Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL 2021 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL PROGRAMAS

 

2021 m. vasario 24 d. Nr. 117

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punktu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 17 punktą ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2021 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, 3.9 papunktį, 3.9 papunktį Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirstyti 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintus asignavimus pagal programas (pagal 1 priedą).

2. Patvirtinti 2021 metų maksimalias Europos Sąjungos 2014–2020 metų techninės paramos veiksmų programai administruoti ir techninės paramos, skirtos informuoti apie veiksmų programą ir veiksmų programai vertinti, skiriamas sumas (pagal 2 priedą).

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

 

Finansų ministrė                                                                              Gintarė Skaistė

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 117

1 priedas

 

2021 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL PROGRAMAS

 

Progra

mos

kodas

Valstybės institucijos ir įstaigos / programos

Asignavimai, tūkst. eurų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

 

I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS

 

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

 

 

 

 

 

01 01

Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos veiklos užtikrinimas

 7 015

 6 751

 4 660

  264

 

Iš viso:

 

 7 015

 6 751

 4 660

  264

 

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

 

 

 

 

 

01 02

Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas

 35 212

 34 653

 27 511

  559

 

Iš viso:

 

 35 212

 34 653

 27 511

  559

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

 

 

 

 

 

01 01

Rinkimų ir referendumų organizavimas

 3 234

 3 204

 1 121

  30

01 02

Asignavimai politinėms partijoms

 5 502

 5 502

 

 

 

Iš viso:

 

 8 736

 8 706

 1 121

  30

 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

 

 

 

 

 

01 01

Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tyrimas

 1 296

 1 271

 1 054

  25

 

Iš viso:

 

 1 296

 1 271

 1 054

  25

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

 

 

 

 

 

01 03

Viešojo sektoriaus priežiūra ir efektyvumo skatinimas

 9 693

 9 565

 8 282

  128

 

Iš viso:

 

 9 693

 9 565

 8 282

  128

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

 

 

 

 

 

01 05

Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra

  443

  443

  377

 

01 06

Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programa

  127

  127

 

 

02 10

Valstybinės kalbos vartojimas, norminimas ir sklaida

  370

  370

 

 

 

Iš viso:

 

  940

  940

  377

 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 

 

 

 

 

01 01

Valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo konkurenciją ribojančių ir (ar) vartotojų interesus pažeidžiančių veiksmų

 2 576

 2 446

 1 890

  130

 

Iš viso:

 

 2 576

 2 446

 1 890

  130

 

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

 

 

 

 

 

01 01

Akademinės etikos ir mokslo ir studijų procedūrų priežiūra ir tarnybos veiklos efektyvumo gerinimas

  241

  224

  173

  17

 

Iš viso:

 

  241

  224

  173

  17

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

 

 

 

 

 

01 01

Tarnybinės etikos normų pažeidimų prevencijos, tyrimo ir lobistinės veiklos priežiūros programa

 1 928

 1 928

 1 026

 

 

Iš viso:

 

 1 928

 1 928

 1 026

 

 

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

 

 

 

 

 

01 01

Asmenų skundų nagrinėjimas ir pažeidimų tyrimas

  462

  462

  394

 

 

Iš viso:

 

  462

  462

  394

 

 

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

 

 

 

 

 

01 03

Radijo ir televizijos programų siuntimas komunikacijų tinklais

 2 980

 2 980

 

 

01 05

Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijų tinklais

 50 814

 44 154

 15 900

 6 660

 

Iš viso:

 

 53 794

 47 134

 15 900

 6 660

 

Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

 

 

 

 

 

01 01

Viešosios informacijos rengėjų konkursas, programų administravimas, sklaida ir žiniasklaidos analizė

 2 736

 2 736

  107

 

 

Iš viso:

 

 2 736

 2 736

  107

 

 

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

 

 

 

 

 

01 01

Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos reguliavimas ir kontrolė

  900

  876

  700

  24

 

Iš viso:

 

  900

  876

  700

  24

 

Nacionalinė sveikatos taryba

 

 

 

 

 

01 01

Nacionalinės sveikatos tarybos tvarios veiklos užtikrinimas

  64

  64

  62

 

 

Iš viso:

 

  64

  64

  62

 

 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

 

 

 

 

 

01 01

Vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga ir gynimas

  628

  628

  531

 

 

Iš viso:

 

  628

  628

  531

 

 

Nacionalinė šeimos taryba

 

 

 

 

 

01 01

Nacionalinės šeimos tarybos veiklos užtikrinimas

  112

  112

  70

 

 

Iš viso:

 

  112

  112

  70

 

 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

 

 

 

 

 

01 01

Lygių galimybių užtikrinimas

  570

  570

  422

 

 

Iš viso:

 

  570

  570

  422

 

 

Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija

 

 

 

 

 

01 01

Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas

  330

  330

  277

 

 

Iš viso:

 

  330

  330

  277

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

 

 

 

 

 

01 01

Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas

 14 787

 14 587

 7 568

  200

 

Iš viso:

 

 14 787

 14 587

 7 568

  200

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

 

 

 

 

 

01 01

Energetikos ir geriamojo vandens rinkos reguliavimas ir priežiūra

 7 200

 7 000

 5 200

  200

 

Iš viso:

 

 7 200

 7 000

 5 200

  200

 

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

 

 

 

 

 

01 01

Branduolinės energetikos saugos reglamentavimas ir priežiūra

 1 948

 1 928

 1 717

  20

 

Iš viso:

 

 1 948

 1 928

 1 717

  20

 

Etninės kultūros globos taryba

 

 

 

 

 

01 01

Etninės kultūros valstybinė globa

  267

  267

  229

 

 

Iš viso:

 

  267

  267

  229

 

 

Viešųjų pirkimų tarnyba

 

 

 

 

 

01 01

Racionalumo ir skaidrumo didinimas viešuosiuose pirkimuose

 2 907

 2 704

 2 384

  203

 

Iš viso:

 

 2 907

 2 704

 2 384

  203

 

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

 

 

 

 

 

01 01

Valstybės suvereniteto, ekonominių ir konstitucinių pagrindų saugumas, kova su terorizmu

 36 276

 32 070

 26 238

 4 206

 

Iš viso:

 

 36 276

 32 070

 26 238

 4 206

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

 

 

 

 

 

01 04

Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas bei korupcijos prevencija

 13 105

 11 544

 9 316

 1 561

 

Iš viso:

 

 13 105

 11 544

 9 316

 1 561

 

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba

 

 

 

 

 

01 02

Saugomų asmenų apsauga

 23 082

 19 637

 15 709

 3 445

 

Iš viso:

 

 23 082

 19 637

 15 709

 3 445

 

II. MINISTERIJOS

 

Aplinkos ministerija

 

 

 

 

 

01 30

Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, hidrometeorologiniai stebėjimai bei prognozės

 43 203

 43 173

 13 915

  30

01 31

Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija

 169 727

 169 117

 3 933

  610

01 32

Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas

 32 202

 32 145

 7 300

  57

02 33

Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga

 26 294

 23 785

 7 149

 2 509

02 39

Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa

 18 000

 11 795

 3 781

 6 205

02 41

Lietuvos pasiekimų pristatymas pasaulinėse parodose

  756

  700

  87

  56

03 37

Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas

 56 545

 56 539

 5 537

  6

04 38

Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas

 9 670

 9 501

 7 453

  169

 

Iš viso:

 

 356 397

 346 755

 49 155

 9 642

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

 

 

 

 

 

01 05

Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimas

 840 235

 839 992

 24 221

  243

 

Iš viso:

 

 840 235

 839 992

 24 221

  243

 

Energetikos ministerija

 

 

 

 

 

01 01

Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimas

 242 724

 242 514

 3 822

  210

72 10

Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa

 67 446

 67 446

 

 

 

Iš viso:

 

 310 170

 309 960

 3 822

  210

 

Finansų ministerija

 

 

 

 

 

01 02

Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas

 870 511

 831 929

 125 052

 38 582

01 04

Skolos valstybės vardu valdymas

 378 762

 378 762

 

 

01 06

Europos Sąjungos nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų institucijoms

 605 159

 603 409

 

 1 750

 

Iš viso:

 

1 854 432

1 814 100

 125 052

 40 332

 

Krašto apsaugos ministerija

 

 

 

 

 

01 01

Sausumos pajėgos

 391 110

 223 867

 123 742

 167 243

01 02

Karinės oro pajėgos

 99 759

 64 708

 29 308

 35 051

01 03

Karinės jūrų pajėgos

 35 360

 26 590

 14 868

 8 770

01 04

Logistika

 174 050

 113 001

 46 270

 61 049

01 05

Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas

 86 941

 61 762

 28 856

 25 179

01 06

Specialiųjų operacijų pajėgos

 36 252

 25 018

 15 132

 11 234

02 01

Centralizuotos tarnybos

 101 859

 74 348

 48 753

 27 511

02 02

Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas

 47 610

 46 505

 18 276

 1 105

03 01

Karinės operacijos

 55 127

 52 665

 30 670

 2 462

 

Iš viso:

 

1 028 068

 688 464

 355 875

 339 604

 

Kultūros ministerija

 

 

 

 

 

01 07

Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas

 49 675

 49 487

 27 413

  188

01 08

Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas

 80 758

 79 006

 25 590

 1 752

01 09

Kultūros rėmimo fondas

 23 908

 23 908

 

 

02 07

Kultūros valdymas, procesų stebėsena, infrastruktūros modernizavimas

 80 091

 66 014

 4 523

 14 077

 

Iš viso:

 

 234 432

 218 415

 57 526

 16 017

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

 

 

 

 

01 02

Užimtumo didinimas

 471 298

 470 753

 28 539

  545

02 08

Socialinė parama

3 699 497

3 699 448

  158

  49

03 03

Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra

 197 004

 192 682

 69 222

 4 322

04 05

Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas

 16 357

 16 185

 11 415

  172

 

Iš viso:

 

4 384 156

4 379 068

 109 334

 5 088

 

Susisiekimo ministerija

 

 

 

 

 

01 08

Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas

 250 495

 250 135

 10 564

  360

01 09

Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas

 631 377

 623 158

  588

 8 219

01 10

Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas

 43 295

 43 295

 1 500

 

01 11

Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas

 142 470

 142 470

 

 

01 12

Susisiekimo oro transportu užtikrinimas

 20 341

 20 341

  198

 

 

Iš viso:

 

1 087 978

1 079 399

 12 850

 8 579

 

Sveikatos apsaugos ministerija

 

 

 

 

 

01 10

Visuomenės sveikatos stiprinimas

 98 765

 95 096

 18 455

 3 669

01 11

Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

 3 351

 3 351

  46

 

02 21

Sveikatos sistemos valdymas

 114 148

 103 865

 3 661

 10 283

02 22

Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas

 17 302

 17 218

 14 725

  84

03 18

Nacionalinė vaistų politika

 2 791

 2 791

 2 251

 

04 01

Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas

 904 351

 904 351

 

 

 

Iš viso:

 

1 140 708

1 126 672

 39 138

 14 036

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

 

 

 

 

11 01

Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas

 227 864

 222 218

 

 5 646

11 02

Švietimo, mokslo ir sporto administravimas

1 215 509

1 214 503

 165 655

 1 006

12 01

Studijų ir mokslo plėtra

 247 873

 247 786

 2 736

  87

 

Iš viso:

 

1 691 246

1 684 507

 168 391

 6 739

 

Teisingumo ministerija

 

 

 

 

 

01 04

Teisės sistema

 8 289

 8 226

 4 493

  63

02 01

Paslaugos gyventojams ir verslui

 9 546

 9 368

 4 393

  178

02 07

Paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą

 10 632

 10 553

 3 647

  79

03 01

Bausmių sistema

 91 915

 88 240

 65 953

 3 675

 

Iš viso:

 

 120 382

 116 387

 78 486

 3 995

 

Užsienio reikalų ministerija

 

 

 

 

 

02 01

Užsienio reikalų politikos formavimas

 15 025

 15 025

 

 

03 01

Diplomatinės tarnybos veiklos užtikrinimas

 77 555

 72 859

 26 903

 4 696

 

Iš viso:

 

 92 580

 87 884

 26 903

 4 696

 

Vidaus reikalų ministerija

 

 

 

 

 

