LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 12 d. įsakymo nr. 1-176 „DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO TINKLŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ APSAUGOS TAISYKLių PAtvirtinimo“ pakeitimo

 

2020 m. vasario 28 d. Nr. 1-40

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176 „Dėl Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                                          Žygimantas Vaičiūnas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2012 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2020 m. vasario 28   d. įsakymo

Nr. 1-40 redakcija)

 

ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS perdavimo TINKLŲ IR JŲ TECHNOLOGINIŲ PRIKLAUSINIų APSAUGOS TAISYKLĖS

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių apsaugos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato šilumos perdavimo tinklų ir karšto vandens perdavimo tinklų apsaugos zonose, nustatytose Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 47 straipsnio 1 punkte, ir šilumos perdavimo tinklų technologinių priklausinių apsaugos zonose, nustatytose Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 47 straipsnio 2 punkte, (toliau – šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos) veiklą vykdančių šių tinklų savininkų ir valdytojų bei žemės savininkų, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinių ir kitų žemės naudotojų (toliau – žemės naudotojai) teises ir pareigas bei tose zonose veiklai vykdyti keliamus reikalavimus.

2. Taisyklės taikomos projektuojant, statant (įrengiant) ir eksploatuojant šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklus ir jų technologinius priklausinius nepriklausomai nuo nuosavybės formos, taip pat šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje atliekant darbus bei vykdant kitokią veiklą.

3. Taisyklių reikalavimai privalomi šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių savininkams, valdytojams, jų įgaliotiems atstovams, t. y. įmonėms, atliekančioms darbus pagal su šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių savininku ar valdytoju sudarytas sutartis, (toliau – darbus atliekanti įmonė) ir žemės naudotojams.

4. Šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklams ir jų technologiniams priklausiniams priskiriami: antžeminiai šilumos perdavimo tinklų vamzdynai, požeminiai šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdynai, šiluminės kameros, sklendžių priežiūros statiniai, drenažo šuliniai, termofikacinio vandens bei drenažo siurblinės, boilerinės, grupiniai šilumos punktai, išilgai požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdynų pakloti drenažo vamzdžiai, telesignalizacijos kabeliai bei jiems priklausantys įrenginiai.

5. Už šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių apsaugą yra atsakingi jų savininkai ir valdytojai.

6. Vykdant Taisyklėse nustatytą veiklą, šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių savininkai ir valdytojai žemės naudotojų duomenis tvarko vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1).

7. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra nustatytos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

ŠILUMOS perdavimo TINKLŲ APSAUGOS ZONOS ir vykdomos veiklos sąlygos

 

PIRMAS SKIRSNIS

apsaugos zonos

 

8. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos yra nustatytos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 47 straipsnyje.

9. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų dydis yra nustatytas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 48 straipsnyje.

10. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonose yra nustatytos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 49 straipsnyje.

 

aNTRAS SKIRSNIS

Vykdomos veiklos sąlygos

 

11. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje draudžiama atlikti darbus ir veiksmus, nurodytus Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 49 straipsnio 1 dalyje.

12. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje negavus šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklų savininko ir valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama atlikti darbus ir veiksmus, nurodytus Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 49 straipsnio 2 dalyje.

13. Žemės naudotojai, numatantys šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje vykdyti darbus, nurodytus Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 49 straipsnio 2 dalyje, privalo:

13.1. parengti planuojamų vykdyti darbų projektus ir juos suderinti (gauti raštišką pritarimą) su šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklų savininku ir valdytoju, nustatyta tvarka gauti leidimą planuojamiems žemės darbams atlikti ir gauti pažymą apie darbų užbaigimą. Kai darbai planuojami kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo vietovės teritorijoje ar jų apsaugos zonoje, projektus privaloma suderinti su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu skyriumi;

13.2. darbų paruošimą ir vykdymą pavesti asmenims, apmokytiems ir turintiems leidimą vykdyti atitinkamus darbus, taip pat gauti darbus atliekančios įmonės įgaliojimą;

13.3. darbus atliekančios įmonės darbų vadovas privalo ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki darbų pradžios į darbo vietą iškviesti šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių valdytojo atstovą ir vykdyti darbus pagal raštu suderintas sąlygas, kurios įformintos kaip nurodymas, paskyra, protokolas arba aktas. Veikiančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje darbus vykdyti dalyvaujant šių šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių valdytojo atstovui;

13.4. aptikus šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklus, nepažymėtus brėžiniuose, nutraukti darbus ir iškviesti šių šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių valdytojo atstovą, o aptikus sprogiąsias medžiagas ar sprogmenis – policiją ir šių tinklų valdytojo atstovą.

14. Šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių savininkas ir valdytojas pritarimą/nepritarimą projektui ir (ar) numatomai veiklai žemės naudotojai turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo žemės naudotojo rašytinio kreipimosi dienos.

15. Šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių savininkas ir valdytojas nepritaria projektui ir (ar) numatomai veiklai, jei Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 49 straipsnio 2 dalyje nurodyti darbai pažeis šilumos perdavimo tinklų techninės saugos reikalavimus ir (ar) kels pavojų aplinkai, žmonių turtui, jų gyvybei ar sveikatai.

16. Šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių valdytojui ir darbus atliekančiai įmonei šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje leidžiama:

16.1. aptarnauti, remontuoti, rekonstruoti ir demontuoti trasas;

16.2. dirbti žemės darbus, jeigu tai būtina remontuojant šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklus ar jų technologinius priklausinius;

16.3. privažiuoti prie šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių automobiliais ar kita technika;

16.4. šalinti kliūtis, trukdančias atlikti būtinus avarijų likvidavimo darbus.

17. Planinis šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių remontas, rekonstrukcija ar kiti darbai pagal parengtus ir patvirtintus projektus atliekami suderinus su žemės (kelio) naudotojais. Šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių valdytojas ir darbus atliekančios įmonės apie numatomus vykdyti techninės priežiūros, remonto, rekonstravimo, demontavimo, žemės kasimo ar kitus darbus žemės (kelio) naudotojams turi pranešti (raštu, paštu, elektroniniu paštu, per kurjerį, telefonu (skambučiu ar trumpąja žinute) ar kitu būdu) ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios.

18. Darbai, kuriais siekiama išvengti, lokalizuoti arba likviduoti avarijų padarinius, gali būti dirbami bet kuriuo metų ir paros laiku, iš anksto jų nesuderinus su žemės naudotojais, tačiau pranešus jiems apie atliekamus darbus nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo darbų pradžios.

19. Žemės naudotojai, kurių teritorijoje pakloti šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklai, privalo užtikrinti bet kuriuo paros metu priėjimą ir privažiavimą prie šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių, taip pat neleisti užpilti kelio danga arba gruntu kamerų ir šulinių dangčių, neleisti asfaltuoti, betonuoti, kloti trinkeles, sandėliuoti šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje statybines medžiagas, konstrukcijas, įrenginius bei pilti iškastą gruntą be šių šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių valdytojo raštiško sutikimo.

20. Šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių savininkas, valdytojas ar darbus atliekanti įmonė, atlikę planinius arba avarinius šių tinklų ar jų įrenginių remonto ar kitus darbus, kelio sankasą ir dangą turi atstatyti savo lėšomis, taip pat sutvarkyti žemės naudotojų teritorijas taip, kad jos būtų tinkamos toliau naudoti pagal paskirtį, taip pat atlyginti žemės naudotojams nuostolius, padarytus atliekant šiuos darbus. Nuostoliai nustatomi ir atlyginami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

21. Statybos rangovų bei užsakovo įforminta šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklų išpildomoji geodezinė nuotrauka turi būti perduota šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių valdytojui ir savivaldybei, kad ji būtų pažymėta rajonų žemės naudojimo žemėlapiuose.

22. Apgadinus šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklus ar jų technologinius priklausinius, darbus atliekančios įmonės darbų vadovas privalo nedelsdamas apie tai pranešti šių šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių savininkui ir valdytojui ir imtis priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų likviduoti avarijos padariniai ar gedimai darbus atliekančios įmonės lėšomis.

23. Žemės naudotojas, pastebėjęs šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklų ar jų technologinių priklausinių gedimą, turi nedelsdamas apie tai pranešti (raštu, paštu, elektroniniu paštu, telefonu ar kitu būdu) šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių savininkui ir (ar) valdytojui.

24. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje draudimas netaikomas kitiems inžineriniams tinklams tiesti ir jų įrenginiams bei kitiems statiniams statyti, vadovaujantis Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytomis sąlygomis, kai tinklai tiesiami miestų, miestelių, kaimų ir viensėdžių gatvėse (tinklų koridoriuose).

25. Medžių ir krūmų, esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo reikalavimai nustatyti Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse.

 

III skyrius

Baigiamosios nuostatos

 

26. Asmuo, apgadinęs ar pažeidęs šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklus ir jų technologinius priklausinius, apsaugos nuo korozijos įrenginius, vamzdynų telemechanikos priemones, elektros tiekimo linijas, vamzdyno žymėjimo ženklus ar kitus statinius bei įrenginius, susijusius su šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklais, privalo atlyginti nuostolius pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas, reglamentuojančias žalos atlyginimo klausimus.

27. Ginčai dėl šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje savavališkai pastatytų pastatų ar įrenginių, statybos taisyklių ar leidimo statybai tvarkos pažeidimo bei žalos, padarytos tokiu pažeidimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

28. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

—————————