LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 „DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2020 m. balandžio 15 d. Nr. 3D-288

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymą Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės nauja redakcija nedėstomos):

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 711/2019, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 288/2019, 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisykles, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 936/2019, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2393/2017, 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011, Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa, patvirtinta 2015 m. rugpjūčio 17 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015)5897, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“,

tvirtinu Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles (pridedama).“

2.      P a k e i č i u Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu N. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“:

2.1.      Pakeičiu 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.3. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 711/2019 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013);“.

2.2.      Pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 288/2019 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013);“.

2.3.      Pakeičiu 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.5. 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 936/2019;“.

2.4.      Pakeičiu 1.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.7. 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2019/936 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 809/2014);“.

2.5.      Pakeičiu 1.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.9. 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2019/1022;“.

2.6.      Papildau nauju 6.11 papunkčiu:

6.11. bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra tam tikros gyvenamosios vietovės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per inicijuotus projektus įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje;“.

2.7.      Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2 bendruomeninis verslas (angl. community‘s enterprise) – verslo modelis, kai pagal KPP remiama bendruomenės ekonominė veikla vykdoma remiantis socialiai atsakingo verslo nuostatomis, o gaunamas pelnas skiriamas tą veiklą vykdančios organizacijos (išskyrus viešojo sektoriaus organizacijas) veiklai užtikrinti, aktualioms bendruomenės problemoms spręsti;“.

2.8.      Pakeičiu 6.18 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.18. nevyriausybinės organizacijos verslas (toliau – NVO verslas) – nevyriausybinės organizacijos inicijuotas verslas, kai pagal KPP remiama ekonominė veikla vykdoma remiantis socialiai atsakingo verslo nuostatomis, o gaunamas pelnas skiriamas visuomenės ar jos grupių aktualioms problemoms spręsti;“.

2.9.      Pakeičiu 6.19 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.19. parama dvisektorei vietos plėtros strategijai įgyvendinti (toliau – parama dvisektorei VPS įgyvendinti) – EŽŪFKP, EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos dvisektorei vietos plėtros strategijai administruoti ir įgyvendinti;“.

2.10.    Pakeičiu 6.21 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.21. parama kaimo vietovių vietos plėtros strategijai įgyvendinti (toliau – parama kaimo vietovių VPS įgyvendinti) –EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos kaimo vietovių vietos plėtros strategijai administruoti ir įgyvendinti;“.

2.11.    Pakeičiu 6.32 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.32. vietos projekto kontrolės laikotarpis – laikotarpis nuo galutinio mokėjimo prašymo ir galutinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo vietos plėtros strategijos vykdytojai dienos iki paskutinio paramos išmokėjimo dienos ir trejų metų laikotarpis nuo paskutinio paramos vietos projekto, susijusio su investicijomis į infrastruktūrą, verslą, prekių gamybą, paslaugų teikimą, vykdytojui išmokėjimo dienos, per kurį tikrinama, kaip paramos gavėjas laikosi vietos projekto paraiškoje, jungtinės veiklos sutartyje ir (arba) vietos projekto vykdymo sutartyje nustatytų įsipareigojimų;“.

2.12.    Papildau 23.1.61 papunkčiu:

23.1.61. jeigu vietos projekte numatytos investicijos naujo NVO ar bendruomeninio verslo kūrimui arba esamo NVO ar bendruomeninio verslo plėtrai, o vietos projekto paraišką teikia juridinis asmuo – viešoji įstaiga, jos pagrindiniu steigėju ir dalininku, turinčiu ne mažiau kaip 51 proc. dalių (vertinama pagal JAR ir JADIS duomenis), turi būti bendruomeninės organizacijos, asociacijos ir kitos NVO;“.

2.13.    Pakeičiu 23.1.15.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.1.15.5. finansiniu tarpininkavimu, pagalbine finansinio tarpininkavimo veikla, virtualiųjų valiutų leidybos (gamybos) ir prekybos veikla;“.

2.14.    Papildau 23.1.15.12 papunkčiu:

23.1.15.12. informacinių paslaugų veikla (duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir su ja susijusi veikla, interneto vartų paslaugų veikla;“.

2.15.    Pakeičiu 23.1.17 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.1.17. juridinių asmenų vietos projektai, kai jų steigėjas ir vietos projekto paraiškos pateikimo dieną vienintelis dalyvis yra vienas fizinis asmuo, yra prilyginami privataus verslo pobūdžio vietos projektams, t. y. jų teikiamiems vietos projektams, neatsižvelgiant į veiklos pobūdį, taikoma paramos lyginamoji dalis, numatyta privataus verslo pobūdžio vietos projektams;“.

