herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 125 „Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2016 m. liepos 28 d. Nr. 03-103

Vilnius

 

 

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 125 „Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL PASKOLŲ RIZIKOS DUOMENŲ BAZĖS TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 2 punktu, 54 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 3 straipsnį, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Patvirtinti Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisykles (pridedamos).“

2.    Nustatyti, kad:

2.1. šis nutarimas įsigalioja 2016 m. rugsėjo 1 dieną;

2.2. į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą įrašyti vartojimo kredito davėjai, kurie nėra kredito įstaigos arba bankų kontroliuojamos įmonės, ir į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą įrašyti tarpusavio skolinimo platformos operatoriai Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklėse nurodytą informaciją apie paskolos gavėjus ir jiems suteiktas paskolas į Paskolų rizikos duomenų bazę privalo pateikti iki 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                        Vitas Vasiliauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

1995 m. gruodžio 21 d.

nutarimu Nr. 125

(Lietuvos banko valdybos

2016 m. liepos 28 d.

nutarimo Nr. 03-103 redakcija)

 

 

PASKOLŲ RIZIKOS DUOMENŲ BAZĖS TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklėse nustatytos Paskolų rizikos duomenų bazės (toliau – duomenų bazė) tvarkymo nuostatos ir tvarka, pagal kurią Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikoje įsteigti bankai, užsienio bankų filialai, kredito unijos, Centrinė kredito unija, į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą įrašyti vartojimo kredito davėjai, kurie nėra kredito įstaigos arba bankų kontroliuojamos įmonės, ir į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą įrašyti tarpusavio skolinimo platformos operatoriai privalo teikti duomenis apie paskolos gavėjus ir jiems suteiktas paskolas.

2. Asmens duomenys duomenų bazėje tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o asmens duomenų bazės valdytojas nustatyta tvarka registruojamas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre.

3. Duomenų bazės tikslas – užtikrinti veiksmingą kredito sistemos funkcionavimą ir Lietuvos banko teisę gauti reikalingą informaciją priežiūros ir politikos, susijusios su finansų sistemos stabilumu, pinigų politikos vykdymo funkcijoms atlikti, statistikos tikslais, sudaryti Lietuvos bankui, kredito įstaigoms, į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą įrašytiems vartojimo kredito davėjams, kurie nėra kredito įstaigos arba bankų kontroliuojamos įmonės, ir į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą įrašytiems tarpusavio skolinimo platformos operatoriams sąlygas įvertinti paskolos gavėjų patikimumą į duomenų bazę teikiant ir iš duomenų bazės gaunant duomenis apie paskolos gavėjų gautas paskolas bei jų grąžinimą.

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Kontroliuojamoji įmonė – banko kontroliuojama įstaiga arba įmonė, kurios finansines ataskaitas visiškai konsoliduoja globojantysis (patronuojantysis) bankas, vadovaudamasis Lietuvos banko valdybos 2006 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 153 „Dėl Finansinės grupės jungtinės (konsoliduotos) priežiūros taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Finansinės grupės ataskaitų konsolidavimo ir jungtinės (konsoliduotos) priežiūros taisyklių nuostatomis.

4.2. Kredito įstaiga – bankas (Lietuvos Respublikoje įsteigtas bankas), užsienio banko filialas, kredito unija, Centrinė kredito unija.

4.3. Paskola – paskola ir kreditas, iš jų: kredito linija, vartojimo kreditas, hipotekos kreditas, sąskaitos kreditas, tarpbankinės paskolos, taip pat atpirkimo sandoris, išsimokėtinai (kreditan) parduotas turtas, kreditiniai įsiskolinimai, susidarę dėl faktoringo arba vekselių operacijų, finansinė nuoma (lizingas).

4.4. Paskolos gavėjų grupė – paskolos gavėjai, priskirti prie šių pozicijų klasių:

4.4.1.    centrinė valdžia ir centriniai bankai;

4.4.2.    institucijos;

4.4.3.    mažmeniniai klientai;

4.4.4.    įmonės;

4.4.5.    kiti paskolos gavėjai, nepriskirti prie 4.4.1–4.4.4 punktuose nurodytų paskolos gavėjų.

4.5. Šalies kodas – šalies, kurioje yra fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta arba įregistruotas juridinis asmuo, kodas.

4.6. Tarpusavio skolinimo platforma – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 2 straipsnyje.

4.7. Tarpusavio skolinimo platformos operatorius – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 2 straipsnyje.

4.8. Vartojimo kredito davėjas – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 2 straipsnyje.

4.9. Vartojimo kredito sutartis – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 2 straipsnyje.

5.    Lietuvos bankas, bankai ir jų kontroliuojamos įmonės, užsienio bankų filialai, kredito unijos, Centrinė kredito unija, į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą įrašyti vartojimo kredito davėjai, kurie nėra kredito įstaigos arba bankų kontroliuojamos įmonės, ir į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą įrašyti tarpusavio skolinimo platformos operatoriai, prieš sudarydami sandorius dėl paskolų teikimo, privalo gauti iš paskolos gavėjo visus šiame dokumente nurodytus duomenis ir pasižadėjimą teikti šiuos duomenis naudojimosi paskola metu.

6.    Duomenis apie paskolos gavėjus ir jiems suteiktas paskolas į duomenų bazę privalo teikti Lietuvos bankas, visos kredito įstaigos, į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą įrašyti vartojimo kredito davėjai, kurie nėra kredito įstaigos arba bankų kontroliuojamos įmonės, ir į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą įrašyti tarpusavio skolinimo platformos operatoriai (toliau – duomenų teikėjai).

7. Bankas privalo 9 punkte nustatyta tvarka teikti į duomenų bazę duomenis ir apie savo kontroliuojamų įmonių (išskyrus kontroliuojamuosius Lietuvos Respublikoje įregistruotus bankus) suteiktas paskolas. Jeigu banko kontroliuojama įmonė įsteigta užsienio valstybėje, į duomenų bazę pateikiami duomenys tik apie tos įmonės suteiktas paskolas Lietuvos Respublikos rezidentams. Bankas, pradėjęs kontroliuoti jau veikiančią įmonę, privalo gauti 9 punkte nurodytus duomenis ir per tris mėnesius nuo kontrolės pradžios pateikti juos į duomenų bazę. Kai bankas baigia kontroliuoti įmonę, informuojamas Lietuvos bankas, o duomenys apie paskolos gavėjus ir jiems suteiktas paskolas toliau neteikiami.

8. Duomenų bazės valdytojas yra Lietuvos bankas. Duomenų bazės valdymo ir tvarkymo funkcijos Lietuvos banko padaliniams paskirstomos Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymu.

 

II SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMAS

 

9.    Duomenų teikėjai į duomenų bazę teikia:

9.1. duomenis apie paskolos gavėją (arba gavėjus, jei paskola grąžinama solidariai):

9.1.1.    jeigu paskolos gavėjas fizinis asmuo (tarp jų ir ūkininkas):

9.1.1.1. asmens kodą (privalomas Lietuvos Respublikos piliečiams), o jeigu paskolos gavėjas ūkininkas, – ir ūkio registracijos kodą;

9.1.1.2. vardą;

9.1.1.3. pavardę;

9.1.1.4. rezidentas ar nerezidentas;

9.1.1.5. jeigu užsienio pilietis arba asmuo be pilietybės nurodo gyvenamąją vietą Lietuvos Respubliką, – leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numerį ir jo galiojimo laiką;

9.1.1.6. šalies kodą;

9.1.2.   jeigu paskolos gavėjas juridinis asmuo:

9.1.2.1. juridinio asmens kodą;

9.1.2.2. juridinio asmens pavadinimą;

9.1.2.3. rezidentas ar nerezidentas;

9.1.2.4. šalies kodą;

9.1.2.5. duomenis apie vienasmenį valdymo organą, nurodytus 9.1.1.1–9.1.1.6 punktuose, o jeigu įmonei taikoma bankroto arba restruktūrizavimo procedūra, – požymį, kad įmonei paskirtas bankroto administratorius;

9.1.2.6. paskolos gavėjo priskyrimą prie atitinkamos grupės, nurodytos 4.4 punkte;

9.2. duomenis, susijusius su paskolos suteikimu:

9.2.1.   kreditoriaus (jo filialo), įskaitant kontroliuojamąsias įmones, sutartinį kodą, galiojantį tik duomenų bazėje; tarpusavio skolinimo platformos operatorius nurodo tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus sutartinį kodą;

9.2.2.   paskolos paskirtį:

9.2.2.1. jeigu paskolos gavėjas fizinis asmuo (tarp jų ir ūkininkas):

9.2.2.1.1. įsigyti būstą, skirtą ne nuomai;

9.2.2.1.2. įsigyti ir plėtoti kitą, 9.2.2.1.1 punkte nenurodytą nekilnojamąjį turtą, išskiriant:

9.2.2.1.2.1. žemės sklypą;

9.2.2.1.2.2. kitą nekilnojamąjį turtą;

9.2.2.1.3. finansinėms investicijoms (įsigyti vertybinius popierius);

9.2.2.1.4. verslui arba profesinei veiklai;

9.2.2.1.5. vartojimui ir neapibrėžtai paskirčiai;

9.2.2.2. jeigu paskolos gavėjas juridinis asmuo:

9.2.2.2.1. įsigyti ir plėtoti nekilnojamąjį turtą, išskiriant:

9.2.2.2.1.1. žemės sklypą;

9.2.2.2.1.2. komercinės paskirties (taip pat ir nebaigtą) nekilnojamąjį turtą;

9.2.2.2.1.3. gyvenamosios paskirties (taip pat ir nebaigtą) nekilnojamąjį turtą;

9.2.2.2.1.4. kitos paskirties (taip pat ir nebaigtą) nekilnojamąjį turtą;

9.2.2.2.2. transporto priemonėms;

9.2.2.2.3. gamybos priemonėms;

9.2.2.2.4. finansinėms investicijoms (įsigyti vertybinius popierius);

9.2.2.2.5. kitoms, 9.2.2.2.1–9.2.2.2.4 punktuose nenurodytoms investicijoms;

9.2.2.2.6. apyvartinėms lėšoms, veiklos bendram finansavimui, neapibrėžtai paskirčiai;

9.2.2.3. kitos paskirties paskolos fiziniams ir juridiniams asmenims; nurodydamas šią paskirtį duomenų teikėjas turi ją įvardyti;

9.2.3. sutartyje numatytą paskolos sumą ir valiutos kodą; jei pagal tą pačią sutartį paskola suteikiama dviem arba daugiau asmenų, kurie solidariai užtikrina paskolos grąžinimą, nurodoma, kad paskola grąžinama solidariai;

9.2.4. paskolos palūkanų normos skaitinę reikšmę procentais ir palūkanų pasikeitimo datą, o jeigu palūkanų norma susieta su išoriniu indeksu, nurodyti:

9.2.4.1. šiuos indeksus:

9.2.4.1.1. Europos vienos nakties vidutines tarpbankinės rinkos skolinimo eurais (EONIA) palūkanų normas;

9.2.4.1.2. Europos vidutines tarpbankinės rinkos (EURIBOR) palūkanų normas;

9.2.4.1.3. Londono vidutines tarpbankinės rinkos skolinimo (LIBOR) JAV doleriais palūkanų normas;

9.2.4.1.4. Londono vidutines tarpbankinės rinkos skolinimo (LIBOR) eurais palūkanų normas;

9.2.4.1.5. kitą, ankstesniuose punktuose nenurodytą, indeksą;

9.2.4.2. išorinio indekso laikotarpį:

9.2.4.2.1. vienos nakties;

9.2.4.2.2. 1 mėnesio;

9.2.4.2.3. 3 mėnesių;

9.2.4.2.4. 6 mėnesių;

9.2.4.2.5. 12 mėnesių;

9.2.4.2.6. kitą, ankstesniuose punktuose nenurodytą, laikotarpį;

9.2.5. sutarties dėl paskolos suteikimo numerį arba kitą skolinio įsipareigojimo identifikacinį numerį ir pasirašymo datą, o jeigu paskolos gavėjas juridinis asmuo, – taip pat požymį, nurodantį kreditavimo įsipareigojimo skaičiavimo būdą;

9.2.6. paskolos rūšį, išskiriant:

9.2.6.1. kredito liniją;

9.2.6.2. vartojimo kreditą;

9.2.6.3. hipotekos kreditą;

9.2.6.4. sąskaitos kreditą;

9.2.6.5. tarpbankinę paskolą;

9.2.6.6. atpirkimo sandorį;

9.2.6.7. išsimokėtinai (kreditan) parduotą turtą;

9.2.6.8. kreditinius įsiskolinimus, susidarančius dėl faktoringo operacijų;

9.2.6.9. kreditinius įsiskolinimus, susidarančius dėl vekselių operacijų;

9.2.6.10. finansinę nuomą (lizingą);

9.2.6.11. kitas paskolas ir kreditus;

9.2.7. paskolos suteikimo arba pirkimo (perėmimo) datą, sumą, valiutos kodą ir, jei paskola nupirkta (perimta), – kreditoriaus, iš kurio nupirkta (perimta) paskola, kodą, galiojantį duomenų bazėje, ir (arba) juridinio arba fizinio asmens duomenis, nurodytus 9.1.1.1–9.1.1.6 arba 9.1.2.1–9.1.2.4 punktuose, o jeigu paskola nupirkta iš užsienio šalies kreditoriaus, – tik šalies kodą;

9.3.      duomenis apie paskolos užtikrinimo priemones:

9.3.1.   paskolai užtikrinti garantiją, laidavimą išdavusių ir turtą įkeitusių asmenų duomenis, nurodytus 9.1.1.1–9.1.1.6 arba 9.1.2.1–9.1.2.4 punktuose; jeigu paskolos grąžinimui užtikrinti įkeistas nekilnojamasis turtas valdomas bendros jungtinės nuosavybės teise, į duomenų bazę pateikiami duomenys apie kiekvieną įkeisto turto bendrasavininkį;

9.3.2.   paskolai užtikrinti išduotų garantijų, laidavimų sumą, valiutos kodą ir datą;

9.3.3.   paskolą apdraudus draudimo įmonėje:

9.3.3.1.   draudimo įmonės duomenis, nurodytus 9.1.2.1–9.1.2.4 punktuose;

9.3.3.2.   toje draudimo įmonėje apdraustos paskolos sumą, valiutos kodą;

9.3.4.   paskolai užtikrinti įkeisto turto vertę, išskiriant šias turto rūšis:

9.3.4.1.   nekilnojamąjį turtą:

9.3.4.1.1. gyvenamąsias patalpas;

9.3.4.1.2. negyvenamąsias patalpas;

9.3.4.1.3. žemės sklypą;

9.3.4.1.4. kitą nekilnojamąjį turtą;

9.3.4.2.   kilnojamąjį turtą:

9.3.4.2.1. transporto priemones;

9.3.4.2.2. mašinas ir įrengimus;

9.3.4.2.3. prekių atsargas;

9.3.4.2.4. kitą kilnojamąjį turtą;

9.3.4.3.   finansinį užstatą, atitinkantį Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo reikalavimus:

9.3.4.3.1. akcinių bendrovių akcijas ir kitus tokioms akcijoms prilygintus vertybinius popierius;

9.3.4.3.2. skolos vertybinius popierius, kuriais galima prekiauti vertybinių popierių rinkose;

9.3.4.3.3. kitus vertybinius popierius;

9.3.4.3.4. lėšas indėlio sąskaitoje;

9.3.4.3.5. lėšas banko sąskaitoje;

9.3.4.3.6. kitas grąžintinas lėšas;

9.3.4.4.   kitą, ankstesniuose punktuose nenurodytą, turtą; nurodydamas šį įkeičiamą turtą, duomenų teikėjas turi jį įvardyti;

9.3.5.   jeigu tuo pačiu turtu užtikrinamas paskolų grąžinimas dviem ar daugiau kreditorių, nurodomas šio turto įkeitimo eiliškumas; jeigu tuo pačiu turtu užtikrinamas dviejų ar daugiau to paties kreditoriaus suteiktų paskolų grąžinimas, – įkeistas turtas paskirstomas proporcingai suteiktų paskolų sumai arba kitaip duomenų teikėjo nustatyta tvarka;

9.4.      duomenis apie paskolos grąžinimą:

9.4.1.   jeigu paskolos gavėjas juridinis asmuo arba ūkininkas, – numatomus paskolos dalinių ir galutinio grąžinimų terminus, sumas ir valiutos kodus, o jeigu paskolos gavėjas fizinis asmuo, išskyrus ūkininką, – galutinio grąžinimo terminą ir paskolos sumos grąžinimo būdą:

9.4.1.1.   periodiniais mokėjimais lygiomis dalimis;

9.4.1.2.   periodiniais mokėjimais ne lygiomis dalimis;

9.4.1.3.   vienu mokėjimu termino pabaigoje;

9.4.1.4.   kitaip;

9.4.2.   paskolos grąžinimo (įskaitant dalinius grąžinimus) datą ir sumą, išskiriant paskolą ar paskolos dalį, jei paskola ar jos dalis grąžinta:

9.4.2.1.   kreditoriui įvykdžius arba pardavus paskolos užtikrinimo priemonę:

9.4.2.1.1. garantiją;

9.4.2.1.2. laidavimą;

9.4.2.1.3. draudimo įmonės draudimą;

9.4.2.1.4. nekilnojamąjį turtą:

9.4.2.1.4.1.   gyvenamąsias patalpas;

9.4.2.1.4.2.   negyvenamąsias patalpas;

9.4.2.1.4.3.   žemės sklypą;

9.4.2.1.4.4.   kitą nekilnojamąjį turtą;

9.4.2.1.5.      kilnojamąjį turtą:

9.4.2.1.5.1.   transporto priemones;

9.4.2.1.5.2.   mašinas ir įrengimus;

9.4.2.1.5.3.   prekių atsargas;

9.4.2.1.5.4.   kitą kilnojamąjį turtą;

9.4.2.1.6.      finansinį užstatą:

9.4.2.1.6.1.   akcinių bendrovių akcijas ir kitus tokioms akcijoms prilygintus vertybinius popierius;

9.4.2.1.6.2.   skolos vertybinius popierius, kuriais galima prekiauti vertybinių popierių rinkose;

9.4.2.1.6.3.   kitus vertybinius popierius;

9.4.2.1.6.4.   lėšas indėlio sąskaitoje;

9.4.2.1.6.5.   lėšas banko sąskaitoje;

9.4.2.1.6.6.   kitas grąžintinas lėšas;

9.4.2.1.7. kitą, ankstesniuose punktuose nenurodytą, turtą;

9.4.2.2.   perėmus finansinės nuomos (lizingo) objektą;

9.4.3.   parduotos (perduotos) paskolos sumą, valiutos kodą, pardavimo (perdavimo) datą, kreditoriaus, kuriam parduota (perduota) paskola, kodą, galiojantį tik duomenų bazėje, ir (arba) fizinio arba juridinio asmens, kuriam parduota (perduota) paskola, duomenis, nurodytus 9.1.1.1–9.1.1.6 ar 9.1.2.1–9.1.2.4 punktuose, jeigu parduodama užsienio šalies kreditoriui, – tik šalies kodą;

9.4.4.   duomenis apie paskolos vertės tikslinimą:

9.4.4.1.   paskolos vertės tikslinimo metodą – individualiai ar bendrai;

9.4.4.2.   jei paskola vertinama individualiai, – nuvertėjusios paskolos vertę, nustatytą patikslinus paskolos vertę;

9.4.4.3.   paskolos vertės patikslinimo datą;

9.4.5.   nurašytos visos paskolos arba jos dalies sumą, valiutos kodą ir nurašymo datą; galutinai nurašytoms paskoloms duomenų teikėjas pateikia atskirą požymį;

9.4.6.   nurašytų paskolų grąžinimo į balansinį turtą datą, sumą, valiutos kodą;

9.4.7. datą, nuo kurios paskolos gavėjas vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus duomenų teikėjui (jei tai bankai, – bankui, banką globojančiam (patronuojančiam) bankui arba banko kontroliuojamai įmonei) arba fiziniam asmeniui, kuris per tarpusavio skolinimo platformą suteikė vartojimo kreditą vartojimo kredito gavėjui, daugiau kaip 60, bet ne daugiau kaip 90 kalendorinių dienų, išskyrus tuos atvejus, kai paskolos likutis neviršija 30 Eur arba kitos, duomenų teikėjo nuomone, nereikšmingos sumos (pirmą ir paskesnius kartus);