01 04

Viešosios tvarkos atkūrimas, konvojavimas ir svarbių valstybės objektų apsauga

 25 418

 23 330

 20 152

 2 088

01 05

Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai

 146 060

 129 808

 82 261

 16 252

01 06

Valstybės sienos apsauga

 90 656

 76 227

 63 996

 14 429

01 08

Visuomenės saugumo užtikrinimas

 246 372

 238 176

 193 159

 8 196

01 09

Nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimas, tyrimas ir prevencija

 10 722

 9 681

 8 395

 1 041

01 12

Vidaus reikalų valstybės informacinių išteklių valdymas, informacinių bei ryšių technologijų plėtra ir sauga

 10 622

 8 458

 2 782

 2 164

01 15

Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų ir buvusių pareigūnų sveikatos priežiūra ir kitos socialinės garantijos

 6 363

 6 325

 5 078

  38

01 17

Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas

 24 908

 24 908

 8 484

 

01 51

Sienų valdymo ir vizų priemonės programa

 29 000

 28 980

  25

  20

01 57

Vidaus saugumo fondo programa

 46 500

 46 480

  320

  20

01 59

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa

 8 240

 8 232

  38

  8

02 01

Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė

 9 908

 9 908

 4 091

 

02 07

Valstybės tarnybos politikos įgyvendinimas ir valdymo sistemos tobulinimas

 1 585

 1 585

 1 380

 

02 11

Vidaus reikalų infrastruktūros gerinimas, centralizuotas priskirtų institucijų ir įstaigų aprūpinimas ir konsoliduotų paslaugų valdymas

 3 067

 2 767

 2 177

  300

03 03

Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas

 142 029

 142 029

 1 748

 

03 53

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa

 17 200

 17 200

 

 

03 54

Europos kaimynystės priemonės programa

 26 215

 26 215

  160

 

 

Iš viso:

 

 844 865

 800 309

 394 246

 44 556

 

Žemės ūkio ministerija

 

 

 

 

 

01 01

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas

 985 122

 981 544

 24 955

 3 578

02 01

Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas

 26 224

 25 118

 2 851

 1 106

03 01

Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas

 28 090

 26 568

 15 609

 1 522

04 01

Fitosanitarija, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolė, veislių tyrimai

 7 116

 6 891

 5 050

  225

 

Iš viso:

 

1 046 552

1 040 121

 48 465

 6 431

 

FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

 

 

 

 

01 01

Oficialiosios statistikos tvarkymas ir valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos valdymas

 15 388

 14 699

 9 966

  689

 

Iš viso:

 

 15 388

 14 699

 9 966

  689

 

KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIS

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 

 

 

 

 

01 01

Visuomenės poreikius atitinkančių kultūros paslaugų teikimas ir plėtra

 8 437

 8 073

 6 687

  364

 

Iš viso:

 

 8 437

 8 073

 6 687

  364

 

Lietuvos nacionalinis muziejus

 

 

 

 

 

01 01

Muziejaus rinkinių kaupimas, tyrimas, išsaugojimo užtikrinimas ir aktualizavimas

 5 872

 5 222

 4 214

  650

 

Iš viso:

 

 5 872

 5 222

 4 214

  650

 

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

 

 

 

 

 

01 01

Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, pristatymas ir populiarinimas

 7 056

 6 716

 5 460

  340

01 02

Kultūros vertybių skaitmeninimas, skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida

  235

  235

  176

 

 

Iš viso:

 

 7 291

 6 951

 5 636

  340

 

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

 

 

 

 

 

01 01

Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas

 4 221

 3 224

 2 611

  997

 

Iš viso:

 

 4 221

 3 224

 2 611

  997

 

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

 

 

 

 

 

01 01

Teatro meno pristatymas žiūrovui

 15 334

 13 634

 10 390

 1 700

 

Iš viso:

 

 15 334

 13 634

 10 390

 1 700

 

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

 

 

 

 

 

01 02

Teatro meno pristatymas

 7 380

 3 880

 3 080

 3 500

 

Iš viso:

 

 7 380

 3 880

 3 080

 3 500

 

Nacionalinis Kauno dramos teatras

 

 

 

 

 