2.16.    Papildau 28.15 papunkčiu:

28.15. investicijų į turtą, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota (turtas areštuotas).“.

2.17.    Papildau 35.31 papunkčiu:

35.31. vietos projektų vykdytojų – viešųjų judrinių asmenų, įgyvendinamuose ir (arba) įgyvendintuose vietos projektuose, susijusiuose su viešąja infrastruktūra, laikinai, Lietuvos Respublikoje paskelbtos ekstremalios situacijos dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu ir iki 3 (trijų) mėnesių po jos pabaigos paskelbimo (pagal poreikį), gali būti vykdoma papildoma, kita veikla, nei numatyta vietos projekte, jeigu ši veikla skirta kovai su koronavirusu (COVID-19) arba jo sukeltiems padariniams švelninti. Jeigu vietos projekto vykdytojas planuoja daryti šiame Taisyklių papunktyje minimus vietos projekto pakeitimus, jis el. paštu informuoja VPS vykdytoją apie papildomos, kitos veiklos vykdymo pradžią;“.

2.18.    Pakeičiu 167 punktą ir jį išdėstau taip:

167. Vietos projektų stebėsena ir kontrolė vykdoma šiais etapais:“.

2.19.    Pakeičiu 167.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

167.1. vietos projektų įgyvendinimo laikotarpiu. Taikoma priemonė – patikrų vietoje vykdymas. Patikras vietoje vykdo Agentūra ir VPS vykdytoja (VPS vykdytoja vykdo savanoriškų darbų atlikimo jų vykdymo vietoje tikrinimą (pavyzdinį Savanoriškų darbų atlikimo jų vykdymo vietoje tikrinimo klausimyną parengia Agentūra) ir 100 proc. praktinių-informacinių seminarų, įvardytų Taisyklių 47.2.4 papunktyje, tikrinimą jų vykdymo vietoje, jeigu juos teikiantis fizinis asmuo neatitinka Taisyklių 47.2.2 papunktyje keliamų reikalavimų lektoriui). Savanoriškų darbų atlikimo ir praktinių-informacinių seminarų vykdymo fakto patikrinimai gali būti vykdomi ir nuotoliniu būdu, įvertinus savanoriškų darbų pobūdį, t. y. Agentūra turi teisę paprašyti vietos projekto vykdytojo atsiųsti reikiamą informaciją apie vykstančius renginius, mokymus ir (arba) nemokamus savanoriškus darbus mobiliąja programėle „NMA Agro“ renginių, mokymų ir (arba) nemokamų savanoriškų darbų vykdymo faktams patikrinti. Vietos projekto vykdytojui nepateikus įrodymų, Agentūra turi kitais būdais įsitikinti, kad renginiai, mokymai ir (arba) nemokami savanoriški darbai vyksta. Patikras vietoje vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos vertinimo metu atlieka Agentūra. VPS vykdytoja taip pat gali vykdyti patikras vietoje, kai vertina vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą. Negavusi Agentūros patikros vietoje ataskaitos, VPS vykdytoja negali priimti sprendimo, nurodyto Taisyklių 170 punkte;“.

2.20.    Pakeičiu 167.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

167.2. vietos projektų kontrolės laikotarpiu (netaikoma veiklos ir mokymų vietos projektams), kai VPS įgyvendinimas nėra pasibaigęs. Taikomos šios priemonės: užbaigtų vietos projektų metinių ataskaitų vertinimas (priima ir vertina VPS vykdytoja) ir ex-post patikrų vykdymas (vykdo Agentūra). Metinėms ataskaitoms įvertinti VPS vykdytojai suteikiamas 10 darbo dienų terminas;“.

2.21.    Pakeičiu 167.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

167.3. vietos projektų kontrolės laikotarpiu (netaikoma veiklos ir mokymų vietos projektams), kai VPS įgyvendinimas yra pasibaigęs. Taikomos šios priemonės: užbaigtų vietos projektų metinių ataskaitų vertinimas (vykdo VPS vykdytoja) ir ex-post patikrų vykdymas (vykdo Agentūra).“

