LIETUVOS RESPUBLIKOS

NOTARIATO ĮSTATYMO NR. I-2882 62 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. spalio 16 d. Nr. XII-1250
Vilnius

 

 

1 straipsnis. 62 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 62 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Notarų profesinė civilinė atsakomybė už fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą, vykdant notaro profesinę veiklą, viršijanti 290 eurų, draudžiama privalomuoju draudimu.“

2. Pakeisti 62 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Notarai profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu draudžiami sudarant notarų profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartį. Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo draudėjas yra Notarų rūmai. Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo minimali draudimo suma yra 29 000 eurų vienam notarui kiekvienam draudžiamajam įvykiui. Draudikui draudžiamojo įvykio atveju išmokėjus draudimo išmoką, draudimo prievolė lieka galioti visai draudimo sumai, neišskaičiuojant iš jos išmokėtų draudimo išmokų.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytų Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 62 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatos netaikomos draudimo sutartims, sudarytoms iki šio įstatymo įsigaliojimo.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė