (įrašus apie orlaivio gamybos standartus ir modifikavimą bei atliktus reikiamus techninės priežiūros darbus), patvirtinančius 9.3 papunktyje nurodytą (-us) įgyvendintą (-us) orlaivio modifikavimą (-us) (modernizaciją (-as)).

10. Naudoto orlaivio, kuris prieš tai buvo registruotas ne ES arba ne ELPA šalyje, triukšmo pažymėjimui gauti pareiškėjas TKA turi tiesiogiai, paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikti:

10.1. Aprašo 1 priede nustatytos formos paraišką;

10.2. eksportuojančios valstybės kompetentingos institucijos pasirašytą pareiškimą, kuriuo nurodoma, kad orlaivis atitinka EASA patvirtintą projektą;

10.3. prieš tai buvusios orlaivio registracijos valstybės kompetentingos institucijos išduoto orlaivio triukšmo pažymėjimo kopiją;

10.4. orlaivio triukšmo lygiui darančio įtaką papildomo (-ų) orlaivio tipo pažymėjimo (-ų) kopiją (-as) ir / arba kitą (-us) orlaivio modifikavimo projekto (-us) kopiją (-as) (jei buvo išduotas (-i));

10.5. dokumentus ir duomenis (įrašus apie orlaivio gamybos standartus ir modifikavimą bei atliktus reikiamus techninės priežiūros darbus), patvirtinančius 10.4 papunktyje nurodytą (-us) įgyvendintą (-us) orlaivio modifikavimą (-us) (modernizaciją (-as)).

11. Triukšmo pažymėjimui pakeisti pareiškėjas turi TKA tiesiogiai, paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikti:

11.1. Aprašo 1 priede nustatytos formos paraišką;

11.2. orlaivio triukšmo lygiui darančio įtaką papildomo (-ų) orlaivio tipo pažymėjimo (-ų) kopiją (-as) ir (arba) orlaivio modifikavimo projekto (-us) kopiją (-as);

11.3. dokumentus ir duomenis (įrašus apie orlaivio modifikavimą), patvirtinančius 11.2 papunktyje nurodytą (-us) įgyvendintą (-us) orlaivio modifikavimą (-us) (modernizaciją (-as)).

12. Triukšmo pažymėjimo dublikatui gauti pareiškėjas turi TKA tiesiogiai, paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikti laisvos formos prašymą, nurodydamas triukšmo pažymėjimo praradimo ar sugadinimo aplinkybes ir sumokėti susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-12 nustatyto dydžio atlyginimą už TKA administracinę paslaugą.

13. Įgaliotasis TKA darbuotojas gautą paraišką ir dokumentus užregistruoja TKA dokumentų valdymo sistemoje.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PIRMINIS PARAIŠKOS VERTINIMAS

 

14. Pirminį paraiškos vertinimą atlieka įgaliotasis TKA darbuotojas, kuris patikrina, ar pateikti visi reikiami dokumentai. Jeigu nustatoma, kad pateikta paraiška užpildyta netinkamai ir (arba) pateikti ne visi Aprašo 7.1–7.5, 9.1– 9.4, 10.1–10.5 arba 11.1–11.3 papunkčiuose išvardyti dokumentai arba nesumokėtas susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-12 nustatyto dydžio atlyginimas už administracinę paslaugą, įgaliotasis TKA darbuotojas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos apie tai raštu informuoja pareiškėją ir nustato 10 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Jeigu nustatyto termino trūkumams pašalinti nepakanka, pareiškėjui pateikus motyvuotą prašymą, terminas gali būti pratęstas atsižvelgiant į prašyme nurodytas priežastis ir terminą.

15. Jeigu per Aprašo 14 punkte nustatytą ar pratęstą terminą trūkumai nepašalinami, paraiška toliau nenagrinėjama. Įgaliotasis TKA darbuotojas apie tai raštu informuoja pareiškėją ir grąžina jo pateiktus dokumentus (išskyrus paraišką), jeigu jie buvo pateikti popierine forma.