9.4.8. datą, nuo kurios paskolos gavėjas vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus duomenų teikėjui (jei tai bankai, – bankui, banką globojančiam (patronuojančiam) bankui arba banko kontroliuojamai įmonei) arba fiziniam asmeniui, kuris per tarpusavio skolinimo platformą suteikė vartojimo kreditą vartojimo kredito gavėjui, daugiau kaip 90 kalendorinių dienų, išskyrus tuos atvejus, kai paskolos likutis neviršija 30 Eur arba kitos, duomenų teikėjo nuomone, nereikšmingos sumos (pirmą ir paskesnius kartus);

9.4.9. datą, nuo kurios nebegali būti taikomos (netenkinamos) šių taisyklių 9.4.7 ir 9.4.8 punkte nurodytos sąlygos (pirmą ir paskesnius kartus);

9.5. kredito įstaigos – duomenis apie paskolos gavėjo pripažinimą tikėtinai neįvykdysiančiu arba neįvykdančiu įsipareigojimų (pirmą ir paskesnius kartus) pagal šių taisyklių 1 priedo 1 arba 2 punkte nurodytas sąlygas:

9.5.1. paskolos gavėjo pripažinimo tikėtinai neįvykdysiančiu arba neįvykdančiu įsipareigojimų datą;

9.5.2. sąlygą, pagal kurią paskolos gavėjas pripažintas tikėtinai neįvykdysiančiu arba neįvykdančiu įsipareigojimų;

9.6. kredito įstaigos – paskolos gavėjo pripažinimo vėl tikėtinai įvykdysiančiu arba vykdančiu įsipareigojimus datą (pirmo ir paskesnių kartų) pagal šių taisyklių 1 priedo 3 punkto nuostatas;

9.7. į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą įrašyti vartojimo kredito davėjai, kurie nėra kredito įstaigos arba bankų kontroliuojamos įmonės, ir į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą įrašyti tarpusavio skolinimo platformos operatoriai – duomenis apie paskolos gavėjo pripažinimą neįvykdančiu įsipareigojimų (pirmą ir paskesnius kartus) pagal šių taisyklių 1 priedo 2 punkte nurodytą sąlygą:

9.7.1. paskolos gavėjo pripažinimo neįvykdančiu įsipareigojimų datą;

9.7.2. sąlygą, pagal kurią paskolos gavėjas pripažintas neįvykdančiu įsipareigojimų;

9.8. į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą įrašyti vartojimo kredito davėjai, kurie nėra kredito įstaigos arba bankų kontroliuojamos įmonės, ir į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą įrašyti tarpusavio skolinimo platformos operatoriai – paskolos gavėjo pripažinimo vėl vykdančiu įsipareigojimus datą (pirmo ir paskesnių kartų), jei negali būti taikoma (netenkinama) šių taisyklių 1 priedo 2 punkte nurodyta sąlyga.

10.   Jeigu kreditiniai įsiskolinimai susidarė dėl faktoringo operacijų klientui perdavus kredito įstaigai ar jos kontroliuojamai įmonei piniginį reikalavimą skolininkui (be laidavimo), 9 punkte numatyti duomenys į duomenų bazę turi būti pateikiami apie skolininką. Į duomenų bazę neteikiami 9.1.2.5, 9.2.3–9.2.5 punktuose nurodyti duomenys apie skolininkus (debitorius), kurių rizika visiškai apdrausta draudimo įmonėje. Jeigu faktoringo sutartis sudaryta su laidavimu, 9 punkte nurodyti duomenys į duomenų bazę turi būti pateikiami tik apie klientą, perdavusį kredito įstaigai ar jos kontroliuojamai įmonei piniginį reikalavimą.

11. Lietuvos bankas ir kredito įstaigos privalo teikti duomenis apie kiekvieną paskolos gavėjui fiziniam asmeniui suteiktą paskolą, kurios suma lygi 289,62 Eur arba didesnė. Į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą įrašyti vartojimo kredito davėjai, kurie nėra kredito įstaigos arba bankų kontroliuojamos įmonės, privalo teikti duomenis apie kiekvieną paskolos gavėjui fiziniam asmeniui vartojimo kredito sutartimi suteiktą vartojimo kreditą, kurio suma lygi 30 Eur arba didesnė. Į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą įrašyti tarpusavio skolinimo platformos operatoriai privalo teikti duomenis apie kiekvieną paskolos gavėjui fiziniam asmeniui vartojimo kredito sutartimi per tarpusavio skolinimo platformą suteiktą vartojimo kreditą, kurio suma lygi 30 Eur arba didesnė. Kredito įstaigos privalo teikti duomenis apie paskolos gavėjui juridiniam asmeniui suteiktas paskolas arba kreditavimo įsipareigojimus, kurių kiekvieno suma lygi 289,62 Eur arba didesnė. Duomenys neteikiami apie paskolas, įskaitant sąskaitos kreditą, suteiktas Lietuvos bankui, šalies kredito įstaigoms ir užsienio bankams ne ilgesniam negu 14 dienų laikotarpiui, ir tais atvejais, kai banko kontroliuojama įmonė suteikia paskolą pačiam bankui. Lietuvos bankas teikia duomenis tik apie paskolos gavėjus fizinius asmenis ir jiems suteiktas paskolas. Nurodytus 9.1.2.6 punkte duomenis teikia tik kredito įstaigos, kurioms taikomi kapitalo pakankamumo skaičiavimo reikalavimai.

12.   Duomenų teikėjai 9 punkte nurodytus duomenis privalo pateikti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo faktinio paskolos suteikimo, pirkimo (perėmimo), grąžinimo, pardavimo (perdavimo), nurašymo ir 9 punkte pateiktų duomenų pasikeitimo. Jeigu paskolos gavėjas juridinis asmuo, 9.1.2, 9.2.1–9.2.3 (išskyrus 9.2.2.1 punktą), 9.2.5 ir 9.2.6 punktuose nurodytus duomenis duomenų teikėjai privalo pateikti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo kreditavimo įsipareigojimo atsiradimo momento. Nurodytus 9.2.7, 9.4.2 ir 9.4.3 punktuose duomenis duomenų teikėjai pateikia susumuotus pagal dieną, operacijos tipą ir valiutą.

13.   Duomenys apie paskolos gavėjo grąžintas paskolas, kreditoriaus parduotas (perduotas) paskolas, taip pat apie paskolas, suteiktas kontroliuojamųjų įmonių, kurias bankas baigė kontroliuoti, saugomi duomenų bazėje dešimt metų nuo paskolos grąžinimo, pardavimo (perdavimo) arba kontrolės baigimo dienos, o duomenys apie nurašytas paskolas – kol kreditorius turi reikalavimo teisę į šias paskolas, bet ne trumpiau kaip dešimt metų.

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ BAZĖS TVARKYMAS IR NAUDOJIMAS

 

14.   Duomenų teikėjai Lietuvos bankui pateikia duomenis (įskaitant filialų duomenis) apie savo ir kontroliuojamųjų įmonių paskolos gavėjus ir jiems suteiktas paskolas tiesiogiai arba netiesiogiai per pasirinktą Centrinę kredito uniją, veikiančią kaip duomenų teikėjų įgaliotas duomenų tvarkytojas, (toliau – duomenų perdavėjas), jeigu laikomasi teisės aktų reikalavimų, taikytinų tvarkant duomenis. Tiesioginiai duomenų teikėjai Lietuvos bankui teikia, o duomenų perdavėjas Lietuvos bankui perduoda duomenis naudodamiesi Lietuvos banko pateikta duomenų kodavimo ir perdavimo į Lietuvos banką programine įranga nuo 8 iki 17 val. Lietuvos banko darbo dienomis.

15.   Lietuvos bankas pateikia tiesioginiams duomenų teikėjams ir duomenų perdavėjui techninės ir programinės įrangos reikalavimus bei duomenų pateikimo ir gavimo nustatytų struktūrų bylas.

16.   Tiesioginiai duomenų teikėjai paklausimus į duomenų bazę pateikia ir atsakymus gauna, o duomenų perdavėjas paklausimus į duomenų bazę ir atsakymus į juos perduoda naudodamiesi Lietuvos banko pateikta duomenų kodavimo ir perdavimo į Lietuvos banką programine įranga. Atsakymai į paklausimus pateikiami nuo 8 iki 17 val. Lietuvos banko darbo dienomis.

17.   Tiesioginiai duomenų teikėjai gali teikti, o duomenų perdavėjas gali perduoti Lietuvos bankui duomenis apie paskolos gavėjus ir jiems suteiktas paskolas bei paklausimus į duomenų bazę Lietuvos banko poilsio ir švenčių dienomis bei po 17 val. Lietuvos banko darbo dienomis, tačiau tuo metu Lietuvos bankas neužtikrins duomenų bazės veikimo ir duomenų teikėjams neteiks techninės pagalbos.

18.   Duomenų teikėjai į duomenų bazę gali teikti pirmo ir antro tipų paklausimus. Į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą įrašyti vartojimo kredito davėjai, kurie nėra kredito įstaigos arba bankų kontroliuojamos įmonės, ir į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą įrašyti tarpusavio skolinimo platformos operatoriai į duomenų bazę gali teikti paklausimus tik apie fizinius asmenis (tarp jų ir ūkininkus).

19.   Lietuvos bankas ir kredito įstaigos, pateikę pirmo tipo paklausimą ir nurodę paskolos gavėjo 9.1.1 ar 9.1.2.1–9.1.2.4 punktuose nurodytus duomenis, į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą įrašyti vartojimo kredito davėjai, kurie nėra kredito įstaigos arba bankų kontroliuojamos įmonės, ir į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą įrašyti tarpusavio skolinimo platformos operatoriai, pateikę pirmo tipo paklausimą ir nurodę paskolos gavėjo fizinio asmens (tarp jų ir ūkininko) 9.1.1 punkte nurodytus duomenis, iš duomenų bazės gauna:

19.1.duomenis pagal kiekvieną paskolos gavėjo paskolą:

19.1.1. paskolos paskirtį;

19.1.2. sutartyje nustatytą paskolos sumą; jei numatyta, kad paskolą grąžins du arba daugiau asmenų, – nurodoma, kad paskola grąžinama solidariai;

19.1.3. paskolos palūkanų normos skaitinę reikšmę procentais, o jeigu palūkanų norma susieta su išoriniu indeksu, – nurodoma tai ir išorinio indekso laikotarpis;

19.1.4. kreditavimo įsipareigojimo sumą ir skaičiavimo būdą, jeigu paklausimas pateikiamas apie juridinį asmenį;

19.1.5. paskolos rūšį, nurodytą 9.2.6 punkte;

19.1.6. galutinį paskolos grąžinimo terminą, o jeigu paskolos gavėjas fizinis asmuo, išskyrus ūkininką, – ir paskolos gavėjui suteiktos paskolos sumos grąžinimo būdą, nurodytą 9.4.1 punkte;

19.1.7. paskolos sutarties pasirašymo datą;

19.1.8. faktiško įsiskolinimo sumą;

19.1.9. duomenis apie paskolos vertės tikslinimą:

19.1.9.1. paskolos vertės tikslinimo metodą;

19.1.9.2. nuvertėjusios paskolos vertę, nustatytą individualiai patikslinus paskolos vertę;

19.1.10. paskolos gavėjo ir kitų asmenų paskolos gavėjo paskolai užtikrinti įkeisto turto vertę, išskiriant įkeisto turto rūšį, nurodytą 9.3.4 punkte, o jei tuo pačiu turtu užtikrinamas paskolų grąžinimas dviem arba daugiau kreditorių, – įkeitimo eiliškumą;

19.1.11. paskolos gavėjo paskolai užtikrinti gautų garantijų sumą;

19.1.12. paskolos gavėjo paskolai užtikrinti gautų laidavimų sumą;

19.1.13 datą, nuo kurios paskola tenkina 9.4.7 ir (arba) 9.4.8 punkte nurodytą sąlygą;

19.2. duomenis pagal paskolos gavėją:

19.2.1.    paskolos gavėjo nurašytų paskolų sumą;

19.2.2.    paskolos gavėjo per metus grąžintų paskolų sumą, o jeigu paskola ar jos dalis grąžinta įvykdžius paskolos užtikrinimo priemonę arba perėmus finansinės nuomos (lizingo) objektą, – paskolos grąžinimo šaltinius, nurodytus 9.4.2.1 ir 9.4.2.2 punktuose, bei iš jų susigrąžintą paskolų sumą;

19.2.3.    paskolos gavėjo išduotų garantijų sumą;

19.2.4.    paskolos gavėjo suteiktų laidavimų sumą;

19.2.5.     jeigu paskola apdrausta draudimo įmonėje, – draudimo įmonės duomenis, nurodytus 9.1.2.1–9.1.2.4 punktuose, ir toje draudimo įmonėje apdraustų paskolų sumą;

19.2.6.    paskolos gavėjo įkeisto turto vertę kitų asmenų paskoloms užtikrinti ir įkeisto turto rūšį, nurodytą 9.3.4 punkte, o jei tuo pačiu turtu užtikrinamas paskolų grąžinimas dviem arba daugiau kreditorių, – įkeitimo eiliškumą;

19.2.7.    jeigu paskolos gavėjas juridinis asmuo arba ūkininkas, paskolos gavėjui suteiktų paskolų grąžinimo artimiausiais penkeriais metais sumas, suskirstytas ketvirčiais, ir paskolų, kurių grąžinimas numatytas vėliau negu po penkerių metų, sumą ir galutinį grąžinimo terminą;

19.2.8.     duomenis apie paskolos gavėjo pripažinimą tikėtinai neįvykdysiančiu arba neįvykdančiu įsipareigojimų:

19.2.8.1. pripažinimo tikėtinai neįvykdysiančiu arba neįvykdančiu įsipareigojimų datą (pirmo ir paskesnių kartų) ir viso įsiskolinimo duomenų teikėjui, kuris pripažino paskolos gavėją tikėtinai neįvykdysiančiu arba neįvykdančiu įsipareigojimų, sumą tą dieną;

19.2.8.2. sąlygą, pagal kurią paskolos gavėjas pripažintas tikėtinai neįvykdysiančiu arba neįvykdančiu įsipareigojimų;

19.2.9.    pripažinimo vėl tikėtinai įvykdysiančiu arba vykdančiu įsipareigojimus datą.

20. Pateikę antro tipo paklausimą, duomenų teikėjai gauna paskolos gavėjų, kuriuos tikėtinai neįvykdysiančiais arba neįvykdančiais įsipareigojimų pripažino pats duomenų teikėjas, ir tų to paties duomenų teikėjo paskolos gavėjų, kurie pripažinti tikėtinai neįvykdysiančiais arba neįvykdančiais įsipareigojimų kitose duomenų teikėjų įstaigose (nenurodant kitų kreditorių pavadinimų) duomenis, nurodytus 9.1.1 ar 9.1.2.1–9.1.2.4 punktuose, datą, kada paskolos gavėjas pripažintas tikėtinai neįvykdysiančiu arba neįvykdančiu įsipareigojimų, viso įsiskolinimo sumą tą dieną ir sąlygą, pagal kurią paskolos gavėjas pripažintas tikėtinai neįvykdysiančiu arba neįvykdančiu įsipareigojimų.

21. Duomenų bazėje saugomi duomenys teikiami tik duomenų teikėjų centrinėms būstinėms, juridiniams ir fiziniams asmenims apie save pagal 2 priede nurodytą tvarką, ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. Duomenų bazėje saugomi duomenys, nurodyti 9.1.1.1–9.1.1.3 punktuose, išskyrus ūkininko ūkio registracijos kodą, teikiami Oficialiosios statistikos darbų programoje nurodytiems administracinių duomenų valdytojams, iš kurių Lietuvos bankas gauna informaciją Paskolas turinčių namų ūkių finansinės būklės (biudžetų) statistiniam tyrimui atlikti.

22. Kredito įstaiga, į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą įrašytas vartojimo kredito davėjas, kuris nėra kredito įstaiga arba banko kontroliuojama įmonė, ir į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą įrašytas tarpusavio skolinimo platformos operatorius, prieš pradėdami tiesiogiai teikti ir gauti duomenis iš duomenų bazės, turi sudaryti su Lietuvos banku sutartį, kurioje būtų nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis, šalių taikomos priemonės, skirtos asmens duomenims apsaugoti nuo bet kokio neteisėto tvarkymo, taip pat mokėjimo Lietuvos bankui tvarka. Jei kredito unija duomenis planuoja teikti ir gauti netiesiogiai per duomenų perdavėją Centrinę kredito uniją, Centrinė kredito unija, veikianti kaip kredito unijos įgaliotas duomenų tvarkytojas, turi su Lietuvos banku sudaryti sutartį, kurioje būtų nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis, šalių taikomos priemonės, skirtos asmens duomenims apsaugoti nuo bet kokio neteisėto tvarkymo, taip pat mokėjimo Lietuvos bankui tvarka.

23. Kredito įstaigų, kurioms atšaukta licencija, įmonių, kurias bankas baigė kontroliuoti, iš viešojo vartojimo kreditų davėjų sąrašo išbrauktų vartojimo kredito davėjų, kurie nėra kredito įstaigos arba bankų kontroliuojamos įmonės, ir iš viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo išbrauktų tarpusavio skolinimo platformos operatorių pateikti duomenys apie paskolos gavėjus ir jiems suteiktas paskolas neatnaujinami, duomenų teikėjams neteikiami ir saugomi duomenų bazėje dešimt metų nuo neatnaujinimo dienos.

24. Lietuvos bankas atsako už duomenų bazės informacijos, saugomos ir naudojamos Lietuvos banke, saugumą ir konfidencialumą.

25. Duomenų teikėjo įstaigoje arba įmonėje turi būti sukurtos ir priklausomai nuo teisinės formos valdybos arba vadovo patvirtintos naudojimosi duomenų baze vidaus taisyklės su asmenų, galinčių naudotis duomenimis arba juos teikti, sąrašu. Asmenys raštu turi įsipareigoti saugoti asmens duomenų paslaptį. Kiekvienas duomenų teikėjo paklausimas (arba duomenų pateikimas) turi būti registruojamas ir saugomas vienus metus. Duomenų teikėjo įstaigoje arba įmonėje vidaus audito tarnybos privalo ne rečiau kaip kartą per trejus metus tikrinti ir įvertinti patvirtintas duomenų bazės naudojimo procedūras, taikomas programines priemones ir įdiegtas vidaus kontrolės procedūras ir tai, ar jos sudaro prielaidas užtikrinti perduodamų duomenų kokybę.

26. Mėnesiui pasibaigus, Lietuvos bankas per 3 darbo dienas elektroniniu būdu duomenų teikėjui arba duomenų perdavėjui Centrinei kredito unijai pateikia naudojimosi duomenų baze protokolą su mokėjimo informacija. Jei iki mėnesio 15 d. Lietuvos bankas raštu negauna duomenų teikėjo arba duomenų perdavėjo Centrinės kredito unijos pretenzijos dėl informacijos negavimo ar apskaičiuotos mokėjimo sumos, laikoma, kad jis naudojimosi duomenų baze protokolą su mokėjimo informacija gavo ir su ja sutinka.

27. Už duomenų teisingumą, pateikimą laiku ir konfidencialumą atsako duomenų teikėjas. Jeigu kredito unija teikia duomenis netiesiogiai per Centrinę kredito uniją, už jos duomenų apie paskolos gavėjus ir jiems suteiktas paskolas, paklausimų į duomenų bazę ir atsakymų į juos perdavimą teisingai ir laiku, informacijos saugumą ir konfidencialumą perdavimo metu atsako Centrinė kredito unija.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Jeigu kredito įstaigos, į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą įrašyti vartojimo kredito davėjai, kurie nėra kredito įstaigos arba bankų kontroliuojamos įmonės, ir į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą įrašyti tarpusavio skolinimo platformos operatoriai laiku nepateikia, pateikia neišsamius duomenis arba jų nepatikslina, kredito įstaigoms, į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą įrašytiems vartojimo kredito davėjams, kurie nėra kredito įstaigos arba bankų kontroliuojamos įmonės, ir į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą įrašytiems tarpusavio skolinimo platformos operatoriams arba jų vadovams gali būti taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos poveikio priemonės.

