VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS AR JOS ĮGALIOTŲ TERITORINIŲ LIGONIŲ KASŲ SUTARČIŲ SU ŪKIO SUBJEKTAIS DĖL MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ), BŪTINŲ APDRAUSTŲJŲ PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI NAMUOSE UŽTIKRINTI, NUOMOS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TIPINĖS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 18 d. Nr. 1K-186

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 261 straipsnio 4 dalimi ir Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-429 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 38 punktu:

1. Tvirtinu(pridedamas):

1.1. Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų kompensavimo sutarties tipinę formą.

1.2. Paraiškos sudaryti sutartį dėl medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų kompensavimo formą.

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti direktoriaus pavaduotojui pagal priskirtą kuravimo sritį.

3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                                  Algis Sasnauskas

 

PATVIRTINTA

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos

apsaugos ministerijos direktoriaus

2018 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1K-186

 

MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ), BŪTINŲ APDRAUSTŲJŲ PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI NAMUOSE UŽTIKRINTI, NUOMOS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TIPINĖ SUTARTIS

 

_________________Nr._____

(Data)

___________________

(Vieta)

 

________________________________________________________________________________

(Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos arba jos įgaliota teritorinė ligonių kasa)

 

(toliau – ligonių kasa), juridinio asmens kodas __________________, _______________________

(buveinės adresas)

______________________________, atstovaujama______________________________________

 

_________________________, ir ____________________________________________________

 

(toliau – ūkio subjektas), juridinio asmens kodas___________________, ____________________

(buveinės adresas)

_________________________________, atstovaujama ___________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

___________________________, toliau kartu šioje sutartyje vadinamos „šalimis“, o kiekviena atskirai – „šalimi“, sudaro šią Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų kompensavimo tipinę sutartį (toliau – Sutartis) ir susitaria dėl toliau išvardytų sąlygų.

Sutartį sudaro joje nurodyti priedai ir kiti Sutarties galiojimo laikotarpiu šalių tarpusavyje suderinti dokumentai.

 

I SKYRIUS

SUTARTIES OBJEKTAS

 

1.1. Kompensuojamųjų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų asmenų (toliau – apdraustųjų) sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti (toliau – MP), išdavimas ir MP nuomos išlaidų kompensavimas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis. Šių MP sąrašas ir specifikacija bei nuomos kainos yra nurodyti Sutarties priede.

1.2. MP, įrašytų į PSDF biudžeto lėšomis nuomojamų MP, būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašą (toliau – Sąrašas), nuomos bazinė kaina kompensuojama apdraustiesiems Sutartyje nustatyta tvarka 100 procentų, neviršijant faktinių MP nuomos išlaidų. Neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims MP nuomos išlaidos PSDF biudžeto lėšomis nekompensuojamos.

1.3. Sutartimi ūkio subjektas užtikrina tam tikros (-ų) MP, įrašytos (-ų) į Sąrašą ir nurodytos (-ų) Sutarties priede, tiekimą į Lietuvos Respublikos rinką, garantinį aptarnavimą, nuolatinę priežiūrą ir keičiamųjų dalių tiekimą.

1.4. Sutartimi ūkio subjektas įsipareigoja nemokamai išduoti apdraustiesiems MP, o ligonių kasa – atsiskaityti su ūkio subjektais už MP, būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomą PSDF biudžeto lėšomis teisės aktų ir Sutarties nustatyta tvarka.

1.5. Vykdydamos Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais MP, būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, išdavimą ir jų nuomos išlaidų apmokėjimą.

 

II SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTO ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2.1. Turėti Europos Bendrijos (EB) notifikuotos įstaigos išduotą MP atitikties sertifikatą arba Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pažymą dėl pranešimo (notifikavimo) apie tiekiamus į Lietuvos Respublikos rinką MP įregistravimo, t. y. MP turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ar jo įgaliotos institucijos patvirtintuose teisės aktuose nustatytus MP tiekimo į rinką ir platinimo reikalavimus.

