HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. BALANDŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-231 „DĖL ŠILTNAMIO DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ SKYRIMO IR PREKYBOS JAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 30 d. Nr. D1-251

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. pakeičiu 2 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

2. Pavedu biudžetinei įstaigai Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau – APVA):“

2. pakeičiu 2.2. papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. skelbti APVA interneto svetainėje informaciją apie veiklos vykdytojus, kurie iki kiekvienų kalendorinių metų balandžio 30 d. nustatyta tvarka neatsisakė tokių apyvartinių taršos leidimų ir (ar) išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų ir patvirtintų išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų skaičiaus, kuris atitiktų per praėjusius kalendorinius metus faktiškai į atmosferą išmestą ir Tvarkos apraše nustatyta tvarka nepriklausomo vertintojo patikrintą ir patvirtintą anglies dioksido ekvivalento kiekį.“

3. pakeičiu 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.2. raštu per 10 darbo dienų pranešti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyriui ir APVA apie leidimo išmesti šiltnamio efektą sukeliančių dujas išdavimą, pakeitimą ir galiojimo panaikinimą.“

4. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašą:

4.1. pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Kai Europos Komisija patvirtina Tvarkos aprašo 26 ir 29 punktuose nurodytus duomenis, Aplinkos ministerija informuoja APVA apie veiklos vykdytojams skirtą, sumažintą ar panaikintą ATL skaičių. APVA šią informaciją skelbia savo interneto svetainėje.“

4.2. pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. APVA kiekvienais metais iki vasario 28 d. išduoda kiekvienam orlaivio naudotojui nemokamų ATL kiekį, kuris apskaičiuojamas pagal 2011 m. rugsėjo 26 d. Komisijos sprendimo 2011/638/ES dėl santykinių taršos rodiklių, kuriais remiamasi nemokamai paskirstant šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinius taršos leidimus orlaivių naudotojams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 3e straipsnį (OL 2011 L 252, p. 20–21), reikalavimus ir skiriamas atsižvelgiant į Europos Komisijos priimtus sprendimus.“

4.3. pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

59. APVA, raštu gavusi veiklos vykdytojo prašymą, panaikina veiklos vykdytojo sąskaitoje sukauptus ATL, TMV ir PTMV vadovaudamasi Reglamento Nr. Nr. 389/2013 nuostatomis.“  

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Kęstutis Navickas