16. Jeigu paraiškos nagrinėjimo metu pasikeičia paraiškoje ir (arba) kituose pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys, pareiškėjas apie tai privalo raštu informuoti TKA ir pateikti pasikeitusius duomenis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po jų pasikeitimo dienos.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

NUODUGNUS PATEIKTOS PARAIŠKOS IR KITŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

 

17. Nuodugnų pateiktos paraiškos ir su ja susijusių dokumentų vertinimą įgaliotasis TKA darbuotojas pradeda tik tada, kai pirminio paraiškos vertinimo metu nustatoma, kad yra gauti visi reikiami dokumentai bei duomenys ir sumokėtas susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-12 nustatyto dydžio atlyginimas už administracinę paslaugą. Įsitikinęs, kad yra gauti visi reikiami dokumentai ir duomenys, įgaliotasis TKA darbuotojas:

17.1. peržiūri pateiktą paraišką ir joje pateikiamus duomenis;

17.2. patikrina, ar pateikti duomenys ir dokumentai atitinka Reglamente (ES) Nr. 748/2012 nustatytus reikalavimus;

17.3. patikrina, ar orlaivio konfigūracija atitinka EASA triukšmo duomenų bazėje paskelbtus triukšmo duomenis;

17.4. esant poreikiui, atlieka orlaivio fizinį patikrinimą.

18. Jeigu įgaliotasis TKA darbuotojas, įvertinęs pateiktus dokumentus ir duomenis bei, esant poreikiui, atlikęs orlaivio fizinę apžiūrą, susiduria su situacija, kai negali nustatyti taikomų triukšmo duomenų, įgaliotasis TKA darbuotojas kreipiasi į EASA dėl triukšmo duomenų gavimo ir (arba) patikslinimo bei apie tai informuoja pareiškėją. Šiuo atveju, Aprašo II skyriaus ketvirtajame skirsnyje numatytas sprendimas priimamas per 5 darbo dienas nuo galutinio EASA atsakymo gavimo dienos.

19. Įgaliotasis TKA darbuotojas turi teisę reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus, duomenis ar rašytinius paaiškinimus, kurie būtini siekiant nustatyti orlaivio konfigūraciją atitinkančius triukšmo duomenis.

20. Jeigu EASA negali pateikti ir (arba) patikslinti orlaivio triukšmo duomenų, triukšmo pažymėjimas neišduodamas arba nepakeičiamas. Apie tokį sprendimą pareiškėjas informuojamas raštu ir grąžinami jo pateikti dokumentai (išskyrus paraišką), jei jie buvo pateikti popierine forma.

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

SPRENDIMO PRIĖMIMAS IR TRIUKŠMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS ARBA PAKEITIMAS

 

21. Įgaliotasis TKA darbuotojas, atlikęs nuodugnų pareiškėjo pateiktų dokumentų vertinimą ir, esant poreikiui, atlikęs orlaivio fizinę patikrą, bei nustatęs orlaivio konfigūraciją atitinkančius triukšmo duomenis, paraiškos formos atitinkamoje skiltyje surašo savo išvadas.

22. Naujam orlaiviui Aprašo 2 priede nustatytos formos triukšmo pažymėjimas išduodamas tik po to, kai įgaliotas TKA darbuotojas įsitikina, kad:

22.1. yra pateikti visi reikiami dokumentai, nurodyti Aprašo 7.1–7.5 papunkčiuose;

22.2. orlaivis atitinka patvirtintą orlaivio tipo projektą, bet kokį papildomą tipo pažymėjimą ar pakeitimą, patvirtintą pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 reikalavimus, aplinkosaugos reikalavimus, numatytus Reglamente (ES) Nr. 748/2012 ir nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti reikalavimus, numatytus 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo su visais pakeitimais;

22.3. orlaiviui yra nustatyti jo konfigūraciją atitinkantys triukšmo duomenys.

23. Naudotam orlaiviui Aprašo 2 priede nustatytos formos triukšmo pažymėjimas išduodamas tik po to, kai įgaliotasis TKA darbuotojas įsitikina, kad:

23.1. yra pateikti visi reikiami dokumentai, nurodyti Aprašo 9.1–9.4 arba 10.1–10.5 papunkčiuose, kuriais įrodoma, kad:

23.1.1. orlaivis atitinka patvirtintą orlaivio tipo projektą, bet kokį papildomą tipo pažymėjimą ar pakeitimą, patvirtintą pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 reikalavimus, aplinkosaugos reikalavimus, numatytus Reglamente (ES) Nr. 748/2012 ir nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti reikalavimus, numatytus Reglamente (ES) Nr. 1321/2014;

23.2. orlaiviui yra nustatyti jo konfigūraciją atitinkantys triukšmo duomenys.

