Nacionalinės žemės tarnybos

Prie Žemės ūkio ministerijos

direktorius

 

 

įsakymas

DĖL Sutikimų perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą (jo dalį), reikalingą perleidžiamam statiniui ar įrenginiui (jo dalims) eksploatuoti, IŠDAVIMO taisyklių PATVIRTINIMO

 

2021 m. gegužės 26  d. Nr. 1P-118-(1.3 E.)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.394 straipsnio 3 dalimi, Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, 45 punktu, Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, 17 punktu, Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 236 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, 25 punktu ir Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“, 56 punktu,

t v i r t i n u Sutikimų perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą (jo dalį), reikalingą perleidžiamam statiniui ar įrenginiui (jo dalims) eksploatuoti, išdavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                                Laimonas Čiakas

 

PATVIRTINTA

Nacionalinės žemės tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2021 m. gegužės 26 d.

įsakymu Nr. 1P-118-(1.3 E.)

 

 

SUTIKIMŲ perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą (jo dalį), reikalingą perleidžiamam statiniui ar įrenginiui (jo dalims) eksploatuoti, IŠDAVIMO taisyklės

 

1. Sutikimų perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą (jo dalį), reikalingą perleidžiamam statiniui ar įrenginiui (jo dalims) eksploatuoti, išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) sutikimų perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą (jo dalį), reikalingą perleidžiamam statiniui ar įrenginiui (jo dalims) eksploatuoti (toliau – Sutikimas), išdavimo ir atsisakymo jį išduoti tvarką.

2. Nuomos teisė į valstybinės žemės sklypą (jo dalį) gali būti perleidžiama kitiems asmenims tik tais atvejais, kai perleidžiami išnuomotame valstybinės žemės sklype esantys statiniai ar įrenginiai (jų dalys), išskyrus atvejus, kai perleidžiami inžineriniai tinklai ar (ir) laikinieji statiniai arba neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui (jo priklausiniui) ar įrenginiui, ir tik tada, kai valstybinės žemės sklypo nuomininkas tinkamai vykdo pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus.

3. Jeigu perleidžiamiems statiniams ar įrenginiams (jų dalims) eksploatuoti reikia ne viso išnuomoto valstybinės žemės sklypo ploto, žemės sklypo dalis, reikalinga pastatams eksploatuoti, turi būti nustatoma pagal:

3.1. Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, 7 ir 8 punktų nuostatas arba Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, 17 punkto nuostatą, kai Sutikimas išduodamas perleisti nuomos teisę į kitos paskirties valstybinės žemės sklypą (jo dalį);

3.2. Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 236 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, 25 punkto nuostatą, kai Sutikimas išduodamas perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypą (jo dalį);

 

3.3. Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“, 56 punkto nuostatą, kai Sutikimas išduodamas perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypą (jo dalį) mėgėjų sodo teritorijoje.

4. Asmuo, pageidaujantis, kad jam būtų išduotas Sutikimas, Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pagal žemės sklypo buvimo vietą turi pateikti:

4.1. tinkamai užpildytą prašymą išduoti Sutikimą (Taisyklių 1 priedas). Prašyme išduoti Sutikimą turi būti nurodyta:

4.1.1. prašymą išduoti Sutikimą pateikusio fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys; juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinė;

4.1.2. numatomų perleisti valstybinės žemės sklype (jo dalyje) esančių statinių ar įrenginių unikalūs numeriai, statinyje esančių patalpų unikalūs numeriai arba perleidžiamos statinio dalies plotas, kai perleidžiamas ne visas statinys;

4.1.3. valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo data ir numeris;

4.1.4. valstybinės žemės sklypo kadastro numeris;

4.2. atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar šio dokumento kopiją (jeigu prašymą išduoti Sutikimą teikia asmens, pageidaujančio, kad jam būtų išduotas Sutikimas, įgaliotasis asmuo);

4.3. žemės sklypo planą, kuriame pagal Taisyklių 3 punktą būtų išskirta perleidžiamiems statiniams ar įrenginiams eksploatuoti reikalinga žemės sklypo dalis, kurios nuomos teisę prašoma perleisti (jeigu pagal pridėtą prie valstybinės žemės nuomos sutarties žemės sklypo planą ši žemės sklypo dalis negali būti nustatyta), kai perleidžiamiems statiniams ar įrenginiams (jų dalims) eksploatuoti reikia ne viso išnuomoto valstybinės žemės sklypo;

