Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016 M. BALANDŽIO 13 D. NUTARIMO NR. 355 „Dėl SOCIALINIŲ GARANTIJŲ TAIKYMO IR VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PAREIGŪNAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 14 d. Nr. 236

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimą Nr. 355 „Dėl Socialinių garantijų taikymo ir vienkartinių piniginių išmokų skyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir preambulę išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 59 straipsnio 7 ir 9 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Socialinių garantijų taikymo ir vienkartinių piniginių išmokų skyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tvarkos aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras,                                                                 Eimutis Misiūnas

laikinai einantis teisingumo ministro pareigas                                

 

PATVIRTINTA
2016 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 355

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 236

redakcija)

 

SOCIALINIŲ GARANTIJŲ TAIKYMO IR VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PAREIGŪNAMS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinių garantijų taikymo ir vienkartinių piniginių išmokų skyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų ar jų dalies kompensavimo, materialinės žalos atlyginimo taikymo ir vienkartinių piniginių išmokų skyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams (toliau – pareigūnai) tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatyme (toliau – Įstatymas). 

 

II SKYRIUS

VIENKARTINĖ PINIGINĖ IŠMOKA

 

3. Vienkartinė piniginė išmoka pareigūnui gali būti skiriama už pavyzdingą tarnybą šiais atvejais:

3.1. labai gerai ar gerai įvertinus pareigūno tarnybinę veiklą per atestaciją;

3.2. pareigūnui atlikus vienkartinę ypatingos svarbos užduotį;

3.3. Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų švenčių progomis;

3.4. pareigūną atleidžiant iš tarnybos Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 10, 14 arba 15 punkte nurodytu pagrindu.

4. Aprašo 3 punkte nurodytais atvejais vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama ne dažniau kaip kartą per vienus kalendorinius metus ir negali viršyti pareigūno vidutinio darbo užmokesčio.

5. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius kiekvienu atveju sprendžia, ar pareigūno atlikta užduotis yra vienkartinio pobūdžio ir ypatingos svarbos ir ar už ją gali būti skiriama Aprašo 3.2 papunktyje nustatyta išmoka.

6. Vienkartinės piniginės išmokos pagal Aprašą pareigūnams mokamos iš Specialiųjų tyrimų tarnybos sutaupytų darbo užmokesčio lėšų.

 

III SKYRIUS

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

 

7. Gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidos pareigūnui kompensuojamos jo prašymu, kurį pareigūnas pateikia Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriui. Kartu su šiuo prašymu turi būti pateikta nuomojamos gyvenamosios patalpos nuomos sutartis ar jos patvirtinta kopija.

8. Pareigūnų prašymus kompensuoti gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidas nagrinėja Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus sudaryta komisija, susidedanti iš ne mažiau kaip 3 pareigūnų ir (ar) Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.

9. Aprašo 8 punkte nurodyta komisija, įvertinusi, ar pareigūnas atitinka Įstatymo 59 straipsnio 7 dalyje nustatytas sąlygas, teikia Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriui siūlymą dėl gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensacijos (toliau – kompensacija) skyrimo, jos dydžio ir mokėjimo laikotarpio arba atsisakymo skirti kompensaciją.

10. Aprašo 8 punkte nurodytos komisijos darbo organizavimo tvarką nustato Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius.

11. Kompensacija skiriama ir mokama tik per Įstatymo 59 straipsnio 8 dalyje nurodytus laikotarpius patirtoms gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidoms kompensuoti.

12. Gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidos kompensuojamos pagal pareigūno ir nuomotojo sutartyje nustatytą nuomos mokesčio dydį, atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybai skiriamus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus. Kompensacijos dydis negali viršyti:

12.1. 6 bazinių socialinių išmokų, kai gyvenamosios patalpos nuomojamos Vilniaus, Kauno arba Klaipėdos miestų ar rajonų savivaldybėse;

12.2. 5 bazinių socialinių išmokų, kai gyvenamosios patalpos nuomojamos Šiaulių arba Panevėžio miestų ar rajonų savivaldybėse;

12.3. 4 bazinių socialinių išmokų, kai gyvenamosios patalpos nuomojamos kurioje nors kitoje, ne Aprašo 12.1 ir 12.2 papunkčiuose nurodytoje, savivaldybėje.

13. Pareigūnui gali būti skiriama kompensacijos dalis, tai yra mažesnė, nei nurodyta Aprašo 12 punkte, kompensacija, o jau paskirta kompensacija gali būti sumažinta tais atvejais, kai dėl ekonomikos krizės sumažinami Specialiųjų tyrimų tarnybai skiriami valstybės biudžeto asignavimai. Tokiu atveju kompensacijos sumažinamos tiek procentų, kiek sumažinami Specialiųjų tyrimų tarnybai skiriami valstybės biudžeto asignavimai, bet ne daugiau kaip 2 bazinės socialinės išmokos dydžiais. 

14. Sprendimą dėl kompensacijos skyrimo, atsisakymo ją skirti, kompensacijos dydžio ir mokėjimo laikotarpio priima Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius.

15. Pareigūnas, kuriam paskirta kompensacija, privalo nedelsdamas informuoti Specialiųjų tyrimų tarnybą, jei gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensavimo sąlygos, nurodytos Įstatymo 59 straipsnio 7 dalyje, išnyko ar pasikeitė, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių sąlygų išnykimo ar pasikeitimo dienos.