2.22.    Pakeičiu 168 punktą ir jį išdėstau taip:

168. Vietos projekto įgyvendinimo ataskaita – dokumentas, rengiamas pabaigus įgyvendinti vietos projektą, kuriame nurodomi pasiekti vietos projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų indėlis siekiant VPS įgyvendinimo rodiklių, nurodytų VPS 12 dalyje. Pavyzdinę Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos formą rengia Agentūra. Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą rengia vietos projekto vykdytojas ir teikia ją VPS vykdytojai kartu su galutiniu mokėjimo prašymu. VPS vykdytoja įvertina Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą ir per 10 darbo dienų nuo Agentūros patikros vietoje atlikimo dienos ir el. paštu informuoja Agentūrą apie vertinimo rezultatus. Agentūra neišmoka paramos vietos projekto vykdytojui pagal galutinį mokėjimo prašymą tol, kol VPS vykdytoja pateikia informaciją, kad vietos projektas yra įgyvendintas ir vietos projekto įgyvendinimo ataskaita įvertinta teigiamai.“

2.23.    Pakeičiu 170 punktą ir jį išdėstau taip:

170. VPS vykdytoja įvertina vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą ir priima vieną iš šių sprendimų:“.

2.24.    Pakeičiu 170.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

170.2. pripažinti netinkama ir prašyti patikslinti vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą, jeigu joje pateikta ne visa prašoma informacija arba VPS vykdytojai kyla abejonių dėl pateiktos informacijos teisingumo. Grąžinus patikslinti vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą, vietos projekto vykdytojas per ne daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas patikslina vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą ir pateikia VPS vykdytojai iš naujo, kuri Taisyklių 168 ir 169 punktų nustatyta tvarka užbaigia vertinimą ir apie vertinimo rezultatus el. paštu informuoja Agentūrą.“

2.25.    Papildau 1701 punktu:

1701. VPS vykdytoja, atlikdama vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos vertinimą, gali atlikti vietos projekto patikrą vietoje, vadovaudamasi Taisyklių 172–179 punktuose nustatyta tvarka.“

2.26.    Pakeičiu 171 punktą ir jį išdėstau taip:

171. Užbaigtų vietos projektų metines ataskaitas kontrolės laikotarpiu vietos projektų vykdytojai teikia VPS vykdytojai (jeigu VPS įgyvendinimas nėra pasibaigęs) arba Agentūrai pagal KPP administravimo taisyklių nuostatas (jeigu VPS įgyvendinimas yra pasibaigęs) (taikoma vietos projektams, kuriems yra taikomas kontrolės laikotarpis). VPS vykdytoja, atlikdama vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos vertinimą, gali atlikti vietos projekto patikrą vietoje, vadovaudamasi Taisyklių 172–179 punktuose nustatyta tvarka.“

2.27.    Pakeičiu 174 punktą ir jį išdėstau taip:

174. Vietos projektų patikras vietoje ir ex-post patikras (toliau bendrai vadinama patikromis) vykdo VPS vykdytoja ir (arba) Agentūra. Inicijuoti patikrą turi teisę VPS vykdytoja, Agentūra, Ministerija. Vykdydama suplanuotas patikras Agentūra informuoja VPS vykdytoją apie planuojamą atlikti vietos projektų patikrą vietoje (taikoma, jeigu VPS įgyvendinimas nėra pasibaigęs).“

2.28.    Pakeičiu 175 punktą ir jį išdėstau taip:

175. Patikros pagal jų vykdymo momentą gali būti šių rūšių:“.

2.29.    Pakeičiu 177 punktą ir jį išdėstau taip:

177. Vietos projekto vykdytojas turi užtikrinti tinkamas sąlygas VPS vykdytojai ir (arba) Agentūrai atlikti patikrą: patikros dieną turi dalyvauti vietos projekto vykdytojo vadovas arba kitas tinkamai įgaliotas vietos projekto vykdytojo atstovas (jeigu tai juridinis asmuo), vietos projekto vykdytojas (jeigu tai fizinis asmuo), patikros vykdymo dieną įsileisti VPS vykdytojos ir (arba) Agentūros darbuotojus į vietos projekto vykdytojo buveinę, pateikti visus prašomus dokumentus ir informaciją, susijusius su tikrinamu vietos projektu (suplanuotų patikrų atveju), pateikti visus prašomus dokumentus, susijusius su tikrinamu vietos projektu, taip pat kitus dokumentus, susijusius su ES paramos panaudojimu arba siekiu ją gauti ir panaudoti (užsakomųjų patikrų atveju).“