 

_____________________


 

Paskolų rizikos duomenų bazės

tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

 

SĄLYGOS, KAI PASKOLOS GAVĖJAS PRIPAŽĮSTAMAS NEĮVYKDANČIU ĮSIPAREIGOJIMŲ ARBA VĖL VYKDANČIU ĮSIPAREIGOJIMUS

 

 

1. Paskolos gavėjas pripažįstamas tikėtinai neįvykdysiančiu įsipareigojimų, jei, duomenų teikėjo nuomone, tikėtina, kad paskolos gavėjas iki galo neįvykdys savo įsipareigojimų duomenų teikėjui (jei tai bankai, – bankui, banką globojančiam (patronuojančiam) bankui arba banko kontroliuojamai įmonei) iki tol, kol duomenų teikėjas nesiims tokių veiksmų kaip paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonės įvykdymas. Tikėtino įsipareigojimų neįvykdymo požymiai yra šie:

1.1. duomenų teikėjas nustojo už paskolą kaupti palūkanas ir kitus sutartyje numatytus periodinius mokėjimus;

1.2. reikšmingai pablogėjus paskolos kokybei, duomenų teikėjas tikslina paskolos vertę;

1.3. duomenų teikėjas parduoda paskolą ir dėl to patiria reikšmingą nuostolį (didesnį negu 5 proc. paskolos likučio). Įvertinami tik nuostoliai, susiję su paskolos gavėjo kredito rizika. Jei duomenų teikėjas parduodamas paskolą patiria nuostolį dėl kitų priežasčių (pavyzdžiui, pasikeitusių palūkanų normų), toks nuostolis neįvertinamas;

1.4. duomenų teikėjas persvarsto paskolą dėl pablogėjusios paskolos gavėjo finansinės būklės ir patiria finansinių nuostolių;

1.5. duomenų teikėjas inicijuoja paskolos gavėjo pripažinimo nemokiu procedūrą, atsižvelgdamas į paskolos gavėjo įsipareigojimus duomenų teikėjui (jei tai bankai, – bankui, banką globojančiam (patronuojančiam) bankui arba banko kontroliuojamai įmonei);

1.6. paskolos gavėjo arba trečiosios šalies iniciatyva paskolos gavėjui pradėta bankroto arba kita panaši procedūra, kurios metu galima panaikinti arba atidėti paskolos gavėjo įsipareigojimus duomenų teikėjui (jei tai bankai, – bankui, banką globojančiam (patronuojančiam) bankui arba banko kontroliuojamai įmonei).

2. Paskolos gavėjas pripažįstamas neįvykdančiu įsipareigojimų, jei paskolos gavėjas vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus duomenų teikėjui (jei tai bankai, – bankui, banką globojančiam (patronuojančiam) bankui arba banko kontroliuojamai įmonei) arba fiziniam asmeniui, kuris per tarpusavio skolinimo platformą suteikė vartojimo kreditą vartojimo kredito gavėjui, daugiau kaip 90 kalendorinių dienų, išskyrus tuos atvejus, kai paskolos likutis neviršija 30 Eur arba kitos, duomenų teikėjo nuomone, nereikšmingos sumos.

3. Paskolos gavėjas pripažįstamas vėl tikėtinai įvykdysiančiu įsipareigojimus arba vėl vykdančiu įsipareigojimus, jei, duomenų teikėjo nuomone, negali būti taikomas (netenkinamas) nei vienas iš kriterijų, pagal kuriuos paskolos gavėjas buvo pripažintas tikėtinai neįvykdysiančiu įsipareigojimų arba neįvykdančiu įsipareigojimų.

 

___________________


 

Paskolų rizikos duomenų bazės

tvarkymo taisyklių

2 priedas

 

 

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ PASKOLŲ RIZIKOS DUOMENŲ BAZĖS ASMENIMS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Duomenų teikimo iš Paskolų rizikos duomenų bazės asmenims apraše (toliau – Aprašas) nustatyta duomenų, susijusių su asmeniu ir esančių Paskolų rizikos duomenų bazėje (PRDB), (toliau – duomenys) teikimo tvarka.

2.    Duomenis apie paklausėjus teikia PRDB eksploatuojantis padalinys pagal rašytinius arba elektroninius prašymus. Kad susipažintų su savo asmens duomenimis, fiziniams asmenims, patvirtinusiems savo asmens tapatybę viena iš Lietuvos bankui priimtinų elektroninių asmens autentifikavimo priemonių, duomenys teikiami ir per interneto prieigą.

3.    Atsakyme į paklausėjo prašymą negali būti jokių kito fizinio asmens duomenų, taip pat juridinio asmens pavadinimo ir kodo, išskyrus prašyme nurodyto paklausėjo.

4.    Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. asmens duomenys – kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme;

4.2. interneto prieiga – galimybė internetinio ryšio priemonėmis pateikti paklausimą į PRDB naudojant interneto naršyklę;

4.3. paklausėjas – fizinis (tarp jų ir ūkininkas) arba juridinis asmuo, kuris pateikdamas rašytinį prašymą (tiesiogiai asmeniui atvykus į Lietuvos banką, atsiuntus paštu, faksu ar per pasiuntinį) arba elektroninį prašymą (Lietuvos banko el. paštu prdb@lb.lt) kreipiasi dėl savo duomenų teikimo iš PRDB;

4.4. paklausėjo atstovas – asmuo, turintis teisę įstatymų nustatyta tvarka atstovauti paklausėjui;

4.5. paklausėjo duomenys – PRDB esantys fizinio arba juridinio asmens duomenys, kurie teikiami pagal PRDB tvarkymo taisykles.

5.    Asmenų prašymams teikti jų duomenis iš PRDB Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklės taikomos tiek, kiek neprieštarauja Aprašo nuostatoms.

 

II SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMAS PER INTERNETO PRIEIGĄ

 

6.    Per interneto prieigą duomenys teikiami fiziniams asmenims. Besijungiantis per interneto prieigą fizinis asmuo identifikuojamas jo pasirinkta viena iš Lietuvos banko siūlomų elektroninių asmens autentifikavimo priemonių.

7.    Prisijungus per interneto prieigą, teikiami tokie duomenys: esami asmens įsipareigojimai, buvę asmens įsipareigojimai, asmens pripažinimas neįvykdančiu įsipareigojimų arba vėl vykdančiu įsipareigojimus, informacija, kokiems duomenų gavėjams asmens duomenys teikiami ir buvo teikti per paskutinius dvejus metus.

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMAS PAKLAUSĖJAMS FIZINIAMS ASMENIMS

 

8.       Paklausėjas, norėdamas gauti savo duomenis, turi Lietuvos banko PRDB eksploatuojančiam padaliniui raštu pateikti prašymą, užpildytą pagal 1 priede pateiktą pavyzdį, tiesiogiai atvykęs į Lietuvos banką ir pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir (arba) ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą arba registruotu paštu arba elektroniniu būdu. Prašyme privalo būti:

8.1.    vardas;

8.2.    pavardė;

8.3.    asmens kodas;

8.4.    adresas ryšiams;

8.5.    telefono numeris ir (arba) el. pašto adresas;

8.6.    norima gauti informacija; jeigu kreipiamasi dėl fizinio asmens kaip ūkininko duomenų pateikimo, – ūkio registracijos kodas;

8.7.    parašas;

8.8.    priedai ir papildomi duomenys (jeigu reikia).

