LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. KOVO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-86 „DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ BITUMŲ IR POLIMERAIS MODIFIKUOTŲ BITUMŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO TRA BITUMAS 08/14 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m.  vasario  19  d. Nr. V-26

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašą TRA BITUMAS 08/14, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-86 „Dėl Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašo TRA BITUMAS 08/14 patvirtinimo“:

1.       Papildau 6.4 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

6.4. Perdirbta guma – panaudotų padangų guma, gaunama susmulkinant panaudotas lengvųjų automobilių ar krovininių automobilių padangas, prieš tai pašalinus metalus ir tekstilę.“

2.       Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Polimerais modifikuotiems bitumams keliami reikalavimai pateikti 2 ir 3 lentelėse.

Kai bitumo modifikavimui naudojami polimerai ir perdirbta guma, modifikuoto bitumo pavadinimo žymėjimas išplečiamas prierašu „CR“ (angl. crumb rubber), pavyzdžiui, PMB 45/80-55 CR. Polimerais ir perdirbta guma modifikuotam bitumui keliami tokie pat reikalavimai kaip ir vien polimerais modifikuotam bitumui.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                       Vitalijus Andrejevas