2.30.    Pakeičiu 178 punktą ir jį išdėstau taip:

178. Jeigu vietos projekto vykdytojas neužtikrina tinkamų sąlygų VPS vykdytojai ir (arba) Agentūrai atlikti vietos projekto patikros arba atsisako pasirašyti patikros ataskaitą, arba pateikti raštu pastabas dėl šios ataskaitos (jeigu tokių pastabų vietos projekto vykdytojas turi), laikoma, kad yra trukdoma atlikti patikrą vietoje, dėl to taikomos sankcijos, nurodytos Taisyklių X skyriuje „Pažeidimai ir sankcijos“.“

2.31.    Pakeičiu 179 punktą ir jį išdėstau taip:

179. Jeigu vietos projekto patikros metu nustatoma pažeidimų, Agentūra priima sprendimą, vadovaudamasi Sankcijų už teisės aktų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės aktų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – KPP sankcijų metodika), ir Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-639 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ (taikoma vietos projektų vykdytojams, kurių vietos projektai finansuojami iš EJRŽF) (toliau – ŽVP sankcijų metodika). Jeigu nustatomas:“.

2.32.    Pakeičiu 179.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

179.1. mažareikšmis pažeidimas, kuris gali būti ištaisytas vietos projekto vykdytojo, Agentūra per 5 (penkias) darbo dienas nuo vietos projekto patikros atlikimo suformuluoja reikalavimus vietos projekto vykdytojui ir nustato terminą, per kurį Agentūros reikalavimai turi būti įvykdyti. Apie reikalavimus ir jų įvykdymo terminus Agentūra turi raštu informuoti vietos projekto vykdytoją ir VPS vykdytoją. Įvykdęs Agentūros reikalavimus, vietos projekto vykdytojas raštu informuoja Agentūrą ir VPS vykdytoją. Agentūra įsitikina, kad neatitiktis ištaisyta tinkamai;“.

2.33.    Pakeičiu 179.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

179.2. pažeidimas, kuris paneigia vietos projekto vykdytojo arba vietos projekto atitiktį bent vienai tinkamumo sąlygai, atrankos kriterijui arba įsipareigojimui, nurodytiems FSA, vietos projekto paraiškoje ar Sutartyje, kai Sutartis sudaroma, Agentūra inicijuoja pažeidimo tyrimą ir, jį nustačiusi, taiko sankciją, nurodytą Taisyklių X skyriuje „Pažeidimai ir sankcijos“.“

2.34.    Pakeičiu 188 punktą ir jį išdėstau taip:

188. Už vietos projektų vykdytojų pažeidimus taikomos sankcijos, nustatytos KPP sankcijų metodikoje ir ŽVP sankcijų metodikoje.“

2.35.    Pripažįstu netekusiu galios 188.1 papunktį.

2.36.    Pripažįstu netekusiu galios 188.2 papunktį.

2.37.    Pripažįstu netekusiu galios 188.3 papunktį.

2.38.    Pakeičiu 6 priedo 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Atsižvelgiant į miesto ir kaimo vietovėse pagal vietos plėtros strategijas įgyvendinamų veiklų ir paramos gavėjų panašumą ir vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 67 straipsnio 1 dalies d punktu bei Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 67 straipsnio 5 dalies a punktu, taip pat atsižvelgiant į KPP administravimo taisyklių 130.1 papunkčio nuostatą, kuri leidžia taikyti kitų Europos struktūrinių ir investicinių fondų nustatytą ir Lietuvos Respublikoje taikomą supaprastinto išlaidų apmokėjimo schemą, taikomą panašiems projektams ir panašiems paramos gavėjams, Aprašu nustatomos fiksuotosios normos vietos projektų netiesioginėms išlaidoms apmokėti yra prilygintos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 10 priede nustatytoms fiksuotosioms normoms, taikomoms iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto netiesioginėms išlaidoms apmokėti.“

3.  N u s t a t a u, kad:

3.1.   šio įsakymo 1 ir 2.1–2.16 papunkčiai taikomi vietos projektų paraiškoms, pateiktoms po šio įsakymo įsigaliojimo datos;

3.2.   šio įsakymo 2.17 papunktis taikomas tik viešųjų juridinių asmenų įgyvendinamiems ir (arba) įgyvendintiems vietos projektams, kuriems nepasibaigė vietos projekto kontrolės laikotarpis nuo ekstremalios situacijos dėl koronaviruso (COVID-19) Lietuvos Respublikoje paskelbimo dienos ir galioja iki 3 (trijų) mėnesių po jos pabaigos paskelbimo dienos;

3.3.   šio įsakymo 2.18–2.38 papunkčiai taikomi visiems vietos projektams, pateiktiems pagal vietos plėtros strategijas, pagal jiems taikomo administracinio proceso etapą.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                   Andrius Palionis