2.2. Užtikrinti ūkio subjekto lėšomis MP išdavimą, pristatymą, priežiūrą ir MP paėmimą iš apdraustųjų, jei jų gydymas, taikant šias MP, nutraukiamas arba MP nuomos išlaidos nebekompensuojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.3. Įsitikinti, ar asmuo, kuris kreipėsi į ūkio subjektą dėl MP išdavimo, turi teisę į jos nuomos išlaidų kompensavimą ir galiojantį ligonių kasos išduotą garantinį raštą.

2.4. Pateikti apdraustajam išsamų jo pasirinktos MP funkcijų ir techninį aprašymą lietuvių kalba ir apmokyti apdraustąjį ar jį prižiūrintį asmenį naudotis MP.

2.5. Pasirašyti sutartį su apdraustuoju dėl MP išdavimo (keitimo), garantinio aptarnavimo, nuolatinės priežiūros ir keičiamųjų dalių tiekimo.

2.6. Išduodant apdraustajam MP, pasirašyti MP pristatymą apdraustajam patvirtinantį perdavimo–priėmimo aktą ir vieną šio akto egzempliorių pateikti ligonių kasai.

2.7. Informuoti ligonių kasą apie pradėtą PSDF biudžeto lėšomis apmokamą apdraustojo gydymą, taikant MP, šio gydymo užbaigimą arba nutraukimą, nurodant nutraukimo priežastis.

2.8. Užtikrinti apdraustiesiems techniškai kokybiškų MP išdavimą (keitimą), garantinį aptarnavimą, nuolatinę priežiūrą ir keičiamųjų dalių tiekimą ūkio subjekto lėšomis visą naudojimosi MP laikotarpį. MP sugedus, ūkio subjektas per 24 val. turi pakeisti MP kita veikiančia tos pačios paskirties MP.

2.9. Ūkio subjektai MP gali nuomoti ne ilgiau nei penkerius metus.

2.10. Užtikrinti apdraustųjų aprūpinimą MP netaikant priemokos.

2.11. Aprūpinti apdraustuosius jiems nuomojamų MP vienkartinėmis keičiamosiomis dalimis, užtikrinančiomis, kad šias MP būtų galima naudoti pagal paskirtį. Apdraustiesiems nuomojamų MP vienkartinių keičiamųjų dalių kaina yra įtraukta į šių MP nuomos bazinę kainą.

2.12. Išaiškinti apdraustajam jo teisę pateikti ūkio subjektui rašytinį skundą dėl netinkamo aptarnavimo ar blogos MP kokybės ir užtikrinti, kad šis skundas būtų išnagrinėtas per 3 (tris) darbo dienas nuo jo pateikimo dienos.

2.13. Užtikrinti apdraustojo teisę į žalos atlyginimą.

2.14. Drausti savo civilinę atsakomybę privalomuoju ir (ar) savanoriškuoju civilinės atsakomybės draudimu turtinei ir (ar) neturtinei žalai atlyginti.

2.15. Nedelsiant kreiptis į ligonių kasą, jei atsiranda neaiškumų dėl asmens apdraustumo privalomuoju sveikatos draudimu ir teisės į MP nuomos išlaidų kompensavimą ar jei kyla kitų klausimų dėl Sutarties vykdymo.

2.16. Sudaryti sąlygas ligonių kasos darbuotojams kontroliuoti Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą, nuomos išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto lėšų pagrįstumą ir teisėtumą bei visus su tuo susijusius medicininius, buhalterinius ir kitus dokumentus.

2.17. Tvarkyti PSDF biudžeto lėšomis nuomojamų MP išlaidų apskaitą Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

2.18. Iki einamojo mėnesio 10 dienos pateikti ligonių kasai MP nuomos išlaidų kompensavimo paraišką (toliau – kompensavimo paraiška). Jei ūkio subjektas išduoda MP keliems apdraustiesiems, jis pateikia kompensavimo paraišką kartu su apdraustųjų sąrašu ir MP pristatymą apdraustiesiems (naujiems pacientams) patvirtinančiais perdavimo–priėmimo aktais, kurie turi būti apdraustųjų pasirašyti.

