HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2017 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-27 „DĖL VIDAUS VANDENYSE PADARYTOS ŽALOS ŽUVŲ IŠTEKLIAMS APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 7 d. Nr. D1-533

Vilnius

 

P a k e i č i u Vidaus vandenyse padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-27 „Dėl Vidaus vandenyse padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 7 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

7. Padaryta žala žuvų ištekliams skaičiuojama už visas žvejojusio asmens sugautas ir laikomas tinklelyje ar kitoje talpoje arba kitais būdais apribojus jų laisvą judėjimą vandens telkinyje žuvis, neatsižvelgiant į jų gyvybingumą:“.

2. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Mažeika

 

 

Vidaus vandenyse padarytos žalos

žuvų ištekliams apskaičiavimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

PADARYTOS ŽALOS ŽUVŲ IŠTEKLIAMS APSKAIČIAVIMO BAZINIAI ĮKAINIAI

 

 

Eil.Nr.

Žuvų rūšys

Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinis įkainis (q1), Eur/vnt.

Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinis įkainis (q2), Eur/kg

1.

Šlakys, lašiša

970

 

2.

Sturys, aštriašnipis eršketas, šamas, ungurys, skersnukis, jūrinė nėgė

480

 

3.

Kiršlys, lydeka, margasis upėtakis, salatis, sykas, sterkas, ūsorius, vėgėlė, vijūnas, ežerinė rainė, auksaspalvis kirtiklis

240

 

4.

Baltasis amūras, karpis, karšis, lynas, meknė, ožka, otas, perpelė, plačiakaktis, šapalas, žiobris, vaivorykštinis upėtakis, sterlė

100

 

5.

Mažoji nėgė, upinė nėgė, nėgių vingiliai,  plačiažnyplis ir siauražnyplis vėžiai

15

 

6.

Builis, ciegorius, ešerys, karosas, kuoja, plakis, raudė, strepetys, seliava,

 

15

7.

Aukšlė, gružlys, kartuolė, kirtiklis, kūjagalvis,  saulažuvė, šlyžys, tobis

2,5

 

8.

Lašišinių žuvų ikrai

 

480

9.

Žuvys, kurioms padaryta žala skaičiuojama pagal vidutinį žuvų produktyvumą (Pbaz)

 

100

10.

Menkė, stinta

 

23

11.

Plekšnė

 

10

12.

Strimelė, šprotas

 

5

13.

Dyglė, pūgžlys ir kitos žuvys, kurioms nenustatytas įkainis už vnt.

 

0,5

 

__________________