LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-671 „DĖL APMOKĖJIMO UŽ PIENO TYRIMUS VALSTYBĖS ĮMONEI „PIENO TYRIMAI“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 3D-525

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 3D-671 „Dėl apmokėjimo už pieno tyrimus valstybės įmonei „Pieno tyrimai“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APMOKĖJIMO UŽ PIENO TYRIMUS VALSTYBĖS ĮMONEI „PIENO TYRIMAI“

 

 

Siekdama užtikrinti nešališką ir kompetentingą viso superkamo pieno sudėties ir kokybės nustatymą bei atsižvelgdama į Pieno supirkimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pieno supirkimo taisyklės), bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. 3D-611 „Dėl valstybės įmonės „Pieno tyrimai“ atliekamo pieno mėginių tyrimo kainų patvirtinimo“:

1. Įpareigoju valstybės įmonę „Pieno tyrimai“ tirti parduodamo perdirbti pieno mėginius pagal Pieno supirkimo taisyklių reikalavimus ir periodiškumą, nurodytą šio įsakymo 2.2 papunktyje.

2Nustatau:

2.1. privalomiesiems pieno tyrimams apmokėti sudėtinio pieno riebalų, baltymų, somatinių ląstelių tyrimo kainos (Eur už tyrimą) – 0,67 Eur paskirstymą taip: riebalų – 0,23 Eur, baltymų – 0,22 Eur, somatinių ląstelių – 0,22 Eur. Šis paskirstymas netaikomas atliekant papildomuosius tyrimus;

2.2. pieno tyrimų (Eur už pirmiausia atliktus privalomuosius pieno tyrimus pagal nurodytą periodiškumą be PVM) apmokėjimą per mėnesį:

Pieno tyrimų periodiškumas ir mokėtojas

Riebalų (R), baltymų (B), somatinių ląstelių (SL)

Bendro bakterijų skaičiaus

Iš viso per mėn. už vieno pardavėjo tirtą pieną Eur

 

R

B

SL

Pieno sudėties ir kokybės tyrimų periodiškumas per mėnesį

2

3

1

2

 

Pieno perdirbimo (supirkimo) įmonės

0,23

0,33

0,11

2,18

2,85

Pardavėjai

0,23

0,33

0,11

-

0,67

 

2.3. atsiskaitymo už tyrimus tvarką:

2.3.1. už papildomus tyrimus apmoka juos inicijavusi šalis; už bendro pieno talpyklų mėginio tyrimus – pieno perdirbimo (supirkimo) įmonės;

2.3.2. pieno perdirbimo (supirkimo) įmonės iš pieno pardavėjų išskaičiuotas ir pačiai įmonei mokėti už tyrimus priklausančias lėšas perveda VĮ „Pieno tyrimai“ kas mėnesį iki kito mėnesio 25 dienos;

2.3.3. VĮ „Pieno tyrimai“ nutraukia pieno tyrimus pieno perdirbimo (supirkimo) įmonėms, nustatytu laiku neatsiskaičiusioms už atliktus darbus, ir apie tai nedelsdama informuoja Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją;

2.3.4. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, gavusi 2.3.3 papunktyje nurodytą informaciją, pagal Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 7 straipsnio 6 punktą sustabdo šių įmonių pagamintų produktų realizavimą.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                        Virginija Baltraitienė