2.19. Per 3 (tris) darbo dienas teisės aktų nustatyta tvarka informuoti ligonių kasą apie planuojamą ūkio subjekto reorganizavimą, pertvarkymą, likvidavimą, bankroto bylos iškėlimą arba planuojamą Sutarties įsipareigojimų vykdymo perdavimą trečiajai šaliai.

2.20. Jei negali vykdyti Sutartyje numatytų savo įsipareigojimų, per 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoti ligonių kasą.

2.21. Saugoti asmens duomenis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, ir nenaudoti jų kitiems, nei numatyta Sutartyje, tikslams, taip pat vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas ir būti atsakingam už asmens duomenų apsaugą visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

2.22. Atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą.

 

III SKYRIUS

LIGONIŲ KASOS ĮSIPAREIGOJIMAI

 

3.1. Sumokėti ūkio subjektui už MP, kurie buvo išduoti apdraustiesiems Sutartyje nustatyta tvarka pagal ligonių kasos parengtus MP nuomos išlaidų kompensavimo garantinius raštus, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo ūkio subjekto kompensavimo paraiškos ir apdraustųjų sąrašo gavimo dienos, neviršijant PSDF biudžeto lėšų, skirtų MP nuomos išlaidoms apmokėti. Kompensavimo paraiška, apdraustųjų sąrašas ir kiti dokumentai (MP perdavimo–priėmimo aktai) laikomi gautais, jei jie yra tinkamai įforminti ir užregistruoti ligonių kasos Dokumentų valdymo sistemoje.

3.2. Teikti ūkio subjektui aktualią informaciją apie privalomąjį sveikatos draudimą, pagal kompetenciją konsultuoti ūkio subjektą dėl MP, jų nuomos sąlygų ir nuomos išlaidų apmokėjimo bei draustumo privalomuoju sveikatos draudimu.

 

IV SKYRIUS

SUTARTIES VYKDYMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

 

4.1. Ūkio subjektas išduoda apdraustiesiems nuomojamąsias MP ir užtikrina jų garantinį aptarnavimą, nuolatinę priežiūrą bei šių MP keičiamųjų dalių tiekimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

4.2. Į Sąrašą įrašytų MP nuomos išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytomis bazinėmis kainomis per 30 dienų, ūkio subjektui pateikus Sutarties 2.16 punkte nurodytus dokumentus.

4.3. Atsiskaitymo diena laikoma ligonių kasos bankinio pavedimo atlikimo diena.

 

V SKYRIUS

SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

5.1. Šalys įsipareigoja be kitos šalies raštiško sutikimo neskelbti konfidencialios informacijos (išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose).

5.2. Šalys susitaria, kad konfidencialia informacija yra laikomi visi dokumentai, susiję su MP nuoma apdraustiesiems ir jos išlaidų kompensavimu, ir visa informacija, kurią šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, neatsižvelgiant į tos informacijos pavidalą ir pateikimo būdą. Konfidencialia informacija nelaikoma ta informacija, kuri yra prieinama viešai arba gaunama iš trečiosios šalies, su sąlyga, kad tą informaciją atskleidusi šalis gali jos gavimą patvirtinti dokumentais.

5.3. Ūkio subjektas privalo užtikrinti jam pateikiamų asmens duomenų saugumą ir šių duomenų tvarkymą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, imtis reikiamų techninių ir organizacinių priemonių šiems reikalavimams įgyvendinti. Už šių reikalavimų tinkamą vykdymą ūkio subjektas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.  

