LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. D1-1050 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 20 d. Nr. D1-704

Vilnius

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“, II skyriaus šeštojo skirsnio 1.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4.2. Lietuvos zoologijos sodas, Lietuvos geologijos tarnyba, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus, VĮ Valstybinių miškų urėdija, Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvos universitetų botanikos sodai (atstovaujami Lietuvos universitetų);“.

 

 

 

Laikinai einantis aplinkos ministro pareigas                                                                Kęstutis Mažeika

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2020 m. spalio 12 d. raštu Nr. (29-2-15)-APVA-1505

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2020 m. spalio 5 d. raštu Nr. S2-2787

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. 6K-2006364

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. spalio 6 d. raštu Nr. 10-7126