LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. birželio 28 d. Nr. XIV-1188

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) įstatymuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais mokamų išmokų už buto nuomą, elektros, šiluminę energiją, karštą ir šaltą vandenį, komunalines ir ryšių paslaugas, asmeninio transporto naudojimą, darbuotojų maitinimą ir išmokų, skirtų darbuotojų, kurių darbas atliekamas kelionėje, susijęs su važiavimu, išlaidoms kompensuoti;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. birželio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_f7809ab6f8ba4a088e317a91fe296a95_end