5.4. Jei dėl ūkio subjekto ar jo darbuotojo veiksmų yra padaroma žala PSDF biudžetui, ūkio subjektas privalo ją atlyginti (grąžinti į PSDF biudžetą nepagrįstai gautas PSDF biudžeto lėšas). Jei nustatoma pakartotinė žala PSDF biudžetui, ligonių kasa gali vienašališkai Sutartį nutraukti Sutarties nustatyta tvarka.

5.5. Ūkio subjektui neatlyginus PSDF biudžetui padarytos žalos per nustatytą terminą, žala išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

5.6. Ūkio subjektui informavus ligonių kasą apie Sutarties 2.20 punkte nurodytas pasikeitusias sąlygas, ligonių kasa nustato terminą trūkumams pašalinti, kuris negali būti trumpesnis kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų, ligonių kasa gali Sutartį vienašališkai nutraukti Sutarties nustatyta tvarka.

5.7. Ūkio subjektas yra atsakingas už Sutarties įsipareigojimų vykdymą ir atlygina dėl jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo apdraustiesiems padarytą žalą teisės aktų nustatyta tvarka.

5.8. Sutarties šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą, jei ji įrodo, kad šių įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos (force majeure), kurios Sutarties sudarymo momentu ši šalis negalėjo numatyti ir kurios ji negalėjo išvengti ar įveikti. Nustatant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, su jomis susijusių šalių įsipareigojimus bei atsakomybę, taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ nuostatos.

 

VI SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS

 

6.1. Sutartis įsigalioja kitą dieną po to, kai VLK gauna ūkio subjekto pasirašytą Sutartį, jeigu šioje Sutartyje nenurodyta kita Sutarties įsigaliojimo data, ir galioja ne ilgiau kaip trejus metus.

6.2. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami raštu kaip Sutarties priedai, kurie įsigalioja šalims juos pasirašius, jei Sutarties priede nenurodyta kitaip, ir yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.

6.3. Pasikeitus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytoms MP nuomos bazinėms kainoms, jos pradedamos taikyti nuo teisės akto, kuriuo buvo patvirtintos, įsigaliojimo dienos.

6.4. Sutartis gali būti nutraukiama:

6.4.1. šalių susitarimu;

6.4.2. vienos iš šalių iniciatyva, jei kita šalis nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų. Šiuo atveju ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų registruotu laišku išsiunčiamas įspėjimas įsipareigojimų nevykdančiai šaliai (išskyrus Sutarties 6.4.3 ir 6.4.4 punktuose nurodytus atvejus);

6.4.3. ligonių kasos iniciatyva, jei paaiškėja, kad ūkio subjektas nevykdo Sutarties 2.20 punkte numatyto įsipareigojimo, arba Sutarties 5.3 ir (ar) 5.4 punktuose numatytais atvejais. Tokiu atveju ūkio subjektas informuojamas apie Sutarties nutraukimą, išsiunčiant registruotu laišku atitinkamą pranešimą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki Sutarties nutraukimo;

6.4.4. ligonių kasos iniciatyva, jei Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeičia teisinis reglamentavimas (Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais bendrais sandorių nutraukimo pagrindais) arba dėl kitų Sutartyje nenumatytų sąlygų (MP paklausos, prieinamumo, kokybės, MP kompensuoti skirtų lėšų ir pan.), dėl kurių prireikia gerinti apdraustųjų aprūpinimą MP. Šiuo atveju ūkio subjektas įspėjamas raštu ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.

 

VII SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

 

7.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaroma ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

7.2. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata negalioja, nes neatitinka įstatymų ir teisės aktų reikalavimų ar Sutarties tikslo, ar tam tikrų jos nuostatų, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti koreguojama ar pakeičiama taip, kad atitiktų įstatymų ir teisės aktų reikalavimus bei Sutarties tikslą ir kitas jos nuostatas.

7.3. Nutraukus Sutarties galiojimą arba jam pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su šalių atsakomybe ir tarpusavio atsiskaitymu, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios galioja ir nutraukus Sutartį arba turi galioti siekiant, kad Sutartis būtų visiškai įvykdyta.

7.4. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti per 30 kalendorinių dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal ligonių kasos buveinės vietą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.5. Jei pasikeičia šalies rekvizitai ir (ar) kiti duomenys, ji turi informuoti kitą šalį ne vėliau kaip per 1 darbo dieną. Šalis, nesilaikanti šių reikalavimų, neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jeigu kitos šalies veiksmai, atliekami remiantis paskutiniais jai žinomais duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negauna jokio pranešimo apie pasikeitusius rekvizitus ir (ar) kitus duomenis.

7.6. Sutartis sudaroma 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties šaliai.

7.7. Sutarties priedas – Nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašas ir specifikacija.

 

VIII SKYRIUS

SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

 

Įstaiga

__________________________________

(Pavadinimas)

__________________________________

(Įmonės kodas)

__________________________________

(Adresas)

__________________________________

(Tel., el. paštas)

__________________________________

(Sąskaitos numeris)

__________________________________

(PVM mokėtojo kodas)

 

 

 

___________________________________

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

 

 

A. V.

 

Ūkio subjektas

__________________________________

(Pavadinimas)

__________________________________

(Įmonės kodas)

__________________________________

(Adresas)

__________________________________

(Tel., el. paštas)

__________________________________

(Sąskaitos numeris)

__________________________________

(PVM mokėtojo kodas)

 

 

 

___________________________________

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

 

 

A. V.

 

________________

 

Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų

apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu

sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti,

nuomos išlaidų kompensavimo

tipinės sutarties

priedas

 

(Nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašo ir specifikacijos forma)

 

 

 

NUOMOJAMŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ), BŪTINŲ APDRAUSTŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI NAMUOSE UŽTIKRINTI, SĄRAŠAS IR SPECIFIKACIJA

 

 

Eilės Nr.

Medicinos priemonės (prietaiso) pavadinimas

 

Nuomos bazinė kaina (Eur)

1 dienos kaina

1 mėnesio kaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligonių kasa

__________________________________

(Pavadinimas)

 

___________________________________

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

 

 

A. V.

 

Ūkio subjektas

__________________________________

(Pavadinimas)

 

___________________________________

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

 

 

A. V.

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos

apsaugos ministerijos direktoriaus

2018 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1K-186

 

(Paraiškos sudaryti sutartį dėl medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų kompensavimo forma)

 

Reikiami ūkio subjekto duomenys sutarčiai dėl medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų kompensavimo sudaryti:

Pavadinimas

 

Juridinio asmens kodas

 

Buveinės adresas

 

Telefono numeris

 

Elektroninio pašto adresas

 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos

 

 

Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

PARAIŠKA SUDARYTI SUTARTĮ DĖL MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ), BŪTINŲ APDRAUSTŲJŲ PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI NAMUOSE UŽTIKRINTI, NUOMOS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

 

_________________Nr._____

(Data)

___________________

(Vieta)

 

Vadovaudamiesi Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-429 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 38 punktu, teikiame paraišką sudaryti sutartį dėl medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų kompensavimo.

Patvirtiname, kad Nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų) sąraše nurodytos priemonės turi Europos Bendrijos (EB) notifikuotos įstaigos išduotą jų atitikties sertifikatą arba Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pažymą dėl pranešimo (notifikavimo) apie tiekiamas į Lietuvos Respublikos rinką medicinos priemones įregistravimo, t. y. šios medicinos priemonės atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ar jo įgaliotos institucijos patvirtintuose teisės aktuose nustatytus medicinos priemonių tiekimo į šalies rinką ir platinimo reikalavimus.

 

NUOMOJAMŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) SĄRAŠAS

 

Eilės Nr.

Medicinos priemonės (prietaiso) pavadinimas ir charakteristika

Nuomos bazinė kaina (Eur)

1 dienos kaina

1 mėnesio kaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareigos__________________________________________________________

Vardas, pavardė, parašas_____________________________________________

 

___________________________________