01 01

Profesionaliojo scenos meno pristatymas visuomenei, edukacinės veiklos

 3 135

 2 865

 2 205

  270

 

Iš viso:

 

 3 135

 2 865

 2 205

  270

 

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

 

 

 

 

 

01 03

Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida

 5 911

 5 891

 4 539

  20

 

Iš viso:

 

 5 911

 5 891

 4 539

  20

 

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

 

 

 

 

 

01 01

Vertybių kaupimas, saugojimas, tyrimas ir populiarinimas

 3 648

 3 548

 2 483

  100

 

Iš viso:

 

 3 648

 3 548

 2 483

  100

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

 

 

 

 

 

01 02

Nacionalinio dokumentų fondo administravimas

 8 939

 7 363

 5 981

 1 576

01 03

Valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos koordinavimas

 1 567

 1 567

 

 

 

Iš viso:

 

 10 506

 8 930

 5 981

 1 576

 

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

 

 

 

 

01 01

Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę

 1 317

 1 317

  321

 

 

Iš viso:

 

 1 317

 1 317

  321

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIS

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

 

 

 

 

 

01 01

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei vartojimo prevencijos įgyvendinimas ir koordinavimas

 1 040

 1 040

  854

 

 

Iš viso:

 

 1 040

 1 040

  854

 

 

TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRITIS

 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

 

 

 

 

 

01 01

Duomenų apsaugos valdymas

 1 176

 1 166

  946

  10

 

Iš viso:

 

 1 176

 1 166

  946

  10

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VALDYMO SRITIS

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

 

 

 

 

 

04 02

Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė

 31 887

 30 947

 22 242

  940

 

Iš viso:

 

 31 887

 30 947

 22 242

  940

 

IV. KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

 

 

 

 

 

01 01

Konstitucinio teisingumo vykdymas

 2 101

 2 081

 1 765

  20

 

Iš viso:

 

 2 101

 2 081

 1 765

  20

 

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

 

 

 

 

 

01 01

Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas

 30 151

 30 151

 29 327

 

02 02

Viešojo intereso gynimo sistemos sukūrimas ir jos veiksmingumo užtikrinimas

 1 663

 1 663

 1 639

 

03 03

Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas

 5 004

 4 945

 2 607

  59

 

Iš viso:

 

 36 818

 36 759

 33 573

  59

 

Nacionalinė teismų administracija

 

 

 

 

 

01 01

Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas

 5 916

 5 906

 1 971

  10

01 02

Teismų centralizuotas aprūpinimas

 2 030

 1 445

 

  585

01 03

Teisėjų ir teismų personalo kvalifikacijos kėlimas

  380

  380

  140

 

02 01

Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra

 2 350

  750

 

 1 600

02 03

Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija

 1 067

 

 

 1 067

02 04

Tarptautinių projektų įgyvendinimas

 1 164

 1 164

  53

 

 

Iš viso:

 

 12 907

 9 645

 2 164

 3 262

 

Teismai

 

 

 

 

 

01 02

Teisingumo vykdymas

 80 554

 80 506

 74 027

  48

 

Iš viso:

 

 80 554

 80 506

 74 027

  48

 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

 

 

 

 

 

01 01

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamžinimas

 2 983

 2 948

 2 077

  35

01 03

Genocido aukų ir rezistencijos dalyvių materialinis rėmimas

  175

  175

  27

 

 

Iš viso:

 

 3 158

 3 123

 2 104

  35

 

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas

 

 

 

 

 

01 01

Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje įvertinimas

  147

  147

  95

 

 

Iš viso:

 

  147

  147

  95

 

 

Lietuvos administracinių ginčų komisija

 

 

 

 

 

01 10

Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka

 1 928

 1 908

 1 685

  20

 

Iš viso:

 

 1 928

 1 908

 1 685

  20

 

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

 

 

 

 

01 01

Mokestinių ginčų nagrinėjimas

  648

  635

  551

  13

 

Iš viso:

 

  648

  635

  551

  13

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

 

 

 

 

 

01 81

Ryšių valdymas ir kontrolė

 8 770

 6 281

 4 670

 2 489

02 82

Geležinkelių transporto rinkos reguliavimas

  150

  150

  132

 