4.4. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, patvirtinančią, kad valstybinės žemės sklype statinys (-iai) buvo naujai pastatytas (-i), rekonstruotas (-i), kapitališkai suremontuotas (-i) ar kitaip pertvarkytas (-i) (kaip numatyta Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 18 punkte), kai išnuomotame valstybinės žemės sklype buvo naujai pastatytas (-i), rekonstruotas (-i), kapitališkai suremontuotas (-i) ar kitaip pertvarkytas (-i) statinys (-iai). Naujai pastatytas (-i) arba statomas (-i), rekonstruotas (-i), kapitališkai suremontuotas (-i) ar kitaip pertvarkytas (-i) statinys (-iai) turi būti įregistruotas (-i) Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre.

5. Fizinis asmuo, pateikdamas prašymą išduoti Sutikimą, privalo patvirtinti savo tapatybę:

5.1. kai prašymas išduoti Sutikimą siunčiamas paštu, – prie prašymo išduoti Sutikimą pridedama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

5.2. kai prašymas išduoti Sutikimą teikiamas naudojantis Elektroniniais valdžios vartais (www.epaslaugos.lt) arba „E. piliečio“ portalu (www.epilietis.lrv.lt), – tapatybė patvirtinama elektroninės bankininkystės arba elektroninės atpažinties priemonėmis;

5.3. kai prašymas išduoti Sutikimą teikiamas kitomis Taisyklių 5.2 papunktyje nenurodytomis elektroninėmis priemonėmis, – prašymas išduoti Sutikimą turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu;

5.4. kai prašymas išduoti Sutikimą teikiamas tiesiogiai atvykus į Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį, – tapatybė turi būti patvirtinama pateikiant galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją (jeigu prašymą išduoti Sutikimą teikia asmens, pageidaujančio, kad jam būtų išduotas Sutikimas, įgaliotasis asmuo).

6. Asmeniui pateikus prašymą perleisti valstybinės žemės sklypo (jo dalies) nuomos teisę, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo patikrina, ar kartu su prašymu pateikti visi šių Taisyklių 4 punkte nurodyti dokumentai, sutikrina asmens pateiktus duomenis su Juridinių asmenų registro duomenimis, patvirtinančiais Lietuvos Respublikos juridinio asmens įregistravimą (jeigu Sutikimą pageidauja gauti Lietuvos Respublikos juridinis asmuo), arba su Juridinių asmenų registro duomenimis, patvirtinančiais užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos Lietuvoje įsteigtos atstovybės ar filialo įregistravimą ir informaciją apie atstovybę ar filialą įsteigusį asmenį (jeigu Sutikimą pageidauja gauti užsienio juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, įsteigę Lietuvoje atstovybę ar filialą), taip pat su Nekilnojamojo turto registro duomenimis, patvirtinančiais statinių ir įrenginių, esančių valstybinės žemės sklype, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimą.

Jeigu prašyme nurodyti ne visi reikiami duomenys arba pateikti ne visi Taisyklių 4 punkte nurodyti dokumentai, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys nustato 10 darbo dienų terminą, skaičiuojamą nuo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio rašto gavimo dienos, dokumentams pateikti ir apie tai raštu praneša asmeniui. Jeigu per nustatytą laiką reikiami duomenys ir dokumentai nepateikiami, prašymas nenagrinėjamas ir kartu su pateiktais dokumentais grąžinamas asmeniui.

7. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys, prieš išduodamas Sutikimą, per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos turi:

7.1. įvertinti Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 skaitmeninio rastrinio ortofotografinio žemėlapio ORT10LT, Georeferencinio pagrindo kadastro duomenis ir kitus dokumentus, saugomus Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio archyve, oficialiuose registruose, ir patikrinti, ar:

7.1.1. tinkamai vykdomi pagal nuomos sutartį prisiimti įsipareigojimai;

7.1.2. valstybinės žemės sklype esantys pageidaujami perleisti statiniai ar įrenginiai:

7.1.2.1. gali būti naudojami pagal Nekilnojamo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis);

7.1.2.2. gali funkcionuoti savarankiškai, ar jiems eksploatuoti turi būti išskiriama žemės sklypo dalis;

7.2. patikrinti, ar naujai pastatytas (-i), rekonstruotas (-i), kapitališkai suremontuotas (-i) ar kitaip pertvarkytas (-i) statinys (-iai) yra įregistruotas (-i) Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre.