9.       Jeigu prašymas siunčiamas paštu arba per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtinta paklausėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu prašoma duomenų apie fizinį asmenį kaip ūkininką, – asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtinta ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

10.     Besikreipiantis atstovas pateikia tapatybę ir asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtintus atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Atstovas, kuris kreipiasi dėl fizinio asmens kaip ūkininko duomenų pateikimo, turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą arba asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtintą kopiją.

11.     Atsakymą į paklausėjo prašymą gali atsiimti pats paklausėjas, tiesiogiai atvykęs į Lietuvos banką ir pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir (arba) ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą arba asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtintas kopijas, įgaliotas asmuo – pateikęs tapatybę, įgaliojimą patvirtinančius dokumentus ir (arba) ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą arba asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtintas kopijas arba, jeigu asmuo nurodo prašyme, atsakymas siunčiamas registruotu paštu.

12.     Paklausėjas prašymą ir papildomus dokumentus (asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, kito asmens įgaliojimo kopiją, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją ar kt.) gali pateikti elektroninių ryšių priemonėmis (faksu ar el. paštu, nepasirašytu elektroniniu parašu), tačiau atsakymas atiduodamas tik tiesiogiai atvykus į Lietuvos banką ir pateikus prašymo ir papildomų dokumentų originalus arba asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtintas kopijas.

 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMAS PAKLAUSĖJAMS JURIDINIAMS ASMENIMS

 

13.     Paklausėjas, norėdamas gauti savo duomenis, turi Lietuvos banko PRDB eksploatuojančiam padaliniui raštu pateikti prašymą, užpildytą pagal 2 priede pateiktą pavyzdį, tiesiogiai atvykęs į Lietuvos banką arba registruotu paštu arba elektroniniu būdu. Prašyme privalo būti:

13.1.    pavadinimas;

13.2.    juridinio asmens kodas;

13.3.    adresas ryšiams;

13.4.    telefono numeris ir (arba) el. pašto adresas;

13.5.    norima gauti informacija;

13.6.    vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos ir parašas;

13.7.    priedai ir papildomi duomenys (jeigu reikia).

14.     Dėl duomenų pateikimo kreiptis gali juridinio asmens atstovas arba jo įgaliotas asmuo.

15.     Besikreipiantis paklausėjo atstovas turi pateikti paklausėjo tapatybę patvirtinančio dokumento (juridinio asmens registracijos pažymėjimo), savo asmens tapatybę ir atstovavimą (vadovo paskyrimo, išrinkimo ar kt.) patvirtinančius dokumentus arba šių dokumentų asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtintas kopijas.

16.     Besikreipiantis įgaliotas asmuo pateikia 13 punkte įvardytus dokumentus arba asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtintas kopijas ir savo tapatybę bei įgaliojimą patvirtinančius dokumentus. Įgaliojimas turi būti patvirtintas paklausėjo atstovo parašu ir juridinio asmens antspaudu.

17.     Jeigu prašymas siunčiamas paštu arba per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėti asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtinti 13 punkte įvardyti dokumentai.

18.     Atsakymą į paklausėjo prašymą gali atsiimti atstovas arba atstovo įgaliotas asmuo, asmeniškai atvykęs į Lietuvos banką ir pateikęs paklausėjo tapatybę, asmens tapatybę, atstovavimą arba įgaliojimą patvirtinančius dokumentus arba asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtintas kopijas, arba, jeigu asmuo nurodo prašyme, atsakymas siunčiamas registruotu paštu.

19.     Paklausėjas prašymą ir papildomus dokumentus (juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją, atstovo asmens tapatybę, įgaliojimą patvirtinančio dokumento kopijas ar kt.) gali pateikti elektroninių ryšių priemonėmis (faksu ar el. paštu, nepasirašytu elektroniniu parašu), tačiau atsakymas atiduodamas tik tiesiogiai atvykus į Lietuvos banką ir pateikus prašymo ir papildomų dokumentų originalus arba asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtintas kopijas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20.     Lietuvos bankas neatsako už atskleistus paklausėjo duomenis prašymo pristatymo metu, kai prašymas ir kiti dokumentai siunčiami elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu, arba atsakymo pateikimo metu, kai atsakymas pateikiamas per interneto prieigą arba siunčiamas registruotu paštu.

21.     Atsakymas raštu pateikiamas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu paklausėjo buvo paprašyta patikslinti prašymą, atsakymo pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto prašymo gavimo dienos.

 

_______________


 

Duomenų teikimo iš Paskolų rizikos

duomenų bazės asmenims aprašo

1 priedas

 

 

     

 

 

(vardas ir pavardė)

 

 

     

 

 

(asmens kodas)

 

 

     

 

 

(adresas ryšiams)

 

 

     

     

 

 

(telefonas)

(el. paštas)

 

 

Lietuvos banko

Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos

Statistikos departamentui

Gedimino pr. 6

LT-01103 Vilnius

 

PRAŠYMAS PATEIKTI DUOMENIS IŠ PASKOLŲ RIZIKOS DUOMENŲ BAZĖS

 

 

     

 

 

(data)

 

 

 

Vadovaudamasis Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, prašau pateikti Paskolų rizikos duomenų bazėje esančią informaciją (kas reikalinga, pažymėti) apie:

– mano esamus įsipareigojimus;

– mano buvusius įsipareigojimus;

– manęs pripažinimą neįvykdančiu įsipareigojimų arba vėl vykdančiu įsipareigojimus;

– duomenų gavėjus, kuriems buvo teikta informacija apie mane per paskutinius dvejus metus.

 

Papildoma informacija:

     

 

Atsakymą noriu gauti (pažymėti vieną):

registruotu paštu;

atvykus į Lietuvos banką atsiimti asmeniškai arba įgaliotam asmeniui.

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 


 

Duomenų teikimo iš Paskolų rizikos

duomenų bazės asmenims aprašo

2 priedas

 

 

     

 

 

(pavadinimas)

 

 

     

 

 

(juridinio asmens kodas)

 

 

     

 

 

(adresas ryšiams)

 

 

     

     

 

 

(telefonas)

(el. paštas)

 

 

 

Lietuvos banko

Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos

Statistikos departamentui

Gedimino pr. 6

LT-01103 Vilnius

 

 

PRAŠYMAS PATEIKTI DUOMENIS IŠ PASKOLŲ RIZIKOS DUOMENŲ BAZĖS

 

 

 

     

     

 

 

(data)

(registracijos numeris)

 

 

 

Vadovaudamasis Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, prašau pateikti Paskolų rizikos duomenų bazėje esančią informaciją (kas reikalinga, pažymėti) apie:

– juridinio asmens esamus įsipareigojimus;

– juridinio asmens buvusius įsipareigojimus;

– juridinio asmens pripažinimą neįvykdančiu įsipareigojimų arba vėl vykdančiu įsipareigojimus.

 

 

Papildoma informacija:

     

 

 

 

 

Atsakymą noriu gauti (pažymėti vieną):

– registruotu paštu;

– atvykus į Lietuvos banką atsiimti asmeniškai arba įgaliotam asmeniui.

 

 

 

     

 

 

 

     

(pareigos)

 

(parašas)

 

vardas ir pavardė (asmens kodas)