03 83

Atlyginimo už registro objekto registravimą ir dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo priežiūra

  201

  193

  151

  8

 

Iš viso:

 

 9 121

 6 624

 4 953

 2 497

 

V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)

 

Vilniaus universitetas

 

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

 76 510

 76 510

 

 

01 03

Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas

 3 095

 2 651

 

  444

01 05

Studentų rėmimas

 7 405

 7 405

 

 

 

Iš viso:

 

 87 010

 86 566

 

  444

 

Vytauto Didžiojo universitetas

 

 

 

 

 

01 02

Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas

 2 527

 2 527

 

 

01 10

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

 23 958

 23 061

 

  897

 

Iš viso:

 

 26 485

 25 588

 

  897

 

Kauno technologijos universitetas

 

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

 32 383

 32 383

 

 

01 02

Studentų rėmimas

 3 146

 3 146

 

 

 

Iš viso:

 

 35 529

 35 529

 

 

 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo tyrimų plėtra

 26 465

 25 292

 

 1 173

01 02

Studentų rėmimas

 2 108

 2 108

 

 

 

Iš viso:

 

 28 573

 27 400

 

 1 173

 

Klaipėdos universitetas

 

 

 

 

 

01 02

Studentų rėmimas

  650

  650

 

 

01 10

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

 6 683

 6 683

 

 

 

Iš viso:

 

 7 333

 7 333

 

 

 

Mykolo Romerio universitetas

 

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

 5 750

 5 381

 

  369

01 02

Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas

  814

  814

 

 

 

Iš viso:

 

 6 564

 6 195

 

  369

 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

 27 094

 27 094

 

 

01 02

Studentų rėmimas

 2 025

 2 025

 

 

 

Iš viso:

 

 29 119

 29 119

 

 

 

Vilniaus dailės akademija

 

 

 

 

 

01 02

Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas

  446

  446

 

 

01 10

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas

 8 589

 8 240

 

  349

 

Iš viso:

 

 9 035

 8 686

 

  349

 

Lietuvos sporto universitetas

 

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

 3 376

 3 376

 

 

01 02

Studentų rėmimas ir jų kreditavimas

  454

  454

 

 

 

Iš viso:

 

 3 830

 3 830

 

 

 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 

 

 

 

 

01 02

Studentų rėmimas

  435

  435

 

 

01 10

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

 8 296

 8 296

 

 

 

Iš viso:

 

 8 731

 8 731

 

 

 

Lietuvos energetikos institutas

 

 

 

 

 

01 01

Mokslo ir studijų sistemos plėtojimas

 4 913

 4 883

 3 970

  30

 

Iš viso:

 

 4 913

 4 883

 3 970

  30

 

Nacionalinis vėžio institutas

 

 

 

 

 

01 10

Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas

 1 715

 1 715

 1 130

 

 

Iš viso:

 

 1 715

 1 715

 1 130

 

 

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

 

 

 

 

 

01 01

Lietuvos kultūros paveldo, meno ir filosofijos istorijos tyrimai

 1 857

 1 857

 1 545

 

 

Iš viso:

 

 1 857

 1 857

 1 545

 

 

Lietuvos istorijos institutas

 

 

 

 

 

01 10

Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios

 2 936

 2 936

 2 335

 

 

Iš viso:

 

 2 936

 2 936

 2 335

 

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 

 

 

 

 

01 01

Lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas

 1 933

 1 933

 1 686

 

 

Iš viso:

 

 1 933

 1 933

 1 686

 

 

Lietuvių kalbos institutas

 

 

 

 

 

01 01

Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida

 1 838

 1 838

 1 544

 

 

Iš viso:

 

 1 838

 1 838

 1 544

 

 

Lietuvos socialinių mokslų centras

 

 

 

 

 

01 01

Socialiniai mokslų tyrimai

 2 241

 2 231

 1 878

  10

 

Iš viso:

 

 2 241

 2 231

 1 878

  10

 

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

 

 

 

 

 

01 01

Inovatyvių biomedicinos srities mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo su verslu plėtojimas, mokslininkų ir aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

 1 538

 1 533

 1 153

  5

 

Iš viso:

 

 1 538

 1 533

 1 153

  5

 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

 

 

 

 