24. Aprašo 2 priede nustatytos formos triukšmo pažymėjimas yra pakeičiamas, kai įgaliotasis TKA darbuotojas įsitikina, kad:

24.1. yra pateikti visi reikiami dokumentai, nurodyti Aprašo 11.1–11.3 papunkčiuose, kuriais įrodoma, kad:

24.1.1. orlaivis atitinka patvirtintą orlaivio tipo projektą, bet kokį papildomą tipo pažymėjimą ar pakeitimą, patvirtintą pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 reikalavimus, aplinkosaugos reikalavimus, numatytus Reglamente (ES) Nr. 748/2012 ir nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti reikalavimus, numatytus Reglamente (ES) Nr. 1321/2014;

24.1.2. orlaiviui yra nustatyti jo konfigūraciją atitinkantys triukšmo duomenys.

25. Triukšmo pažymėjimo dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo Aprašo 12 punkte nurodytų dokumentų ir duomenų gavimo dienos.

 

III SKYRIUS

Triukšmo pažymėjimO galiojimas, GALIOJIMO SUSTABDYMAS ARBA panaikinimas

 

26. TKA išduotas triukšmo pažymėjimas galioja neribotą laiką.

27. TKA sustabdo triukšmo pažymėjimo galiojimą, jei nustato, kad:

27.1. orlaivis neatitinka patvirtinto orlaivio tipo projekto, nesilaikoma aplinkosaugos reikalavimų, numatytų Reglamente (ES) Nr. 748/2012, ir nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti reikalavimų, numatytų Reglamente (ES) Nr. 1321/2014;

27.2. orlaivio tipo pažymėjimas arba riboto galiojimo tipo pažymėjimas, kuriais remiantis buvo išduotas triukšmo pažymėjimas, buvo paskelbtas negaliojančiu pagal Reglamento (ES) Nr.748/2012 I priedo (21 dalies) 21.A.51 dalį.

28. Sustabdžiusi triukšmo pažymėjimo galiojimą, TKA raštu informuoja triukšmo pažymėjimo turėtoją, kuris nurodytas orlaivio registravimo liudijime, bei nurodo tokio sprendimo priėmimo priežastis ir terminą, per kurį nustatyti trūkumai turi būti pašalinti. Jeigu nustatyti trūkumai pašalinami per nustatytą laiką, triukšmo pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas.

29. TKA išduoto triukšmo pažymėjimo galiojimas panaikinamas:

29.1. jei orlaivis perregistruojamas į kitą registrą;

29.2. jei išduoto triukšmo pažymėjimo buvo atsisakyta;

29.3. Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) 21.B.430 dalyje numatytais atvejais;

29.4. jei per pagal Aprašo 28 punktą nustatytą terminą trūkumai nebuvo pašalinti.

30. Apie sprendimą panaikinti triukšmo pažymėjimo galiojimą TKA raštu informuoja triukšmo pažymėjimo turėtoją, nurodydama jo priėmimo priežastis bei pranešdama apie teisę apskųsti priimtą sprendimą.

31. Panaikinus triukšmo pažymėjimo galiojimą, triukšmo pažymėjimo turėtojas per 10 darbo dienų nuo sprendimo panaikinti triukšmo pažymėjimo galiojimą gavimo dienos turi grąžinti jį TKA.

 

IV SKYRIUS

DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

32. Išdavus triukšmo pažymėjimą, TKA paliekami saugoti šie dokumentai:

32.1. Aprašo 1 priede nustatytos formos paraiška;

32.2. dokumentai, nurodyti atitinkamai Aprašo 7.2–7.5, 9.2–9.5, 10.2–10.5 arba 11.2–11.3 papunkčiuose;

32.3. susirašinėjimo su EASA duomenys ir dokumentai (jeigu buvo kreiptasi);

32.4. išduoto triukšmo pažymėjimo kopija.

33. Dokumentai, nurodyti Aprašo 32.1–32.4 papunkčiuose, saugomi konkretaus orlaivio byloje ne mažiau kaip 6 metus po orlaivio išregistravimo.

34. TKA saugomus dokumentus (jų kopijas), nurodytus 32.1–32.4 papunkčiuose, pateikia kitos šalies kompetentingai institucijai, EASA, orlaivio registravimo pažymėjime nurodytam orlaivio savininkui (naudotojui) jų rašytiniu prašymu.

35. Kartu su paraiška pateikti kiti dokumentai, kurie nenurodyti Aprašo 32 punkte, išdavus triukšmo pažymėjimą, grąžinami pareiškėjui (jei jie buvo pateikti popierine forma).

36. Kartu su paraiška pateikti dokumentai, TKA atsisakius išduoti triukšmo pažymėjimą, grąžinami pareiškėjui (jei jie buvo pateikti popierine forma).

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. TKA sprendimai ir veiksmai (neveikimas), kuriais nesilaikoma Aprašo nuostatų, gali būti skundžiami TKA direktoriui ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

_______________

part_810e40829c514709b5e3d6337336a261_end