 

IV SKYRIUS

MATERIALINĖS ŽALOS ATLYGINIMAS

 

16. Pareigūnui ir (ar) jo šeimos nariams atlyginama materialinė žala, atsiradusi dėl pareigūnui ar jo šeimos nariui priklausančio (nuosavybės teise ar kitais teisėtais būdais valdomo) turto netekimo, sužalojimo ar kitokios turtinės žalos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, padarymo.

17. Pareigūnams ir (ar) jų šeimos nariams padaryta materialinė žala atlyginama laikantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo, teisėtų lūkesčių ir neleistinumo piktnaudžiauti teise principų.

18. Jeigu pareigūnas ir (ar) jo šeimos narys savo kaltais veiksmais prisideda prie materialinės žalos atsiradimo ar jos padidėjimo, atlyginant materialinę žalą, kurią patyrė pareigūnas ir (ar) jo šeimos nariai, atsižvelgiama į pareigūno ir (ar) jo šeimos nario kaltės formą.

19. Pareigūnams ir (ar) jų šeimos nariams atlyginama visa materialinė žala, išskyrus Aprašo 20 punkte nurodytus atvejus.

20. Pareigūnui ir (ar) jo šeimos nariui padaryta materialinė žala:

20.1. neatlyginama, jeigu nustatoma, kad materialinė žala atsirado dėl jo paties tyčinių veiksmų, taip pat jeigu materialinę žalą atlygino ją padaręs asmuo ar draudiko išmokėta draudimo išmoka padengė visą materialinę žalą;

20.2. atlyginama iš dalies, jeigu materialinė žala atsirado dėl jo paties neatsargumo, taip pat jeigu materialinę žalą padaręs asmuo atlygino ne visą materialinę žalą ar draudiko išmokėta draudimo išmoka nepadengia visos materialinės žalos (atlyginamas skirtumas).

21. Specialiųjų tyrimų tarnyba, atlyginusi pareigūnui ir (ar) jo šeimos nariui trečiojo asmens padarytą materialinę žalą, sprendžia dėl išmokėtos sumos išreikalavimo iš materialinę žalą padariusio asmens Civilinio kodekso nustatyta atgręžtinio reikalavimo (regreso) tvarka.

22. Materialinė žala, padaryta pareigūnui ir (ar) jo šeimos nariui, atlyginama, jeigu pateikiamas rašytinis motyvuotas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriui ir dokumentai, patvirtinantys materialinės žalos padarymo faktą, dydį ir kitas aplinkybes. Prašymas pateikiamas per 3 metus nuo materialinės žalos padarymo ar jos paaiškėjimo dienos.

23. Prašymą atlyginti materialinę žalą pateikia:

23.1. pareigūnas – atlyginti jam ir (ar) jo šeimos nariui padarytą materialinę žalą;

23.2. pilnametis pareigūno šeimos narys:

23.2.1. atlyginti materialinę žalą, padarytą pareigūnui ir (ar) jo šeimos nariui bendrąja nuosavybės teise priklausančiam turtui, jeigu prašymo dėl to paties turto nėra pateikęs pareigūnas;

23.2.2. atlyginti materialinę žalą, padarytą pareigūno ar jo nepilnamečio šeimos nario turtui, jeigu šeimos narys iš pareigūno yra perėmęs turtines subjektines teises.

24. Pateiktą prašymą nagrinėja Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus sudaroma komisija, susidedanti iš ne mažiau kaip 3 pareigūnų ir (ar) Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Komisijos darbo organizavimo tvarką nustato Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius.

25. Jeigu atliekant tyrimą paaiškėja, kad materialinė žala galėjo atsirasti dėl trečiųjų asmenų nusikalstamos veikos, administracinio teisės pažeidimo ar administracinio nusižengimo, komisija tyrimą sustabdo, kol priimamas ir įsiteisėja kompetentingų valstybės institucijų, įgaliotų vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, administracinių teisės pažeidimų ar administracinių nusižengimų teiseną arba teisingumą, sprendimas. Sustabdžiusi tyrimą, komisija motyvuotu raštu apie tai praneša Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriui, prašymą pateikusiam pareigūnui ir (ar) jo šeimos nariui. Sustabdytas tyrimas atnaujinamas ir atliekamas toliau, gavus kompetentingų valstybės institucijų sprendimus.

26. Baigusi tyrimą, komisija surašo motyvuotą tyrimo išvadą ir pateikia ją Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriui. Jeigu komisija nustato, kad yra pagrindas atlyginti materialinę žalą, tyrimo išvadoje pateikia siūlymą dėl materialinės žalos atlyginimo dydžio.

27. Materialinė žala pareigūnui ir (ar) jo šeimos nariui atlyginama Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu, kuriame turi būti nurodytas atlyginamos žalos dydis.

28. Pareigūnui ir (ar) jo šeimos nariui materialinė žala atlyginama tam tikra pinigų suma.

29. Materialinė žala pareigūnui ir (ar) jo šeimos nariui atlyginama per kuo trumpesnį laiką, bet ne ilgiau kaip per 3 metus nuo Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymo įsigaliojimo dienos.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Jeigu pareigūnui Apraše nurodytos kompensacijos ar išmokos neteisėtai išmokėtos dėl jo kaltės, susidariusi permoka Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu išieškoma iš pareigūno. Jeigu pareigūno šeimos nariui išmoka neteisėtai išmokama dėl pareigūno ar jo šeimos nario kaltės, susidariusi permoka išieškoma Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––