 

01 02

Fundamentiniai ir taikomieji agronomijos ir miškų moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

 6 152

 6 122

 4 857

  30

 

Iš viso:

 

 6 152

 6 122

 4 857

  30

 

Gamtos tyrimų centras

 

 

 

 

 

01 01

Šalies mokslo plėtojimas ir mokslinė eksperimentinė plėtra gamtos tyrimų srityse

 5 337

 5 287

 4 216

  50

 

Iš viso:

 

 5 337

 5 287

 4 216

  50

 

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

 

 

 

 

 

01 10

Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra fizinių ir technologijos mokslų srityse

 11 584

 11 534

 8 714

  50

 

Iš viso:

 

 11 584

 11 534

 8 714

  50

 

Lietuvos mokslų akademija

 

 

 

 

 

01 10

Mokslinių tyrimų plėtojimas bei jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas

 1 115

 1 110

  729

  5

01 11

Mokslo ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas

 4 513

 2 437

 2 100

 2 076

 

Iš viso:

 

 5 628

 3 547

 2 829

 2 081

 

Lietuvos mokslo taryba

 

 

 

 

 

01 01

Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra

 22 329

 22 329

 2 370

 

 

Iš viso:

 

 22 329

 22 329

 2 370

 

 

Kauno kunigų seminarija

 

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

  112

  112

 

 

 

Iš viso:

 

  112

  112

 

 

 

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

 

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

  37

  37

 

 

 

Iš viso:

 

  37

  37

 

 

 

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija

 

 

 

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

  121

  121

 

 

 

Iš viso:

 

  121

  121

 

 

 

Iš viso:

 

15 841 411

15 300 973

1 867 681

 540 438

 

 

————————————

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 117
2 priedas

 

2021 METŲ MAKSIMALIOS EUROPOS SĄJUNGOS 2014−2020 METŲ TECHNINĖS PARAMOS VEIKSMŲ PROGRAMAI ADMINISTRUOTI, INFORMUOTI APIE VEIKSMŲ PROGRAMĄ IR VEIKSMŲ PROGRAMAI VERTINTI SKIRIAMOS SUMOS

 

Programos kodas arba finansavimo šaltinio kodas

Valstybės institucijos ir įstaigos / programos / finansavimo šaltinio pavadinimas

Projekto kodas arba techninės paramos, 2021 metais skiriamos techninės paramos gavėjui, paskirtis

Projekto vykdytojo pavadinimas

2021 metų maksimalios techninės paramos sumos, skirtos projektams įgyvendinti, eurais

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

 

01 03

Viešojo sektoriaus priežiūra ir efektyvumo skatinimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0025

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

1 351 353,33 

 

1. 2.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0025

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

238 474,12 

 

Iš viso

1 589 827,45 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 

01 01

Valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo konkurenciją ribojančių ir (ar) vartotojų interesus pažeidžiančių veiksmų

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0016

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

108 062,83 

 

1. 2.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0016

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

19 069,91

 

Iš viso

127 132,74 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

 

01 01

Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0026

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

81 131,33 

 

1. 2.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0026

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

14 317,29 

 

Iš viso

95 448,62 

 

Viešųjų pirkimų tarnyba

 

01 01

Racionalumo ir skaidrumo didinimas viešuosiuose pirkimuose

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0007

Viešųjų pirkimų tarnyba

141 871,67 

 

1. 2.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0007

Viešųjų pirkimų tarnyba

25 036,17  

 

Iš viso

166 907,84 

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

 

01 04

Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas bei korupcijos prevencija

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0028

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

175 662,80 

 

1. 2.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0028

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

30 999,32 

 

Iš viso

206 662,12 

 

Aplinkos ministerija

 

04 38

Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0014

Aplinkos ministerija

415 919,54 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0015

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

1 495 076,56 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0011

Aplinkos ministerija

114 170,52 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0013

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

34 011,09 

 

1. 2.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0014

Aplinkos ministerija

73 389,63 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0015

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

263 837,04 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0011

Aplinkos ministerija

20 147,73 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0013

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

6 001,96 

 

Iš viso

2 422 554,07 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

 