8. Esant pagrįstų abejonių dėl statinio ar įrenginio egzistavimo ir jo būklės, vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atliekamų faktinių duomenų patikrinimų vietoje tvarkos aprašu, patvirtintu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-475 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atliekamų faktinių duomenų patikrinimų vietoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, turi būti atliktas faktinių duomenų patikrinimas. Kitos paskirties žemės sklypų faktinių duomenų patikrinimas vietoje atliekamas vadovaujantis Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 3D-40 „Dėl Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos patvirtinimo“, reikalavimais.

9. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys, gavęs visus šių Taisyklių 4 punkte nurodytus dokumentus, sprendimą išduoti Sutikimą (Taisyklių 2 priedas) arba jo neišduoti priima per 20 darbo dienų nuo prašymo išduoti Sutikimą ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos, arba, kai atliekamas faktinių duomenų patikrinimas, – per 5 darbo dienas nuo faktinių duomenų patikrinimo vietoje atlikimo dienos.

10. Jeigu atlikus faktinių duomenų patikrinimą vietoje nustatoma, kad valstybinės žemės sklype vykdoma veikla – statybos, ir ši veikla atitinka teisės aktų reikalavimus ir valstybinės žemės nuomos sutartyje nustatytas sąlygas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys išduoda Sutikimą nepriklausomai nuo pastatų baigtumo procento įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

11. Sutikime turi būti nurodyta, kad naujasis statinių ir (ar) įrenginių savininkas ir valstybinės žemės nuomininkas ir buvęs statinių ir (ar) įrenginių savininkas ir valstybinės žemės nuomininkas, jeigu perleidžiama dalis valstybinės žemės sklypo, per vieną mėnesį nuo nuosavybės teisių į statinius ar įrenginius įregistravimo Nekilnojamojo turto registre privalo kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį su prašymu pakeisti valstybinės žemės nuomos sutartį.

12. Sprendimas atsisakyti išduoti Sutikimą priimamas, kai:

12.1. perleidžiami laikinieji statiniai, inžineriniai tinklai arba neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui;

12.2. valstybinės žemės sklypo nuomininkas netinkamai vykdo nuomos sutartį, –  nenaudoja žemės sklypo pagal paskirtį, neleidžia naudotis žemės sklypui nustatytu servitutu, nemoka žemės nuomos mokesčio ar nevykdo kitų pagal nuomos sutartį prisiimtų įsipareigojimų;

12.3. nustatoma, kad perleidžiami statiniai ar įrenginiai nėra tinkami naudoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą pagrindinę naudojimo paskirtį;

12.4. valstybinės žemės sklype esantis (-ys) statinys (-iai) buvo naujai pastatytas (-i) (statomas
(-i)), rekonstruotas (-i), kapitališkai suremontuotas (-i) ar kitaip pertvarkytas (-i) ir nepakeisti statinio (-ių) kadastro
duomenys (kaip numatyta Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 18 punkte), laikantis teisės aktų reikalavimų, ir nepateikta atnaujinta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ir (ar) naujai pastatytas (-i) arba statomas (-i) statinys (-iai) neįregistruotas (-i) Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre;  

12.5. nustatoma, kad statinių ir (ar) įrenginių savininkas ir valstybinės žemės nuomininkas vykdo ar įvykdė pastatų rekonstrukciją, pastatė arba stato naują (-us) statinį (-ius), kuris (-ie) pagal valstybinės žemės nuomos sutartį negalėjo būti pastatytas (-i) arba statomas (-i);

12.6 atlikus patikrinimą Taisyklių 8 punkte nurodytu atveju nustatoma, kad
pastatas (-ai) negali būti naudojamas (-i) pagal paskirtį ir jo (jų) statyba ar rekonstrukcija nevykdoma.

13. Sprendimas atsisakyti išduoti Sutikimą įforminamas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio vedėjo pasirašytu įsakymu dėl atsisakymo išduoti Sutikimą perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą (jo dalį) (Taisyklių 3 priedas).

14. Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pakartotinai pateiktas prašymas išduoti Sutikimą išnagrinėjamas per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

15. Sutikimas galioja vienerius metus nuo jo išdavimo dienos.

16. Už Taisyklių reikalavimų nesilaikymą Nacionalinės žemės tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, taikoma tarnybinė (drausminė) atsakomybė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių veiksmai (neveikimas) išduodant Sutikimus ar atsisakant juos išduoti gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

18. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio priimtas sprendimas išduoti Sutikimą arba priimtas sprendimas atsisakyti jį išduoti skundžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

 

_______________________