01 05

Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0006

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

668 896,70 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0009

viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

7 741 320,09 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0011

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

272 363,66 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0010

uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

361 929,45 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0018

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

206 657,58 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0001

viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

177 184,44 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0012

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

39 416,25 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0017

uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

19 623,44 

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0002

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

19 750,00 

 

1. 2.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0006

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

118 040,60 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0009

viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

1 366 115,32 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0011

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

48 064,17 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0010

uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

63 869,91 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0018

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

36 468,98 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0001

viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

31 267,85 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0012

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

6 955,81 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0017

uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

3 462,96 

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0002

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

3 485,29 

 

Iš viso

11 184 872,50

 

Energetikos ministerija

 

01 01

Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0001

Energetikos ministerija

140 684,96 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0014

Energetikos ministerija

7 662,55 

 

1. 2.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0001

Energetikos ministerija

24 826,76 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0014

Energetikos ministerija

1 352,22 

 

Iš viso

174 526,49 

 

Finansų ministerija

 

01 02

Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0003

Finansų ministerija

4 278 756,88 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0021

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

5 160 617,92

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0012

uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

196 369,30 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0016

Finansų ministerija

583 209,69 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0019

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

30 413,86 

 

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0008

Finansų ministerija

254 140,08 

 

1. 2.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0003

Finansų ministerija

755 074,75 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0021

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

910 697,28 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0012

uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

34 653,41 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0016

Finansų ministerija

102 919,36 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0019

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

5 367,15 

 

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0008

Finansų ministerija

44 848,25 

 

Iš viso

12 357 067,93 

 

Kultūros ministerija

 

02 07

Kultūros valdymas, procesų stebėsena, infrastruktūros modernizavimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0005

Kultūros ministerija

180 728,13

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0006

Kultūros ministerija

38 231,70

 

1. 2.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0005

Kultūros ministerija

31 893,20 

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0006

Kultūros ministerija

6 890,30 

 

Iš viso

257 743,33 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

04 05

Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0023

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

251 369,64 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0018

viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

3 705 236,45 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0030

viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

128 821,32 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0005

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

49 440,57 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0002

viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

168 279,14 

 

1. 2.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0023

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

44 359,35 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0018

viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

653 865,26 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0030

viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

22 733,18 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0005

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

8 724,82 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0002

viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

29 696,32 

 

Iš viso

5 062 526,05 

 

Susisiekimo ministerija

 

01 08

Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0019

Susisiekimo ministerija

371 354,91 

 

 

1. 2.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0019

Susisiekimo ministerija

65 533,21 

 

 

Iš viso

436 888,12 

 

Sveikatos apsaugos ministerija

 

02 21

Sveikatos sistemos valdymas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0008

Sveikatos apsaugos ministerija

275 767,48 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0010

Sveikatos apsaugos ministerija

38 306,00 

 

1. 2.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0008

Sveikatos apsaugos ministerija

48 664,85 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0010

Sveikatos apsaugos ministerija

6 759,88 

 

Iš viso

369 498,21 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

11 02

Švietimo, mokslo ir sporto administravimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0022

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

481 890,28 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0004

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

73 175,14 

 

 

1. 2.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0022

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

85 039,46 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0004

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

12 913,26 

 

 

Iš viso

653 018,14 

 

Vidaus reikalų ministerija

 

03 03

Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0004

Vidaus reikalų ministerija

824 392,00 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0002

Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

419 239,27 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0027

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

156 988,39 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0009

Vidaus reikalų ministerija

122 757,92 

 

1. 2.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0004

Vidaus reikalų ministerija

145 480,94 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0002

Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

73 983,40 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0027

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

27 703,83   

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0009

Vidaus reikalų ministerija

21 633,16 

 

Iš viso

1 792 178,91 

 

Lietuvos mokslo taryba

 

01 01

Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0020

Lietuvos mokslo taryba

674 477,61 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0003

Lietuvos mokslo taryba

18 609,40 

 

1. 2.2.7. 2

2014−2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0020

Lietuvos mokslo taryba

119 025,46

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0003

Lietuvos mokslo taryba

3 248,01 

 

Iš viso

815 360,48

 

IŠ VISO

37 712 213,00 

 

––––––––––––––––––––